КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Яну 2021, 04:52

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване прекратяване на аренда
Ново мнениеПубликувано на: 04 Фев 2014, 14:27 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 273
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 587 / 22.08.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Пазарджишки окръжен съд, гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и втори август две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Танкова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Борислав Илиев
2. Лилия Терзиева
Като разгледа в. ч. гр. д. № 703 по описа на съда за 2013 год., докладвано от младши- съдията Терзиева, за да се произнесе взе предвид следното:
С определение № 3 от 09.08.2013 г. съдията по вписванията е отказал вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, сключен на 26.09.2011 г..
Против това определение е постъпила жалба от "Агро финанс" АДСИЦ. В жалбата се навеждат оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на постановения отказ. Излага се, че доводът на съдията по вписванията , че в Правилника за впиванията и в Закона за арендата не е предвидено вписване на заличаване на договор за аренда, е невярно, тъй като съгласно чл. 27, 2 ЗАЗ е регламентирано, че прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в нотариалните книги. Твърди се, че дружеството е подало писмено предизвестие за прекратяване на сключения и вписан договор, при спазване на уговореното в него, чието връчване е било удостоверено нотариално и следователно са налице всички законови изисквания за вписване на прекратяването му. На следвашо място счита, че съдията по вписвания не може да предявява допълнителни изисквания за форма на документа, с който се прекратява договора. Поддържа, че представенето незаверено пълномощно следва да се приеме като доказателство.Претендира се отмяна на отказа на съдията по вписванията при Панагюрския районен съд.

Пазарджишкият окръжен съд, като взе предвид наведените в жалбата оплаквания и като се запозна с преписката по постановени я отказ, приема за установено следното:

Със заявление от 09.08.2013 г. "Агро финанс" АДСИЦ е поискал от съдията по вписванията при Панагюрския районен съд заличаване вписването на договор за аренда на земеделски земи № , т. , рег. № от 26.09.2011 г., вписан в служба по вписванията при Агенция по вписванията- гр. Панагюрище с вх. Рег. № от 29.09.2011 г.. В заявлението са изложени фактическите твърдения, наведени във въззивната жалба - че заявителят е страна по процесният договор и на основание чл. 4 от него, упражнявайки правото си да прекрати договорът с предизвестие, отправено 3 месеца, преди началото на стопанската година е изпратил нотариална покана получена от него на 06.06.2013 г., с която го е уведомил, че прекратява договорът считано от началото на стопанската 2013-2014 г. , а именно от 01.10.2013 г..

Към заявлението са приложени нотариална покана- незаверен препис, пълномощно- незаверен препис, вносна бележка за внесена държавна такса за вписване на заявление за заличаване, копие от договора за аренда, чието прекратяване се иска вписване и копие от договор за наем на земеделска земя от 27.07.2013 г., сключен между заявителя и трето лице- „Агро- ММ“ ООД.

С определението за отказ съдията по вписванията е посочил, че в Правилника за вписванията и в Закона за аренда в земеделието не е предвидено да се извършва заличаване на вписването на договор за аренда поради прекратяването му, а съгласно чл. 90, ал. 1 ЗКИР, вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство, а в конкретния случай не били представени доказателства, от които да е видно, че по исков ред са установени законовите предпоставки за заличаване на вписания договор, поради което и то не можело да бъде разпоредено от него. На следващо място като мотив за отказа е посочено, че представените документи не отговарят на изискванията на чл. 3 ПВп, тъй като приложената към молбата нотариална покана, съдържаща изявление за прекратяване на вписания договор не е с нотариално заверен подпис на лицето, което я е отправило и не съставлява нотариално действие подлежащо на вписване, а също така не е годен документ по смисъла на ГПК, приложим в охранителното производство, тъй като е представена в незаверено копие, което се равнява на липса на документ. На последно място съдията по вписванията счита, че съгласно чл. 571, изр. 2 ГПК, когато молбата, с която започва производството по вписване, отбелязване и заличаване е подадена от пълномощник към същата трябва да се приложи и пълномощно, а в случай е приложено такова в незаверен препис и следователно то не притежава доказателствената сила на оригиналния документ и не удостоверява наличието на валидна представителна власт на пълномощника, което по същество представлява допълнително пречка за уважаване на искането на молителя.

Пазарджишкият окръжен съд намира, че частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата се явява неоснователна, постановеният от съдията по вписванията отказ е законосъобразен, но настоящата инстанция не споделя всички мотиви, които са изложени в определението за отказ.

Отказът на съдията по вписванията може да бъде мотивиран с обстоятелството, че представеният акт не подлежи на вписване (чл. 32а ПВ), като се изхожда от неговото съдържание. Подлежащите на вписване актове са посочени неизчерпателно в чл. 4 ПВ, изброяване има и в други в нормативни актове, относим в случая е ЗАЗ. Настоящата инстанция не споделя мотивът на съдията по вписванията, че в случай се касае за акт, неподлежащ на вписване, тъй като в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 ЗАЗ е регламентирано, че прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в нотариалните книги. Следователно макар в молбата на жалбоподателят да е обективирано искане за извършване на заличаване на вписването, то от изложеното в нея става ясно, че по същество се касае именно до искане за вписване на прекратяване на процесния договор, а не до такова за заличаване, за което правилно е прието, че няма доказателства или за искане за вписване на самата нотариална покана обективираща изявлението за прекратяване, която в действителност не подлежи на вписване. На следващо място следва да се отбележи, че е вярно становището на съдията по вписванията, че след като молбата е подадена от пълномощник, същата следва да бъде придружена от заверен препис на пълномощното, но това не е най- съществения порок на така подадената молба, тъй като по същество същият е отстраним. Съдът счита, че най- съществени съображения в насока потвърждаване така направения отказ от съдията по вписванията са свързани с проверката на подлежащия на вписване акт по отношение на неговото съдържание, съгласно чл. 6, ал. 1, б. в ПВ, а именно липса на идентификация на имотите, включени в договора за аренда. Съгласно ТР № 7 от 25.04.2013 г. ОСГТК на ВКС само когато законът допуска вписване на актове, които не се отнасят до индивидуално определени имоти (напр. договори за прехвърляне на наследство, преписи от завещания и др.), не се проверява индивидуализацията на имота в акта и не може да се откаже вписване поради липса на такава. В случай в молбата за вписване на прекратяване на процесния договор липсва каквато и да било индивидуализация на имотите, за които той е сключен, ето защо постановения отказ следва да бъде потвърден само на това основание. На следващо място следва да се посочи, че нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ указва по какъв начин се осъществява регистрирането на прекратяването на договора за аренда - в съответната общинска служба по земеделието, като регламентира и вписването му в нотариалните книги. На вписване подлежи вече прекратеният договор за аренда на земеделски земи, в случай липсват данни и доказателства за прекратяване на арендния договор и регистрирането му в съответната общинска служба по земеделието, а и по същество същото няма как още да е настъпило и съответно искането е преждевременно, тъй като в нотариалната покана е записано, че договорът ще се счита за прекратен от началото на стопанската 2013- 2014 г., а именно от 01.10.2013 г., дата която и понастоящем не е настъпила.

Горните фактически и правни констатации на съда обосновават извода за правилност на постановения от съдия по вписванията отказ.. Отказът в този смисъл следва да се потвърди, а жалбата против него, като неоснователна, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, Пазарджишкият окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Агро финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005 против определение № 3 от 09.08.2013 г.. за отказ на съдията по вписванията при Панагюрския районен съд да впише прекратяване на договор за аренда на земеделски земи № , т. , рег. № от 26.09.2011 г., вписан в служба по вписванията при Агенция по вписванията- гр. Панагюрище с вх. Рег. № 814 от 29.09.2011 г., поискан от Ж. Н. Н. като пълномощник на В. С. П.- изпълнителен директор на на "Агро финанс" АДСИЦ, гр. София, с молба вх.№ 2097/09.08.2013 г. по описа на службата за вписване – гр. Панагюрище, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3 от 09.08.2013 г.. за отказ на съдията по вписванията при Панагюрския районен съд да впише прекратяване на договор за аренда на земеделски земи № , т. , рег. № от 26.09.2011 г., вписан в служба по вписванията при Агенция по вписванията- гр. Панагюрище с вх. Рег. № 814 от 29.09.2011 г

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/

2/


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов