КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 17:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаването възбрана след публична продан е по чл. 31 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 09 Юни 2013, 19:09 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 469
гр. Добрич, 13.07.2012г.
ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ , на тринадесети юли през две хиляди и дванадесета година в закрито съдебно заседание , в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. Х.
ЧЛЕНОВЕ : 1.А. П.
2.Е. С.
секретар .........................
прокурор ...........................
като разгледа докладваното от съдията А. П. ч.гр.д 534/2012г., по описа на Добрички окръжен съд и за да се произнесе,съобрази следното :
Производството е по реда на чл.577ал.1 от ГПК .
Образувано е по жалба на „Т.*” ООД със седалище и адрес на управление гр.Д. , жк”Д.”бл.* , вх.* ,ап.* срещу определение №*/19.06.2012г. на съдия по вписванията СВ при РС гр.Д.,с което е отказал заличаване на възбрани вписани в СВ гр.Д. по реда на чл.175 от ЗЗД както следва : под № * т.* дв. вх. рег. №*-*. ,наложена по изп.д. №*** по описа на ЧСИ Сл.С. ,вписана върху сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Добрич със застроена площ от 4* кв.м. и под № * т.* дв. вх.рег. №*/*., наложена по изп.д. №*** по описа на ЧСИ Сл.С. , вписана върху сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Д. със застр. площ от 155 кв.м. собственост по силата на постановления за възлагане от 26.01.2012г. влезли в законна сила на 06.02.2012г. и вписани в СВ гр.Д. под №* т.* дв. вх.рег.№ */*г. и № * т.* дв. вх. рег № */*г. на купувача от публичната продан – жалбоподателя.
Въведени са оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на определението .
Съдията по вписването не е дал указания за изправяне нередовност по молбата ,която с жалбата отстранява като внася дължимата държавна такса и прилага вносен документ.
Отделно счита, че щом е станал собственик на два недвижими имота по силата на постановления за възлагане влезли в сила и вписани следва да придобие имотите без вещни тежести .В тази връзка като техен собственик съдебният изпълнител не би могъл да му противопостави вписаните възбрани ,което практически ги обезсмисляло.
Сочи се, че съдебният изпълнител отказал да предприеме заличаването им , а на друг съдебен изпълнител бил постановен отказ в тази насока . Следвало в същото време да се отчете и че публичния изпълнител -АП В. вдигнал наложените възбрани.
Жалбоподателят поставя въпросът кое правило е приложимо във връзка със заличаването на възбраните – по чл.175 от ЗЗД или чл.31 от ПВ и кой орган следва да направи предложение за това .
Настоява за отмяна на определението и постановяване заличаване на вписаните възбрани .
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима .
Разгледана по същество е неоснователна.
Не е спорно ,че по силата на извършена публична продан по изп.д.2010*0*1616 по описа на ЧСИ Л.Т. вписана с №* при КЧСИ жалбоподателят е станал собственик на сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Добрич със застроена площ от 4* кв.м. и сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Д. със застр. площ от 155 кв.м. и въз основа на постановления за възлагане от 26.01.2012г. , влезли в законна сила на 06.02.2012г. и вписани в СВ гр.Д. под №* т.* дв. вх.рег.№ */*г. и № * т.* дв. вх. рег № */*г. .Имотите са идентични на посочените в нот.акт №* т.* рег.№* дело */*г. на нот. Ю.Д. с район на действие ДРС и върху тях е била учредена договорна ипотека вписана на 12.06.2009г.СВ гр.Добрич.
От удостоверение №09*3/18.03.2012г.на ЧСИ Л.Т. се установява , че в кантората й не е депозирано изрично съгласие на купувача вписаната ипотека да запази действие и да поеме обезпеченото вземане.
Към заявлението са приложени описаните доказателства без документ за внесена държавна такса .Върху него не е положена изрична резолюция за изправяне нередност по молбата.
От приложено съобщение към преписката на Съдията по вписванията , издадено от ЧСИ Сл.С. се установява, че по изп.д. №*** по описа на същия съдебен изпълнител жалбоподателят има качество на трето лице .По това изпълнително дело ЧСИ е наложило възбрани върху продадените на публична продан имоти под № * т.* дв. вх. рег. №*-*. и под № * т.* дв. вх.рег. №*/*г.Сочи ,че обезпеченото с тези възбрани вземане по това изпълнително дело не е погасено ,поради което отказва заличаването им.
В атакуваното определение съдията по вписванията на първо място е изложил съображения за отказа си, че не внесена ДТ, което правело молбата нередовна .Установено по делото е ,че в едноседмичен срок от връчване на съобщението за обжалвания отказ видно от приложеното банковото бордеро жалбоподателят е внесъл дължимата държавна такса по сметка на СВ и е изправена нередността.
На второ място е приел ,че не са налице предпоставките на чл.31 от Правилника за вписванията,поради което е направил отказа от заличаване.
От правна страна Добричкият окръжен съд намира следното :
Възбраната по своята правна същност е разпореждане на съдебния изпълнител ,с което определена недвижима вещ на длъжника се преназначава за принудително удовлетворяване на взискателя като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея и тя се предава нему или на трето лице да я пази ,докато бъде продадена.Тя цели обезпечаване успешния изход на изпълнението като запази целостта й и принадлежността към имуществото на длъжника.С налагането на възбраната тя се вписва с цел да бъде оповестено на трети лица наложената възбрана като им я противопостави.С налагането й се поражда правомощието на съдебния изпълнител да продаде възбранения имот на публична продан.Вписването е от значение за действителността на извършени след налагането на възбраната разпореждания , при конкуренцията й с предхождащи невписани актове .
Ипотеката е право върху недвижим имот ,която при липса на доброволно изпълнение на длъжниковото задължение осигурява вземането на кредитора чрез принудително предпочитително удовлетворение от проданта на ипотекирания имот.
Съгласно чл.175 ал.1 от ЗЗД с извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него ,както и всички вещни права ,учредени след първата ипотека се погасяват. Ипотекарните кредитори имат право на предпочитително удовлетворяване от цената по реда на ипотеките си.
Съгласно ал.2 ипотеката може да се запази при публична продан на имота ако купувачът по съгласие с ипотекарния кредитор поеме обезпеченото задължение. Като в такъв случай протоколът ,с който съдебният изпълнител констатира това съгласие се отбелязва към вписването в имотния регистър.
Съгласно чл.179 от ЗЗД вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора ,което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в сила съдебно решение. Заличаване може да стане и по искане на купувача при публична продан тъй като с нея се погасяват всички ипотеки и вещни права съгласно чл.175 ал.1 от ЗЗД стига да докаже пред съдията по вписванията, че публичната продан е извършена и че той не е поел ипотеката върху себе си.
Съгласно чл.31ал.2 от Правилника за вписванията вписването на възбрана се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице ,което е наложило възбраната или пред което е представена гаранция или обезпечението .

Законосъобразно съдията по вписванията е приел ,че нормата на чл.175 от ЗЗД няма отношение към заличаването на възбраната. Разпоредбата установява правото на купувача на публична продан да придобие недвижимата вещ без вещни тежести като всички ипотеки върху него ,както и всички вещни права се погасяват.В случая обаче възбраната е обезпечителна тежест и тя не създава вещни права върху недвижим имот или предпочитително удовлетворение върху същия .Тя следва имота независимо у кого се намира като публичната продан практически я поглъща. Материалната предпоставка за заличаването й се преценява от лицето по чл.31 от ПВ ,което е наложило процесната мярка и то е лицето което упражнява нареждането по тази разпоредба- т.е. съдебния изпълнител Сл.С..
В процесния случай жалбоподателят директно е поискал заличаването от СВ без наличие на нареждане по смисъла на чл.31 от ПВ ,а липсата му е основание да бъде постановен отказ от извършването на това действие.
Правилно е изложеното разбиране от жалбоподателя ,че при упражняване правомощията си съдията по вписванията следва да провери дали е внесена дължимата държавна такса и да укаже на жалбоподателя да изправи нередовностите по молбата арг. чл. 5* вр. чл.129 от ГПК ,което не е сторено ,но я внесъл в срок след връчване на постановения отказ.Въпреки това обаче това не променя крайния резултат от спора ,поради неоснователност на претенцията .
С оглед изложеното обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Водим от горното Добричкият окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №*/19.06.2012г. на съдия по вписванията СВ при РС гр.Д.,с което е отказано заличаване на възбрани вписани в СВ гр.Д. по реда на чл.175 от ЗЗД както следва : под № * т.* дв. вх. рег. №*-*., наложена по изп.д. №*** по описа на ЧСИ Сл.С. ,вписана върху сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Д. със застроена площ от 4* кв.м. и под № * т.* дв. вх.рег. №*/*г., наложена по изп.д. №*** по описа на ЧСИ Сл.С. , вписана върху сграда с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Д. със застр. площ от 155 кв.м. собственост по силата на постановления за възлагане от 26.01.2012г. влезли в законна сила на 06.02.2012г. и вписани в СВ гр.Д. под №* т.* дв. вх.рег.№ */*г. и № * т.* дв. вх. рег № */*г. на купувача от публичната продан „Т.*” ООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич , жк”Д.”бл.* , вх.* ,ап.* .
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ВКС .ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :1.


2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов