КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 17:44

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ИМ по чл.135 ЗЗД, чл.129 ГПК и чл.6 от ПВ...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 11:52 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 358
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…1574………/29.07.2010.,гр.Пазарджик

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и десета година,в състав:
Председател:Невена Танкова
членове: Мариана Димитрова
Надежда С.-Андонова
като разгледа докладваното от съдия Мариана Димитрова в.ч.гр.дело №615 по описа на Съда за 2010 година,и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 от ГПК.
Образувано е по подадена частна жалба от Г.Ц.Б. *** против определение №2/12.07.2010г. на Съдията по вписванията по молба вх.№3406/12.07.2010г.-за отказ да се впише искова молба. Жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на така постановеното определение. Твърди,че разпоредбата на чл.129 от ГПК е приложима в конкретния случай,тъй като за вписванията важат правилата на охранителните производства, а пък по отношение на тях действат правилата от общата част на ГПК.Наред с това,твърди,че тези правила са уредени със закон, а правилата относно вписванията са уредени с подзаконов нормативен акт,поради което би следвало да се прилагат разпоредбите на по-високия по степен нормативен акт. С жалбата не се представят доказателства.
Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид оплакванията в частната жалба,доводите и съображенията,изложени в нея и като разгледа,и прецени приложените доказателства по делото приема ,че частната жалба е допустима-подадена от надлежна страна и в законоустановения едноседмичен срок ,а по съществото си е неоснователна.Съображенията на Съда за това са следните:
С обжалваното Определение №2/12.07.2010г. Съдията по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик е отказал да впише искова молба по чл.135 от ЗЗД, като е изложил следните мотиви: липсва препис или препис-извлечение от исковата молба,исковата молба не отговаря на изискванията на изискванията на чл.6 от ПВ,а именно : не са посочени идентификатора ,вида на имота и етажността на сградата,не е представена скица-копие от кадастралната карта.
При така установената фактическа обстановка,настоящият съдебен състав приема,че изводите,които съдията по вписванията е направил са правилни,поради което и определението,с което е отказано да се впише исковата молба е законосъобразно и като такова следва да се потвърди.
Съдът напълно споделя изложените в Определение № 2/12.07.2010г. на съдията по вписванията мотиви относно липсата на нормативно установените изисквания за вписване на искова молба. С чл.6 от ПВ е предвидено,че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта,описванията се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 от ЗКИР и се прилага скица-копие от кадастралната карта. Няма спор ,че имота,който е предмет на сделка,чиято отмяна се иска се намира в район, за който има одобрена кадастрална карта, поради което за процесното вписване намира приложение разпоредбата на чл.6 ,ал.ІІІ от ПВ. Несъстоятелен е доводът на жалбоподателя,че съдията по вписванията е следвало да остави молбата без движение за отстраняване на констатираните от него нередовности в съответствие чл.129 от ГПК. Действително исковата молба,по отношение на която се иска да бъде извършено вписването,следва да отговаря на изискванията на чл.6,ал.ІІІ от ПВ,но констатирайки конкретната нередовност съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ, но не и да остави без движение исковата молба за отстраняване на тази нередовност. Компетентен да стори това е единствено съдията-докладчик ,който е сезиран с исковата молба, в конкретния случай –с иска по чл.135 от ЗЗД. Съдията по вписванията не би могъл да приложи правилата,предвидени в ГПК за отстраняване на нередовности в исковата молба,тъй като : на първо място за действията на съдията по вписванията действа специален нормативен акт: ПВ, който изключва приложението на общите правила по ГПК ,и на второ място: защото вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията,като актът се вписва незабавно, в рамките на работния ден в предназначения за това входящ регистър,а върху самия акт се нанасят номерът ,под който е записан в регистъра,датата,както и томът и страницата на партидната книга,в която е нанесено вписването. Т.е , и по аналогия на тази разпоредба за разпорежданията на съдията по вписвания не са приложими общите правила на ГПК ,и по специално разпоредбите,регламентиращи дейността по оставянето на искова молба без движение, за отстраняване на нейните нередовности,произтичащи от неизпълнението на изискванията по чл.127 и чл.128 от ГПК.Ето защо,настоящият съдебен състав приема,че определението,с което Съдията по вписванията е отказал да впише исковата молба поради отсъствието на предвидените в чл.6,ал.ІІІ от ПВ реквизити е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Развития довод от СВ ,че липсва препис от исковата молба ,поради което и на това основание,следва да бъде постановен отказ да се впише исковата молба,настоящата инстанция приема за несъстоятелен,тъй като видно от книжата по делото на съдията по вписванията е представен оригинала от исковата молба,по отношение на която се иска вписване,но въпреки това приема,че този довод не влия на законосъобразността на постановения отказ и същия следва да бъде потвърден.
Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №2/12.07.2010г. Съдията по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик ,с което е отказал да впише искова молба по чл.135 от ЗЗД, със страни: С.Н.Б.,Г.Ц.Б. и Н.Ц.Б.,***-ищци и Д.З.П.,М.И.П. и З.Д.П.,***-ответници ,въз основа на която е образувано гр.дело №2418/2010г. по описа на ПРС, и с вх.№3406/12.07.2010г. по описа на Службата по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик,като законосъобразно.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ИМ - чл. 12, ал. 1 ПВ във връзка с чл. 6 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 07 Мар 2012, 10:14 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 99
25.01.2012 год., гр.Пазарджик

Пазарджишки окръжен съд,гражданска колегия ,първи въззивен състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Т.
ЧЛЕНОВЕ:1.С. К.
2. В. М.

като разгледа В гр.д.№ 99 по описа на съда за 2012 година,докладвано от съдията Т., за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.577 от ГПК , във връзка с чл.32 а от Правилника за вписванията и чл.274 от ГПК.

Обжалвано е с частна жалба определение на съдия по вписванията при Районен съд П. № 1 от 10.01.2012 година.

Жалбоподателят ТД на НАП В. Т., представлявана от И. Г. – старши публичен изпълнител твърди,че определението , с което е отказано вписване на искова молба е неправилно и следва да бъде отменено.

Изискването за описание на имота ,по отношение на който се иска обявяване относителна недействителност на сделката, било изпълнено с представената искова молба.Разпоредбата на чл.6 ал.І б.в от ПВ изброявала изчерпателно изискванията , на които следва да отговоря описанието на имота.Това било сторено в исковата молба.

Освен това публичния изпълнител положил всички усилия да изпълни и изискванията на разпоредбата на чл.6 ал.ІІІ от ПВ.

Поради отказа на АК по кадастъра да издаде необходимите скици,жалбоподателят бил поставен в невъзможност да предяви иска,чрез който се цели реализиране на публични задължения на длъжника.

Моли определението да бъде отменено и постановено вписването на исковата молба или издадено ,удостоверение , с което да се задължи Агенцията по кадастъра да издаде скица-копие на недвижимия имот.

Веднага следва да се отбележи ,че що се отнася до последното искане ,то такова не би могло да бъде отправяно по този ред към тази и инстанция.Такова искане следва да бъде отправено пред съда ,който е приел за разглеждане исковата молба и който би следвало да е проследил редовността и,включително и проверявайки дали е извършено вписване на тази искова молба.

В това производство правомощията на Окръжния съд е да провери законосъобразността на постановения отказ.

Към съдията по вписванията е направено искане за вписване на искова молба , изхождаща от ТД на НАП В. Т., изнесено работно място В., представлявана от И. Г. – старши публичен изпълнител против „М.“ ЕООД със седалище гр.В., представлявано от В.А. и Ц. А.. С тази молба е направено искане за прогласяване недействителност на сделка относно недвижим имот.

Недвижимия имот е описан като офиси №5,6 и 7 ,обединени в едно с обща застроена площ 131,98 кв.м.,описани са и съседи,като е посочено ,че представляват самостоятелен обект в сграда ,построена в УПИ № ІІІ-2850 в кв.358 по плана на гр.П., ЕКАТТЕ 551**,ведно със съответните общи части на сградата и правото на строеж.

Исковата молба е представена за вписване с нарочна молба от 10.01.2012 година.

С определение от същата дата съдията по вписванията е постановил определение , с което е отказал вписването.

За да постанови определение в този смисъл ,съдията по вписванията се е позовал на разпоредбите на чл.114 ал.І б.а от ЗС,във връзка с чл.11 б.“в“ от ПВ ,като е счел,че имотът не е описан с идентификатор – съгласно разпоредбите на чл.6 ал.І б.“в“ от ПВ и чл.6 ал.ІІІ от ПВ. Второто основание ,мотивирало отказа е липсата на скица – копие от кадастралната карта по смисъла на чл.6 ал.ІІІ от ПВ във връзка с чл.55 ал.ІІІ т.1 от ЗКИР.

Това определение е съобщено на молителя ,като видно от датата на обратната разписка това е станало на 13.01.2012 година .Частната жалба е постъпила по пощата , като пощенското клеймо носи дата 19.01.2012 година.

Следователно – частната жалба е допустима ,като подадена срещу подлежащ на обжалване акт в установения в закона срок.

Разгледана по същество съдът я намира за основателна по следните съображения:

Безспорно исковата молба е от категорията на подлежащите на вписване искови молби по смисъла на чл.114 ал.І б.“в“ от ЗС във връзка с чл.112 б.“з“ от ЗС.В конкретния случай не се касае за вписване на искова молба по смисъла на чл.114 ал.І б.“а“ от ЗС , но не това е съществено за настоящия спор.

За яснота е необходимо да се започне със следното .Безспорно е в съдебната практика , прието е и в Тълкувателно решение № 3 от 2010 година на ВКС,че вписването на исковата молба има цел да даде гласност на съдебния спор относно конкретен недвижим имот, както и да осигури противопоставимост на правата на страната - ищец срещу всички права, придобити от трети лица, след вписването. Като правно действие вписването е без отношение към съдържанието на гражданско-правния спор и без да може да въздейства на спора така, като обстоятелствата и исканията, заявени с исковата молба. Невписването на искова молба не се отразява на спорния предмет, защото - по арг. от чл. 115, ал. 4 ЗС, влезлите в сила решения по тези дела, също подлежат на вписване, а дори и невписани, тези решения обвързват страните със силата на присъдено нещо, но придобитите вещни права ще бъдат противопоставими на третите лица, едва след вписването.

Едновременно с това изискването за вписване по чл. 114, ал. 1, б. "в" ЗС във вр. с чл. 112, б. "з" ЗС и чл. 114, ал. 2 ЗС макар и имащо за цел оповестително- защитна функция по отношение на трети лица или спрямо трети лица - приобретатели на спорното вещно право, от гл. т. на обществения интерес и правна сигурност на гражданския оборот, като защитим по-висш интерес, задължава съда като правоприлагащ орган да следи служебно в рамките на проверката по чл. 127, 128 ГПК и чл. 130 ГПК за наличието на вписана искова молба по исковете по чл. 114 ЗС .

За прилагане на това изискване на закона и на основание чл.116 от ЗС е издаден именно Правилника за вписванията.В чл.11 б.“в“ във връзка с чл.4 б.“з“ от ПВ е уредено именно вписването на искови молби ,от вида на исковата молба на ТД на НАП , чието вписване се иска.

Съгласно разпоредбата на чл.12 ал.І от ПВ за да се извърши вписването на исковата молба , следва да се представи подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6 от Правилника.

На първо място относимо към настоящия спор е изискването ,визирано в разпоредбата на чл.6 б.“в“ от ПВ,което следва да се разглежда във връзка с ал.ІІІ на същия текст.Не е спорно ,че недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта,следователно описаният на имота се извършва съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

Молителят не оспорва това обстоятелство – нещо повече - предприел е действия ,за да изпълни изискванията на закона.До Агенцията по геодезия,картография и кадастър е било направено искане за издаване на необходимата скица,на което с писмо от 19.05.2011 година е даден доста неадекватен отговор.От него може да се направи извода само ,че исканата „услуга“ не може да бъде извършена , поради това ,че посочените три офиса не са обединени в един имот , а представляват самостоятелни имоти.Дадени са указания ,каква е процедурата по изменение на кадастралната карта ,каквато цел очевидно молителя няма.В същия смисъл е и следващ отговор от 24.10.2011 година.

Законите трябва да се прилагат според разума им и като се държи сметка за целите ,които преследват.Именно това е сторил ВКС излагайки мотивите си в Определение № 508 от 20.12.2010 година по гр.д.№ 478/2010 г. и Определение № 531 от 29.11.2010 година по гр.д.№ 402/2010 година.

Ако недвижимият имот, предмет на иска,, не е описан в исковата молба съобразно данните по чл. 60, т. т. 1-7 ЗКИР, а е индивидуализиран съгласно данните в документите, удостоверяващи придобивното основание няма да е налице нередовност на исковата молба. Исковата молба не следва да бъде оставена на това основание без движение и да бъдат давани указания за идентификация на имота съгласно чл. 49б ЗКИР чрез представяне на актуални скици и схеми на същия имот. Липсата на идентификация на имота чрез описанието му съгласно чл. 49б и чл. 60, т. т. 1-7 ЗКИР не съставлява нередовност на исковата молба и не може да послужи като основание за връщането й. Още по-малко по тези причини може да се откаже вписване на исковата молба с позоваване на чл. 6, ал. 3 ПВп, когато имотът, е описан съгласно чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВп.

В конкретния случай макар и формално молителят да не е изпълнил „буквата“ на закона ,то това не се дължи на негово поведение,а на неадекватно поведение на една държавна структура,което препятства реализирането на права /които в конкретния случай са и задължения/ от страна на молителя.В конкретния случай на практика се цели реализиране интересите на Държавата , но тези разсъждения биха били приложими и ако се касае за частен интерес.

В подкрепа на изложеното до тук относно приложението на закона съобразно смисъла и целите ,които се преследват следва да се каже още и следното: Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗКИР кадастъра е съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от закона ред, а съгласно чл. 27, ал. 1 ЗКИР основните кадастрални данни са: идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес за поземлените имоти; идентификатор, очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки, застроена площ, брой етажи, предназначение, адрес за сградите и съответно идентификатор, местонахождение, етаж и предназначение за самостоятелни обекти в сграда. От посоченото легално определение на кадастъра и от вида на кадастралните данни следва, че кадастралната карта има информативно значение и от тази гледна точка факта дали и как даден имот е отразен в кадастралната карта, няма пряко действие върху действително притежаваните вещни права. От изложеното следва, че индивидуализацията на недвижим имот в исково производство съобразно кадастралните данни не е част от изискванията за редовност на исковата молба.

От друга страна ищците не могат да извършват вписване на исковата молба ,ако се следва коментирания формален подход ,поради което всъщност не може да се реализира оповестителното действие на вписването .

Воден от тези съображения и прилагайки закона според разума му ,Окръжният съд счита че обжалвания отказ следва да бъде отменен и извършено исканото действие .

Мотивиран от изложеното Пазарджишки окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И

ОТМЕНЯ отказа на съдия по вписванията при Районен съд П., постановен с определение № 1 от 10.01 2012 година и връща преписката за извършване на вписването.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов