КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписване на обстоятелства по чл. 263и ал .6 от ТЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=41&t=960
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 04 Юли 2010, 10:32 ]
Заглавие:  вписване на обстоятелства по чл. 263и ал .6 от ТЗ

РЕШЕНИЕ

Номер 1677 Година 24.11.2008 | | Град Враца
В ИМЕТО НА НАРОДА
Окръжен Съд - Враца
На 24.11 Година 2008
В публично заседание в следния състав :
Председател: Рената Г.мишонова- Хальова Секретар:
Членове:
Съд. заседатели: Прокурор:
като разгледа докладваното от Рената Хальова
Въззивно частно гражданско дело
номер | 20081400500793 [ по описа за | 2008 [ година
за да се произнесе взе предвид:
"УниКредит Булбанк"АД гр.София са подали частна жалба против отказа на съдия по вписванията при Районен съд Враца Ц. Бабаколева, за вписване в имотния регистър при Службата по вписвания-Враца на осн.чл. 263в ал.1 от ТЗ заверен препис от решение №33/27.04.2008 г на СГС и удостоверение за актуално състояние от същата дата.
В жалбата се навеждат доводи, че съдията по вписванията не е спазил чл.32а ал .4 от ПВ, тъй като не е обективирал отказа си с определение , а е изготвил резолюция с подпис, без отбелязване кое лице го е положил.Освен това жалбоподателят твърди, че в случая не е налице искане за вписване на недвижими имоти , а на удостоверение на СГС.
Служба по вписванията -Враца не е ангажирала становище по ч. жалба.
Производството се движи по реда на чл. 25 от ТР. Поради не представяне данни с жалбата кога е уведомен жалбоподателя за отказа на съдия по вписванията , подадената частна жалба следва да се приеме , че е подадена в законния 7 дневен срок. Същата е процесуално допустима, а разгледана по същество основателна по следните съображения:
1.От представената преписка се установява, че липсва изготвено определение от съдия по вписванията , с което се прави отказ на жалбоподателя за вписване в ТР обстоятелства по чл. 263в ал .1 от ТЗ. Изготвената резолюция с отказ е подписана без уточняване чий е положения подпис. Едва в препращащото писмо от АВ до ВОС се споменава, че отказа е направен от съдия по вписванията Цонка Бабаколева.Поради не спазване формата за отказ на АВ записана в чл. 32а ал .4 от ПВ само на това процесуално основание отказа следва да се отмени и преписката върне отново на АВ -гр.Враца за произнасяне по заявлението на жалбоподателя.
2. Разгледана по същество жалбата е основателна,
тъй като със заявлението се иска вписване на
обстоятелства по чл. 263и ал .6 от ТЗ във вр. с чл. 263в ал.1 от ТЗ.Всички тези обстоятелства във връзка с обединението на трите процесни банки в една"УниКредит Булбанк"АД гр.София е посочено в решението на СГС и издаденото удостоверение въз основа на него от 27.04.2007 г и те следва да се впишат в ТР.
Представените нот. актове със заявлението са вписани в Службата по вписвания към АВ и не са предмет на заявлението на жалбоподателя до АВ- гр.Враца.
С оглед на гореизложеното отказа на съдия по вписванията към Служба по вписвания Враца при АВ следва да се отмени и преписката върне за извършване вписване на удостоверението за актуално състояние на дружеството -жалбоподател.
Водим от горното съдът на осн.чл. 25 от ЗТР

Р Е Ш И:


ОТМЕНЯВА отказа на съдия по вписванията Ц. Бабаколева при Служба по вписванията гр.Враца към АВ за вписване на осн.чл. 263в ал.1 във вр.с чл.263и ал.6 от ТЗ на обстоятелства по удостоверение за актуално състояние на "УниКредит Булбанк"АД гр.София като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Връща преписката на Служба по вписвания -Враца към АВ за извършване вписване на удостоверение за актуално състояние на "УниКредит Булбанк"АД гр.София от 27.04.2007 г.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 7 дневен срок от съобщението до страните.


Окръжен съдия:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/