КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 03:38

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване прекратяването на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 29 Ное 2012, 12:06 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Фев 2012, 14:40
Мнения: 3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


гр.ЛОВЕЧ, …………………. г.

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА
ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА
секретар Станислава Георгиева, като разгледа докладваното от съдия К. ч.гр. дело № 450 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.1 във вр. с чл.538 от ГПК.

Подадена е частна жалба от В.П.Ш. ***, ЕГН **********, чрез пълномощник- адвокат Б.С.К.,***, офис № 2 против определение № 20 от 31.08.2012 г. на Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване.

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на постановения отказ, тъй като според него молбата за вписване отговаря на изискванията на закона- придружена от всички необходими документи, има необходимото съдържание и форма и е внесена държавната такса.Твърди, че молбата е от категорията актове, които подлежат на вписване и не са нелице нередности, посочени в чл.32а от ПВ.Според жалбоподателя договорът за аренда може да бъде прекратен по всяко време при настъпване на посочените в ЗАЗ и в самия договор условия.Тъй като договорът за аренда е с определен срок, счита, че не следва да се прилага максималния срок по чл.29 пр.1 от ЗАЗ при прекратяването му,а уговорения тримесечен срок. Счита, че правомощията на СВ не се простират в проверка и изследване на материално-правните отношения между страните по договора и сочи практика на окръжните съдилища.

Моли да бъде постановено определение, с което да се отмени определение № 20 от 31.08.2012 г. на съдията по вписване при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване прекратяването на договор за аренда вх.№ 3542 от 05.07.2010 г. том 8 на АВ и вместо него се постанови вписване на прекратения договор.

Жалбоподателят е уведомен за отказа с писмо с обратна разписка, връчено на 10.09.2012 г.,а частната жалба с вх.5260/13.09.2012 г. е подадена в Ловешкия районен съд на 13.09.2012 г., поради което срокът по чл.275 ал.1 ГПК е спазен и настоящето производство е допустимо.

За да се произнесе по основателността на частната жалба, съдът съобрази следното:

Съдията по вписвания при Ловешкия районен съд е сезиран от В.П.Ш. ***, с искане за вписване на молба вх.№ 5672 от 31.08.2012 г. за прекратяване, на основание чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ, на договор за аренда на земеделска земя с идентификатор 75054.476.13 в землището на гр.У., м.”Пъшковото”, с площ от 62.330 дка с нот.акт № 70 том 4.

С определение № 20 от 31.08.2012 г. Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд е отказал вписване с мотивите, че молбата за вписване не е сред актовете, изброени изчерпателно в чл.112 от ЗС, съответно чл.4 от ПВ, подлежащи на вписване и е недопустимо кръгът от актове, подлежащи на вписване да бъде разширен с обстоятелства- в случая с едностранно прекратяване на договор за аренда поради настъпила промяна в собствеността, без да са налице и други предпоставки. Наред с това в определението се сочи, че с нотариален акт за покупко-продажба № 110 т.23, д.№ 4649/2011 г. на СВ-Ловеч е придобит ПИ № 75054.476.13 в землището на гр.Угърчин, за който е приложена и скица, а уведомлението за прекратяване на договора е за ПИ № 75054.476.99, който не е предмет на договора за аренда.На трето място съдията по вписванията счита, че едностранното прекратяване на договора е недопустимо, тъй като договорът за аренда от 23.12.2011 г., сключен между бившия собственик на земята Никола Пърликов и арендатора „Мичев” ООД е срочен, молителят иска прекратяване на договора, прилагайки връчена на арендатора нотариална покана, но не представя доказателства, че са настъпили правните последици на прекратяването, а се позовава само на нормата на чл.27 ал.1 т.4 ЗАЗ.

Тези изводи на съдията по вписване са законосъобразни.

От приложената към преписката на СВ молба с вх.№ 5672/31.08.2012 г., подадена от В.П.Ш., се установява, че заявителят е сезирал съдията по вписване с искане: „на основание чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ да се прекрати договор за аренда на земеделска земя за имот с идентификатор № 75054.476.13 с Акт № 70 т.4 от 28.06.2010 г. на нотариус с рег.№ 481 на НК”, сключен между Н. С. П. от гр.П. и „М.” ЕООД. Имотът е описан с площ от 62.330 дка, находящ се в м.”П.” в землището на гр.Угърчин. Към молбата прилага копие от договора за аренда, нотариален акт за покупко-продажба, скица на имота, нот.покана и документ за внесена ДТ.

Според чл.2 от ПВ, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник.На вписване в нотариалните книги подлежат посочените в чл.112 от ЗС актове, съответно в чл.4 от ПВ, които са изчерпателно изброени. Съгласно чл.32а ал.1 от ПВ съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, ако записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване. В случая молбата за прекратяване на договор за аренда не подлежи на вписване, тъй като не е сред изрично посочените актове и отказът е правилен../В определение № 672 от 13.10.2011 г. на ВКС по ч.т.д.№ 635/2011 г. І т.о., ТК изрично е прието, че изявлението по чл.87 ал.1 от ЗЗД за прекратяване на договора не подлежи на вписване; също и опр.№ 73 от 27.01.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 26/2012 г. І т.о./.

На второ място, ако се приеме, че с молбата, макар и непрецизно формулирано, се иска вписване прекратяването на договор за аренда, то това обстоятелство, съгласно чл.27 ал.2 от ЗАЗ подлежи на вписване.Но съдията по вписване не е само регистратор на заявените за вписване актове и обстоятелства и освен проверка за спазване на местната компетентност, следва да извърши и преценка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и дали то е валидно възникнало.Това следва от общата разпоредба на чл.533 от ГПК, приложима за всички охранителни производства, даваща на съдията по вписвания правото да извърши и служебна проверка относно наличието на условията за издаване на искания акт.Това правомощие е предвидено от законодателя поради едностранния характер на производството.

Видно от приложената нотариална покана, жалбоподателят уведомява арендатора, че в качеството си на нов собственик и правоприемник на арендодателя по договор за аренда, прекратява договора, на основание чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ, считано от момента на получаване на поканата.

Според императивната норма на чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ договорът за аренда се прекратява с едностранно предизвестие в предвидените в този закон случаи.Такива изрично посочени случаи на едностранно прекратяване на договора след предизвестие, липсват, освен в хипотезата на чл.29 ал.1 ЗАЗ, която урежда възможността за едностранно прекратяване на безсрочния договор от всяка от страните с писмено предизвестие, отправено след изтичането на четвъртата година. Това е така, тъй като според чл.4 от ЗАЗ минималния срок на договора за аренда е 4 стопански години. В случая договорът за аренда от 28.06.2010 г. е срочен /5 г./ и прекратяването му по реда на чл.27 ал.1 т.4 е недопустимо. /В този смисъл е опр..№ 424 от 5.07.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 316/2012 г., І т.о., ТК/.

На следващо място следва да се отбележи, че според приложената нотариална покана, частният жалбоподателя е уведомил арендатора, че счита за прекратен договора за аренда на поземлен имот с идентификатор 75054.476.99 в землището на гр.У., м.”П.” с площ от 62.330 дка, а в договора за аренда такъв имот не е описан.Приложената към молбата скица на поземлен имот № 16768/14.06.2012 г. на СГКК- гр.Ловеч е за ПИ с идентификатор 75054.476.13, но площта на имота е 57 496 кв.метра и това е различно дори от площта, посочена в молбата за вписване- 62.330 дка.Това е също основание за постановяване на отказ за вписване.

С оглед изложеното, настоящият състав счита, че Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд е постановил един законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Воден от горните съображения, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 20 от 31.08.2012 г. година на Съдията по вписвания при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване на молба вх.№ 5672/31.08.2012 г. по описа на СВ- гр.Ловеч, депозирана от В.П.Ш..

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване прекратяването на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 18 Дек 2012, 10:05 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Ловеч, ……………2012 г.

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА
ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА

секретар …………..... ..като разгледа докладваното от съдия Вълчева ч.гр. дело № 460 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази:
Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.1 във вр. с чл.538 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от Ц.П.Ш. *** чрез пълномощника му адвокат Б. К. със съдебен адрес: гр.****, ул.***** против определение № 17 от 16.08.2012 г. на Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване на молба вх.№ 5279/16.08.2012 год. по описа на СВ-гр.Ловеч.
В нея излага, че постановеното определение, с което е отказано вписване на прекратяването на договор за аренда вх.3641/.05.07.2010 год. е неправилно и незаконосъобразно, тъй като неправилно СВ е възприел, че молбата се отнася до искане за прекратяване на договор за аренда. Счита, че в конкретния случай съдът е сезиран с искане за вписване на вече прекратен договор. По силата на извършена сделка за покупко-продажба е станал страна по договора за аренда и съгласно разпоредбите му може да го прекрати с едностранно писмено предизвестие, отправено в срок най-малко три месеца преди изтичане на стопанската година, от която възможност се е възползвал. Прекратяването на договора подлежи на вписване, като вписването има оповестително действие. На следващо място жалбоподателят счита, че отказът за вписване на молбата е неправилен, тъй като според него тя отговаря на изискванията на закона- придружена е с всички необходими документи, има необходимото съдържание и форма и е внесена държавната такса. Отказът от извършване на действието „вписване” на акт съгласно чл.32а от ПВ може да се извърши само при наличието на изчерпателно посочените в него предпоставки, каквито мотиви не се сочат в обжалваното постановление. Според жалбоподателят договорът за аренда може да бъде прекратен по всяко време при настъпване на посочените в ЗАЗ и в самия договор условия, а не както е приел СВ след изтичане на минималния срок от четири години. Тъй като договорът за аренда е с определен срок, счита, че не следва да се прилага максималния срок по чл.29 пр.1 от ЗАЗ при прекратяването му, а уговорения от страните тримесечен срок преди изтичане на стопанската година. Счита, че правомощията на СВ не се простират в проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора, а задължението ме по ПВп е да провери дали му е представен акт, подлежащ на вписване и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма. Позовава се и на практика на СОС и ЛОС.
Моли да бъде постановено определение, с което съдът да отмени определение № 17/16.08.2012 г. на съдията по вписване при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване прекратяването на договор за аренда вх.№ 3641 от 05.07.2010 г. том 8 на АВ и вместо него се постанови вписване на прекратяване на същия договор.
От приложената по делото обратна разписка е видно, че жалбоподателят е уведомен за отказа та СВ на 24.08.2012 г., а частната жалба е подадена на 31.08.2012 г. От изложеното следва, че същата е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима.
От представените по делото доказателства се установява, че на 16.08.2012 год. Ц.П.Ш. в качеството си на правоприемник е сезирал Съдията по вписвания при Ловешкия районен съд с молба вх.№ 5279, в която е направено искане на осн. чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ да се прекрати договор за аренда на земеделска земяза имот с идентификатор 75054.476.99 в землището на гр.*****, м.*****, с площ от 62.330 дка., сключен с акт № 69 т.ІV рег.№ 2112 от 28.06.2010 год. на нотариус Н. Т. между Г. С. П. и „Мичев”ЕООД. Към молбата са приложени договор за аренда на земеделска земя акт № 69 т.ІV рег.№ 2112 от 28.06.2010 год. на нотариус Н. Т., н.а. за покупко-продажба на недвижим имот № 191 т.ІV рег.№ 3383 д№ 315/12 год. на нотариус А. Ц., нот.покана рег.№ 4178 и документ за внесена д.т.
С определение № 17 от 16.08.2012 г. Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд е отказал вписване на молба с вх.№ 5279/16.08.2012 год., която по своето съдържание е искане да се прекрати договор за аренда на земеделска земя. В мотивите на същото са изложени съображения, че молбата за вписване не е сред актовете, изброени изчерпателно в чл.112 от ЗС, съответно чл.4 от ПВ, подлежащи на вписване и е недопустимо кръгът от актове, подлежащи на вписване да бъде разширен с обстоятелства- в случая с едностранно прекратяване на договор за аренда поради настъпила промяна в собствеността, без да са налице други предпоставки и настъпилите от тях последици за прекратяването му. На следващо място СВ е приел, че в конкретния случай договора за аренда е сключен с бивши собственик на земята Г. П. за срок от 5 години и жалбоподателят го е купил с вписаната тежест. Молителят иска прекратяване, като прилага надлежно оформена нотариална покана с адресат „Мичев”ООД, но не сочи доказателства, че са настъпили правните последици на прекратяването, се позовава на чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ. Тази норма е императивна, но не конкретизира обхвата на предвидените в закона случаи. Такъв изрично предвиден случай е хипотезата на чл.29 ал.1 от ЗАЗ, който регламентира едностранното прекратяване, но е приложим и за срочните договори. Затова счита, че молителят-нов арендодател няма законово основание за едностранно прекратяване на договора, като се позовава и на съдебна практика.
Настоящата инстанция изцяло споделя направените от съдията по вписванията изводи. От приложената към преписката молба с вх.№ 5279/16.08.2012 г. на Ц.П.Ш. се установява, че с нея е поискано „на основание чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ да се прекрати договор за аренда на земеделска земя за имот с идентификатор № 75054.476.99 с Акт № 6,9 т.4, рег.№ 2112 от 28.06.2010 г. на нотариус с рег.№ 481 на НК, сключен между Г. С. П. от гр.**** и „МИЧЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****.
Съгласно разпоредбата на чл.2 от ПВ вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник. На вписване в нотариалните книги подлежат посочените в чл.112 от ЗС актове, съответно в чл.4 от ПВ, които са изчерпателно изброени. Съгласно чл.32а ал.1 от ПВ съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, ако записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване. Безспорно едностранното изявление за прекратяване на договор за аренда не подлежи на вписване, тъй като не е сред изрично посочените актове, поради което и отказът на СВ е правилен и законосъобразен. Подлежащото на вписване обстоятелство е прекратяването на договора за аренда. В този смисъл е константната практика на ВКС /определение № 672/13.10.2011 г. на ВКС по ч.т.д.№ 635/2011 г. І т.о., определение № 73/27.01.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 26/2012 г. І т.о. и др./.
От страна на жалбоподателя се излага довод, че с молбата се иска вписване на вече прекратен договор, а не както неправилно е възприел СВ вписване прекратяване на договор. Както беше посочено по-горе съгласно нормата на чл.27 ал.2 от ЗАЗ това обстоятелство подлежи на вписване в нотариалните книги. Тук следва да се посочи, че при заявено искане за вписване съдията по вписванията освен преценка за спазване на местната компетентност, извърши и проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и дали то е възникнало валидно. Обстоятелството, че производството е едностранно и охранително не изключва тази преценка, което следва и от разпоредбата на чл.533 ГПК.
В случая от приложената към преписката нотариална покана е видно, че жалбоподателят в качеството си на нов собственик и правоприемник на арендодателя по договор за аренда уведомява арендатора, че в срока по чл.21 б”в” от договора във вр. с чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ от момента на получаване на поканата ще счита същия за прекратен. Според императивната норма на чл.27 ал.1 т.4 от ЗАЗ договорът за аренда се прекратява с едностранно предизвестие в предвидените в този закон случаи.Такива изрично посочени случаи на едностранно прекратяване на договора след предизвестие липсват, освен в хипотезата на чл.29 ал.1 ЗАЗ, която урежда възможността за едностранно прекратяване на безсрочния договор от всяка от страните с писмено предизвестие, отправено след изтичането на четвъртата година. Това е така, тъй като според чл.4 от ЗАЗ минималния срок на договора за аренда е 4 стопански години. В случая договорът за аренда от 28.06.2010 г. е сключен за срок от 5 години /чл.1, ал.2/ и прекратяването му по реда на чл.27 ал.1 т.4 е неприложимо. / този смисъл е опр.№ 424 от 5.07.2012 г. на ВКС по ч.т.д.№ 316/2012 г., І т.о., ТК/.
Поради изложените съображения настоящата инстанция счита, че отказът на Съдията по вписванията при Ловешкия районен съд, обективиран в определение № 17/16.08.2012 год. е правилен и законосъобразен, поради което следва да бъде потвърден.
Воден от горните съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 17 от 31.08.2012 г. година на Съдията по вписвания при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване на молба вх.№ 5279/16.08.2012 г. по описа на СВ- гр.Ловеч, депозирана от Ц.П.Ш..
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

ЧЛЕНОВЕ:

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов