КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 18:02

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Прекратяване на аренда от съсобственик
Ново мнениеПубликувано на: 23 Авг 2017, 09:33 
Offline

Регистриран на: 16 Ное 2016, 12:59
Мнения: 2
Р Е Ш Е Н И Е № 190

гр.Добрич,19.11.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ окръжен съд ТЪРГОВСКО отделение

На десети ноември 2015 год.

В открито заседание в следния състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АДРИАНА ПАНАЙОТОВАСекретар:Н.Б.

като разгледа докладваното от съдията Адриана Панайотова

търговско дело № 271 по описа за 2013 год.

за да се произнесе съобрази следното:Делото е образувано по подадена искова молба от „Т.”ЕООД гр. В. ЕИК ***,срещу М.С.У. ЕГН **********,с която се иска от съда:

1.да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника М.С.У. ЕГН ********** съществуването на Договор за аренда на земеделска земя, нотариално заверен под рег.№**** г. от Нотариус С.Ж. с район на действие PC Г.Т., рег.№* на НК и вписан под №*, том III, вх.регистър №1351 от 06.04.2011 г. на Агенция по вписванията Служба по вписванията град Г.Т. с арендатор „Т."ЕООД;

2.да постанови решение, с което да бъде признато за установено несъществуване на вписаното прекратяване на Договор за аренда на земеделска земя, нотариално заверен под рег.№**** г. от Нотариус С.Ж. с район на действие PC Г.Т., рег.№* на НК и вписан под №*, том III, вх.регистър №1351 от 06.04.2011 г. на Агенция по вписванията Служба по вписванията град Г.Т. с арендатор „Т."ЕООД.

Ищецът обосновава правния си интерес от воденето на исковете,с твърдението си,че сключеният между страните договор за аренда от 05 април 2011 година за 15 годишен срок,анексиран на 08.11.2011 г. ,е бил валидно прекратен,считано от 01.10.2013 г. с едностранно предизвестие от арендодателя М.С.У..На 10.06.2013 г. в Агенцията по вписванията Служба по вписванията гр.Ген.Тошево билбо вписано прекратяване на арендното правоотношение.

Ответното „Т."ЕООД намира предявените срещу него искове за неоснователни.Сочи ,че договорките в анекса били валидни,а сочените разпоредби на ЗАЗ ограничавали правото на собственост,поради което противоречали на Хартата на основните права на ЕС и на Протокол 1,чл.1 на ЕКПЧ и като такива,не следвало да се прилагат.

След депозирането на допълнителна искова молба от ищеца ответното „Т."ЕООД е направило възражение за нищожност на клаузата на сключения аренден договор за срока от 15 години,поради противоречие с императивни правни норми.Посочил е, че е само съсобственик на имотите,предмет на арендния договор.На основание пар.1 от ДР на ЗАЗ,във връзка с чл.229 от ЗЗД,срокът на договор за аренда,сключен от съсобственик бил ограничен,поради което ако уважал исковата претенция,съдът следвало да се произнесе и дали договорът съществува за целия срок,за който е сключен.

Добрички окръжен съд,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представените доказателства по делото,че на 05 април 2011 година е сключен нотариално заверен Договор за аренда на земеделска земя с арендодател М.С.У. и арендатор „Т."ЕООД,вписан в Агенцията по вписванията ,със срок на действие 15 стопански години.

На 08 септември 2011 година между М.С.У., в качеството на арендодател и „Т."ЕООД /представлявано от М.С.У., като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството/, в качеството на арендатор,е сключен нотариално заверен Анекс към Договора за аренда на земеделска земя, по силата на който страните са договорили промяна на чл.9 от Договора за аренда, касаеща реда относно прекратяването на същия,съгласно която договора за аренда може да бъде прекратен с едностранно писмено предизвестие в срок до 30 септември на текущата стопанска година.

Установява се от представената нотариална покана,че на 08.02.2013 г. арендодателя М.С.У. е отправил едностранно предизвестие до арендатора за прекратяване на сключения Договор за аренда на земеделска земя, считано от 01 октомври 2013 година,като се е позовавал на Анекса от 08.11.2011 г.

Първоначално ,с Определение №1 от 21.02.2013 г. на Съдията по вписванията при Районен съд гр.Ген.Тошево е бил постановен отказ за вписване прекратяването на договора,но на 10.06.2013 г. в Агенция по «вписванията Служба по вписванията град Г.Т. е било вписано прекратяването на арендното правоотношение,базирано на нотариалната покана.

Преди първоначалното завеждане на настоящото дело в Ген.Тошевски районен съд,в същият съд е било заведено гр.д.№ 139/2013 г. по предявени от настоящият ищец ЕООД „ Т.”,ЕИК- *** и АД „ *”,ЕИК- ****,гр.В.,срещу настоящия ответник М.С.У.,ЕГН-**********,обективно съединени искове по чл.26,ал.1,предл.първо от ЗЗД за обявяване нищожността паради противоречие със закона- чл.27,ал.1,т.4 от Закона за арендата в земеделието,на Анекс към Договор за аренда на земеделска земя от 05.04.2011г.,нотариално заверен под № 3323/08.09.2011г.на Нотариус С.Ж.,с район на действие РС-гр.Г.Т.,вписан в Агенцията по вписванията Служба по вписванията,гр.Г.Т. под № 181,том V,вх.регистър № 3045/09.09.2011г. и евентуален иск с правно основание чл.26,ал.1,предл.трето от ЗЗД за обявяване нищожността на процесния Анекс поради накърняване на добрите нрави.

С Решение № 119/04.11.2013г.по гр.д.№ 139/2013г.по описа на ГТРС,главният иск е уважен,като е прогласена нищожността на Анекса поради противоречие със закона-чл.27,ал.1,т.4,вр. с чл.29,ал.1 от ЗАЗ.

С решение №41 от 05.03.2014 г. по вз.т.дело №11/2014 г. ДОС е потвърдил първоинстанционното решение ,като правилно и законосъобразно.Решението е влязло в сила,тъй като с Определение №494 от 24.08.2015 г. по т.д.1925/2014 г. ВКС не е допуснал до касационно обжалване въззивното решение на ДОС.

Настоящият състав прие,че решението по воденото в Гн.ТРС гр.дело №139/2013 г. има преюдициален характер ,доколкото прекратяването на договора за аренда е предпоставено от валидността на сключения по договор анекс.

В подкрепа на твърденията си,че не е едноличен собственик на отдадените под аренда земеделски земи,ответникът по делото М.С.У. представи доказателства за придобиване по наследство,в съсобственост с други наследници и и в режим на СИО.

След преценка на събраните по делото доказателства,съдът направи следните изводи:

Влязлото в сила Решение №119/04.11.2013г. по гр.д.№ 139/2013 г.,има сила на пресъдено нещо по въпроса за нищожността на сключеният по договора Анекс от 08.09.2011 г.,въз основа на който е отправено предизвестието за предсрочно прекратяване на договора.

Т.е. налага се извода,че страните все още са обвързани от валиден договор за аренда,който не е бил валидно прекратен. Разпоредбата на чл.27,ал.1,т.4 от ЗАЗ има императивен характер и единствената възможност за предсрочно прекратяване на договора за аренда с едностранно предизвестие е допустима в хипотезата на чл.29,ал.1 от ЗАЗ.

Не могат да бъдат уважени и споделени твърденията на ответника,че с оглед събраните по делото доказателства,че той не е изключителен собственик на земеделските земи,предмет на арендния договор и има само право на обикновено управление,поради което съгласно чл.229 от ЗЗД,във връзка с пар.1 от ДР на ЗАЗ,няма право да сключва договор за наем за повече от три години.

ЗАЗ е специален по отношение на ЗЗД.Разпоредбата на чл.3,ал.4 от ЗАЗ е ясна и точна.В същата е изрично предвидено,че когата договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя,отношенията помужду им се уреждат съгласно чл.30,ал.3 от ЗС,поради което същата не може да се тълкува разширително.

Не могат да бъдат споделени и доводите на ответника,за противоречие на разпоредбите на ЗАЗ с Европейското законодателство,поради ограничаване правото на ползуване на собствеността. Всяка от страните по арендното правоотношение е имала свобода, както да ползва собствеността си, така и свобода да сключва договори относно същата и определя съдържанието на договорите, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона. Свободата на договаряне е право, което предполага съобразяване е императивните правни норми, още повече, че законодателят е въздигнал като основание за нищожност на договорите или на отделни техни уговорки, противоречието им с императивни правни норми.

Следва да се има предвид, че към датата на подписване на договора за аренда М.С.У. е действал в качеството на арендодател и едновременно като едноличен собственик на капитала и управител на „Т.”ЕООД, в качеството на арендатор, т.е. е имал пълната договорна свобода дали да сключи или не договор за аренда, както и да определи рамките и параметрите на договорната отговорност и на двете страни по договорното отношение в рамките на закона.

Неоснователни са и доводите на ответника за нарушение на чл.1 от Допълнителния протокол към ЕКЗЕ1ЧОС. По отношение на тази норма е налице значителна съдебна практика във връзка с дела, водени срещу Република България в ЕСПЧ. Без изключение в тези решения се коментират само случаи ,когато Държавата допуска със закон лишаване от право на собственост, в какъвто смисъл безсъмнено е и текстът на чл.1 от Допълнителния протокол, като това лишаване трябва да е в обществен интерес и да е установен справедлив баланс между нуждите на този интерес и изискванията за защита на основните права на индивида. В настоящия случай е налице едно облигационно правоотношение, при което свободата е да се реши в рамките на императивните правила и добрите нрави ,дали да се сключи договор, кога, къде, с кого и с какво съдържание. От друга страна, следва да се има предвид, че противоконституционност на един законов текст се обявява по ред, предвиден в Конституцията и в производство, по което се произнася Конституционният съд.

Уваженият иск по чл.26 от ЗЗД ,с влязло в законна сила Решение №119/04.11.2013 г., постановено по гр.дело №139/2013 по описа за 2013 г. на Районен съд град Г.Т., с което е прогласена нищожността на Анекса към Договора за аренда на земеделска земя е преюдициална предпоставка за уважаване на иска по чл.124 от ГПК.

Тъй като нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона, Договора за аренда на земеделска земя, вписан под №*, том III, вх.регистър №1351 от 06.04.2011 г. на Агенция по вписванията Служба по вписванията град Г.Т. запазва действието и съществуването на възникналата облигационна обвързаност по арендното правоотношение между страните по него.

След като изявлението на ответника за едностранно прекратяване на договора за аренда няма за последица прекратяването на облигационната връзка между страните,като последица от уважаването на главния иск следва да се уважи и иска за прогласяване несъществуването на вписаното прекратяване по чл.537,ал.2 от ГПК и с оглед предвидените в чл.90 от ЗКИР последици-да се постанови заличаване на извършеното вписване на прекратяването на договора за аренда.

С оглед изхода от спора,ответникът следва да се осъди да заплати на ищеца сторените по делото разноски ,съгласно представеният списък,в размер на 4 787,50 лв.

Като се води от гореизложеното,Добрички окръжен съд

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника М.С.У. ЕГН ********** съществуването на Договор за аренда на земеделска земя, нотариално заверен под рег.№**** г. от Нотариус С.Ж. с район на действие PC Г.Т., рег.№* на НК и вписан под №*, том III, вх.регистър №1351 от 06.04.2011 г. на Агенция по вписванията Служба по вписванията град Г.Т. с арендатор „Т."ЕООД.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО несъществуване на вписаното прекратяване на Договор за аренда на земеделска земя, нотариално заверен под рег.№**** г. от Нотариус С.Ж. с район на действие PC Г.Т., рег.№* на НК и вписан под №*, том III, вх.регистър №1351 от 06.04.2011 г. на Агенция по вписванията Служба по вписванията град Г.Т. с арендатор „Т."ЕООД и ПОСТАНАВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ на извършеното вписване.

ОСЪЖДА М.С.У. ЕГН ********** да заплати на „Т.”ЕООД гр. В. ЕИК *** , сумата от 4 787,50 лв. разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.Окръжен съдия:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов