КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 20:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: разлличка в описанието на имота в НА, скица и данъчна оценка
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 11:07 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:04.02.2010г./ЧГРД №17/2010г.
ОТМЕНЯ определението от 18.12.2009година на съдията по вписвания Александър Александров при районен съд гр.Монтана с което на основание чл.32а от Правилника за вписванията Производството е по реда на чл.274-279 във връзка с чл.577,ал.1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на В.М. от гр. Х, Хобласт срещу определение от 18.12.2009година на съдията по вписвания при Районен съд гр.Монтана с което на основание чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията е отказал да извърши вписване на нотариален акт№ Х,т.Х,рег. №Х,дело № 526 от 2009 г. по описа на нотариус А.П. с рег.№578 от НК.
Жалбоподателката подържа, че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно и неоснователно, тъй като всички изисквания на чл.6 от ПВ са спазени при описване на имота в нотариалния акт.Моли съда да отмени обжалваното определение и да разпореди съдията по вписванията да извърши исканото вписване на описания в молбата нотариален акт..
Съдът след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл.278 от ГПК, намира за установено
следното:
Жалбата е подадена от легитимирана страна.По делото липсват данни ,кога определението на съдията по вписванията ,с което е отказано вписването на посочения по-горе нот. акт е съобщено на частната жалбоподателка ,поради което съдът намира ,че частната жалба е подадена в в законоустановения за това срок и при спазване на изискванията за редовност по чл.275 от ГПК и е процесуално допустима .
Разгледана по същества, същата е основателна.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка № Х ,т.Х ,рег. №Х,дело № 526 от 2009 г. по описа на нотариус А.П. с рег.№578 от НК.Мотивите за този отказ се базират на това, че съществува разлика между плановите номера и кварталите по плана на с. Х по нот. акт , представените скици за процесните имоти и по данъчната оценка .В атакуваното определение не е посочено кое точно от изискванията на чл.6 от ПВ не е спазено.Ето защо по разбиране на МОС изводите на съдията по вписванията са немотивирани и незаконосъобразни.
По своето естество вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията - чл. 32а, дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 ПВ и отговаря ли той на изискванията на чл. 6 от ПВ.
Настоящата инстанция прави извод, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване ако: актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и Правилника за вписванията, ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота и ако не е внесена необходимата държавна такса за вписване.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, буква “в” подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Установените в тази разпоредба изисквания са императивни. Ако същите не са спазени, т.е. представеният за вписване акт не им съответствува, то следва да се приеме, че не са налице предпоставките за вписването му. Съгласно чл. 32а ПВП съдията по вписванията извършва проверка дали записания във входящия регистър акт отговаря на тези формални изисквания и ако същите не са спазени, се произнася с определение за отказ.
От приложените писмени доказателства е видно,че представеният нотариален акт подлежи на вписване съгласно разпоредбата на чл.4,б.”а” от Правилника за вписване ,съставен е съобразно изискванията на закона ,като страните и имотът са индивидуализирани по надлежния ред. Към молбата за вписване са представени и скица на процесните имоти ,издадена от община Х, удостоверение по чл.264,ал.1 от ДОПК ,както и документ за внесена държавна такса/ съобразно разпоредбата на чл.2 от Тарифа за ДТ ,събирани от Агенцията по вписване /.
А щом това е така, то са налице всички изисквания на закона, за да бъде извършено поисканото вписване . Доводът на съдията по вписванията, че е налице разминаване на номерата на кваратала в който се намират процесните имоти в данъчната оценка и този в нотариалния акт и по приложената скица , по никакъв начин не може да бъде основание за постановения отказ.
При така направения разбор на доказателствата по делото МОС намира жалбата за основателна, а атакуваното определение за незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено като делото се върне на съдията по вписванията и същият бъде задължен да извърши исканото вписване на приложения нотариален акт.
Водим от гореизложеното, МОС

О П Р Е Д Е Л И :е отказал да извърши вписване на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка № Х ,т.Х ,рег. №Х,дело № 526 от 2009 г. по описа на нотариус А.П. с рег.№578 от НК.
ЗАДЪЛЖАВА съдията по вписвания при районен съд гр.Монтана да извърши вписване на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка № Х ,т.Х,рег. №Х,дело № 526 от 2009 г. по описа на нотариус А.П. с рег.№578 от НК
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 22.03.2010г. /ЧГРД.№ 17/2010г.

Оставя в сила определение от 12.11.2009г. по Вчгр.д.№ 395/09г. на МОС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Пратика ОС Монтана
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 11:08 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:04.02.2010г./ЧГРД №18/2010г.
Производството е по чл. 577 от ГПК и чл. 32а от Правилника за вписванията.
С определение от 18.12.2009 съдията по вписвания при районен съд Х е отказал да извърши нотариално действие вписване на нотариален акт № Х,т.Х,рег.№ Х ,дело № Х/09г. по описа на нотариус А.П.
Недоволна от така постановеното определение е останала В.М. - страна по договора,която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност . Последната твърди, че в атакуваното определение липсват мотиви относно приетата незаконосъобразност на процесния договор . Поддържа също така,че съдията по вписванията е надвишил правомощията си, преценявайки действителността на акта , представен за вписване.Твърди,че в случая въобще не е необходимо да се представя скица на имота предвид разпоредбата на чл.77 ЗКИР,поради което и на практика незаконосъобразно въобще се изисква скицата при вписване на сделката . Моли съда да отмени обжалвания отказ на съдията по вписвания , като постанови вписване на договора.
Окръжен съд Монтана , като взе предвид писмените доказателства приложени делото с оглед твърдения в жалбата и въз основа на закона приема следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице , страна по договора за продажба, чието вписване е отказано, срещу подлежащ на обжалване съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, поради което и е допустима за разглеждане.
Разгледана по същество ЖАЛБАТА е основателна, като съображенията на настоящия състав на МОС са следните:
С молба от 18.12.2009 г. нотариус А.П. е представила пред съдията по вписвания гр.Х за вписване нотариален акт Х,т.Х,рег.№ Х ,дело № Х/09г. ,като към молбата са представени съответно скица , данъчна оценка и декларация по чл.264 ДОПК .
С атакуваното определение съдията по вписвания е отказал извършване на поисканото вписване с мотиви , че е налице разлика в планоснимачните номера на продаваемите имот с тези, посочени в скицата,данъчната оценка и нотариалния акт .
Съдът намира този отказ за незаконосъобразен по следните съображения :
Когато се представи акт за вписване в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване при следните хипотези : 1) ако актът не подлежи на вписване, 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията - официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4) ако не е представена скица - копие от кадастралната карта, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5) ако не е внесена необходимата такса за вписването (когато такава се дължи) и 6) ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК (освен при вписването и отбелязването на съдебно решение).
Безспорно е,че представеният акт подлежи на вписване съгласно разпоредбата на чл.4,б.”а” от Правилника за вписване ,съставен е съобразно изискванията на закона ,като страните и имотът са индивидуализирани по надлежния ред. Към молбата за вписване са представени нотариалния акт, декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК, както и документ за внесена държавна такса .
А щом това е така, то са налице всички изисквания на закона, за да бъде извършено поисканото вписване . Доводът на съдията по вписванията, че е налице разминаване в данъчната оценка,скицата и този в нотариалния акт , по никакъв начин не може да бъде основание за постановения отказ . Правомощията на съдията по вписвания ,посочени по-горе, не включват и контрол върху съдържанието на данъчната оценка, скицата /още повече и предвид обстоятелството,че в процесния случай липсва задължение от страна на молителя да представи както данъчна оценка, така и скица на имота - съгласно чл.6 ,ал.3 от Правилника за вписване, скица за процесния имот следва да се представи пред съдията по вписване когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, а в настоящата хипотеза това не е налице/ и съответно и на действителността на договора .
Предвид гореизложеното следва да се приеме, че поисканото с молбата действие следва да бъде извършено . Ето защо отказът на съдията по вписванията да впише нотариален акт акт № Х,т.Х,рег.№ Х ,дело № Х/09г. по описа на нотариус А.П. следва да се отмени като незаконосъобразен и вместо това да се разпореди вписването му.
Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК във връзка с чл. 32б от ПВ, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 18.12.2009 на съдията по вписвания при районен съд Х , с което е отказано да се впише нотариален акт № Х,тХ,рег.№ Х , дело № Х/09г. по описа на нотариус А.П., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА :

ДА СЕ ВПИШЕ нотариален акт акт № Х,т.Х,рег.№ Х ,дело № Х/09г. по описа на нотариус А.П..

ОПРЕДЕЛEНИЕТО е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов