КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 22 Сеп 2020, 16:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 10:23 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр.Д. 08.06.2010 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Д.кият окръжен съд гражданско отделение
На осми юни 2010 год.
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
АЛБЕНА ПЕЕВА

Секретар:………………………
Прокурор:………………………
като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
частно гражданско дело №334 по описа за 2010 год.,
за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от „Б.” ЕООД-гр.С. срещу определение №20/09.02.2010 г. на съдия по вписванията при Д.кия районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана върху недвижим имот в гр.Д.-собственост на „А.” ООД-гр.Т..Настоява се за отмяна на атакувания отказ като незаконосъобразен.
По повод на жалбата Д.кият окръжен съд разгледа съдържащите се в нея оплаквания и с оглед на тях и книжата към делото провери обжалвания отказ,като приема за установено следното:
Атакуваният акт на съдия по вписванията при ДРС е постановен на 09.02.2010 г.За него частният жалбоподател е уведомен с писмо на СВ-гр.Д. с обратна разписка,връчено на 22.02.2010 г.Частната жалба е подадена по пощата според пощенското клеймо върху плика,приложен на лист 6 от ч.гр.д.№205/2010 г. на ДОС,на 01.03.2010 г.,т.е. в рамките на преклузивния срок по чл.275 ал.1 от ГПК.Същата изхожда от активно легитимирано лице /молител в охранителното производство/ и е процесуално допустима.Разгледана по същество,жалбата е основателна.
Подадена е молба от „Б.” ЕООД-гр.С. за вписване на възбрана върху недвижим имот в гр.Д.,ул.”С.С.” №*собственост на „А.” ООД-гр.Т.,наложена като обезпечителна мярка по допуснато с определение №12/27.01.2010 г. по гр.д.№130/2009 г. на Тервелския районен съд обезпечение на предявени от „Б.” ЕООД срещу „А.” ООД искове по чл.45,59 и 86 от ЗЗД.Горният имот представлява дворно място от 241 кв.м,съставляващо УПИ **,кв.64 по ПУП на гр.Д.,ведно с построената върху него масивна сграда от три етажа и изби със застроена площ от 799 кв.м.Съдия по вписванията при ДРС е отказал да впише възбраната по съображения,че издадената въз основа на цитираното по-горе определение на ТРС обезпечителна заповед №2-б/27.01.2010 г. не съдържа описание на възбранения имот съобразно изискванията на чл.77 от ЗКИР,като в нарушение на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР към нея не е приложена скица на подлежащата на възбрана сграда по кадастралната карта на гр.Д.,а депозираната такава за поземления имот не съдържала данни за същия,кореспондиращи с данните в описанието за него,дадени в обезпечителната заповед.Не фигурирали в заповедта идентификаторите на дворното място/ПИ/ и на сградата по кадастрална карта,като имало различие в площта на същите по заповедта и представената скица,изготвена от СГКК-гр.Д..Горното съставлявало пречка за точната идентификация на имота,върху който е наложена възбрана от съда.Освен това не бил представен от молителя документ,удостоверяващ внесена държавна такса за вписването.
Според разпоредбата на чл.24 от Правилника за вписванията възбрана за обезпечение на иск се вписва,като се представи заповедта за налагането й и препис от нея,а обезпечителната заповед трябва да съдържа определени реквизити,сред които според чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ и описание съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ на недвижимия имот,който се поставя под възбрана.В случая съдът,издал заповедта,е описал в нея подлежащия на възбрана поземлен имот съобразно неговото отреждане по ПУП на гр.Д.,като липсва индивидуализация на поземления имот и сградата в него по кадастрална карта /не са посочени идентификатори по к.к. на същите/,а такова описание е необходимо и задължително съобразно разпоредбата на чл.6 ал.3 от ПВ.Според последната при местонахождение на имота в район с одобрена кадастрална карта описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР,като към акта,подлежащ на вписване,се прилага скица-копие от кадастралната карта.
В случая ТРС,издал обезпечителната заповед,не е изпълнил горните изисквания и не е индивидуализирал недвижимия имот,върху който се налага възбрана,по кадастрална карта.Заповедта му обаче има действие на задължителна за съдия по вписванията съдебна администрация и последният е длъжен по силата на закона /чл.400 ал.2 от ГПК/ да я приведе в изпълнение,т.е.да впише възбраната.В тежест на заинтересования молител е да удостовери при горната хипотеза идентичността на възбранения имот по заповедта на съда със съответния имот по кадастрална карта,като изпълни изискването на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ,кореспондиращо с това на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР,да представи скица-копие от кадастралната карта,от която да личи идентичността на имота по скицата с имота-предмет на обезпечителната заповед.В случая молителят „Б.” ЕООД е депозирал според изискванията на чл.24 от ПВ обезпечителната заповед на ТРС,а също така и скица на ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.Д..От същата скица действително не става ясно,че касае имот,идентичен на възбранения по ПУП на гр.Д. УПИ ***,кв.64-не е посочен в същата такъв „стар идентификатор”,липсва съвпадение в площта на възбранения имот и на този по скицата,налице е различие и в административния адрес на имота,изписан в заповедта и скицата.Към заповедта не е приложена и скица по кадастрална карта на сградата,която се поставя под възбрана.Не е бил представен от молителя и документ за внесената такса за вписване на възбрана,дължима съгласно чл.5 от Тарифата за държавните такси,събирани от Агенцията по вписванията.
Пропускът на молителя да представи ведно с обезпечителната заповед скица на подлежащата на възбрана сграда,документ за внесена ДТ за вписването,както и скица по к.к. на възбранения поземлен имот,от която да личи недвусмислено идентичността на имота по обезпечителната заповед с този по скицата,представлява по съдържанието си нередовност на молбата за вписване по смисъла на чл.77 ал.1 т.4 и чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР,която не може да послужи обаче директно като основание за отказ да се извърши вписването.Според разпоредбата на чл.87 от ЗКИР,доколкото друго не е предвидено в закона,се прилагат съответно разпоредбите на глава четиридесет и девета от ГПК,т.е.за неуредените въпроси по процедурата по вписване ЗКИР препраща към общите правила на охранителните производства/чл.530 и сл. от ГПК/.Тъй като с разпоредбите на ЗКИР/чл.76 и сл. от ЗКИР/ не е уреден начинът на разрешаване на процесуалните въпроси,възникващи по повод подадена нередовна молба за вписване,т.е.такава,която не отговаря на изискванията на чл.77 от ЗКИР,съдия по вписванията следва да се съобрази с правилата за това,предвидени за охранителните производства в ГПК.Тъй като обаче в глава 49 на ГПК тези въпроси не са регламентирани,следва да се приложат общите правила на исковото производство по чл.129 от ГПК,към които препраща разпоредбата на чл.540 от ГПК.Следователно вместо директно да пристъпи към постановяване на отказ,както е процедирал съдия по вписванията при ДРС,същият е следвало първо да задължи молителя в срок да изправи констатираните нередовности на молбата за вписване,а именно да представи необходимите скици на поземления имот и сградата,върху които се налага възбрана,по кадастралната карта,както и документ за внесената такса за вписване.Едва ако молителят не изпълни задълженията си в указания срок,съдия по вписванията би могъл да пристъпи към постановяване на отказ за вписване.Предвид горното атакуваният отказ от 09.02.2010 г. е незаконосъобразен и следва да бъде отменен,а съдия по вписванията при ДРС следва да се произнесе по молбата за вписване на възбрана след изпълнение на процедурата по чл.129 от ГПК във връзка с чл.540 от ГПК и чл.87 от ЗКИР.
Водим от гореизложеното,Д.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ отказа на съдия по вписванията при Д.кия районен съд,обективиран в определение №20/09.02.2010 г.,постановен по повод молба вх.рег.№827/09.02.2010 г. по описа на СВ-гр.Д.,подадена от „Б.” ЕООД-гр.С.,за вписване на възбрана върху недвижим имот в гр.Д.-собственост на „А.” ООД-гр.Т.,и
ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при ДРС за осъществяване на процедурата по отстраняване нередовности на молбата за вписване по реда на чл.129 от ГПК във връзка с чл.540 от ГПК и чл.87 от ЗКИР.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 14 Мар 2012, 15:47 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр.Добрич 03.02.2012 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Добричкият окръжен съд гражданско отделение

На трети февруари 2012 год.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

АЛБЕНА ПЕЕВАСекретар:………………………

Прокурор:………………………

като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

частно гражданско дело №895 по описа за 2011 год.,

за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от О.-В. в качеството й на взискател по изп.дело срещу определение №53/28.11.2011 г. на съдия по вписванията при Добричкия районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на държавен съдебен изпълнител при Варненски районен съд върху недвижими имоти в гр.Добрич-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич-по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при ВРС.Настоява се за отмяна на отказа като незаконосъобразен.
Като постави на разглеждане подадената частна жалба,Добричкият окръжен съд констатира следното:
Според отбелязването в приложената към делото обратна разписка /известие за доставяне на лист 11 от делото на ДОС/ жалбоподателят О.-В. е уведомен за цитираното определение на 05.12.2011 г.Частната жалба е постъпила първоначално директно в Окръжен съд-гр.Добрич с вх.№6929/13.12.2011 г.,като е подадена по пощата на 12.12.2011 г. според пощенското клеймо върху плика на лист 4 от образуваното по повод на същата ч.гр.д.№867/2011 г. по описа на ДОС.Настоящото производство е повторно образувано по същата частна жалба след прекратяване на производството по ч.гр.д.№867/2011 г. и изпращане на жалбата на съдия по вписванията при ДРС за нейното окомплектоване и администрирането й до компетентния окръжен съд.Жалбата е подадена по смисъла на чл.62 ал.2 от ГПК в рамките на преклузивния срок по чл.275 ал.1 от ГПК.Същата изхожда от активно легитимирано лице.О.-В. формално не е молител в охранителното производство-такъв е ДСИ при ВРС,но е взискател по цитираното по-горе изпълнително дело,т.е. тя е заинтересованият правен субект,овластил молителя /ДСИ/ да сезира съдия по вписванията с искане за вписване на възбрана за обезпечаване на вземанията й по изпълнителен лист от 20.09.2011 г.,издаден от Районен съд-гр.Варна по ч.гр.д.№13500/2011 г. по описа на съда.В този смисъл Общината има правен интерес от атакуване на неизгодното за нея определение и подадената от нея частна жалба е процесуално допустима.Разгледана по същество обаче,жалбата е неоснователна.

С писмо изх.№53883/17.11.2011 г. /вх.№12120/28.11.2011 г. по описа на СВ-гр.Добрич/ съдия по вписванията при ДРС е сезиран с искане от ДСИ при ВРС за вписване на възбрана по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при ВРС върху недвижими имоти-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич,находящи се в гр.Добрич,а именно върху осем самостоятелни обекта в сграда,построена в ПИ с идентификатор *** по кадастралната карта на града,а именно ателие 1,ателие 2,апартамент 3,апартамент 6,складови помещения 1,2,3 и 4,както и върху две паркоместа с номера 1 и 3 в същия поземлен имот.Към искането няма приложения,като липсват приложени скица на поземления имот и сградата в него,респ.схеми на отделните самостоятелни обекти в сградата по кадастрална карта на гр.Добрич.Съдия по вписванията е отказал да впише възбрана върху имотите по съображения,че към искането на ДСИ в нарушение на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР не са приложени скици на ПИ и сградата и схеми на самостоятелните обекти по кадастралната карта,издадени от Служба по кадастъра,както и по причина,че липсва индивидуализация на имотите по кадастрална карта в молбата за вписване.Частният жалбоподател сочи,че действително горното нормативно изискване за прилагане на скици и схеми по к.к. е налице,но опонира,че съдия по вписванията бил длъжен и служебно да проверява налице ли са условията за издаване на искания акт,като събира по своя инициатива доказателства за това.Искането за вписване според жалбоподателя съдържало всички необходими реквизити,като се препраща към описанието на имотите в нотариалния акт,с който длъжникът се легитимирал като собственик.

Действително към процесното искане на ДСИ за вписване на възбрана липсват приложени скици и схеми по кадастралната карта на гр.Добрич.Неприлагането на схеми на обектите по к.к. и на скици на ПИ и сградата в него по к.к. в случая не е достатъчно да обоснове отказ на съдия по вписванията.Според съда при отправяне на искане от съдебен изпълнител за вписване на възбрана по изпълнително дело не съществува нормативно установено задължение за прилагане и на скица-копие/схема от кадастрална карта.Нормата на чл.26 от ПВ не препраща изрично към разпоредбата на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ,която регламентира прилагане и на скица-копие от кадастралната карта.Систематичното място на ал.3 от чл.6 от ПВ и липсата на препращаща норма касателно правилата за вписване на възбрани навеждат на извод,че правилото на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ се прилага само при вписване на актове на разпореждане с права,респ.за придобиване на права върху недвижими имоти,но не и при вписване на възбрани.Следователно за съдебния изпълнител не важи изискването за прилагане на скица/схема по к.к.,тъй като законодателят държи сметка за смисъла на налагането на обезпечителни мерки в изпълнителното производство-постигане на бързо и ефикасно обезпечаване на успешно принудително изпълнение по отношение на длъжниковото имущество,а снабдяването със скици/схеми от кадастрална карта безспорно е процедура,изискваща време,през което длъжникът би могъл да предприеме действия,обезсмислящи бъдещото изпълнение.В този смисъл липсата на приложени към искането на ДСИ при ВРС скици/схеми по кадастрална карта не може да обоснове само по себе си отказ на съдия по вписванията да впише исканата възбрана.

Липсата обаче на надлежно описание на имотите в отправеното от ДСИ искане е достатъчно да мотивира законосъобразност на постановения отказ.Според разпоредбата на чл.26 от Правилника за вписванията съдебният изпълнител е задължен да включи в съдържанието на искането си данните по чл.24 б.”а” до „в” от ПВ.Съгласно чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ е необходимо описание на имота,който се поставя под възбрана,което да е извършено съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ.Последната разпоредба визира,че описанието на имота следва да включва вид,местонахождение,номер на имота,площ и/или застроена площ и граници.Във връзка с горната разпоредба е и тази на чл.6 ал.3 изр.1 от ПВ,която уточнява и регламентира,че,когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта,описанието следва да включва задължително и данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР/идентификатор по к.к.,вид-поземлен имот,сграда или самостоятелен обект в сграда,адрес,граници,площ,предназначение,етажност на сградата/.Горното препращане на чл.26 от ПВ към чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ,чл.6 ал.1 б.”в” и чл.6 ал.3 изр.1 от ПВ води до извода,че и при вписване на възбрана върху недвижим имот,намиращ се в населено място с одобрена кадастрална карта,по искане на съдебен изпълнител е наложително имотите да бъдат индивидуализирани с идентификатор по кадастрална карта.В настоящия случай ДСИ при ВРС не е спазил горното изискване.В писмото на ДСИ при ВРС липсва надлежно описание според визираните изисквания на имотите,върху които се настоява за вписване на възбрана.Не са посочени идентификатор по к.к. на сградата,в която се намират отделните обекти,нито идентификаторите на отделните самостоятелни обекти в сграда по к.к.Не е посочен и идентификатор по к.к. на двете паркоместа,който да обоснове и съществуването им като самостоятелно заснети реално обособени обекти на правото на собственост,върху които може да се наложи възбрана.Описанието според посочените изисквания следва да се съдържа в самото писмо на съдебния изпълнител,а не да се извлича по пътя на тълкуването от други документи или чрез препращане към такива /напр.както предлага жалбоподателят,чрез справка с нотариалния акт,легитимиращ длъжника като собственик/.Липсата на индивидуализация на имотите според законовите изисквания в искането на съдебния изпълнител не може да бъде допълвана от съдия по вписванията.

Предвид изложеното отказът на съдия по вписванията да впише исканата възбрана е законосъобразен и следва да бъде потвърден.Частната жалба като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

Водим от гореизложеното,Добричкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №53/28.11.2011 г. на съдия по вписванията при Добричкия районен съд по повод молба вх.№12120/28.11.2011 г.,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на държавен съдебен изпълнител при Варненски районен съд върху недвижими имоти в гр.Добрич-собственост на длъжника „Д.” ЕООД-гр.Добрич-по изп.д.№20113110408284 по описа на СИС при Варненския районен съд.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на частния жалбоподател пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов