КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 22 Сеп 2020, 17:09

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Прекратяване на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 11 Яну 2011, 15:19 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

гр. Д., 04.08.2010 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на четвърти август две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.Д.

ЧЛЕНОВЕ: Г.П.

Ж.М.

разгледа докладваното от ч. гр. д. № 641/2010 г. по описа на Д.кия окръжен съд:

Производството е по чл. 577 ГПК.

Частно гражданско дело № 641/2010 г. по описа на Д.кия окръжен съд е образувано по частна жалба К.А.Н. срещу определение № 130/21.07.2010 г. на Съдията по вписванията при Д.кия районен съд.

С атакувания съдебен акт, съдията по вписванията е отказал заличаване вписването на договор за аренда на земеделска земя, вписан м Службата по вписванията гр. Д. под № ***, том ***, вх. рег. № ****/**.**.20** г., обективирано в молба с вх. № 6845/21.07.2010 г. по описа на Службата по вписванията гр. Д. с оглед на твърдяната от молителя нищожност на сделката на осн. чл. 26, ал. 1 ГПК.

Недоволен от постановеното определение е останал молителят, който го обжалва в срок с оплаквания за нарушение на съдопроизводствените норми и на материалния закон при постановяването му. Иска се отмяна на отказа на съдията по вписванията.

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, на осн. чл. 577, ал. 1 ГПК, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира следното:

Частната жалба е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна и отговаряща на изискванията по чл. 577 във вр. с чл. чл. 275, ал. 2 във вр. с чл. 260 - 261 ГПК, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съображенията на Съда са следните:

Систематичното тълкуване на разпоредбите на чл. 537, ал. 2 ГПК, чл. 112 – 116 ЗС и чл. 90 ЗКИР налага извода, че заличаването на вписването в охранителното производство е допустимо само когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуването на вписаното обстоятелство.

В разглеждания случай, молителят сезирайки съдията по вписванията с искане за заличаване вписването на арендния договор цели резултат, отнасящ се до действителността на договора за аренда. Въпросът относно действителността на договора следва да бъде установен в едно исково производство.

В разглеждания случай, съдията по вписванията е процедирал съобразно съдопроизводствените правила и е постановил правилен и законосъобразен акт, който следва да се потвърди.

С оглед гореизложените съображения и на осн. чл. 577 ГПК, Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 130/21.07.2010 г. на Съдията по вписванията при Д.кия районен съд, с което е отказано заличаване вписването на договор за аренда на земеделска земя, вписан в Службата по вписванията гр. Д. под № ***, том ***, вх. рег. № ****/**.**.20** г., обективиран в молба с вх. № 6845/21.07.2010 г. по описа на Службата по вписванията гр. Д..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ:

1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Прекартяване на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 09:42 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ,09.09.2010 година, град Д.


Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение
На девети септември две хиляди и десета година
В закрито заседание в следния състав :

Председател : АДРИАНА ПАНАЙОТОВА
Членове : ЕВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Десислава Николова
частно гражданско дело номер 724 по описа за 2010 година, намира след-ното :


Производството е образувано по частна жалба на Д. И. П. *** по член 577,ал.1 от ГПК срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд град Д. ,обективиран в определение № 141 от 16.08.2010 г. ,да извърши вписване на прекратяване на договор за аренда с нотариална покана .
Частният жалбоподател поддържа, че актът, чието вписване се иска , подлежи на вписване и се позовава на разпоредбите на член 28 и член 27, ал.2 от ЗАЗ и член 3 от ПВ. Иска отмяна на отказа.
Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице – мо-лител в производство по член 569,т.5 от ГПК ,с отказ да се извърши искано от него вписване . Правото на частна жалба то е упражнило редовно и в срока по член 275,ал.1 от ГПК, който считан от 24.08.2010 г. е изтекъл на 31.08.2010 г. ,в деня на депозиране на частната жалба.
Актът, чието вписване се иска, съставлява нотариална покана на Д. И.П., представена за връчване от Нотариус с рег.№ ** по регистъра на НК, с район на действие – ДРС, рег.№ *,том *, № * от 14.05.2010 г., връчена на адресата П. Д. К. ,ЕТ „ 4 + 3 П. К.”,град Д. с разписка от 2.06.2010 година. В поканата се съдържа изявление на П. за разваляне на договор за аренда ,вписан под № *,вх.рег. № * от 2.08.2001 г. на Служба по вписванията ,град Д. , с два последващи анекса поради неизпълнение на задълженията за заплащане на арендно възнаграждение за 2008 и 2009 г.
Изявлението за разваляне на договора за аренда при неизпълнение е правопрекратяващ факт по член 27,ал.1,т.2 от ЗАЗ / различен от този по член 27,ал.1,т.4 от ЗАЗ – с едностранно предизвестие/ . Като всеки акт , насочен към прекратяване на договор за аренда ,чийто срок не е по – дъ-лъг от 10 години, то се вписва в нотариалните книги – член 27,ал.2 от ЗАЗ. Съдията по вписванията е следвало да констатира само това. Наличието на неизпълнение е материалноправна предпоставка за настъпване на после-диците на развалянето, която не се проверява от съдията по вписванията , защото стои извън предмета на охранителното производство . Отказът да се впише искания акт е незаконосъобразен и подлежи на отмяна.
Воден от горните съображения, ОКРЪЖНИЯТ СЪД
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ отказа на съдията по вписванията при Районен съд град Д. ,обективиран в определение № 141 от 16.08.2010 г. ,да извърши вписване.
ДА СЕ ВПИШЕ на основание член 27,ал.2 във връзка с ал.1,т.2 от ЗАЗ изявление на Д.И.П. за разваляне на договор за аренда, вписан под № *, том *,вх.рег.№ * от 2.08.2001 г., с два анекса , вписани под № *,том *,вх.рег.* от 19.02.2004 г. и под № *,том *, вх.рег.*/ 31.10.2008 г. ,в нотариална покана, представена за връчване от Нотариус с рег.№ * по регистъра на НК, с район на действие – ДРС, рег.№ *,том *, № * от 14.05.2010 г., връчена на адресата с раз-писка от 2.06.2010 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Прекратяване на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 11:39 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Д., 03.06.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание на трети юни през 2010г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА
при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия Ж.МАРГЕНОВА ч.гр.дело №435 по описа за 2010г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.278 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба на К.К.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.А.А. срещу определение №***/05.05.2010г. на Съдия по вписванията при Районен съд гр.Д., с което е отказано вписване на едностранното прекратяване на договор за аренда, сключен между нея като арендодател и ЕТ”*+* П.К.”.
Жалбоподателката счита отказа за незаконосъобразен по съображения за надлежно осъществен и удостоверен фактическият състав за вписване на изявлението за прекратяване на договора, извършено във формата на нотариална покана.
Частна жалба е подадена в срока по чл.275 ГПК и е допустима. Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения:
С нотариална покана, връчена на 12.04.2010г. на П.К., К.И. е дала три дневен срок на едноличния търговец-арендатор по сключения между тях договор за аренда на нива с площ от **.***дка, имот с кад. №****** в землището на с.В., общ.Д., за изпълнение на задължения по договора за плащане на уговорена арендна цена за две стопански години 2007г./2008г. и 2008г./2009г., и го уведомила, че ако в този срок от връчване на поканата не получи изпълнение, прекратява договора.
Съгласно чл.27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието, прекратяването на договора за аренда на земя подлежи на вписване. Вписването на прекратяването в случая е поискано с молба вх.№****/**.**.****г. от нотариус Ю. Д.-К., рег.№*** на НК, удостоверила представянето и връчването на нотариалната покана. Към молбата е представена и самата нотариална покана. Тази покана, обективираща изявление за прекратяване на договор за аренда от формална страна не отговаря на изискванията, установени с Правилника за вписванията, за да бъде вписана като акт по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАЗ. За да бъде вписано писменото едностранното изявление за прекратяване на договора за аренда, то следва да бъде извършено в минимум необходимата форма по чл.3, ал.1 от ПВ – с нотариална заверка на подписа. В представения вид нотариалната покана съставлява доказателствено средство за отправилата я касателно определения срок за изпълнение и известие за прекратяване на договора, но като не покрива изискванията за формата на едностранния акт за прекратяване на договор за аренда, не може да бъде вписана с цел да оповести извършеното прекратяване. В този смисъл отказът на съдията по вписванията, аргументиран със съображения за липса на форма на представения едностраннен акт е правилен. Що се касае до аргументите на съдията по вписване за липса на материално-правни предпоставки за прекратяване на конкретния договор за аренда, то следва да се отбележи, че тази преценка е вън от компетентността му. В правомощията на съдията по вписване е проверката дали исканото вписване е предвидено от закона и дали акта отговаря на формалните изискването на закона, т.е.дали акта подлежи на вписване, дали е съставен в изискуемата форма, дали има изискуемото съдържание, представен ли е в необходимите екземпляри, внесена ли е дължимата държавна такса. Извън тази проверка в производството по вписване остава преценката дали в конкретния случай арендодателя е носител на правото едностранно да прекрати срочния аренден договор или да иска разваляне поради неизпълнение.
С оглед гореизложеното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №100/05.05.2010г. на Съдия по вписванията при Районен съд гр.Д., с което е отказано вписване на едностранното прекратяване на договор за аренда, вписан под №***, т.****, вх.рег.№****/**.**.****г. и анекс към него вписан под № ***, т.*****, вх.рег.№*****/**.**.****г. на СлВ-Д.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл.280 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Прекратяване на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2011, 11:48 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 687
гр. Д., 21. 11. 2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ЕЛИЦА СТОЯНОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА

Разгледа докладваното от съдия Елица Стоянова ч. гр. д. № 710 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577, вр. чл. 569 т. 5 от ГПК, по частна жалба от процесуалния представител на Н.Г.А. и Н.Б.А., против определение № 39/ 28. 09. 2011г. на съдията по вписванията при РС – гр. Д., с което е било отказано вписването на едностранното прекратяване на договор за аренда, вписан под № 72 т. ХVІІІ вх. рег. № 6741/ 25. 05. 2009г. чрез нотариална покана, отправена от жалбоподателите до „А.Г. – 3” ЕООД гр. Д. с ЕИК *** В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на съдебния акт като постановен при съществени нарушения на процесуалните правила, на материалния закон и необоснованост.
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275 ал. 1 от ГПК, от легитимирани лица, поради което е допустима.
По повод разпореждане на съда за оставяне жалбата без движение с оглед внасянето на дължимата държавна такса, жалбоподателите, чрез процесуалния си представител, са депозирали молба, вх. № 6091/ 07. 11. 2011г., в която са изложени подробни съображения относно незаконосъобразността на атакуваното определение. Указанията, в какво се състои порочността на обжалвания акт, съгласно чл. 260 т. 3, приложима по силата на чл. 577 ал. 1, вр. чл. 275 ал. 2 от ГПК, не представляват условие за допустимостта и, следователно по своето естество молба, вх. № 6091/ 07. 11. 2011г. представлява нова частна жалба против същия съдебен акт, но вече подадена извън срока по чл. 275 ал.1 от ГПК, с оглед на което съдът намира, че не следва да разглежда изложените в нея оплаквания.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, предвид следното:
Видно е от приложения договор за аренда на земеделски земи, вписан в СлВп при РС – гр. Д. под акт № *, т. **, вх. рег. № 6741/ 25. 05. 2009г., че е сключен между Н.Г.А., Н.Б.А. и Ю. И. М., в качеството им на арендодатели, и „А.Г. – 3” ЕООД гр. Д., в качеството им на арендатор и е с предмет земеделски земи в област Д.. В договора, под т. 16, са посочени изрично случаите на прекратяването на договора.
На 22. 02. 2011г. Н.Г.А. и Н.Б.А. са изпратили до представителя на „А.Г. – 3” ЕООД гр. Д. нотариална покана, връчена на пълномощника му на 22. 02. 2011г., с която арендатора е бил поканен да изпълни в 15 – дневен срок от получаването и задължението си и да изплати на арендодателите всички дължими арендни вноски за стопанските 2008/ 2009г. и 2009/ 2010г. по банков път. В нотариалната покана е посочено, че в случай, че арендаторът не изпълни това си задължение в срок, то и на основание чл. 87 ал. 1 от ЗЗД, договорът ще се счита развален поради неизпълнение.
На 28. 09. 2011г. представителят на Н.Г.А. и Н.Б.А. е депозирал в Служба по вписванията гр. Д. нотариалната покана от 22. 02. 2011г.
С атакуваното определение № 39/ 28. 09. 2011г. съдията по вписванията е отказал вписване на едностранното прекратяване на договора за аренда, вписан под № *, т. **, вх. рег. № 6741/ 25. 05. 2009г. чрез нотариалната покана. В мотивите си съдията по вписванията е посочил, че нотариалната покана не отговаря на изискванията на чл. 2 и чл. 3 от ПВп, тъй като не е изрично предвиден в законите или в Правилника за вписванията акт, извършен по нотариален ред или с нотариална заверка на подписите. Съдията по вписванията е преценил, че с нотариалната покана се цели заличаване от имотния регистър на договора за аренда поради неизпълнение от страна на арендатора за две последователни стопански години, а единствената хипотеза, в която едностранно прекратяване на договор за аренда било допустимо съгласно чл. 29 ал. 1 от ЗАЗ, било при договор, сключен без определен срок, съответно при договор, сключен за определен срок, но само при изрична уговорка на страните. Според съдията по вписванията, видно от представения договор за аренда, същият бил сключен за срок от пет стопански години, считано от 2008г. и в него била предвидена възможност за едностранно прекратяване от арендодателя с отправяне на едностранно предизвестие до насрещната страна в срок от 01. 08 до 01. 09 на съответната стопанска година, а представената за вписване нотариална покана била представена на 28. 09. 2011г., т. е. извън уговорения срок. Според съдията по вписванията, арендодателят можел да претендира разваляне на договора за аренда поради неплащане по съдебен ред, съответно съдията по вписванията не бил компетентен да прецени дали е налице неизпълнение, съответно дали е прекратен на това основание договора за аренда. По тези съображения, вписването на нотариалната покана, отправена от Н.Г.А. и Н.Б.А. до представителя на „А.Г. – 3” ЕООД гр. Д. е отказано.
Определението е правилно като краен резултат, независимо, че изложените от съдията по вписванията мотиви не се споделят от Окръжния съд.
Действително нотариалната покана по смисъла на чл. 592 ал. 1 от ГПК не съставлява нотариално действие, подлежащо на вписване. В същата обаче може да се съдържа едностранно изявление за прекратяване действието на договора за аренда, което прекратяване подлежи на вписване в съгласие с чл. 27 ал. 2 от ЗЗД. В този смисъл се вписва не нотариалната покана, а последиците от обективираното в нея изявление за прекратяване.
Мотивите на съдията по вписванията, че единствената хипотеза, в която едностранно прекратяване на договор за аренда било допустимо съгласно чл. 29 ал. 1 от ЗАЗ, било при договор, сключен без определен срок, съответно при договор, сключен за определен срок, но само при изрична уговорка на страните, не намират опора в нормите на ЗАЗ. Разпоредбата на чл. 27 ал. 1 от ЗАЗ съдържа изчерпателно изброяване на хипотезите на прекратяване на договора за аренда, от които две препращат към други правни норми: така чл. 27 ал.1 т. 2 от ЗАЗ предвижда, че при при неизпълнение договорът за аренда се прекратява по общия ред на ЗЗД, доколкото в този закон не е предвидено друго, а т. 4 от с. чл. визира възможност за прекратяването му с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи. Прекратяването с едностранно предизвестие /чл. 27 ал. 1 т. 4 от ЗАЗ/ е подчинено на разпоредбата на чл. 29 ал. 1 от ЗАЗ. Развалянето на договора за аренда, от своя страна, е регламентирано в специалната разпоредба на чл. 28 от ЗАЗ, но е предвидено субсидиарното приложение на общите правила на чл. 87 и сл. от ЗЗД. Задължително разваляне на договора за аренда по съдебен ред не се предвижда в ЗАЗ, освен в изричния случай на чл. 28 ал. 2 от ЗАЗ. В този случай съдията по вписванията смесва институтите на прекратяване и на разваляне на договора за аренда. От друга страна смесва основанията за заличаване на вписването (издаване на охранителен акт) и материалноправните основания за прекратяване на самия договор, чието вписване е предвидено от закона. В този смисъл и в рамките на охранителното производство е недопустимо произнасянето по материалноправните предпоставки на чл. 27 и чл. 29 от ЗЗД /вж. Определение № 109 от 5.03.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 375/2008 г., I т. о./. Следователно, в рамките на охранителното производство съдията по вписванията не разполага с материалноправната компетентност да преценява дали действително са настъпили целените последици от прекратяването с едностранно изявление или едностранното разваляне на договора, а е единствено вписва последиците от волеизявлението на едната от страните, че действието на договора за аренда е преустановено от един момент нататък. Без значение дали волеизявлението е обективирано в нотариална покана или друг вид документ, както и без значение дали съдържа изявление за прекратяване или разваляне на договора, което съдията по вписванията не разполага с правомощие да преценява по същество, а извършва преценка относно относно наличието на формалноправните изисквания за претендирания охранителен акт. Вписването на прекратяването има единствено оповестително действие и страната, която намира, че такова не е настъпило, разполага с възможност да брани по исков път правата си.
Независимо от изложените съображения, които сочат на неправилност на мотивите на обжалвания акт, Окръжният съд намира, че същият е правилен като краен резултат, тъй като представената пред съдията по вписвания нотариална покана не подлежи на вписване. За да се приеме, че е налице подлежащо на вписване прекратяване на договора за аренда, същото трябва да бъде ясно и недвусмислено изразено и да настъпва от определен момент. В процесния случай такова недвусмислено изявление не се съдържа. Самата покана представлява такава за изпълнение /по чл. 87 ал. 1 от ЗЗД/, при липсата на каквото изпълнение в срок изправната страна ще счита договора за развален. Поканата не съдържа ясно изявление за прекратяването или развалянето на договора, нито моментът, в които действието на договора се преустановява. След като подлежащият на вписване акт не съдържа изискуемите по чл. 6 от ПВп реквизити, то правилно съдията по вписванията е отказал вписването му.
Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК, Д.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 39/ 28. 09. 2011г. на съдия по вписванията при РС – гр. Д..
Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС на РБ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов