КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл.540 във вр.с чл.129 ГПК - указания за нередовност
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=996
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 11 Юли 2010, 10:58 ]
Заглавие:  чл.540 във вр.с чл.129 ГПК - указания за нередовност

Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:03.12.2009г./ЧГРД №178/2009г.
Производството е по реда на чл.577 във вр.с чл.274 и сл.ГПК.
С определение от 20.10.2009г.на съдия по вписванията при РС М.е отказано вписване на искова молба по заявление вх.рег.№ ./20.10.2009г.по описа на служба по вписванията при МРС.
Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от И.М.И. с искане за неговата отмяна. Излагат се подробни съображения, касаещи неправилност на обжалваното определение. МОС, като взе предвид доводите в жалбата и данните по делото, прие следното:
Като подадена в законоустановения срок от легитимирано лице, жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:
За да постанови обжалвания отказ за вписване на исковата молба, съдията по вписванията е приел в мотивите на обжалваното определение, че представената за вписване искова молба не отговаря на изискванията на чл.12,ал.1 във вр.с чл.6 от ПВ, като представената скица на имота № ./1999г.е с изтекъл срок и не е представен втори препис от исковата молба. Съгласно разпоредбите на чл.12,ал.1 от Правилника за вписванията, за да се извърши вписване се представя подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата.
Видно от преписката в нея са приложени освен цитираната скица и два екземпляра на скица № ./11.08.2009г.на процесния имот, поради което не е налице посоченото основание за представена скица с изтекъл срок. Не е налице и другото основание, на което се е позовал съдията по вписванията ,тъй като в преписката е приложен препис от исковата молба ,заверен по надлежния ред от МРС,от който е видно,че по тази искова молба в МРС е образувано гр.д.№ 342/2009г. Чл.12,ал.1 от Правилника за вписванията не съдържа изискване за представяне на втори препис, а оригиналът на исковата молба, върху който следва да се отбележи вписването се намира по делото в МРС и е нямало никаква пречка да бъде изискан от съдията по вписванията, а ако е счел, че е налице нередовност,то съгласно чл.540 във вр.с чл.129 ГПК съдията по вписванията е следвало да даде указания на заявителя за отстраняване на нередовностите -в случая досежно приложенията и едва тогава да постанови отказ.
Водим от горните съображения,ОСМ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ определение от 20.10.2009 г. на съдията по вписванията при МРС, с което е постановен отказ да се впише искова молба по заявление вх.рег.№./20.10.2009г.по описа на СВ при РС М.. . ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при МРС за изпълнение на дадените с настоящето определение указания. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Автор:  Димитър Каранедев [ 11 Юли 2010, 11:05 ]
Заглавие:  Re: Пратика ОС Монтана

Окръжен Съд Монтана - Актове
влезли в сила съдебни актове
--------------------------------------------------------------------------------
»ОПРЕДЕЛЕНИЕ:09.02.2010г./ЧГРД №20/2010г.
Производството е по реда на чл.577 във вр.с чл.274 и сл.ГПК.
С определение от 27.01.2010г.на съдия по вписванията при РС Монтана е отказано вписване на искова молба по заявление вх.рег.№ 268/27.01.2010г.по описа на служба по вписванията при МРС. Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Г.Г. чрез пълномощника адв.Г.Ц. с искане за неговата отмяна. Излагат се подробни съображения, касаещи неправилност на обжалваното определение. МОС, като взе предвид доводите в жалбата и данните по делото, прие следното: Като подадена в законоустановения срок от легитимирано лице, жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения: За да постанови обжалвания отказ за вписване на исковата молба, съдията по вписванията е приел в мотивите на обжалваното определение, че към момента на представените с молбата за вписване на подлежащия на вписване акт писмени доказателства е приложен документ за внесена държавна такса за вписване от 15.01.2010г. Съгласно разпоредбите на чл.12,ал.1 от Правилника за вписванията, за да се извърши вписване на искова молба, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Видно от преписката в нея са приложени заверен препис от исковата молба, пълномощно, молба за оттегляне на един от предявените с исковата молба искове, данъчна оценка на процесния недвижим имот и документ за внесена държавна такса за вписване на искова молба. Дължимата държавна такса е внесена по сметка на АВ и само обстоятелството, че плащането на таксата е извършено преди подаване на заявлението за вписване не е основание за отказ, поради което постановения такъв следва да бъде отменен, като незаконосъобразен.
Ако е счел, че молбата не е окомплектована с необходимите документи и е налице нередовност, то съгласно чл.540 във вр. с чл.129 ГПК съдията по вписванията е следвало да даде указания на заявителя за отстраняване на нередовностите -в случая досежно приложенията /евентуално представяне на документа за плащане на държавната такса за вписване в оригинал/ и едва тогава при неизпълнение да постанови отказ.
Предвид характера на производството разноски не следва да бъдат присъдени, поради липса на страна, която да е задължена за разноските- производството е едностранно. Водим от горните съображения,Окръжен съд Монтана
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ определение от 27.01.2010 г. на съдията по вписванията при МРС, с което е постановен отказ да се впише искова молба по заявление вх.рег.№268/27.01.2010г.по описа на СВ при РС Монтана. ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при МРС за изпълнение на дадените с настоящето определение указания и извършване на действия по вписване на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/