КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Май 2020, 04:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Анекс към договор за аренда и разпоредбата на чл.3,ал.4 от ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 10:55 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:20.07.2009г./ЧГРД №108/2009г.
Производството е по чл.577 от ГПК във вр. с чл. 32а от Правилника за вписванията.
С определение от 28.05.2009 год. Съдията по вписванията при Ломския районен съд е отказал да впише Анекс към договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията при ЛРС под № 182 от 12.10.2005 г., относно имот №029220 с площ от 9,561 дка в землището на с.С.,обл.М..
Недоволен от това определение е останал молителят”С.”-ЕООД гр.В., представлявано от управителя М.К..Обжалва го с частна жалба пред МОС в законоустановения срок.Прави оплакване за незаконосъобразност на определението.Жалбата е подробно мотивирана.Моли съда да отмени същото като неправилно и незаконосъобразно, като постанови да бъде извършено вписването на анекса към договора.
Окръжният съд, като обсъди оплакванията в частната жалба във връзка със събраните доказателства и законовите изисквания, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в законния срок. Разгледана по същество, същата е и ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения :
За да постанови обжалваното определение, съдията по вписванията е приел, че анекса е подписан само от двама от законните наследници на лицето, сключило договора за аренда, което в срока на договора е починало.Приел е, че в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.3,ал.4 от Закона за арендата в земеделието, тъй като става въпрос за анекс към договора, а не за сключване на първоначален договор за аренда.
Въззивният съд намира,че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно.
Според разпоредбата на чл.4,б.„е” от Правилника за вписванията към ЗС, на вписване в имотния регистър подлежат договорите за аренда на земеделска земя. Няма съмнение, че в тази категория попада и анекса към сключен вече и вписан аренден договор.
Видно от събраните по делото доказателства,молителят е подал молба от 28.05.2009 г. за вписване на Анекс към договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията при ЛРС под № 182 от 12.10.2005 г., относно имот №029220 с площ от 9,561 дка в землището на с.С., обл.М..Към същата е приложил анекса,подписан от двете страни с нотариална заверка на подписите, скица на имота и удостоверения за наследници, ведно с държавна такса за вписване.
Установява се също така, че арендодателят по договора за аренда Г.Х.А. е починал на 24.07.2006 г. при действието на договора.Според разпоредбата на чл.17,ал.2 от ЗАЗ в случаите, когато арендодателят е починал, приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателят като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обекта на договора още да не е предаден. Видно от приложените удостоверения за наследници, арендодателят Г.А. не е оставил след смъртта си преживяла съпруга, низходящи, възходящи, братя и сестри.Негови законни наследници се явяват тези от следващ ред-братята и сестрите на баща му и майка му, респ. техни низходящи-четирима на брой, между които и подписалите анекса Б.С.А. и С.Б.С..Анекса е сключен в предписаната от закона форма, с нотариална заверка на подписите на страните.Мотивът на съдията по вписванията за отказа са, че анекса не е подписан от всички приобретатели на арендувания обект (всички наследници на починалата страна съгласно чл.17,ал.2).
Разпоредбата на чл.3,ал.4 от ЗАЗ обаче дава възможност само на някои от съсобствениците на земеделската земя да сключат договор за аренда, като отношенията им с останалите съсобственици се уреждат съгласно правилата на чл.30,ал.3 от Закона за собствеността.Няма съмнение, че това в пълна степен важи и за анекса към вече вписан договор, още повече, че в случая арендодателят по него е починал, преди да е изтекъл срока на договора. Основан принцип в правото е, че този, който има по-голямото право, има и по-малкото. Съгласно изискването на чл.18,ал.1 от ЗАЗ, продължаването на арендния договор се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в нотариалните книги… Тази разпоредба, тълкувана във връзка с разпоредбата на чл.3,ал.4 от с.закон дава основание на съда да приеме, че не е задължително всички приобретатели, в случая наследници на собственика на арендувания обект да подпишат и сключат анекса към вече вписан договор.
Сключеният Анекс подлежи на вписване,извършен е в съответната изискуема от закона форма за действителност, има съдържанието, предписано от чл.6 от Правилника за вписванията като са спазени изискванията, посочени в чл.8,ал.2.А щом това е така, то са налице всички изисквания на закона, за да бъде извършено поисканото вписване.
Следва да се отбележи също така, че съдията по вписванията не може да контролира действителността на акта, който се вписва. Той следва да провери единствено дали представеният му акт подлежи на вписване , както и извършен ли е в съответната изискуема от закона форма за действителност. Съгласно разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписванията, издаден на основание чл. 116 от ЗС и уреждащ процедурата по вписване на съответните актове, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона или не е акт, подлежащ на вписване.В настоящия случай, както бе отбелязано по-горе, всички императивни изисквания на закона са изпълнени.
По тези съображения Окръжният съд намира,че частната жалба е основателна и следва да бъде уважена,а определението на Съдията по вписванията гр.Лом да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното, Окръжен съд-Монтана

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно определение от 28.05.2009 год. на Съдията по вписванията при Ломския районен съд, с което е отказал да впише Анекс към договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията при ЛРС под № 182 от 12.10.2005 г., относно имот №029220 с площ от 9,561 дка в землището на с.С.,обл.М., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ВПИШЕ Анекс към договор за аренда на земеделска земя, вписан в Служба по вписванията при ЛРС под № 182 от 12.10.2005 г., относно имот №029220 с площ от 9,561 дка в землището на с.С.,М.обл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Пратика ОС Монтана
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 11:17 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:14.04.2010г./ЧГРД №55/2010г.
Производството е по чл. 577 от ГПК и чл. 32а от Правилника за вписванията.
С определение от 16.03.2010 г. съдията по вписвания при районен съд Монтана е отказал да впише нотариално действие вписване на Анекс от 15.03.2010 г. към договор за аренда на земеделска земя от Х г. със страни : Г.С. от с. Х ,обл. Х в качествато си на арендодател и ЕТ „Мото макс-Аврам Василев” гр. Х,обл. Х ,ЕИК Х в качествата си на арендатор.
Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателя Г.С. - страна по договора,който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност .Последният твърди,че е собственик по наследство на земеделски земи и че с пълномощно рег № Х/Х г. по регистъра на кмета на с. Х ,обл. Х е упълномощен да представлява и другите наследници и в това си качество е подписал анекса към договора за аренда ,поради което и неправилно съдията по вписванията е отказал вписването . Моли съда да отмени обжалвания отказ на съдията по вписвания , като постанови вписване на анакаса към договора.
Окръжен съд Монтана , като взе предвид писмените доказателства приложени делото с оглед твърдения в жалбата и въз основа на закона приема следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице , страна по анакса към договора за аренда , чието вписване е отказано, срещу подлежащ на обжалване съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията акт, поради което и е допустима за разглеждане.
Разгледана по същество ЖАЛБАТА е основателна, като съображенията на настоящия състав на МОС са следните:
Със заявление от 16.03.2010 г. Я.Я. –нотариус с район на действие –районен съд Монтана заявил пред съдията по вписвания гр.Х за вписване Анекс към договор за аренда от Х г.
С атакуваното определение съдията по вписвания е отказал извършване на поисканото вписване с мотиви , че липсва съотватствие между арендаторите по анекса и арендаторите по договора за аренда на земеделска земя ,вписан на Х г. № Хт.Х,вх. рег. Х
Съдът намира този отказ за незаконосъобразен по следните съображения :
Безспорно е, че вписването на сделката е вид нотариално действие съгласно чл. 569 ,т.5 от ГПК , за извършването на което съдията по вписвания следва да провери единствено дали представеният му акт подлежи на вписване , както и извършен ли е в съответната изискуема от закона форма за действителност. Съгласно разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписванията /издаден на основание чл. 116 от ЗС и уреждащ процедурата по вписване на съответните актове/, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона или не е акт, подлежащ на вписване. Няма спор , че вписването на договора за аренда е изрично предвидено в чл. 4,б.”е’ от Правилника за вписванията , има съдържанието съгласно чл. 6 от Правилника за вписванията ,като са спазени изискванията ,посочени в чл.8,ал.2 .
Действително, в в анекса от 15.03.2010 г. като арендатор е вписано името само на жалбоподателя Г.С.,но към делото е приложено нот. заверено пълномощно № Х от Х г. от което е видно ,че останалите наследници на С.Г. –бивш жител на с. Х ,обл. Х са упълномощили жалбоподателя да сключва и от тяхно име договор за аренда на наследствените земеделски земи и да получава рентата.Тези документи са били представени и при нотариуса и негова е била преценката да удостовери законносъобразността на представителната власт по отношение на подписания единствено от жалбоподателя анекс към договора за аренда. Целта на вписването е да се даде гластност на подлежащите на вписване актове и съдията по вписването е следвало да впише анекса ,тъй като не в неговите правомощия е да прави тази преценка .Освен това видно от приложения като доказателство и вписан вече договор за аренда на земеделска земя от 19.12.2003 г. ,жалбападателят Г.С. е подписал същия лично и като пълномощник на останалите наследници в каквато качество е действувал и при подписването на анеса .
Предвид гореизложеното следва отказът на съдията по вписванията да впише анекса към договор за аренда да се отмени като незаконосъобразен и вместо това да се разпореди вписването му.
Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК във връзка с чл. 32б от ПВ, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 16.03.2010 г. на съдията по вписвания при районен съд Монтана , с което е отказано да впише нотариално заверен анекс от 15.03.2010 г. към договор за аренда на земеделска земя ,вписан на Х г.,№ Х,т.Х,вх. рег.Х. , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА
ДА СЕ ВПИШЕ нотариално заверен анекс от 15.03.2010 г. към договор за аренда на земеделска земя ,вписан на Х г.,№ Х,тХ,вх. рег.Х със страни : Г.С. от с. Х ,обл. Х в качествато си на арендодател и ЕТ „Мото макс-Аврам Василев” гр. Х,обл. Х ,ЕИК Х в качествата си на арендатор.
ОПРЕДЕЛEНИЕТО е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Пратика ОС Монтана
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 11:18 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:14.04.2010г./ЧГРД №54/2010г.
Производството е с правно основание чл. 577 от ГПК във връзка с чл. 32а от Правилника за вписванията.
С определение от 16.03.2010 година съдията по вписванията при районния съд – Монтана е отказал да извърши вписване на нотариално действие – вписване на анекс към договор за аренда на земеделска земя, нотариално заверен на 15.03.2010 година, по молба вх. № Х/16.03.2010 година по описа на службата по вписванията на нотариус Я.Я., рег. № Х при Нотариалната камара.
Мотивите за постановения отказ на съдията по вписванията са : липса на идентичност между арендодателите по арендния договор, вписан на 05.03.2004 година, № Х, т.Х, вх. рег. Х, и арендодателите по анекса към посочения договор за аренда, нотариално заверен на 15.03.2010 година при нотариус Я.Я..
Недоволен от така постановения отказ е останал жалбоподателят Ц.Д. от с. Х, Община Х, който чрез пълномощника си Г.С. обжалва определението и постановения с него отказ за вписване на анекса, с нотариална заверка на подписите на страните към договор за аренда от 05.03.2004 година на земеделска земя, нотариално заверен, и вписан при службата по вписванията при МРС,и моли окръжния съд да го отмени.
В жалбата се посочва, че упълномощителят-арендодател Ц.Д., представляван от пълномощника Г.С., от своя страна бил упълномощен от другите съсобственици на земеделските имоти : И.Д. и М.Х..Това обстоятелство било удостоверено при нотариуса, видно от приложения договор за аренда на земеделски имоти от 05.03.2004 година.
Отказът на съдията по вписванията бил незаконосъобразен и следвало да бъде отменен.
Към частната жалба е приложена преписката по молба вх. № Х/16.03.2010 год. на нотариуса Я.Я. с рег. № Х по регистъра при Нотариалната камара.
Окръжният съд като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност доказателствата по делото във връзка с оплакванията в частната жалба и въз основа на закона, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275, ал.1 от ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:
От представения с молбата на нотариуса Я.Я. с район на действие – МРС договор за аренда на земеделска земя от 05.03.2004 год., рег. № Х, т.Х вх.рег. Х при Службата по вписванията при МРС се установява, че арендодатели по него са: Ц.Д., И.Д. И М.Х. с посочени лични данни, а арендатор е ЕТ „МОТОМАКС – АВРАМ ВАСИЛЕВ” от гр. Х, представляван от А.К. с посочени лични данни. За арендодателите договорът е подписан от Ц.Д. – лично, а за останалите две арендодателки същият е подписан от Ц.Д. – като техен пълномощник.
От приложения към молбата до Службата по вписванията при МРС АНЕКС от 15.03.2010 год. към ДОГОВОРА ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ рег. № Х, т. Х, вх.рег. Х от 05.03.2004 год. се установява идентичност на земеделските земи, предмет на анекса, с част от земеделските земи, предмет на арендния договор.
Като страна-арендодател по анекса към първоначално сключения аренден договор е вписан само един от арендодателите – страни по договора – само Ц.Д., представляван от пълномощника Г.С..В този анекс към първоначално сключения аренден договор не са вписани страните-арендодатели по арендния договор : И.Д. и М.Х. – нито лично, нито представлявани от пълномощник.
Не е налице доказателство арендодателките И.Д. и М.Х. да са упълномощили арендодателя Ц.Д. – техен пълномощник при сключването на договора за аренда на земеделски земи от 05.03.2004 год., с право същият да преупълномощава други лица да ги представлява при сключване и изменение на арендния договор.Поради това не може да се приеме, че пълномощникът на Ц.Д. е представител и на И.Д. и М.Х., както твърди в жалбата
От приложените към молбата до Службата по вписванията при МРС три броя скици на земедески земи, предмет и на арендния договор, като собственик на трите земеделски имота е вписан само Ц.Д. от с. Х, като е посочено и правното основание за това – договор за доброволна делба № Х от 17.09.2007 год. При тези доказателства може да се предположи, че единствен собственик на трите земеделски имота, предмет и на арендния договор, и на анекса към него, по отношение на които договорът за аренда с анекса се прекратява по взаимно съгласие на страните, е Ц.Д. от с. Х, област Х. Но фактът, че собственик на земеделските имоти, предмет на прекратяване на арендния договор в скиците на същите, е само лицето, вписано в тях, се установява с представяне на писменото доказателство, вписано като основание за промяната на носителя на правото на собственост- в случая, договора за доброволна делба № Х/17.09.2007 год.
В жалбата пълномощникът на жалбоподателя Ц.Д. – Г.С.твърди, че упълномощителят му е съсобственик, а не единствен собственик на арендуваните земеделски земи, при което анексът към арендния договор се явява сключен с арендатора само от един от съсобствениците на земеделските имоти. Независимо от това, анексът следва да бъде вписан, тъй като разпоредбата на чл. 3, ал.4 от Закона за арендата в земеделието допуска арендният договор да бъде сключван и само от един от съсобствениците на земеделските земи, като отношенията между тях се уреждат съобразно разпоредбата на чл.30, ал.3 от Закона за собствеността. Щом законът позволява арендният договор да се сключи и само от един от съсобствениците на земеделския имот, то по аргумент за по-силното основание, и анекс към договор за аренда на земеделски земи също може да се сключи между арендатор и само един от съсобствениците на тези земеделски имоти като арендодател.
При така изложените съображения окръжният съд намира обжалваният отказ за вписване на анекса към арендния договор за незаконосъобразен.
Същият следва да бъде отменен, като преписката бъде върната на съдията по вписванията при МРС за извършване вписването на анекса към арендния договор.
Водим от горните съображения, окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 16.03.2010 година на съдията по вписванията при районния съд – Монтана и извършения със същото определение отказ за вписване на АНЕКС от 15.03.2010 год., нотариално заверен на 15.03.2010 год.от нотариуса Я.Я., рег. № Х при Нотариалната камара, с район на действие – РС – Монтана, към ДОГОВОР ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, вписан на Х год., № Х, том Х, вх. рег. № Х, парт.Х, Х, Х при Съдията по вписванията при районния съд – Монтана, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВРЪЩА преписката по заявление /молба/ вх. № Х/16.03.2010 година на нотариуса Я.Я., рег. № Х при Нотариалната камара, с район на действие – РС – Монтана, на Съдията по вписванията при МРС за извършване на исканото вписване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на МОС не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов