КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл. 73 ал.V от ТЗ, съдията по вписванията проверява правата
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=41&t=961
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 04 Юли 2010, 12:24 ]
Заглавие:  чл. 73 ал.V от ТЗ, съдията по вписванията проверява правата

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

Врачанският окръжен съд гражданско отделение

в закрито заседание на 20.11.2009 в състав:

Председател: Мария Аджемова
Членове: Мирослав Досов
Росица Иванова

При участието на прокурора
секретар

Като разгледа докладваното от съдията Мария Аджемова ч. гр. дело N`862по описа за 2009 г., за да произнесе взе предвид следното:

Производството се развива на основание чл. 577, във вр. с чл. 274 от и ГПК и чл. 32а от Правилник за вписванията /ПВ/.

Образувано е по жалба на АД "Д. и." гр. С., като дружеството е колективно представлявано от следните лица: В. В., С. Б., Ж. С. и Д. Х. Т. срещу определение № 107/03.11.09 г. по регистъра за откази на Службата по вписванията, гр. Враца, издадено от съдия по вписванията, с което определение е ОТКАЗАНО вписване на устав на дружеството жалбоподателя, в условията на чл. 73 от ТЗ. В жалбата се твърди, че представения устав е съобразен напълно с изискванията на закона, включително и с нормите на чл. 72 ичл. 73 от ТЗ, като се моли съдът да отмени обжалвания отказ на съдията по вписванията, като постанови вписване на устава на жалбоподателя.

Врачански окръжен съд преценява жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена в срок, от надлежна страна в процеса, срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 32а от ПВ, акт.

Разгледана по същество, след преценка на представените доказателства и доводите на страните, окръжен съд намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

Настоящият жалобподател АД "Д. и." със седалище гр. С. е представил, на осн. чл. 73 ал.V от ТЗ, в Службата по вписванията гр. Враца молба съдържаща искане за писване на у с т а в на дружеството, с който капитала на същото се увеличава чрез внасяне на непарична вноска - движимо имущество и недвижимо такова, пет хлебозавода в страната, включително и хлебозавод в гр. Враца. Съдия по вписванията гр. Враца е отказал вписване на устава на молителя на три основания, подробно изброени в определението му от 03.11.09 г. Окръжен съд споделя две от съображенията на съдия по вписванията за постановяване на атакувания отказ, доколкото делото съдържа документа легитимиращ дружеството вносител като собственик на апортирания имот - нот. акт № 83/04 г. на нотариус С. П. рег. № 006 с район на действие районен съд гр. Враца.

На първо място, преценката на съдия по вписванията, че молителят не е представил декларация по чл. 264 ал. І от ДОПК от вносителя и собственика на имота, е правилна. Окръжен съд не споделя становището на дружеството жалбоподател, че по реда на чл. 73 ал. V от ТЗ подлежи на вписване само устав и нормата на чл. 264 ал. І от ДОПК е неприложима. При апортиране на недивжими имот в хипотезата на чл. 72 на ТЗ, вносителят загубва собствеността върху имота и той става собственост на търговското дружество, в чийто капитал е апортиран, тоест по същество става дума за прехвърляне на вещни права, като търговския закон въвежда едно изключение от изискването за форма по чл. 18 от ЗЗД, а именно прехвърлянето да стане с дружествения договор или устав. И тъй като според изречение последно от чл. 73 ал.V от ТЗ, съдията по вписванията проверява правата на вносителя, то задължително при вписване на процесния устав, молителят е следвало да представи декларацията по чл. 264 от ДОПК. По изложените съображения молителят следва да плати и пропорционалната такса по чл. 2 раздел І от Тарифата за държавните такси събирани от Агенцията по вписванията, в посочения от съдията по вписванията размер.

С оглед на изложеното постановения отказ на съдия по вписванията следва да бъде потвърден.

Мотивиран от горното окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА о т к а з на съдия по вписванията при Служба по вписванаията гр. Враца № 107/03.11.2009 г. по регистъра на отказите на Сужбата, за вписване на устав на АД "Д. и." със седалище гр. С.

Определението е окончателно

Председател:........... Членове:1..........
2..........

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/