КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: правомощия на съдията по вписванията...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 11:35 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е544
гр.Пазарджик 08.07.2011год.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание…..на осми юли…през две хиляди и единадесета година...…в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАТЯ ПЕНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ПАЛОВА
НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА-АНДОНОВА

При секретаря………………..………………………и в присъствието на прокурора........като……………………………..разгледа…...……...докладваното от............съдия Пенчева…………В.ч.гр..д.№596……..по…...…описа за 2011г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.32а от ПВ, във връзка с чл. 538 от ГПК във връзка с чл.274 и сл.от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Р.Г.П., против определение от 09.06.2011г. на съдията по вписванията при РС Пещера, с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка №74, том I, рег. №912, нот. Д. №63/09.06.2011г. по описа на нотариус С.Т. с район на действие РС – Пещера. Излагат се подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното определение и се предявява искане за неговата отмяна.
Като се запозна с приложените към делото доказателства, Окръжният съд намира частната жалба за допустима, като подадена в срок, тъй като по делото липсват данни за датата на връчване на съобщението по чл.32а ал.4 от ПВ и основателна по следните съображения:
По реда на чл.8 от ПВ нотариус С.Т. - рег.№585, с район на действие РС – Пещера е подал молба за вписване на акт по чл.4а от ПВ – нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка №74, том I, рег. №912, нот. Д. №63/09.06.2011г. Със същия е удостоверено право на собственост на Р. Г.П., М.Х. П. и Г. Х. П. върху недвижим имот: едноетажна масивна вилна сграда с №04, със застроена площ от 39 кв.м., попадаща с ПИ №000083 в м. „Самодивска поляна“ в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, начин на трайно ползване – дървопроизв. пл., вид собственост – държавна публична, с площ от 1 132.229 дка.
Отказът на съдията по вписванията, обективиран в обжалваното определение, се основава на съображения за противоречие на подлежащия на вписване акт с разпоредбите на ЗДС, като се е позовал на чл.7 ал.1 и чл.43 и сл. /съдържащи се в гл. 4-та/ от ЗДС, както и на противоречие с императивните изисквания на чл.6 ал.1 б.В от ПВ.
Изводите на съдията по вписванията са необосновани и противоречащи на материалния закон, както и на подзаконовите разпоредби на ПВ.
Съгласно императивните разпоредби на чл.6 ал.1 б.В от ПВ подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът с посочване на вида, местонахождението, номера на имота, площта и/или застроената площ и граници. На тези императивни изисквания отговаря изцяло представения за вписване акт - нотариялен акт за собственост по обстоятелствена проверка №74, том I, рег. №912, нот. Д. №63/09.06.2011г., съдържащ всички необходими реквизити. Извън компетентността на съдията по вписванията е проверката на наличието или липсата на идентичност между недвижимия имот и приложените в охранителното производство документи, която проверка съдията по вписванията е извършил, анализирайки представените към нотариалния акт скици и удостоверения за идентичност. Тази проверка е единствено и само в компетентността на органа, в чиито правомощия е вменено издаването на охранителния акт – нотариуса, а и изводите на съдията по вписванията за липса на идентичност, с оглед предвидени преотреждания на имота, са неоснователни. По смисъла на чл.32а от ПВ съдията по вписванията следва да извърши проверка само дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл.4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл.6 от Правилника.
В нарушение на горепосочените си правомощия съдията по вписванията е анализирал и предпоставките за собственост на имота, позовавайки се на разпоредбите на ЗДС. Проверката на принадлежността на вещното право не се извършва по реда на чл.32а от ПВ. Съдията по вписванията не е компетентен да извърши контрол върху действията на нотариуса при изготвянето и съставянето на нотариалния акт, нито да извърши преценка дали и доколко правата на ползващото се от представения за вписване акт лице биха могли да бъдат оспорени, каквато преценка може да бъде направена само в рамките на състезателно исково производство при наличие на правен интерес от такова. Въпреки положителните констатации по останалите вменените му от закона правомощия, съдията по вписванията е упражнил контрол, вменен в правомощията на друг орган – съда, като по този начин, излизайки извън рамките на своята компетентност, е предрешил спор за материално право и е отказал на основание – непредвидено от законодателя. Изложеното обосновава незаконосъобразността на обжалвания акт и същият следва да бъде отменен.
Водим от изложеното, Пазарджишкият окръжен съдО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение 09.06.2011г. на съдията по вписванията при РС Пещера, с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка №74, том I, рег. №912, нот. Д. №63/09.06.2011г. по описа на нотариус С.Т. с район на действие РС – Пещера.
Връща преписката на съдията по вписванията при Районен съд Пещера за извършване на заявеното вписване.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: правомощия на съдията по вписванията...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 12:07 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1164
гр.Пазарджик 27.11.2009год.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание……..на двадесет и седми ноември…през две хиляди и девета година……..............в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА ТАНКОВА ЧЛЕНОВЕ: КАТЯ ПЕНЧЕВА
КРАСИМИР НЕНЧЕВ

При секретаря………………..………………………и в присъствието на прокурора........като……………………………..разгледа……………...докладваното от..................съдия Пенчева……………В.ч.гр..д.861…..по…...…описа за 2009г.,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.577 от ГПК във връзка с чл.32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по въззивна частна жалба на Д.З.Д. против определение от 02.10.2009г. на Съдията по вписванията при РС гр.Пещера, с което е постановен отказ за вписване на искова молба, предявена от молителя с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД. Излагат се съображения за незаконосъобразност на така постановения отказ. Иска се отмяна на същия.
Като се запозна с приложените към делото доказателства, Окръжният съд намери за установено следното:
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а по същество – основателна по следните съображения:
За да постанови обжалвания отказ съдията по вписванията се е мотивирал с факта, че при отваряне на персоналната партида на молителя – ищец по иска по чл.19 ал.3 от ЗЗД е констатирано, че същият е собственик на имота – предмет на исковата молба по силата на НА от 06.11.2007г., издаден преди сключване на предварителния договор /който видно и от исковата молба е сключен на 08.12.2007г./. По този начин съдията по вписванията се е произнесъл и е извършил действия извън рамките на своята компетентност, ревизирайки допустимостта на исковата молба, чието вписване е заявено. Рамките на предоставената на съдията по вписванията от закона компетентност се извличат от разпоредбата на чл.32а ал.1 от ПВ, съгласно която “В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ”. Или компетентността на съдията по вписванията е досежно това: актът отговаря ли на изискванията на закона – а именно тези, предвидени в чл.6 от ПВ и представлява ли подлежащ на вписване акт. Исковата молба по чл.19 ал.3 от ЗЗД е подлежащ на вписване акт – съгласно чл.114 ал.1 б.Б от ЗС и чл.11 б.Б от ПВ - което е констатирано от съдията по вписванията. Заявяването за вписване е извършено при условието и при спазване изискванията на чл.12 от ПВ – което също е възприето в мотивите на обжалваното определение. Въпреки положителните констатации по вменените му от закона правомощия, съдията по вписванията е упражнил контрол, вменен в правомощията на друг орган – съда, като по този начин, излизайки извън рамките на своята компетентност, е предрешил спора за материално право и е отказал на основание – непредвидено от законодателя. Изложеното обосновава незаконосъобразността на обжалвания акт и същият следва да бъде отменен .
Водим от изложеното, Пазарджишкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №15 от 02.10.2009г. на съдията по вписванията при Районен съд гр.Пещера, с което е постановен отказ за вписване на искова молба по чл.19 ал.3 от ЗЗД по заявление на Д.З.Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. Пещера, ул. “Г. Кьосеиванов” №38 – м.И.Р..
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: правомощия на съдията по вписванията...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 12:20 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


Номер 1030 07.10.2009г. гр. Пазарджик
ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, трети въззивен граждански състав, на втори октомври две хиляди и девета година в закрито заседание, в следния състав:

Председател: Минка Трънджиева
Членове: Венцислав Маратилов
Мариана Димитрова

при участието на секретаря………, като разгледа докладваното от съдията Маратилов въззивно ч. гр.д.№ 787 по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:
Производството е по реда на чл.577 ал.2 във връзка с ал.1 и чл.274, ал.1, т.2 от Гражданския процесуален кодекс.
Обжалван е отказ на съдията по вписванията при Пещерски районен съд постановен с определение от 04.09.2009г. да впише договор №ДОГ-128/01.09.2009г. за учредяване право на пристрояване, сключен между Община Пещера и Щ. и Е. Т..
В частната жалба, подадена в срока по чл.275 ал.1 от ГПК от Щ. и Е. Т., се излагат доводи за порочност на определението като неправилно поради нарушаване на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че съдията по вписванията е обсъждал и основавал отказа си на факти и обстоятелства които са неотносими и не влизат в предмета на проверката която по закон следва да бъде извършена от него и определена в чл.4 и чл.6 от Правилника за вписванията. Според частните жалбоподатели, съдията по вписванията е обсъждал действителността на акта, който е заявен за вписване, което излиза извън неговите правомощия от една страна, а от друга ако има спор от такъв характер, то същият следва да бъде разрешен в едно исково производство, но не и в настоящото охранително производство по вписването на процесния договор. Моли да се отмени отказа на съдията по вписванията.Сочи доказателства.
Пазарджишкият окръжен съд провери валидността, допустимостта и правилността на обжалвания акт на съдията по вписванията, при което констатира следното:
Обжалваното определение с което е отказано вписването на цитирания договор, постановено от съдията по вписванията при Пещерски районен съд е валидно и допустимо. Съдията по вписванията е постановил този акт в рамките на своята правораздавателна компетентност и в предвидената от закона форма, по надлежно направено искане за вписване на договор за учредяване право на пристрояване.
Касае се за направено искане за вписване по реда на Правилника за вписванията, на сключен на 01.09.2009г. между Община Пещера от една страна, и от Щ. и Е. ***, от друга страна, договор за учредяване право на пристрояване в размер на 12кв.м. към съществуваща вилна сграда със застроена площ от 68кв.м., имот пл.№., УПИ-.-вилно застрояване в кв.10 по ПУП на летовище ”Св.Константин”, землище на гр.Пещера.
Обжалваното определение с което е отказано вписване на процесния договор е неправилно.
За да откаже да постанови вписване на процесния договор, съдията по вписванията приема, че учреденото право на пристрояване в полза на Т. надхвърля максимално допустимия размер, определен с решение на Общинския съвет гр.Пещера, взето под №556 от 28.12.2006г. от 20кв.м. и след като с предходен договор от 19.05.2009г. на същите лица е учредено от Общината право на пристрояване в същия имот на 20кв.м., като е направен извода, че този втори договор е сключен в нарушение на ограничението прието с решението на Общинския съвет и затова следва да се откаже неговото вписване.
Тези доводи, изтъкнати от съдията по вписванията като основание да постанови отказа си са в противоречие със закона и са необосновани и не могат да бъдат споделени.
Дори това да е така, съдията по вписванията има точно определени рамки в които е длъжен да извършва проверка на подлежащия за вписване акт, което е предвидено в Правилника за вписванията. Това е нормативния акт който очертава пределите на правомощията на съдията по вписванията. Те се ограничават в това да провери дали представения пред него акт е от категорията на тези предвидени в чл.4 от Правилника за вписванията които да подлежат на вписване и дали отговаря на изискванията на чл.6 от гледна точка на съдържанието си и задължителните реквизити които акта следва да има.
В случая съдията по вписванията е извършвал преценка на други обстоятелства, но не и на тези които са му вменени по силата на закона и които е длъжен да провери.
Това налага да се отмени отказа на съдията по вписванията и преписката да му се върне обратно за извършване на проверка дали процесния договор отговаря на изискванията на чл.4 и чл.6 от Правилника за вписванията, за да бъде вписан, след което да се произнесе със съответния акт.
Водим от горното и на основание чл.278 ал.2 от ГПК, Пазарджишкият окръжен съдОПРЕДЕЛИ:

Отменя определение от 04.09.2009г. на съдията по вписванията при Пещерски районен съд с което е постановен отказ да се впише договор №ДОГ-128/01.09.2009г. за учредяване право на пристрояване в размер на 12кв.м. към съществуваща вилна сграда със застроена площ от 68кв.м., имот пл.№., УПИ-…-вилно застрояване в кв.. по ПУП на летовище ”Св.Константин”, землище на гр.Пещера, сключен между Община Пещера от една страна, и Щ. и Е. Т., от друга, двамата от гр.Пещера.
Връща преписката на съдията по вписванията при Пещерски районен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.
Определението не подлежи на касационно обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: правомощия на съдията по вписванията...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 12:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…1015……


ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на трийсти септември през две хиляди и девета година….в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славейка Костадинова ЧЛЕНОВЕ: Илиана Димитрова
Борислав Илиев

като изслуша докладваното от съдия Ил. Димитрова ч. гр. д. № 794 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе прие следното:

Обжалва се определение от 14.09.2009 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд-Панагюрище, с което е отказано вписване на нотариален акт № 138/09.09.2009 г., н. д. № 258/2009 г. на нотариус П.К., № 390 с район на действие РС-Панагюрище, за удостоверяване право на собственост, признато чрез обстоятелствена проверка.
Подадена една обща частна жалба от молителя в охранителното производство В.Г. и нотариуса , издал нотариалния акт, чието вписване е отказано. Жалбата е подадена в срок, считано от датата на съобщаване отказа за вписване на заинтересованите лица, а такива безспорно са както титуляра по констативния нотариален акт, така и издалия го нотариус. Правният интерес на нотариуса да обжалва отказа за вписване на такъв нотариален акт е признат и в практиката на /определение № 173 по гр. д. № 102/2009 г., ІІ г. о н ВКС/.
В жалбата са изложени оплакванията за незаконосъобразност на доводите на съдията по вписванията, които са го мотивирали да постанови отказа си. Твърди се, че той е компетентен да проверява единствено дали представения акт е такъв, подлежащ за вписване, издаден ли е в предвидената от закона форма и отговаря ли съдържанието му на изискванията на Правилника за вписванията. Отрича се възможността той да проверява “валидността” на вписвания акт и да постановява отказ на основания, различни от посочените по-горе.
.Жалбата е основателна. Оплакванията на жалбоподателите почиват на разпоредбата на чл.32а от ПВ, която очертава правомощията на съдията по вписванията да постанови отказ само когато представения акт не е от категорията на подлежащите на вписване или не отговаря на изискванията на закона. Имат се предвид формалните изисквания за неговото съдържание. Не е от компетентността на съдията по вписванията да проверява действията на нотариуса от гледна точка на материалния закон, послужил като основание за издаване на констативния нотариален акт за собственост. Ако има такива нарушения и с акта се засягат правата на трети лица, законът е предвидил специален ред за тяхната защита. Не е в компетентността на съдията по вписванията да повдига спор за принадлежността на признатите с констативния нотариален акт права, нито да се произнася по въпроса за тяхното действително съществуване.
Поради това, без да обсъжда обстоятелствата относно възникване и съществуване правото на собственост на жалбоподателят Г. върху описаната в нотариалния акт постройка, съдът намира, че отказът за вписване на този акт е незаконосъобразен, постановен в нарушение на чл. 32а от Правилника за вписванията. Отказано е вписване на подлежащ на вписване акт, издаден от компетентен орган в съответната форма и със съдържание напълно отговарящо на изискванията на чл.6 от Правилника.
По изложените съображения Пазарджишкия окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 14.09.2009 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд-Панагюрище, с което е отказано вписване на нотариален акт № 138/09.09.2009 г., н. д. № 258/2009 г. на нотариус П.К., № 390 с район на действие РС-Панагюрище, за удостоверяване право на собственост на В.Н.Г., признато чрез обстоятелствена проверка и ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ВПИШЕ по съответния ред нотариалния акт, посочен по-горе.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов