КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 18:51

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписването на залог върху търговско предприятие
Ново мнениеПубликувано на: 30 Авг 2009, 18:46 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…584……

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми април през две хиляди и девета година…………..в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.К.
ЧЛЕНОВЕ: И.Д.
Б.И.

като изслуша докладваното от съдия Д. *** по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе прие следното:

Обжалва се определение от 04.03.2009 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд-Пазарджик, с което е отказано вписването на залог върху търговско предприятие, чрез подреждането в съответната книга на представеното от “О б б АД – гр. С удостоверение от 14.01.2009 г. за вписването на залога в Търговския регистър. Частната жалба е подадена от посочената банка /заложен кредитор/, по чиято молба е постановен отказа за вписване, като е спазен срока за обжалване и останалите условия за нейната редовност и допустимост. Иска се отмяна на определението и връщане на преписката на съдията по вписванията с указания да извърши вписването на представения акт /удостоверение за вписване на залога в търговския регистър/. Доводите на жалбоподателя за незаконосъобразност на отказа са, че представения акт е сред подлежащите на вписване и отговаря на изискванията за извършване на такова. По подробно се излагат съображения във връзка с изискуемото по закон съдържание на издаваните удостоверения по чл. 22а от Правилника по вписванията удостоверения за извършено предхождащо вписване в Търговския регистър, като се поддържа, че липсата на описание на недвижимо имущество, включено в активите на заложеното предприятие, не е основание за отказ на съдията по вписванията, доколкото удостоверението е придружено от самия договор за залог, където са посочени конкретни имоти.

Жалбата е неоснователна.

Съдията по вписванията може да се произнесе с определение за отказ по чл. 32а. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г.), случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване. В конкретния случай е поискано вписване на особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи има недвижим имот /описан подробно в самия договор за особен залог/, което се извършва по силата и по реда на чл. 22а от Правилника за вписванията - чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Удостоверението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6 от Правилника. В конкретния случай, на осн. ал.1, б ”в” от същия това удостоверение би следвало да съдържа описанието на недвижимия имот, включен в активите на търговското предприятие, за да може залогът на породи действие и по отношение на същия, като ще има сила за трети лица от момента на това вписването по реда на чл. 22а от Правилника. Актът който се подрежда в съответната книга в службата по вписванията е именно Удостоверението по чл. 22а, което се издава от органа, извършил вписването в Търговския регистър. Липсата на описание на недвижимия имот, заради който всъщност се извърша самото вписване от съдията по вписванията по неговото местонахождение, е основание да се откаже извършването на това действие. Ако в книгата се подреди така представеното удостоверение, без описание на недвижимия имот, то не биха се постигнали целите, във връзка с които се извършват вписванията по реда на Правилника, а те са свързани с оповестителното действие на вписването и неговата противопоставимост на трети лица.

Неоснователни са доводите на частния жалбоподател, че представеното удостоверение от Агенцията по вписванията, служба “Търговски регистър” отговаря на всички изисквания по чл.6 от Правилника, в частност на това б.”в” за описание на недвижимия имот, включен в активите на заложеното търговско предприятие. Не може да бъде приета за правилна развитата в жалбата теза, че удостоверението от 14.01.2009 г. / с цитират изх. №/, заедно с представеното заверено от Агенцията по вписванията “копие от електронния образ на Договор за особен залог от 01.12.2008 г.”, въз основа на който се твърди, че извършено вписването в търговския регистър, съставлявали единен документ, а именно акт, който отговаря на условията за вписване. Разпоредбата на чл.33, ал.1 от Закона за търговския регистър действително дава възможност справките и удостоверенията, издавани въз основа на вписвания в търговския регистър, да съдържат извлечения от същия или копия от електронния образ на документа. Тя се намира в Глава трета на ЗТР, наречена “Публичност” и касае най-общо реда по който се получа достъпа до информация относно вписаните в търговския регистър обстоятелства и обявените в същия актове. Удостоверение по чл.22а , което се подрежда в съответната книга като подлежащ на вписване акт обаче се издава със специална цел, а не са да се получи обикновена справка за вписани обстоятелства, поради което съдържанието му следва да пълно, точно и ясно и да изчерпва всички изисквания по чл. 6 от Правилника за вписванията. Ако препраща към извлечение от договора за особен залог или към копие от електронния образ на този документ, това следва да бъде изрично посочено в самото удостоверение и да е отбелязано недвусмислено върху приложеното копие. Тогава евентуално клаузата от договора, съдържаща описание на недвижимия имот, може да се счита за инкорпорирана в съдържанието на удостоверението, по начина, твърдян от жалбоподателя и може да се мисли за извършване на вписването по чл. 22а чрез подреждане в книгата на удостоверението, ведно с копието от договора, като посочената клауза се счита за неразделна част от подлежащия на вписване акт.

В случая към молбата за вписване освен удостоверението, което не съдържа описание на недвижимия имот, е представен договор за особен залог на търговско предприятие, върху който има печат на Служба по регистрация към Агенция по вписванията и един подпис, без да е посочено име на длъжностно лице и какво се удостоверява с този подпис. В този вид удостоверението и копието от договора не могат са бъдат подредени като акт в книгата по чл. 33, буква "д" от Правилника по вписванията, защото твърдяната от жалбоподателя /молител/ връзка между тях не е удостоверена по несъмнен начин от длъжностно лице от Агенцията по вписванията. Допускането на подобна практика, според настоящия състав, създава предпоставки за опорочаване на вписването, тъй като крие опасност от злоупотреби. Поради това, за да се даде гаранция за пълноценна защита на права на всички правни субекти по отношение на недвижимите имоти, във връзка с които се прави вписването, е необходимо да се спазват стриктно формалните правила на Правилника по вписванията, в частност – това на чл.22а във вр. чл. 6, когато се отнася за вписване на особен залог.

По изложените съображения съдът намира обжалваното определение на съдията по вписванията за законосъобразно, във връзка с което

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 04.03.2009 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд-Пазарджик, с което по молба на “О б б” АД – гр. С вх. № 7/04.03.2009 г. е отказано вписването на залог върху търговско предприятие на “О” ООД – гр. П, в активите на което са включени недвимжи имоти, чрез подреждането в съответната книга на представеното удостоверение за вписването на залога в Търговския регистър с изх. № 20090114142353 от 14.01.2009 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщение, с приложен препис от същото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписването на залог върху търговско предприятие
Ново мнениеПубликувано на: 18 Апр 2012, 14:04 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
Определение № 217 от 2.04.2009 г. на ОС - Пазарджик по гр. д. № 231/2009 г., ГК
чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ

чл. 22а ПВ

чл. 32а ПВ

чл. 33, б. "д" ПВ

чл. 274 ГПК

чл. 577, ал. 1 ГПК

чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОЗ

чл. 30 ЗОЗ

чл. 33 ЗТР

Залогът трябва да се впише в търговския регистър по партидата на залогодателя, за да се противопостави залогът на третите лица - действието на вписването е уредено в разпоредбата на чл. 30 от ЗОЗ. За да може залогът на търговско предприятие да се противопостави на трети лица, придобиващи по-късно обезпечителни права върху отделни елементи на търговското предприятие, той трябва да се впише вторично в съответния регистър. Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.

--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по реда на чл. 577, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 32а от ПВ и чл. 274 от ГПК.

С определение от 4.03.2009 година на съдия по вписванията при Районен съд Пазарджик Б. А. е постановен отказ за вписване "в регистъра на ТЗ" на Служба по вписванията при АВ с район на действие Районен съд Пазарджик на Акт /Удостоверение № *******/******* година на Агенцията по вписванията относно вписване на особен залог на търговско предприятие, в активите на което са включени недвижими имоти на фирма "О. ххх" ООД.

За да постанови този отказ, съдията по вписванията е приел, че подлежащият на вписване акт е удостоверението на Агенцията по вписванията и то няма необходимото съдържание, съгласно чл. 6, ал. 1-ва, б. "в" от ПВ, която императивно изисква в подлежащия на вписване акт да има описание на недвижимия имот, предмет на вписване.

Съдията по вписванията се е позовал и на практика на ОС Пазарджик по конкретно посочени от него две дела.

Въззивният съд намира жалбата за допустима и основателна.

До съдията по вписванията е постъпила молба от ОББ АД с искане за вписване на договор за особен залог на предприятие, в активите на което се съдържат и недвижими имоти, чрез вписване на удостоверението, издадено след вписване на договора за особен залог в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Представено е удостоверение № ********/******* година на Агенция по вписванията. В удостоверението е отразено, че е вписан договор за особен залог на търговско предприятие, като заложен кредитор е ОББ АД, а длъжник по вземането "О. ххх" ООД. Отразено е, че предмет на договора е предаване на сума пари - съответно 122 000 и 118 000 лева. От отразеното в удостоверението е явно, че има два вписани договора за особен залог като този - чиито параметри са описани по-горе е със страна "О. ххх" ООД. Към удостоверението е представен и самият договор за особен залог, заверен надлежно от Служба по вписванията към Агенция по вписванията.

Предмет на договора за особен залог на търговското предприятие е споразумението между кредитора на едно вземане и длъжника или трето лице, по силата на което кредиторът може да се удовлетвори сам от заложеното имущество с предпочитание пред другите кредитори, ако вземането не бъде изпълнено доброволно и точно.

Формата на договора и вписването му са уредени от разпоредбата на чл. 21, ал. I и II от ЗОЗ.

Залогът трябва да се впише в търговския регистър по партидата на залогодателя, за да се противопостави залогът на третите лица-действието на вписването е уредено в разпоредбата на чл. 30 от ЗОЗ. За да може залогът на търговско предприятие да се противопостави на трети лица, придобиващи по-късно обезпечителни права върху отделни елементи на търговското предприятие, той трябва да се впише вторично в съответния регистър. Тъй като в конкретния случай в активите на предприятието се намират и недвижими имоти, то е поискано вписване на това обстоятелство в имотния регистър.

Изрично вписването е уредено в разпоредбата на чл. 22а от ПВ.

Преди коментара на текста веднага следва да се отбележи една терминологична неточност, допусната от съдията по вписванията. Достатъчен е точният прочит на текста, за да се стигне до извода, че на вписване подлежи залог върху търговско предприятие, като вписването се извършва чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания.

Действително, последното изречение на същия текст въвежда изискването удостоверението да отговаря и на изискванията по чл. 6 от ПВ.

Според съдията по вписванията "подлежащият на вписване акт /удостоверение" не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. I, б. "в" от ПВ, тъй като в него липсва описание имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите.

Веднага следва да се отбележи, че очевидно издаденото удостоверение за вписване в Търговския регистър на договора за залог на търговско предприятие не е "акт, който се отнася до имота" по смисъла на чл. 6, б. "в" от ПВ, поради което механичното и безкритично прилагане на разпоредбата на отговаря на целите на закона.

Напълно логично молителите - частни жалбоподатели се позовават на разпоредбата на чл. 33 от ЗТР. Според този текст, справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията. В конкретния случай, удостоверението е придружено от копие от електронния образ на документа-договор за особен залог и едва ако в него не се съдържат всички елементи, визирани в чл. 6 от ПВ съдията по вписванията би могъл да откаже. Вписването ще се извърши, чрез подреждане на удостоверението, придружено с договора за особен залог.

Съдията по вписванията е посочил практика на ОС, обосноваваща мотивите му за отказ. Веднага следва да се отбележи, че позоваването на тази практика е некоректно, тъй като в същия период по отношение на напълно идентични актове на същия съдия по вписванията има постановени определения и в друг смисъла - например определение от 15.01.2009 година по ч. гр. д. № 976 по описа на съда за 2008 година. Освен това цитираните определения на ОС не са влезли в сила, тъй като безспорно се касае за подлежащи на обжалване актове на въззивния съд, които не са съобщени на страните.

Настоящият състав прецени внимателно и доводите в цитираните и приложени определения, в които е прието, че съдията по вписванията законосъобразно е отказал да извърши вписване, поради липса на необходимото съдържание на удостоверението на АВ.

Съдът не споделя тези доводи, тъй като те, на първо място, се ръководят от погрешното разбиране, че на вписване подлежи самото удостоверение, не разграничавайки акта, подлежащ на вписване и уредения с ПВ специфичен начин на извършване на вписване на този акт, чрез подреждане на издадено удостоверение - на практика от същата Агенция по вписванията. Неслучайно теоретиците говорят за "вторично" вписване в съответните регистри.

И на последно място: Поради изложеното до тук, точният смисъл на закона не е нарушен. Нещо повече, така приетото според съда напълно съответствува на точния смисъл на закона, като се има предвид целта и действието на вписването.

С оглед изхода на спора и характера на производството, като се съобрази разпоредбата на чл. 274 от ГПК, това определение е окончателно.

По изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ отказа, постановен с определение от 4.03.2009 година на съдия по вписванията при Районен съд Пазарджик Б. А. за вписване" в регистъра на ТЗ" на Служба по вписванията при АВ с район на действие Районен съд Пазарджик на Акт /Удостоверение № *******/****** година на Агенцията по вписванията относно вписване на особен залог на търговско предприятие, в активите на което са включени недвижими имоти на фирма "О. ххх" ООД.

Връща преписката на Съдията по вписванията за предприемане на надлежните действия.

Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов