КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

сбор от РЗП посочен в удостоверението за данъчна оценка
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=1003
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 11 Юли 2010, 11:10 ]
Заглавие:  сбор от РЗП посочен в удостоверението за данъчна оценка

Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:08.01.2010г./ЧГРД №196/2009г.
Производството е по чл.274 във вр.с чл.577 от ГПК.
С определение от . година на съдия по вписванията при РС-М., е отказано вписване на нотариален акт №., том ., ре№., дело №. от . година по описа на нотариус Я.Я. с рег.№. НК.
Определението е обжалвано от П.В.Б. и Р.С.Б. двамата от гр.М. с оплакване за незаконосъобразност по съображения изложени в жалбата.Молят определението да бъде отменено и бъде постановено вписване на нотариалния акт.
Окръжният съд като обсъди доказателствата по делото намира жалбата за основателна.
С молба вх.№./ .г Я.Я.-нотариус с район на действие РС-М. вписана под №.в регистъра на Нотариалната камара е сезирала съдията по вписванията при РС-М. с искане за вписване на нотариален акт за дарение на недвижим имот №. том ., рег.№ ., дело №. от ..
С определението, предмет на обжалване, съдията по вписванията е отказал вписване на нотариалния акт за дарение на недвижим имот, като се е аргументирал, че от представеното и приложеното с молбата за вписване удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№. от . издадена от О.М. липсват данъчни оценки на два от даряваните имоти.
Този извод на съдията по вписванията е незаконосъобразен.Това е така, тъй като сбора от РЗП на обектите цитирани в нотариалния акт за дарение на недвижим имот № . том ., рег.№., дело №. от .г е равен на сбора от РЗП посочен в удостоверението за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК.А щом това е така, то са налице всички изисквания на закона за да бъде извършено поисканото вписване.
По тези съображения обжалваното определение следва да бъде отменено като неправилно и вместо това бъде постановено вписване на нотариалния акт за дарение на недвижим имот, тъй като същия отговаря на всички изисквания установени в чл.4 и чл.6 от Правилника за вписванията изисквания.
Водим от горното Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определението от .г на съдията по вписванията при РС-М., с което е отказано вписване на нотариален акт №., том ., рег.№.,дело №. от . година по описа на нотариус Я.Я. с рег.№. от НК и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ВПИШЕ нотариален акт за дарение на недвижим имот №., т.., рег.№ ., дело №. от . година на нотариус Я.Я. с район на действие РС-М., вписан под №. в регистъра на Нотариалната камара.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/