КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

жалба на юробанк
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=43&t=4643
Страница 1 от 1

Автор:  Полина Стефанова [ 21 Дек 2016, 09:43 ]
Заглавие:  жалба на юробанк

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 848 19.20.2016 год. гр.Добрич
Добричкият окръжен съд гражданско отделение
На деветнадесети декември 2016 год.
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЯКОВА
ЕЛИЦА СТОЯНОВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА
Като разгледа докладваното от председателя в.ч.гр.д.№ 643/2016 год. за да се произнесе съобрази следното:

Производството по делото е образувано по реда на чл. 577 ал.1 от ГПК ,във връзка с чл. 32а от Правилника за вписванията въз основа на жалба рег.№ 6909/10.11.2016 год.,подадена от „***"АД,ЕИК ***,гр.София срещу определение № 38/17.10.2016 год. на Службата по вписванията гр.Каварна, с което е отказано вписване на удостоверения на Агенция по вписванията за промяна на кредитора „***"АД в качеството му на правоприемник на „ -клон България“ КЧТ.
Изложени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания отказ по съображения,че на частния жалбоподател е прехвърлено предприятие,в което са включени договори за кредит-вземания,обезпечени с учредени и вписани ипотеки ,поради което приложимо било правилото на чл. 16 ал.4,във връзка с чл.15 от ТЗ и дадено разрешение от ОСГТК на ВКС в т.3 и 6 от тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 год. по тълк. д. № 7/2012 год.
При данни,че определение е било връчено на частния жалбподател на дата 02.11.2016 год.,частна жалба рег.№ 6909/10.11.2016 год.,изпратена по пощата на дата 09.11.2016 год. е подадена в срока по чл.275 ал.1 от ГПК,във връзка с чл.62 ал.2 от ГПК и е процесуално допустима.
Жалбата е неоснователна.Отказът на съдията по вписванията не е постановен по причина, че в случай на прехвърляне на търговско предприятие,в чийто състав има вземания,не се постига ефекта на договора за цесия ,респективно ,че ако вземанията са обезпечени с ипотека,договорът за прехвърляне на търговско предприятие не подлежи на отбелязване към ипотеката.Отказът е постановен по причина,че молбата за исканото вписване не съдържа всички необходими реквизити и данни,не е представена в достатъчно на брой нотариално заверени екземпляри,респективно следва да бъде подадена отделна молба за всяко отделено вписване на промяната на кредитора по всяка вече вписана договорна ипотека- съобразно разпоредбите на чл. 17,във връзка с чл.6 и чл. 12 ал.2 от Правилника за вписванията (приложими относно вписването на актовете по чл. 171 от ЗЗД). Съгласно чл. 32а от Правилника за вписвания съдията по вписвания може да постанови отказ в следните случаи: когато вписаният във входящия регистър акт не отговаря на закона или не подлежи на вписване. Към случаите, в които съдията по вписвания може да постанови отказ следва да бъдат добавени и случаи на процесуална незаконосъобразност на заявлението за вписване – липса на внесена държавна такса по вписването, липса на представена декларация по чл. 226 ДОПК, когато е приложимо, липса на данъчна оценка и скица,екземпляри и др. Доколкото съдията по вписванията е длъжен, съгл. чл. 9 ПВ, да извърши незабавно вписване, той не може да дава указания за отстраняване нередовностите на молбата за вписване, а следва да постанови отказ (така и т. 1 и т.6 от посоченото тълкувателно решение). Ето защо, само на това основание постановеният отказ е правилен, а жалбата срещу определението за постановяването му – неоснователна.
По изложените съображения,съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба рег.№ 6909/10.11.2016 год.,подадена от „***"АД,ЕИК ***,гр.София срещу определение № 38/17.10.2016 год. на Службата по вписванията гр.Каварна, с което е отказано вписване на удостоверения на Агенция по вписванията за промяна на кредитора „***"АД в качеството му на правоприемник на „***-клон България“ КЧТ.
На основание чл. 274 ал.3 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/