КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Определение №66/23.01.2013г. по гр.д.11/2013
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=43&t=4194
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 29 Яну 2013, 11:08 ]
Заглавие:  Определение №66/23.01.2013г. по гр.д.11/2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

гр.Добрич 23.01.2013 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Добричкият окръжен съд гражданско отделение

На двадесет и трети януари 2013 год.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

АЛБЕНА ПЕЕВА

Секретар:………………………

Прокурор:………………………

като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

частно гражданско дело №11 по описа за 2013 год.,

за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от „З.” ООД-гр.В. срещу определение №103/18.12.2012 г. на съдия по вписванията при Каварненския районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*,рег.№**,т.V,д.№762/2012 г. на нотариуса Й.П. с район на действие КРС.Наведени са доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение поради превишаване от съдия по вписванията на законоустановените му правомощия,неправилно приложение на материалния закон,липса на мотиви и неправилна правна квалификация на молбата за вписване и на постановения по нея отказ.Настоява се за отмяна на обжалвания отказ като незаконосъобразен.

По повод на жалбата Добричкият окръжен съд разгледа съдържащите се в нея оплаквания и с оглед на тях и книжата към делото провери обжалвания отказ,като приема за установено следното:

Атакуваният акт на съдия по вписванията при КРС е постановен на 18.12.2012 г.За него частният жалбоподател не е нарочно уведомен.Определението е връчено на нотариуса Й.П. като подател на молбата за вписване на 19.12.2012 г. според отбелязването върху същото.Доколкото частният жалбоподател е пряко заинтересован от вписването на цитирания нотариален акт,тъй като е страна по сделката /купувач/,то същият е активно легитимиран да обжалва постановения от съдия по вписванията отказ.Тъй като на жалбоподателя не е връчено съобщение за определението,следва да се приеме,че частна жалба вх.№103/27.12.2012 г. е подадена в законоустановения срок по чл.275 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима.Разгледана по същество,същата е основателна.

Производството пред съдия по вписванията при КРС е образувано по повод подадена от нотариуса Й.П. с район на действие КРС молба на основание чл.4 ал.1 б.”а” от Правилника за вписванията,с която се настоява за вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №85,рег.№4306,т.V,н.д.№762/2012 г. на горния нотариус,обективиращ договор за продажба на имот-собственост на ПТК „Ч.”-с.Ч.,общ.КаВ. /в ликвидация/-продавач по сделката-в полза на купувача „З.” ООД-гр.В..С атакуваното определение съдия по вписванията при КРС е отказал на основание чл.24 от ПВ да впише горния нотариален акт по съображения,че по партидата на имота-предмет на горната сделка бил вписан договор за цесия,според който първи кредитор на кооперацията-продавач било „С.Б.” ЕООД,като задължението възлизало на 181 042,27 лв.Горните мотиви не са достатъчно ясни.От една страна разпоредбата на чл.24 от ПВ в случая е неприложима,тъй като касае вписване на възбрана върху имот.От друга страна изложените съображения сочат на действия на съдия по вписванията,извършени извън рамките на правомощията му в защита на чужди интереси и права-тези на кредитор на продавача по процесната сделка.Дружеството „С.Б.” ЕООД-гр.С. е цесионер по договор за цесия от 10.01.2011 г.,приложен към преписката на СВ-гр.КаВ.,по силата на който „Сибанк” АД-гр.С. прехвърля на горното дружество вземанията си от ПТК „Ч.” ведно с всички обезпечения,предоставени от цедирания длъжник,вкл. и учредена върху процесния недвижим имот ипотека.По правилото на чл.99 ал.2 от ЗЗД прехвърленото вземане преминава към новия кредитор ведно с всички привилегии,обезпечения и др.принадлежности.Според чл.150 ал.1 от ЗЗД ипотеката следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му.Ако съдия по вписванията е имал предвид горното и факта,че по партидата на имота е вписана ипотека за обезпечаване на посочените вземания,то наличието на вписана ипотека не е пречка имотът да бъде предмет на прехвърлителна сделка.Ипотеката следва вещта,така че разпореждането с последната от ипотекарния длъжник с нищо не накърнява правата на кредитора /в този смисъл чл.173 ал.1 от ЗЗД/.Нито ипотеката,нито договорът за цесия са пречка за прехвърлителния ефект на сделката.Така че преценката на съдия по вписванията относно приложението на материалния закон е неправилна.Преди всичко обаче следва да се посочи,че съдия по вписванията е действал извън рамките на законоустановените си правомощия.Според разпоредбата на чл.32а ал.1 от ПВ съдия по вписванията постановява отказ за вписване при две хипотези:1.ако актът,за чието вписване се настоява,не отговаря на изискванията на закона и 2.ако актът не подлежи на вписване.Следователно съдия по вписванията има правомощия да провери само дали актът е от категорията по чл.4 от ПВ,т.е.подлежащ на вписване,както и дали отговаря на изискванията на закона откъм форма на акта,респ. дали актът съдържа изискуемите реквизити по чл.6 от ПВ.Правомощия да проверява материалната законосъобразност на акта съдия по вписванията няма-той не може да проверява съответствието му с материалния закон и дали има валиден прехвърлителен ефект.Такива правомощия има само съдът при евентуален спор по исков ред.

Предвид изложеното съдът намира,че съдия по вписванията при КРС при постановяване на атакувания отказ е излязъл извън пределите на своята компетентност.Отказът му за вписване е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Водим от гореизложеното,Добричкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ отказа на съдия по вписванията при Каварненския районен съд,обективиран в определение №103/18.12.2012 г.,постановен по повод молба вх.рег.№3719/18.12.2012 г. по описа на СВ-гр.КаВ.,подадена от Й.П.-нотариус с район на действие КРС,за вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*,т.*,рег.№*,н.д.№762/2012 г. на горния нотариус,и

ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при КРС за осъществяване на горното вписване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/