КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Яну 2021, 02:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл. 12, ал. 2 ПВп не предполага прилагане на чл. 129 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 29 Апр 2013, 11:38 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Определение от 25.10.2011 г. на ОС - Монтана по ч. гр. д. № 171/2011 г.

чл. 4, б. "з" и б. "и" ПВп

чл. 11, б. "в" ПВп

чл. 12, ал. 2 ПВп

чл. 129 ГПК

чл. 577, ал. 1 ГПК

Изискването, постановено с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 ПВп за незабавно вписване на акта, не предполага никаква възможност за прилагане на предвиденото в исковото производство, в хипотезата на чл. 129 от ГПК.


————————————————————————————————


Производството е по реда на чл. 274-279 във връзка с чл. 577, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на К. О. к. С. Г. М. и К. Н. М. срещу определение от 04.10.2011 г. на съдията по вписвания при Районен съд Г. М., с което на основание чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията е отказал да извърши вписване на искова молба по г. дело № 160/2011 г. на Окръжен съд М.

Жалбоподателите поддържат, че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно и неправилно, тъй като всички изисквания на чл. 6 от ПВп са спазени. Молят съда да отмени обжалваното определение и да разпореди съдията по вписванията да извърши исканото вписване. Излагат конкретни доводи по мотивите на съдията по вписванията за направения отказ.

Съдът след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено

следното:

Жалбата е подадена от легитимирани страни, при наличие на правен интерес. По делото липсват данни кога определението на съдията по вписванията, с което е отказано вписването е съобщено на частните жалбоподатели, но предвид обстоятелството, че атакуваното определение е постановено на 4.10.2011 г., а частната жалба е датирана на 11.10.2011 г. съдът намира, че частната жалба е подадена в в законоустановения за това срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на искова молба, с която е предявен отрицателен установителен иск за собственост, подлежаща на вписванe по силата на чл. 11, б. "в" във връзка с чл. 4, б. "з" и "и" от ПВ. Мотивите за този отказ се базират на това, че приложената скица от Агенцията по кадастъра била с изтекъл давностен срок, не били представени скици на находящите се в имота сгради, а освен това представените заверени копия на данъчните оценки са нечетливи и неясни и не може да се установят размерите на данъчните оценки. Не била представена и вносна бележка за платена държавна такса за образуване на дело в Окръжен съд-М.

След като прецени оплакванията в жалбата, мотивите на съдията по вписванията за постановения отказ Окръжният съд намери:

По своето естество вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията - чл. 32а, дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 ПВ и отговаря ли той на изискванията на чл. 6 от ПВ.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, буква "в" подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Установените в тази разпоредба изисквания са императивни. Ако същите не са спазени, т. е. представеният за вписване акт не им съответствува, то следва да се приеме, че не са налице предпоставките за вписването му. Съгласно чл. 32а ПВп съдията по вписванията извършва проверка дали записания във входящия регистър акт отговаря на тези формални изисквания и ако същите не са спазени, се произнася с определение за отказ.

От приложените писмени доказателства е видно, че представената искова молба подлежи на вписване съгласно разпоредбата на чл. 11, б. "в" във връзка с чл. 4, б. "з" и "и" от ПВ. След промяната на текста на чл. 112 от ЗС и на чл. 4 от Правилника за вписванията б. "з" и б. "и" е разширен кръга на актовете подлежащи на вписване и подлежат на вписване всички искови молби, съответно влезли в сила съдебни решения, които имат за предмет правото на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, въпреки че няма изрична законова разпоредба. В случая е поискано вписване на искова молба, с която се иска уважаването на отрицателен установителен иск за собственост на описания в същата недвижим имот. За да извърши вписването, съгласно предвидено в чл. 12 от Правилника за вписванията, се изисква представянето на исковата молба, отправена до съда, по която е събрана държавната такса за образуваното производство, препис или препис извлечение на молбата. Исковата молба, по отношение на която се иска да бъде извършено вписването, следва да отговаря в случая на изискванията на чл. 6, ал. 3 от П. за вписванията, според който, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, какъвто безспорно е имота, посочен в исковата молба, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи се прилага към акта скица - копие от кадастралната карта. В настоящият случай съдията по вписванията е констатирал нередовност касаеща заплатената държавна такса за образуване на исковото производство нередовност на приложената скица и непредставяне на скици за сградите, находящи се в процесния имот. Тези именно нередовности на исковата молба са дали основание на съдията по вписванията да постанови обжалвания отказ.

По принцип при положение, че съдията по вписванията е сезиран с една нередовна искова молба, както е в случая, неотговаряща на нормативните изисквания, последният не би могъл да приложи правилата, предвидени в ГПК за отстраняване на нередовностите, отнасящи се до исковото производство, защото в случая за съдията по вписванията важат разпоредбите, предвидени в друг нормативен акт, уреждащ вписването - а именно Правилника за вписванията, който предвижда в разпоредбата на чл. 12, ал. 2, че вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията като актът се записва незабавно, в рамките на работния ден в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанасят номерът под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. Следователно, изискването, постановено с горепосоченото разпоредба за незабавно вписване на акта, не предполага никаква възможност за прилагане на предвиденото в исковото производство, в хипотезата на чл. 129 от ГПК.

Поради това и съдът намира за неоснователно възражението, че съдията по вписванията е следвало да укаже на молителите за допуснатите нередовности и едва след това да се произнася. Посочената практика на С. окръжен съд на която жалбоподателите са се позовали, не ангажира съда тъй като по този въпрос има практика на ВКС - Определение № 260 от 16.06.09 г. по ч. г. д. № 221/09 г., II ГО, която е константна. Тази хипотеза би могла да бъде налице, само при липса на правила изрично уреждащи развитието на това производство, като в случая такива правила, на които съдията по вписванията се подчинява са предвидени в Правилника за вписванията.

Настоящата инстанция намира обаче, че само непредставянето с молбата за вписване на документи за събрана държавна такса в исковото производство е основание за отказ от вписване. Това е така, защото задължение на молителите е било да представят документи, установяващи това обстоятелство, съгласно разпоредбата на чл. 12 от Правилника за вписванията. Тези свои задължения молителите не са изпълнили. Видно и от самата жалба същите твърдят, че вносните бележки за платената държавна такса за исковото производство се намират в исковото дело. Останалите мотиви, непредставяне на актуална скица и скици за сградите находящи се в процесния имот не са условия за нередовност на исковата молба съгласно нормата на чл. 129 от ГПК във връзка с чл. 127 и чл. 128 от ГПК и не биха могли да бъдат мотив за постановяване на отказ. Вярно е, че приложената скица е с дата 16.11.2009 г. и към момента на депозиране на молбата за вписване шестмесечния срок е изтекъл като съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е следвало да бъде презаверена. От приложената на л. 8 и 9 на делото кореспонденция е видно, че въпреки инициативата на молителите, агенцията по геодезия, картография и кадастър не е издала актуална такава. Издаването на скица от кадастралната карта представлява административна услуга по смисъла на § 1, т. 2, б. "а" ДР ЗА и отказът за издаването й се атакува по реда на АПК. Тази проверка обаче е била извън прерогативите на съдията по вписванията и същия е следвало да се ограничи само с правата дадени му с Правилника за вписванията. Данъчните удостоверения, установяващи цената на процесните имоти, макар и не дотам четливи също не са били основание за отказ.

При така направения разбор на доказателствата по делото МОС намира жалбата за неоснователна, а атакуваното определение за законосъобразно като краен резултат.

Водим от гореизложеното, МОС

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определението от 04.10.2011 г. на съдията по вписвания при Районен съд Г. М., с което на основание чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията е отказал да извърши вписване на искова молба по Г. дело № 160/2011 г. на Окръжен съд М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК.


Забележка: Потвърдено с Определение № 25 от 21.01.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 544/2011 г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов