КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 05:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 11 Дек 2012, 16:21 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Габрово, 07.03.2012 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ГАБРОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на седми март през две хиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. Минкова
ЧЛЕНОВЕ: С. Бонева
П. Пенкова
като разгледа докладваното от съдия Пенкова в.ч.гр.д. № 100/2012 г по описа на Габровски окръжен съд., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 във вр. чл. 538 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от Й.Г.Й. ***, взискател по изп.дело № 6/2012 г. по описа на ДСИ при Дряновски РС, срещу определение №1/10.02.20120 г. на съдията по вписванията при РС гр. Дряново, с което е постановен отказ да се впише възбрана върху недвижим имот, върху който е насочено изпълнението.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на постановения отказ. Твърди се, че са налице законовите предпоставки за вписване на процесната възбрана.
Прави се искане за отмяна на обжалвания отказ.
Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства и наведените от жалбоподателя доводи, прие за установено следното:
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна – взискател по изпцдело № 6/2012 г. по описа на СИС при РС гр.Дряново, срещу подлежащ на обжалване акт по чл.538 ГПК, предвид на което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е основателна.
С молба от 10.02.2012 г. /приложена на л.4 от настоящото дело/ ДСИ е сезирал съдията по вписванията при РС гр.Дряново с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот в гр.Дряново на основание чл.449, ал.2 ГПК във вр. с чл.26 ПВ, във връзка с образувано изп.дело № 6/2012 г. по описа на ДСИ с взискател Й.Г.Й., за който имот на основание чл.288, ал.1 ГПК/отм./ е постановено изнасянето на публична продан.
С атакуваното определение съдията по вписванията е постановил отказ за вписване на посканата от ДСИ възбрана, като е изложил съображения, че описанието на имота не е извършено съгласно изискванията на чл.6, ал.3 от ПВ и не е приложена скица копие от кадастралната карта на процесния имот, както и че посоченият в искането взискател Й.Й. не е собственик на имота, обект на възрбана, каквото е изискването на чл.26 във вр. с чл.24,б”б” от ПВ.
Съдът намира,че така постановеният отказ е незаконосъобразен.
Правилата за вписване и заличаване на възбрани са уредени в глава V, чл. 23 - 32 от ПВ. Съгласно приложимата в случая правна норма на чл. 26 от ПВ, искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да бъде направено в писмо в два екземпляра, съдържащо данните по чл. 24,т.а-в от ПВ - описание на имота, съобразно чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ, данните по чл. 6, ал. 1, б. "а" ПВ относно кредитора и длъжника, размера на сумата за обезпечаване, на която се налага възбраната, а на основание чл. 26 от ПВ, номера на изпълнителното дело, датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.
В случая искането на ДСИ отговаря на изискванията на чл.26 ПВ. В него е описан имота съгласно изискванията на чл.6, ал.1,б”в” ПВ, посочени са имената на съделителите с ЕГН и адреси, които са страни по изп.дело № 6/2012 г. тъй като се касае за извършването на публична продан по чл.288, ал.1 ГПК /отм/ въз основа на влязло в сила съдебно решение на ДРС по гр.д. № 130/2005 г., като в случая това са лицата по чл.24,б”б” ПВ. При наличието на тези данни, искането на ДСИ за вписване на процесната възбрана е съобразено с изискванията на чл.26 от ПВ във вр. с чл.24 от ПВ и неправилно съдията по вписванията е разпоредил отказ за вписването й, позовавайки се на чл.6,ал.3 от ПВ. Нормата на чл. 26 от ПВ не препраща изрично към разпоредбата на чл. 6, ал. 3 ПВ, която регламентира прилагане и на скица-копие от кадастралната карта. Систематичното място на ал. 3 от чл. 6 от ПВ и липсата на препращаща норма относно правилата за вписване на възбрани навеждат на извод, че правилото на чл. 6, ал. 3, изр.2 от ПВ се прилага само при вписване на актове на разпореждане с права, респ. за придобиване на права върху недвижими имоти, но не и при вписване на възбрани. Този извод се налага и от систематичното място чл. 6 от ПВ, който както и чл. 4, са в раздел II на ПВ, докато чл. 24 и чл. 26 са обособени в раздел "специален" само за възбраните. Следователно, за съдебния изпълнител не важи изискването за прилагане на скица по кадасткралната карта на основание чл.6, ал.3 ПВ/ в този смисъл и опр.№613/23.12.2011 г. на ВКС по ч.гр.д. № 403/2011 г/, тъй като законодателят държи сметка за смисъла на налагането на обезпечителни мерки в изпълнителното производство, чиято цел е постигане на бързо и ефикасно обезпечаване на успешно принудително изпълнение по отношение на длъжниковото имущество, а снабдяването със скици от кадастрална карта безспорно е процедура, изискваща време, през което длъжникът би могъл да предприеме действия, обезсмислящи бъдещото изпълнение. Освен това съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗКИР, вписването в имотния регистър става по молба на заинтересованото лице и служебно в предвидените от закона случаи. В случаите, когато е по молба, съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР, се прилагат изискуемите документи, включая и скица. Съдебният изпълнител в качеството си на лице, оторизирано от закона в правомощия да изисква вписване за защита на трети лица, попада в различния режим на служебно искане, а не по молба и не е необходимо да прилага скица по чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР.

В писмото на ДСИ процесният имот е индивидуализиран съобразно изискванията на чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ, като описанието му включва вид, местонахождение, номер на имота, площ и граници. Същото съдържа минимума от реквизити, които по смисъла на посочената разпоредба позволяват индивидуализация на имота. Че това е така свидетелства и обстоятелството, че въз основа на тези данни съдията по вписванията е извършил справка в имотния регистър, при която е установил и неговият идентификатор. Извършването на такава проверка е в правомощията на съдията по вписванията съгласно чл.533 ГПК. Същата норма е в глава 49 от ГПК, в която се уреждат охранителните производства, каквото е настоящото. След като съдията по вписванията е установил идентификатора на процесния имот, неоснователно е приел, че описанието на същия е непълно и непозволява неговото индивидуализиране и вписване на поисканата от ДСИ възбрана.

Съгласно чл.32а от ПВ съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма и ако няма необходимото съдържание. Всяка друга проверка е извън неговите правомощия. Предвид на това в случая незаконосъобразно,позовавайки се на нормата на чл.24,б”б” ПВ,съдията по вписванията е мотивирал отказа си за вписване на възбрана с обстоятелството,че взискателят Й.Й. не е собственик на имота, обект на възбраната. В писмото на ДСИ са посочени съделителите на процесия имот,които са страни в производство по изп.д. № 6/2012 г., с което са изпълнени исикванията на чл.24,б”б” от ПВ. Контролът, който може да упражни съдията по вписванията по реда на чл. 32а от ПВ не включва осъществяването на такъв върху удостоверените с акта права и извършването на преценка дали и доколко правата на ползуващото се от представения за вписване акт лице са били оспорени, респ. отречени по исков ред, освен ако по предвидения в закона ред този акт не е отменен. В случая няма данни влязлото в сила решение по гр.д. № 130/2005 г. на ДРС, с което процесният имот е изнесен на публрична продан, да е отменено. При насоченото върху него принудително изпълнение по изп.дело № 6/2012 г, проверката на собствеността следва да се извърши от съдебният изпълнител на основание чл.483 ГПК, а ако са засегнати права на трети лица по отношение на недвижимия имот, върху който е наложена възбрана и е насочено изпълнението,то те могат да защият правата си по установения в ГПК ред.В производството по чл.26 от ПВ не подлежат на установяване тези факти. Предвид на това незаконосъобразно в обжалвания отказ е прието, че писменото искане на съдебният изпълнител не отговаря на изискванията на чл.24,б”б” от ПВ.

На основание изложеното, съдът прие, че следва да се отмени определение № № 1/10.02.20120г. на съдията по вписванията при РС гр. Дряново, с което е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот по изп. дело № 6/2011 г. по молба на ДСИ от 10.02.2012 г. с район на действие Дряновски РС, като делото следва да се изпрати на същия за извършване на вписването по молбата на ДСИ.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д И Л И :
ОТМЕНЯ определение № 1/10.02.2012 г. на съдията по вписванията при РС гр. Дряново, с което е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот по изп.дело № 6/2011 г. по молба на ДСИ от 10.02.2012 г. с район на действие Дряновски РС.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при Дряновски районен съд да извърши исканото вписване.
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов