КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: разваляне на договор за аренда на земеделски земи
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 11:15 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:28.04.2010г./ЧГРД №60/2010г.
С определение от 8.04.2010 съдията по вписвания при Районен съд Лом е отказал да се извърши нотариално действие ОТБЕЛЯЗВАНЕ на нотарилна покана от Д.Д. за разваляне на договор за аренда на земеделски земи ,вписан на 7.11.2008г.,т…,№ Х и Договор за аренда на земеделски земи ,вписан 12.12.2007 г.,т….,№ Х в АВп при РС-Монтана.
Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят Д.Д. - страна по договора, който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност . Последният твърди, че отправеното предизвестие за прекратяване на договора отговаря на всички изисквания на чл.6 от Правилника за вписване и ЗАЗ,представени са доказателства, установяващи правото му да прекрати едностранно договора на основание чл.28,ал.1 от ЗАЗ .Предвид гореизложеното моли съда да отмени обжалвания отказ на съдията по вписвания , като постанови вписване на заявеното обстоятелство.
Окръжен съд Монтана , като взе предвид писмените доказателства приложени делото с оглед твърдения в жалбата и въз основа на закона приема следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице , страна по договора за продажба, чието вписване е отказано, срещу подлежащ на обжалване съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, поради което и е допустима за разглеждане.
Разгледана по същество ЖАЛБАТА е НЕОСНОВАТЕЛНА, като съображенията на настоящия състав на МОС са следните:
С молба от 8.04.2010 г. Д.Д. е заявил пред съдията по вписвания гр.Лом за вписване /отбелязване/ нотариална покана за прекратяване на арендните договори,като е представил 2бр.Договор за аренда, Скица на арендованата земя и нотариален акт за собственост.
С атакуваното определение съдията по вписвания е отказал извършване на поисканото отбелязване с мотиви , че молителят не е установил по надлежния ред наличието на условията на чл.28,ал.1 ЗАЗ/т.е. че е налице забавено плащане от страна на кооперацията/ . Приел е също така,че процесните имоти не са индивидуализира съгласно разпоредбата на чл.60,т.1-7 от ЗКИР, както и че не са представени оригиналите на скиците на имота, поради което и искането е неоснователно.
Съдът намира този отказ за законосъобразен,макар и по други съображения :
На първо място, от самото заявление не става ясно с какво искане е сезиран съдията по вписвания.Тълкувайки същото, се налага извода,че от една страна се иска вписване на нотариалната покана, а от друга на прекратяване на аредния договор.
Безспорно е ,че нотариалната покана не е от изброените изрично актове ,посочени в чл.4 от Правилника за Вписвания, поради което и в тази част искането е напълно неоснователно.
Не са налице условията за вписване и на прекратяване на процесните арендни договори.
Съгласно разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗАЗ прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги,т.е.в случай,че са налице условията на ЗАЗ службата по вписвания следва да извърши това действие.
Молителят твърди,че в случая е налице хипотезата на чл.28,ал.1 ЗАЗ / забавяне на арендното плащане за повече от три месеца/,поради което и отправената нотариална покана следва да се счита за уведомление за прекратяване на аредните договори.
Вписването на едностранното заявление за прекратяване на договора за наем/аренда на земеделска земя, като заличаване на същия, не намира своето правно основание в Правилника за вписванията, който урежда вписването на този вид договори, но не и тяхното заличаване. А щом това е така, то при необходимост от извършване на отбелязване относно прекратяването на тези договори, следва да са налице изискванията на ЗАЗ/чл.3/ , необходими за вписване на договорите за аренда, /т.е. тълкувайки по аналогия,както договорите за аренда трябва да бъдат писмени с нот.заверка на подписите,така и прекратяването на договора следва да бъде по този начин,като се приложат и всички необходими доказателства /. Единствено при тази хипотеза съдията по вписвания може да постанови да се извърши процесното действие.
Настоящото производство е охранително такова, поради което е недопустимо произнасянето по материалноправните предпоставки на чл. 27 и чл. 28 ЗАЗ.
Предвид гореизложените съображения съдът намира обжалвания акт за обоснован и законосъобразен ,поради което и същият следва да бъде потвърден.
Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК във връзка с чл. 32б от ПВ, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението от 8.04.2010 ,с което съдията по вписвания при Районен съд Лом е отказал да се извърши нотариално действие ОТБЕЛЯЗВАНЕ на нотарилна покана от Д.Д. за разваляне на договор за аренда на земеделски земи ,вписан на 7.11.2008г.,т….,№ Х и Договор за аренда на земеделски земи ,вписан 12.12.2007 г.,т.Х,№ Х в АВп при РС-Монтана.
ОПРЕДЕЛEНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Прекратяване на договор за аренда -нотариална покана
Ново мнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 16:02 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:13.07.2011г./ЧГРД №124/2011г.

Производството е по чл.577 ГПК във вр. с чл.32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по жалба на „А.Ф.”-АДСИЦ- гр. С. против отказа на съдията по вписванията при районния съд – Л., постановен с определение от 22.06.2011 год. за вписване на нотариално действие – нотариална покана за прекратяване на договор за аренда на земеделски земи. Жалбоподателят поддържа незаконосъобразност на отказа, като жалбата е подробно мотивирана. Твърди, че Законът за арендата в земеделието (ЗАЗ) е специален закон спрямо Правилника за вписванията. В разпоредбата на чл.27 от ЗАЗ са изброени основанията за прекратяване на арендния договор, а разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗАЗ разпореждала да се извърши вписване на прекратяването на арендния договор в регистрите на съответната общинска служба по земеделие и в нотариалните книги. Моли съда да отмени отказа на Съдията по вписванията при ЛРС, като постанови вписване на посоченото обстоятелство.

Окръжен съд-Монтана като обсъди доказателствата по делото във връзка с оплакванията в жалбата и въз основа на закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна – заявител в охранителното производство пред службата по вписванията, страна по договора за аренда на земеделска земя, против акт, подлежащ на обжалване, съобразно разпоредбата на чл.32а от Правилника за вписванията, поради което е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С молба (заявление) от 22.06.2011 год. „А.Ф.” АДСИЦ, представлявано от Д.И.Т. – изп.директор към онзи момент е заявил пред Службата по вписванията – град Л. за вписване на нотариална покана рег.№ 2720/2011 год.,Акт №18,том.ІІ-ІІ за едностранно прекратяване на договори за аренда с арендатор „М.” -ЕООД на 4 броя договори за аренда на земеделски земи, подборно описани в заявлението. Към същото е приложен в заверено фотокопие само договор за аренда на земеделска земя Вх.№ 948 от 20.02.2009 год., акт № 1,том 3 на съдията по вписванията при Службата по вписванията – град Лом. Приложена е и нотариалната покана рег. № 2720/2011 год. на нотариус С.Л. на заявителя-жалбоподател, като арендодател до арендатора „М.”-ЕООД гр.П., с която е заявено едностранното прекратяване на 4 броя арендни договора. Нотариалната покана е връчена на арендатора на 14.06.2011 год. по реда на чл.47,ал.5 ГПК.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вписването на нотариалната покана с мотиви, че Правилникът за вписванията урежда вписването на арендните договори, но не и тяхното заличаване. Другото основание за постановения отказ е, че разпоредбата на чл.27,ал.1,т.4 от ЗАЗ урежда едностранното прекратяване на договора за аренда, а това е допустимо само в хипотезата на чл.29,ал.1 ЗАЗ. Възможността за прекратяване на арендния договор поради неизпъленние е залегнала в друга разпоредба на същия закон – в ал.1 ,т.2 на чл.27 от ЗАЗ, което прекратяване е по общия исков ред.
Окръжният съд намира постановения отказ на съдията по вписванията за законосъобразен и правилен освен по изложените, и по още няколко съображения.
На първо място, нотариалната покана не е от изрично изброените актове в разпоредбата на чл.4 от ПрВп., подлежащи на вписване.
На следващо място, вписване по реда Глава ХІ „ВПИСВАНИЯ” на ЗС, респ. по реда на Правилника за вписванията на нотариална покана за прекратяване на сключен аренден договор не е регламентирано и в специалния закон – Закона за арендата в земеделието.

Разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗАЗ изброява хипотезите, при които се прекратява договорът за аренда: 1). изтичане на срока; 2). при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; 3). по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма с нотариална заверка на подписите; 4). с едностранно предизвестие – в предвидените в този закон случаи. …
Съгласно разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗАЗ прекратяването на договора за аренда се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги. Граматическото тълкуване на тази законова разпоредба сочи на извод, че на вписване подлежи вече прекратеният договор за аренда на земеделски земи, т.е. подлежи на вписване последицата от настъпването на някое от основанията, визирани в чл.27,ал.1 от ЗАЗ. Не подлежи на вписване самото основание за прекратяване на арендния договор, визирано в чл.27,ал.1 от ЗАЗ, едно от които представлява и едностранното предизвестие за прекратяване на арендния договор съобразно чл.27,ал.1,т.4 от ЗАЗ.

Видно от съдържанието на представената нотариална покана като едностранно предизвестие за прекратяване на аренден договор, по същество тя представлява изявление за разваляне на сключените арендни договори поради неизпълнение.
Разпоредбата на чл.28 от ЗАЗ регламентира хипотезите на разваляне на сключен аренден договор на земеделска земя. Касае се до различни хипотези, при които е налице материалноправен спор между арендодател и арендатор и който се разрешава по реда на общия исков процес, а не в охранителното производство, каквото представлява вписването на актове по чл.4 от Правилника за вписванията, чл.3 от ЗАЗ, респ. производството по обжалване на отказ от вписване.

По тези съображения Окръжен съд - Монтана намира обжалвания отказ на съдията по вписванията при ЛРС за правилен и законосъобразен, поради което същият следва да бъде потвърден, а подадената против него жалба като неоснователна да се остави без уважение.
Мотивиран от горното, Окръжен съд -Монтана

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението от 22.06.2011 год. на съдията по вписванията при Л. районен съд, с което е отказал да извърши вписване на нотариално действие - отбелязване на нотариална покана на „А.Ф.”- АДСИЦ, ЕИК …– град С. за прекратяване на вписани в нея договори за аренда на земеделски земи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи да касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 13.10.2011 г./ Ч.Т.Д. № 635/2011 г. НА ВКС
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната касационна жалба на „А. Ф.” АДСИЦ срещу Определение от 13.07.2011 год. по ч.гр.д. № 124/2011 год. на М. окръжен съд.
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: разваляне на договор за аренда на земеделски земи
Ново мнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 16:44 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:12.07.2011г./ЧГРД №123/2011г.

Производството е с правно основание чл.577 ГПК във връзка с чл.32а от Правилника за вписванията.

Образувано е по жалбата на „. Ф. А.- град С. с посочени фирмени данни, против ОТКАЗА на съдията по вписванията при районния съд – Л., постановен с определение от 22.06.2011 год., ЗА ВПИСВАНЕ на нотариално действие – нотариална покана за прекратяване на договор за аренда на земеделски земи.

Жалбата е подробно аргументирана. В същата се посочва, че Законът за арендата в земеделието е специален закон спрямо Правилника за вписванията. В разпоредбата на чл.27 от ЗАЗ са изброени основанията за прекратяване на арендния договор, а разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗАЗ разпореждала да се извърши вписване на прекратяването на арендния договор в регистрите на съответната общинска служба по земеделие и в нотариалните книги.

Моли окръжния съд да отмени отказа на Съдията по вписванията при ЛРС, като постанови вписване на посоченото обстоятелство.

Окръжният съд Монтана, като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност доказателствата по делото във връзка с оплакванията в жалбата и въз основа на закона, намира за установено следното:
Жалбата е подадена от надлежна страна – заявител в охранителното производство пред службата по вписванията, страна по договора за аренда на земеделска земя, против акт, подлежащ на обжалване, съобразно разпоредбата на чл.32а от Правилника за вписванията, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:
С молба /заявление/ вх.№ 5832/22.06.2011 год. „. Ф. А., представлявано от Д.И. Т. – изп.директор, е заявил пред Службата по вписванията – град Л., за вписване на нотариална покана рег. № Х/2011 год., Акт № Х,том.Х за едностранно прекратяване на договори за аренда с арендатор „М.” ЕООД с ЕИК Хи адрес : град П., ул.”М.” № Х: 4 броя договори за аренда на замеделски земи, подборно описани в заявлението. Към заявлението е приложен в заверено фотокопие само договор за аренда на земеделска земя Дв.Вх.рег. Хот 24.02.2009 год., акт № Х,том Х на съдията по вписванията при Службата по вписванията – град Л. Приложена е и нотариалната покана рег. № Х/12.05.2011 год. на нотариус Ц.С., рег. № Хна Нотариалната камара, на заявителя-жалбоподател, като арендодател до арендатора „М.” ЕООД – град Х, с която е заявено едностранното прекратяване на 4 броя арендни договора. Нотариалната покана е връчена на арендатора на 16.06.2011 год.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вписването на нотарилната покана с мотиви,че Правилникът за вписванията урежда вписването на арендните договори, но не и тяхното заличаване.Другото посочено в мотивите на определението основание за постановения отказ за вписване на нотариалната показа за прекратяване на арендните договори,е тази, че разпоредбата на чл.27,ал.1,т.4 от ЗАЗ урежда едностранното прекратяване на договора за аренда, а това е допустимо само в хипотезата на чл.29,ал.1 ЗАЗ. Възможността за прекратяване на арендния договор поради неизпъленние е залегнала в друга разпоредба на същия закон – в ал.1 ,т.2 на чл.27 от ЗАЗ, което прекратяване е по общия исков ред.
Окръжният съд намира постановения обжалван отказ на съдията по вписванията за законосъобразен, но не само по изложените в мотивите на определението съображения.
На първо място, нотариалната покана не е от изрично изброените актове в разпоредбата на чл.4 от Прав.за вписванията, подлежащи на вписване.
На следващо място, Вписване по реда Глава ХІ „ВПИСВАНИЯ” на ЗС, респ. по реда на Правилника за вписванията на нотариална покана за ПРЕКРАТЯВАНЕ на сключен аренден договор не е регламентирано и в специалния закон – Закона за арендата в земеделието.
Разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗАЗ изброява хипотезите, при които се прекратява договорът за аренда: 1. изтичане на срока; 2. при неизпълнение-по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; 3.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма с нотариална заверка на подписите; 4. с едностранно предизвестие – в предвидените в този закон случаи. …
Съгласно разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗАЗ прекратяването на договора за аренда се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги.Граматическото тълкуване на тази законова разпоредба налага извода, че подлежи на вписване вече прекратеният договор за аренда на земеделски земи, т.е. подлежи на вписване последицата от настъпването на някое от основанията ,визирани в чл.27,ал.1 от ЗАЗ. Не подлежи на вписване самото основание за прекратяване на арендния договор, визирано в чл.27,ал.1 от ЗАЗ, едно от които представлява и едностранното предизвестие за прекратяване на арендния договор съобразно чл.27,ал.1,т.4 от ЗАЗ.
Видно от съдържанието на представената нотариална покана като едностранно предизвестие за прекратяване на аренден договор, по същество тя представлява изявление за разваляне на сключените арендни договори поради неизпълнение.
Разпоредбата на чл.28 от ЗАЗ регламентира хипотезите на разваляне на сключен аренден договор на земеделска земя. Касае се до различни хипотези, при които е налице материалноправен спор между арендодател и арендатор и който се разрешава по реда на общия исков процес, а не в охранителното производство, каквото представлява вписването на актове по чл.4 от Правилника за вписванията, чл.3 от ЗАЗ, респ. производството по обжалване на отказ от вписване.


При така изложените съображения, окръжният съд намира обжалвания отказ на съдията по вписванията при ЛРС – АВп. –град Л. за правилен и законосъобразен, поради което същият следва да бъде потвърден, а подадената против него жалба като неоснователна – оставена без уважение.
Водим от горните съображения, окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението от 22.06.2011 година, с което съдията по вписванията при Л. районен съд е отказал извършването вписването на нотариално действие – ОТБЕЛЯЗВАНЕ на нотариална покана на „. Ф. А., ЕИК Х– град С., ул. „В.” № 7. . 1, за прекратяване на вписани в нея договори за аренда на земеделски земи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежги да касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВКС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 12.12.2011г./ ЧТД № 697/2011г.
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение от 12.07.2011Г. постановено по чгрд № 123/2011г. на М. окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов