КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Eдностранно изявление за разваляне по чл.27,ал.1,т.2 ЗАЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=4070
Страница 1 от 1

Автор:  Violanta [ 17 Ное 2012, 20:15 ]
Заглавие:  Eдностранно изявление за разваляне по чл.27,ал.1,т.2 ЗАЗ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Габрово, 31.07.2012г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Габровски окръжен съд,в закрито заседание на тридесет и първи юли, две хиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Герова

ЧЛЕНОВЕ: Ц.Минкова

Сн.Бонева


при секретаря..............., като разгледа докладваното от съдията Бонева мчзч.гр.д.№209 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Обжалвано е определение № 5/19.07.2012г. на Съдията по вписванията- гр. Дряново, с което е отказано вписване на Заявление за прекратяване на договор за аренда №120, т.І, вх. рег.657от 2009г. по описа на службата, сключен между Н.Р.Р.,Г.К.Б. и Р.Г.К. от една страна като арендодатели и “Пропъртис- СГ” ЕООД – София- арендатор.

В жалбата на заявителките се твърди, че е поискано заличаване на вписан договор за аренда, който бил индивидуализиран под №120 т.1,вх.№ 657/2009година. Заявлението е с нотариална заверка на подписите и в изискуемата от закона форма. Видно от представените документи е че страните са постигнали съгласие за прекратяване на договора. Няма изискване това съгласие да е с посочване на конкретния имот, касаещ арендния договор. Неправилно и незаконосъобразно съдията по вписване бил отказал вписването.

Претендира се обжалваното определение да бъде отменено.

За да откаже вписване прекратяването на договора за аренда, съдията по вписванията- гр. Дряново е изложил следните съображения: направеното уведомление за прекратяване на договора не е надлежно, тъй като нотариалната покана не е връчена лично на лицето, неин адресат; не са изпълнени условията на Правилника за вписванията- чл.6 б.”в” – в заявлението не е описан имотът, до който се отнася акта, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите.

Въззивният съд, като взе предвид представените доказателства и съображенията изложени в частната жалба, приема, че същата е подадена в срок , но по същество е неоснователна по следните съображения:

Тъй като вписването има оповестително действие, в производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията- чл.32а: дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл.4 ПВ и отговаря ли той на изискванията на чл.6 ПВ. Извън тази проверка и правомощията на съдията по вписванията остава наличието на материалноправните предпоставки. Съдията по вписванията може да откаже исканото вписване: ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и Правилника за вписванията, ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота и ако не е внесена необходимата държавна такса за вписване.

Безспорно е, че прекратяването на договора за аренда на земя подлежи на вписване – чл.27 ал.2 от Закона за арендата в земеделието и в случая е внесена дължимата ДТ за това. Заявителят е поискал да се впише актът за прекратяване на договора за аренда, който в случая е едностранно изявление за разваляне по чл.27,ал.1,т.2 ЗАЗ във вр. с чл.15,б.”г” от арендния договор и чл.87,ал.1 ЗЗД. Това изявление е избрал да се връчи чрез нотариална покана и именно това е актът, който се проверява от формална страна и който следва да се впише, а не самият договор за аренда, както се твърди в жалбата и който вече е вписан при сключването му. Тази нотариална покана обаче е била връчена при условията на чл.50 във вр. с чл.47 ГПК, а не лично съгласно разпоредбата на чл.592 ГПК. Съобразно практиката на две апелативни съдилища , които приемат, че връчването на нотариалната покана следва да става лично по реда на чл.592 ГПК, съдията по вписванията е приел, че няма надлежно връчване. Тъй като в случая се касае за едно съобщение, което може да се връчи и по реда на чл.37-58 ГПК съгласно чл.50 ЗННД, то може да се приеме, че има надлежно връчване. В акта за прекратяване обаче не са изпълнени условията на Правилника за вписванията- чл.6 б.”в” – не е описан имотът, до който се отнася акта, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите.

Когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в Закона на правилника за вписванията или ако той няма необходимото съдържание - индивидуализацията на страни, имот или не е внесена държавна такса. В настоящия случай е налице втората от тези хипотези, поради което съдията по вписване правилно е отказал вписването.

Не е налице твърдяното в жалбата взаимно съгласие за прекратяване на договора. На такова заявителките не са се позовавали пред съдията по вписване, а и такъв акт не е представен и пред въззивната инстанция.

На основание изложеното, окръжният съд


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 5/19.07.2012г. на Съдията по вписванията- гр. Дряново, с което е отказано вписване на прекратяване на договор за аренда №120 т.І, вх. рег. 657от 2009г. по описа на службата, сключен между Н.Р.Р.,Г.К.Б. и Р.Г.К. - арендодатели и “Пропъртис- СГ” ЕООД – София- арендатор”.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС по реда на чл.274,ал.3,т.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/