КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

апорт - проверка по чл.73 ал.5 ТЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=3922
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 21 Авг 2012, 10:53 ]
Заглавие:  апорт - проверка по чл.73 ал.5 ТЗ

Определение от 4.03.2010 г. на ОС - Монтана по ч. гр. д. № 16/2010 г.


Производството е по реда на чл. 274 - 279, във връзка с чл. 577, ал. 1 от ГПК и чл. 32а от Правилника за вписванията.

Образувано е по частна жалба на "У." АД, гр. Х., представлявано от изпълнителния директор Б. С., срещу определение от 19.01.2010 година на Съдията по вписвания при Районен съд, гр. Монтана, с което, на основание чл. 32а от Правилника за вписванията, е отказал да извърши вписване по заявление вх. № 124/19.01.2010 година за направена апортна вноска в капитала на дружеството.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на така постановения отказ, тъй като са изпълнени особените изисквания на закона. Със същата са представени допълнителни писмени доказателства във връзка с изложените мотиви в отказа на съдията по вписване. Моли съдът да отмени атакуваното определение и задължи Съдията по вписване за извърши вписване на апорта в капитала на дружеството.

Съдът, след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от легитимирана страна в законоустановения за това срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същества, същата е неоснователна.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на заявление вх. рег. № 12419.01.2010 година по описа на службата по вписванията при Районен съд, гр. Монтана на "У." АД, гр. Х. записване на апортна вноска в капитала на дружеството, след като е направил преценка, че не са представени данъчните оценки на имотите, чиито апорт се извършва, декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК от "М. г." АД, гр. Х., документи за собственост на сградата "помпена станция", която не фигурира и в заключението на вещите лица, не е приложена скица на имота, както и документи за правоприемството между "М. с." АД Х и "М. Г." АД Х.

В чл. 4 от Правилника за вписванията изрично се изброени актовете, подлежащи на вписвания. В настоящия случай, се касае за вписване на апортна вноска в капитала на дружеството.

С настоящата жалба "У." АД Х е представило част от посочените от съдията по вписване документи, а именно декларация по чл. 264 от ДОПК, съдебно решение за извършена промяна в наименованието на "М. С." АД в "М. Г." АД, у-ние на Община Х, че за имотите в промишлената зона няма одобрена кадастрална карта, а така също и документ за собственост на помпена станция - нот. акт № х/х година на нотариус Б. П. Видно от същия обаче, процесната помпена станция с площ от 83,79 кв. м. е застроена в УПИ... в кв. Х по плана на гр. Х. В предмета на апортната вноска е включена помпена станция от 83,79 кв. м., находяща се обаче в УПИ.. в кв... по плана на гр. Х., което касае два различни имоти.

Нито пред съдията по вписване, нито с настоящата жалба не са представени доказателства за правото на собственост на "М. Г." АД Х върху помпена станция, находяща се в УПИ ... Ето защо, същата и не е оценена от вещите лица. В изпълнение на задълженията си по чл. 73, ал. 5 от ТЗ съдията по вписвания правилно е констатирал, че не е установено правото на собственост върху помпената станция като част от апортната вноска и законосъобразно е отказал вписването й.

При така направения разбор на доказателствата по делото, МОС намира жалбата за неоснователна, а атакуваното определение за законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното, МОС

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение жалбата на "У." АД, гр. Х, представлявано от изпълнителния директор Б. С., срещу определение от 19.01.2010година на Съдията по вписвания при Районен съд, гр. Монтана, с което, на основание чл. 32а от Правилника за вписванията, е отказал да извърши вписване по заявление вх. № 124/19.01.2010 година за направена апортна вноска в капитала на дружеството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл. 274, ал. 3 от ГПК в едноседмичен срок от съобщението му.Забележка: Потвърдено с Определение № 623 от 18.08.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 476/2010 г.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/