КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 11:07

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: обезпечителна заповед и изискванете на чл.6 ал.1б.“в“ от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 11 Мар 2013, 20:23 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер: ………52……………. Година 2013г. Град Пазарджик, обл. Пазарджишка

В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. ПАЗАРДЖИК ІІІ- ТИ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ

На 21.01. 2013 година
В публично( закрито) заседание , в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА ТАНКОВА

ЧЛЕНОВЕ : КРАСИМИР НЕНЧЕВ

КАТЯ ПЕНЧЕВА

СЕКРЕТАР : ………………………

ПРОКУРОР: ………………………

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР НЕНЧЕВ в. гр. д . № 73 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е въззивно , по реда на чл. 274 и сл. от ГПК във вр. с чл.538 от ГПК – за въззивен контрол по отношение определение на съдията по вписванията .

І.Развитие на съдебното производство.

Съдията по вписвания при РС Пещера е сезиран със заявление , подадено от търговското дружество „Братя Василеви „ ООД гр. София , със седалище и адрес на управление на дейността гр. С. , р-н „И“ , ул. „Г. Щ. А“ № 5, ЕИК 010752510 .

Със заявлението е поискано вписване на обезпечителна заповед на СГС за налагане на възбрана върху недвижим имот .

С определение от 27. 12. 2012г. съдията по вписванията при РС Пещера е отказал да впише обезпечителната заповед .

Против определението на съда е подадена частна жалба от търговското дружество „Братя Василеви „ ООД гр. София.,чрез пълномощника на дружеството, адвокат В. Б.Б. от САК. В частната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания отказ. Искането е да се отмени отказа с указания за вписване на поисканата заповед.

ІІ. Правни изводи .

Частната жалба е процесуално допустима, тъй като :

-изхожда от активно процесуално легитимирана страна в процеса ( страна в охранителното производство );

- насочена е против охранителен акт на съдията по вписване , който подлежи на съдебен контрол ( чл. 274 ал. І т. 2 от ГПК във вр. с чл. 538 ал. 1 и ал. 2 от ГПК ) ;

-подадена е в преклузивния едноседмичен срок по чл. 538 ал.І от ГПК (определението е съобщено на страната на 04.01.2013г. , а частната жалба е подадена по пощата в службата по вписвания на 11. 01. 2013г. ).

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна .

В текста на чл. 32а от Правилника за вписвания / ПВ/ са посочени основанията , при които съдията по вписвания може да откаже поисканото вписване ,както и вида на акта, с който следва да се произнесе. Вписването може да се откаже с определение , ако:

- акта не отговаря на изискванията на закона или

- не подлежи на вписване.

В конкретния казус съдията по вписванията е приел ,че акта не отговаря на изискванията на закона , което действително е така . Предмет на вписването е обезпечителна заповед, с която е наложена възбрана върху недвижим имот . Условията за вписване на обезпечителната заповед са посочени в текста на чл.24 от ПВ. Тази правна норма определя съдържанието на заповедта за обезпечение,за да бъде вписана по реда на чл. 400 ал.2 от ГПК. Задължението на съдията по вписванията е да провери дали заповедта за обезпечение съдържа необходимото законово съдържание. Ако заповедта не отговаря на изискванията на закона тя не може да бъде вписана .

Първото изискване е недвижимия имот да бъде описан ,съгласно чл.6 ал.1б.“в“ от ПВ.

От съдържанието на заповедта се установява , че описанието на имота не отговаря на законовите изисквания . Жалбоподателя не оспорва факта , че към датата на издаването на обезпечителната заповед , за гр. Брацигово има одобрена кадастрална карта със заповед на изпълнителния директор на АГКК. При това положение описанието на имота следва да се извърши по реда на чл. 60 т. 1-7 от ЗКИР и към акта за вписване следва да се приложи скица - копие от кадастралната карта( чл. 6 ал. 3 от ПВ) . Жалбоподателят не оспорва факта,че в заповедта за обезпечение имота не е описан съгласно изискванията на чл. 60 т. 1-7 от ЗКИР,като и че към акта за вписване не приложена скица – копие от кадастралната карта .Описанието на имота е извършено не по одобрената кадастрална карта ,а по регулационния план на града .

Възраженията в частната жалба са в две насоки .

На първо място , се възразява против приложението на чл.6 ал. 3 от ПВ с твърдението, че текста на чл. 24 б. „а“ от ПВ няма препращащ характер към нормата на чл. 6 ал.3 от ПВ. Това действителна е така . Препращане към нормата на чл. 6 ал. 3 от ПВ няма в текста на чл. 24 б.“а“ от ПВ. Такова препращане обаче не е нужно ,за да намери приложение текста на чл. 6 ал.3 от ПВ. Систематичното и логичното тълкуване на нормата на чл. 6 от ПВ безспорно води до извода ,че когато недвижимия имот се намира в район с одобрена кадастрална карта ,описанието следва да се извърши не по реда на чл. 6 ал. 1б.“в“ от ПВ ,а по реда на чл. 6 ал. 3 от ПВ. В този смисъл е и цитираната в определението на съдията по вписвания съдебна практика .

Дори да се приеме за вярно твърдението на жалбоподателя за неприложението на чл. 6 ал. 3 от ПВ то заповедта за обезпечение не отговаря на изискванията и на чл.6 ал. 1 б. „в“ от ПВ. Местонахождението на имота не е индивидуализирано чрез посочване на адреса на имота . Не са посочени границите на имота чрез описание на съседните имоти .

Второто възражение в жалбата е за това ,че за процесния имот няма отразяване в кадастралната карта на гр.Б. . В подкрепа на възражението се представя онлайн разпечатка за кадастралните записвания по кадастралната ката за кв. 66. Това доказателства не може да бъде ценено от въззивната инстанция . Първото съображение е, че този документ не представлява нито официален документ по смисъла на чл. 179 ал.1 от ГПК, нито частен документ по смисъла на чл. 180 от ГПК . Това представлява справка , която може да служи само за сведение на съда , но не и като удостоверителен документ по смисъла на чл.179 и чл. 180 от ГПК .

Второто съображение на съда е ,че дори документа да имаше характеристиките на официален или частен документ , в производството по проверка законосъобразността на акта на съдията по вписвания няма как този документ да бъде ценен от въззивната инстанция .Проверката от въззивната инстанция се извършва въз основа на представените пред съдията по вписвания писмени документи . При положение , че определени документи , които се изискват от закона не са представени пред съдията по вписвания , представянето им пред въззивната инстанция е ирелевантно за спора , тъй като проверката по чл. 24 от ПВ е строго формална.Формалният характер на проверката, извършвана от съдията по вписванията изключва възможността въззивната инстанция да замести материалната компетентност на съдията по вписванията чрез приемане на документи, които е следвало да се представят в охранителното производство . При положение ,че молителя твърди ,че за процесния имот няма отразяване по кадастралната карта е следвало да представи доказателства в тази насока пред съдията по вписванията ,за да предотврати отказа от вписване . В тази връзка поисканите с жалбата удостоверения е следвало да се поискат от съда , които е издал обезпечителната заповед ,а не пред въззивната инстанция .Що се касае за твърдението в жалбата за отказ на административния орган да издаде поискани от молителя документи , за страната съществува процесуалната възможност да оспорва отказа по реда на АПК.

Второто изискване е по чл. 24 б. „б“ от ПВ,според което заповедта трябва да съдържа данните по чл. 6 ал.1 б.“а“ от ПВ за кредитора и за длъжника . В обезпечителната заповед данни за кредитора „Братя Василеви „ ООД съществуват ,но не съществуват всички данни за кредитора „Л. Е. Л „. Кредиторът е чуждестранно юридическо лице , което няма съдебна регистрация в РБ, при което според изискването на чл. 6 ал.1 б. „а“ от ПВ трябва да се посочи кодът по БУЛСТАТ, съответно ЕИК. В заповедта за обезпечение това не епосочено .

Не е спазено и последното изискване на чл. 24 б.“в“ от ПВ ,според което в заповедта за обезпечение следва да се посочи сумата ,до която се обезпечава вземането или указание,че иска е за собственост на самия имот . По съображенията , които бяха изложени по – горе ,представения с жалбата препис от исковата молба , в която е посочена цената на иска не може да бъде ценен от съда , а отделно от това този документ не санира порока на заповедта за обезпечение.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 278 от ГПК във вр. 271 ал. І от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 27. 12. 2012г. съдията по вписванията при РС Пещера,с което е отказал да впише обезпечителна заповед от 21. 12. 2012г. на СГС.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС , с частна касационна жалба, в едноседмичен срок от съобщението на страната, при условията на чл. 274 ал. 3 т. 2 от ГПК .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов