КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Сеп 2020, 12:19

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Определение по отказ на възбрана с неиндивидуализирани имоти
Ново мнениеПубликувано на: 15 Мар 2012, 12:21 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр.Добрич 03.02.2012 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Добричкият окръжен съд гражданско отделение
На трети февруари 2012 год.
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
АЛБЕНА ПЕЕВА

Секретар:………………………
Прокурор:………………………
като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
частно гражданско дело №895 по описа за 2011 год.,
за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от О.-В. в качеството й на взискател по изп.дело срещу определение №53/28.11.2011 г. на съдия по вписванията при Добричкия районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на държавен съдебен изпълнител при Варненски районен съд върху недвижими имоти в гр.Добрич-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич-по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при ВРС.Настоява се за отмяна на отказа като незаконосъобразен.
Като постави на разглеждане подадената частна жалба,Добричкият окръжен съд констатира следното:
Според отбелязването в приложената към делото обратна разписка /известие за доставяне на лист 11 от делото на ДОС/ жалбоподателят О.-В. е уведомен за цитираното определение на 05.12.2011 г.Частната жалба е постъпила първоначално директно в Окръжен съд-гр.Добрич с вх.№6929/13.12.2011 г.,като е подадена по пощата на 12.12.2011 г. според пощенското клеймо върху плика на лист 4 от образуваното по повод на същата ч.гр.д.№867/2011 г. по описа на ДОС.Настоящото производство е повторно образувано по същата частна жалба след прекратяване на производството по ч.гр.д.№867/2011 г. и изпращане на жалбата на съдия по вписванията при ДРС за нейното окомплектоване и администрирането й до компетентния окръжен съд.Жалбата е подадена по смисъла на чл.62 ал.2 от ГПК в рамките на преклузивния срок по чл.275 ал.1 от ГПК.Същата изхожда от активно легитимирано лице.О.-В. формално не е молител в охранителното производство-такъв е ДСИ при ВРС,но е взискател по цитираното по-горе изпълнително дело,т.е. тя е заинтересованият правен субект,овластил молителя /ДСИ/ да сезира съдия по вписванията с искане за вписване на възбрана за обезпечаване на вземанията й по изпълнителен лист от 20.09.2011 г.,издаден от Районен съд-гр.Варна по ч.гр.д.№13500/2011 г. по описа на съда.В този смисъл Общината има правен интерес от атакуване на неизгодното за нея определение и подадената от нея частна жалба е процесуално допустима.Разгледана по същество обаче,жалбата е неоснователна.
С писмо изх.№53883/17.11.2011 г. /вх.№12120/28.11.2011 г. по описа на СВ-гр.Добрич/ съдия по вписванията при ДРС е сезиран с искане от ДСИ при ВРС за вписване на възбрана по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при ВРС върху недвижими имоти-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич,находящи се в гр.Добрич,а именно върху осем самостоятелни обекта в сграда,построена в ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта на града,а именно ателие 1,ателие 2,апартамент 3,апартамент 6,складови помещения 1,2,3 и 4,както и върху две паркоместа с номера 1 и 3 в същия поземлен имот.Към искането няма приложения,като липсват приложени скица на поземления имот и сградата в него,респ.схеми на отделните самостоятелни обекти в сградата по кадастрална карта на гр.Добрич.Съдия по вписванията е отказал да впише възбрана върху имотите по съображения,че към искането на ДСИ в нарушение на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР не са приложени скици на ПИ и сградата и схеми на самостоятелните обекти по кадастралната карта,издадени от Служба по кадастъра,както и по причина,че липсва индивидуализация на имотите по кадастрална карта в молбата за вписване.Частният жалбоподател сочи,че действително горното нормативно изискване за прилагане на скици и схеми по к.к. е налице,но опонира,че съдия по вписванията бил длъжен и служебно да проверява налице ли са условията за издаване на искания акт,като събира по своя инициатива доказателства за това.Искането за вписване според жалбоподателя съдържало всички необходими реквизити,като се препраща към описанието на имотите в нотариалния акт,с който длъжникът се легитимирал като собственик.
Действително към процесното искане на ДСИ за вписване на възбрана липсват приложени скици и схеми по кадастралната карта на гр.Добрич.Неприлагането на схеми на обектите по к.к. и на скици на ПИ и сградата в него по к.к. в случая не е достатъчно да обоснове отказ на съдия по вписванията.Според съда при отправяне на искане от съдебен изпълнител за вписване на възбрана по изпълнително дело не съществува нормативно установено задължение за прилагане и на скица-копие/схема от кадастрална карта.Нормата на чл.26 от ПВ не препраща изрично към разпоредбата на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ,която регламентира прилагане и на скица-копие от кадастралната карта.Систематичното място на ал.3 от чл.6 от ПВ и липсата на препращаща норма касателно правилата за вписване на възбрани навеждат на извод,че правилото на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ се прилага само при вписване на актове на разпореждане с права,респ.за придобиване на права върху недвижими имоти,но не и при вписване на възбрани.Следователно за съдебния изпълнител не важи изискването за прилагане на скица/схема по к.к.,тъй като законодателят държи сметка за смисъла на налагането на обезпечителни мерки в изпълнителното производство-постигане на бързо и ефикасно обезпечаване на успешно принудително изпълнение по отношение на длъжниковото имущество,а снабдяването със скици/схеми от кадастрална карта безспорно е процедура,изискваща време,през което длъжникът би могъл да предприеме действия,обезсмислящи бъдещото изпълнение.В този смисъл липсата на приложени към искането на ДСИ при ВРС скици/схеми по кадастрална карта не може да обоснове само по себе си отказ на съдия по вписванията да впише исканата възбрана.
Липсата обаче на надлежно описание на имотите в отправеното от ДСИ искане е достатъчно да мотивира законосъобразност на постановения отказ.Според разпоредбата на чл.26 от Правилника за вписванията съдебният изпълнител е задължен да включи в съдържанието на искането си данните по чл.24 б.”а” до „в” от ПВ.Съгласно чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ е необходимо описание на имота,който се поставя под възбрана,което да е извършено съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ.Последната разпоредба визира,че описанието на имота следва да включва вид,местонахождение,номер на имота,площ и/или застроена площ и граници.Във връзка с горната разпоредба е и тази на чл.6 ал.3 изр.1 от ПВ,която уточнява и регламентира,че,когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта,описанието следва да включва задължително и данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР/идентификатор по к.к.,вид-поземлен имот,сграда или самостоятелен обект в сграда,адрес,граници,площ,предназначение,етажност на сградата/.Горното препращане на чл.26 от ПВ към чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ,чл.6 ал.1 б.”в” и чл.6 ал.3 изр.1 от ПВ води до извода,че и при вписване на възбрана върху недвижим имот,намиращ се в населено място с одобрена кадастрална карта,по искане на съдебен изпълнител е наложително имотите да бъдат индивидуализирани с идентификатор по кадастрална карта.В настоящия случай ДСИ при ВРС не е спазил горното изискване.В писмото на ДСИ при ВРС липсва надлежно описание според визираните изисквания на имотите,върху които се настоява за вписване на възбрана.Не са посочени идентификатор по к.к. на сградата,в която се намират отделните обекти,нито идентификаторите на отделните самостоятелни обекти в сграда по к.к.Не е посочен и идентификатор по к.к. на двете паркоместа,който да обоснове и съществуването им като самостоятелно заснети реално обособени обекти на правото на собственост,върху които може да се наложи възбрана.Описанието според посочените изисквания следва да се съдържа в самото писмо на съдебния изпълнител,а не да се извлича по пътя на тълкуването от други документи или чрез препращане към такива /напр.както предлага жалбоподателят,чрез справка с нотариалния акт,легитимиращ длъжника като собственик/.Липсата на индивидуализация на имотите според законовите изисквания в искането на съдебния изпълнител не може да бъде допълвана от съдия по вписванията.
Предвид изложеното отказът на съдия по вписванията да впише исканата възбрана е законосъобразен и следва да бъде потвърден.Частната жалба като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.
Водим от гореизложеното,Добричкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №53/28.11.2011 г. на съдия по вписванията при Добричкия районен съд по повод молба вх.№12120/28.11.2011 г.,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на държавен съдебен изпълнител при Варненски районен съд върху недвижими имоти в гр.Добрич-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич-по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при Варненския районен съд.
Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на частния жалбоподател пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.


2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов