КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

връщане на екземпляри от вписан акт на нотариуса
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=46&t=4413
Страница 1 от 1

Автор:  Хафизе Адем [ 28 Май 2014, 11:07 ]
Заглавие:  връщане на екземпляри от вписан акт на нотариуса

Определение № 251 от 4.03.2014 г. на ОС - Ловеч по ч. гр. д. № 140/2014 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Ловеч, 04.03. 2014 г.

ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в закрито заседание на четвърти март хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ АНАСТАСОВ


като разгледа докладваното от съдия АНАСТАСОВ ч.гр.д.№ 140 по описа за 2014 година, съдът за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство с правно основание чл. 577 от ГПК


Подадена е жалба от Нотариус Б.М., рег. № 591 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд - Луковит, срещу разпореждане на Съдия по вписвания при РС - Луковит от 10.02.2014 г. издадено по молба вх. рег. № 214/10.02.2014 г. по описа на Служба по вписвания при PC Луковит, за вписване на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариус Б.М. peг. № 591 на НК с район на действие PC-Луковит, с който акт е разпоредено да се върнат на нотариус Б.М. 4 /четири/ екземпляра от представените общо 6 /шест/ от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариуса, като върху два от тях да се нанесат данните по чл. 9, ал.1 и ал.2 от Правилника за вписванията.

Излага, че с молба вх. рег. № 214/10.02.2014 г. по описа на Служба по вписвания при PC-Луковит е направила искане за вписване на Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариуса, от който е приложила шест екземпляра, и след вписването да й бъдат върнати четири екземпляра вписани и подписани от Съдията по вписванията с необходимите отбелязвания върху тях. Сочи, че с разпореждане Съдията по вписванията е разпоредил да се върнат на нотариус Б.М. 4 /четири/ екземпляра от представените общо 6 /шест/ от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариуса, като върху два от тях да се нанесат данните по чл. 9, ал.1 и ал.2 от Правилника за вписванията, което по същество е отказ да й бъдат върнати четири екземпляра вписани и подписани със съответните данни върху тях, каквото е искането й.

Счита, че обжалваното от нея разпореждане е неправилно и незаконосъобразно поради следните причини:

Съгласно чл. 280, ал.1, т.1 от ЗСВ Съдията по вписванията разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения - т.е. правомощията на съдиите по вписванията са очертани ясно и точно, и предметният обхват на техния контрол може да бъде само и единствено за спазване разпоредбите на чл. 6 от ПВ. Сочи, че в този смисъл е и съдебната практика която указва че проверката, която извършват съдиите по вписванията е строго формална и се ограничава в рамките на чл. 6 от ПВ. Счита, че това е логиката на тяхната функция и съдията по вписванията може само да провери дали актът подлежи на вписване и дали отговаря на изискванията за съдържание и форма.

Излага, че в мотивите си съдията по вписванията подробно е разгледал института на вписването, както и нормативната уредба която го урежда. Действително законодателят не е уредил еднозначно тази материя, като повечето норми са приети в различен период от време, предшестващ създаването на свободен нотариат в страната. Счита, че доста от текстовете са архаични и несъобразени със съвременните граждански правоотношения. Сочи, че нотариусът е длъжен да поддържа архива предвиден в Наредба 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, за което са му необходими минимум два екземпляра от вписания акт, като в чл. 18 от същата е предвидено, че проектите за нотариални актове, които подлежат на вписване, се съставят в поне 5 екземпляра.

Сочи, че съгласно чл. 15, ал.3 от Закона за нормативните актове: Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Сочи, че съгласно чл. 46, ал.1 от ЗНА - Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

Излага, че съгласно чл. 46, ал.2 от ЗНА - Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.

Сочи, че в мотивите си Съдията по вписванията приема, че: "нормативно и строго са определени екземплярите от подлежащия на вписване акт, върху който се правят удостоверявания от съдията по вписвания. Техният брой е определен на четири екземпляра. За това за съдията по вписванията няма задължение, а напротив - има изрично ограничение, да прави удостоверяване върху екземпляри от самия акт за номера, под който е записан в регистъра, датата, томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването, както и номерът по ред и томът на книгата, в която е подреден актът", Сочи, че също така съдията по вписванията приема, че екземпляра който нотариуса следва да даде на молителя: " не следва да носи удостоверяването, направено от Съдията по вписвания".

Счита, че това становище е неправилно и само би довело до неуредици и проблеми за страната която ще получи такъв екземпляр. Практиката и развитието на гражданските правоотношения налагат всяка от страните по едно нотариално производство да се снабди с екземпляри от вписания акт със съответните отбелязвания върху тях на данните по чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПВ. Така например когато по един договор за доброволна делба съделителите са двама, трима, четирима и. т.н., кой от тях следва да получи екземпляра от вписания акт със съответните данни върху него, и какъв екземпляр следва да получат останалите? Счита, че едва ли законодателят е имал в предвид да се създават такива неудобства на гражданите по едно охранително производство. Нещо повече, счита, че няма законодателно ограничение страната да се снабди с колкото екземпляра счете, че са й необходими и нищо не налага лимитирането на екземплярите от вписания акт. Вписването е едностранно охранително производство и като такова се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове, и съответно нанасянето на данните върху него по чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПВ, е акт на безспорна администрация, оказване на съдействие при законосъобразно развитие на граждански правоотношения.

С оглед изложеното, моли съда да отмените обжалваното разпореждане на Съдия по вписвания при Районен съд Луковит от 10.02.2014 г. - подробно описано по-горе, като неправилно и незаконосъобразно и да постанови съответния съдебен акт .

Прилага и моли да бъдат приети като доказателства по делото следните документи: копие от обжалваното разпореждане, копие от молба вх. рег. № 214/10.02.2014 г. по описа на Служба по вписвания при PC – Луковит за вписване на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег.№ 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариус Б.М. рег. № 591 на НК с район на действие PC - Луковит.

Съдът след като разгледа цитираната частна жалба и съобрази приложените към нея писмени доказателства, намира, че същата е основателна.

За да разпореди да бъдат върнати с удостоверявания от съдията по вписванията само 2 /два/ екземпляра от представените 4 /четири/ акта, а останалите 2 /два/ - да бъдат върнати без нанасяне на данни върху тях от служителя на Служба вписвания и без удостоверяване от съдията по вписвания, Съдията по вписванията при РС-Луковит е приел, че: "..нормативно и строго са определени екземплярите от подлежащия на вписване акт, върху който се правят удостоверявания от съдията по вписвания. Техният брой е определен на четири екземпляра. Затова за съдията по вписванията няма задължение, а напротив - има изрично ограничение, да прави удостоверяване върху екземпляри от самия акт за номера, под който е записан в регистъра, датата, томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването, както и номерът по ред и томът на книгата, в която е подреден актът. За нотариуса няма изискване за броя екземпляри, в които ще изготви акта. Единствено чл. 18 от Наредба № 32/1997 г. предвижда, че проектите за нотариални актове, които подлежат на вписване, се съставят в поне 5 екземпляра. Този брой държи сметка, че четири от тях ще останат за нуждите на книгите и делата в СВ и за нотариалния архив, като във всеки случай на нотариално производство има поне един молител, който следва да получи екземпляр. Но този екземпляр не следва да носи удостоверяването, направено от Съдията по вписвания. Вписването е част от нотариалното производство, което е задължение на нотариуса. Още един аргумент в полза на този извод е забраната по чл. 25, ал.5 ЗННД за нотариуса, който преди вписването не може да снабдява страните с преписи от акта."

Институтът на вписването относно недвижими имоти е уреден в различни нормативни актове - ГПК, ЗКИР, Правилник за вписванията, ДОПК, ЗННД и Наредба № 32/1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, приети през значителни периоди от време, при коренно различни социално-икономически отношения.

В тази връзка законодателят не е уредил еднозначно и систематизирано посочената материя, поради което съдът не споделя становището на Съдия по вписвания при РС, че нормативно и строго са определени екземплярите от подлежащия на вписване акт, върху който се правят удостоверявания от съдията по вписвания.

В чл. 21 от Наредба № 32/97 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори е предвидено, че нотариусът представя 4 /четири/ екземпляра от подлежащия на вписване акт, за разлика от изискването на чл. 8, ал.2 от Правилника за вписванията, който предвижда представянето на 3 /три/ такива. В чл. 18 от цитираната по-горе Наредба № 32/97 г. е предвидено, че проектите за нотариални актове, които подлежат на вписване, се съставят в поне 5 екземпляра.

Съдията по вписванията при ЛРС не е съобразил разпоредбата на чл. 10, ал.1 и ал.2 от ПВ, според които: ал.1 - "При вписване на актове за делба, за спогодба или за замяна на недвижими имоти находящи се в различни райони, представят се по два броя преписи за всеки от районите, като се прилагат и нужните разноски" ал.2- "След като е направено надлежно вписване, екземплярите, които се отнасят за други райони, се изпращат веднага за вписване по местонахождението на имотите, със съобщение, че са събрани дължимите такси". При цитираната хипотеза в зависимост от броя на районите, в които се намират недвижимите имоти ще варира и броя на съответните екземпляри издадени в съответствие с чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПВ.

Настоящият състав изцяло споделя съображенията на жалбоподателя, че практиката и развитието на гражданските правоотношения налагат всяка от страните по едно нотариално производство да се снабди с екземпляри от вписания акт със съответните отбелязвания върху тях на данните по чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПВ. В тази връзка следва да се разгледа следната хипотеза - по един договор за доброволна делба с повече от двама съделители, кой от тях следва да получи екземпляра от вписания акт със съответните данни върху него, и какъв екземпляр следва да получат останалите. Вписването е едностранно охранително производство и като такова се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове, и съответно нанасянето на данните върху него по чл. 9, ал.1 и ал.2 от ПВ, е акт на безспорна администрация, оказване на съдействие при законосъобразно развитие на граждански правоотношения. Колкото до въпроса относно таксата за съответните екземпляри, същата е нормативно определена в тарифата за нотариалните такси към ЗННД и следва да се събере от нотариуса.

Ето защо, съдът счита, че следва да бъде отменено като неправилно обжалваното разпореждане.

Воден от горните мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Разпореждане на Съдия по вписвания при РС - Луковит от 10.02.2014 г. издадено по молба вх. рег. № 214/10.02.2014 г. по описа на Служба по вписвания при PC Луковит, за вписване на Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариус Б.М. peг. № 591 на НК с район на действие PC-Луковит, с който акт е разпоредено да се върнат на нотариус Б.М. 4 /четири/ екземпляра от представените общо 6 /шест/ от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 558, дело 64 от 10.02.2014 г. по описа на нотариуса, като върху два от тях да се нанесат данните по чл. 9, ал.1 и ал.2 от Правилника за вписванията.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/