КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:13

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.264 от ДОПК и продажба по чл.718 ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 06 Юни 2014, 15:33 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 285

25.04.2014 год., гр. Пазарджик

Пазарджишки окръжен съд, гражданско отделение, втори въззивен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ПАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОРИСЛАВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

сложи за разглеждане в.ч.гр.д.№242 по описа на съда за 2014 год., докладвано от съдията БОРИСЛАВ ИЛИЕВ и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577, ал.1 ГПК във вр. с чл.32а от Правилник за вписванията и се движи по реда с чл.274 и следващи от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Х.П. – Нотариус, с район на действие Районен съд Пазарджик, вписан в регистъра на нотариалната камара под рег.№, служебен адрес гр.П, ул.П Я“ №-п, против определение №2/18.03.2014 год., постановено от съдия по вписвания при Районен съд Пазарджик, по преписка вх.№2121/18.03.2014 год. на Служба по вписвания. В жалбата се твърди, че с посоченото определение съдията по вписвания е отказал извършване на вписване на сключен във формата на нотариален акт договор за покупко-продажба на недвижим имот, собственост на търговско дружество в несъстоятелност, сключен на основание чл.718 от Търговския закон. Твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и с константната съдебна практика, поради което следва да бъде отменено. В случая била налице особен вид продажба, регламентирана в специален закон – Търговския закон, като способ за осребряване на имуществото на длъжника, при който синдикът сключа договор за продажба на имуществено право от масата на несъстоятелността след разрешение на съда. Сочи аргументи в подкрепа на това, че в хипотезата на осребряване на имущество на обявен в несъстоятелност търговец, не намират приложение разпоредбите на чл.264 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), тъй като Търговския закон (ТЗ) се явява специален закон спрямо ДОПК, поради което и правилата на чл. 264 ДОПК като общ закон в случая са неприложими.

Пазарджишкият окръжен съд, като съобрази направените в частната жалба оплаквания и изложените в подкрепата им доводи, и обсъди доказателствата по преписка вх.№23121/18.03.2014 год. на Служба по вписвания Пазарджик, поотделно и в съвкупност, намира, че:

Обжалваното определение е валидно - постановено е от надлежен съдебен състав, в предвидената от закона форма и в рамките на правораздавателната му компетентност.

Частната жалба е процесуално допустима - подадена от активно легитимирана страна в процеса, насочена е против съдебен акт подлежащ на въззивен съдебен контрол, подадена е в предвидения едноседмичен срок.

Разгледана по същество същата се явява основателна по следните съображения:

Със заявление с вх. №2121/18.03.2014 год. нотариус Х. М. П., рег. №070 е поискал вписването на изповядан от него нотариален акт №99, том І, рег.№1601, дело №76/18.03.2014 год. С обсъждания нотариален акт С М Ж, в качеството си на синдик на търговско дружество „ЮНИОН“ ЕООД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр.П, ул.“Е Й“ №, с ЕИК 112582965, действаща съгласно дадените й правомощия по чл.718, ал.5 ТЗ във връзка с чл.717 ТЗ и съгласно разрешение на Пазарджишки окръжен съд на основание чл.718, ал.1 ТЗ, дадено с определение №741/09.12.2013 год., постановено по т.д.№4/2011 год. по описа на същия съд, е продала на Л М И, недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №55155.503.496.1.26, представляващ офис с площ 17.62 кв.м., находящ се в гр.П, ул.“Г Г“ №, ет., подробно описан в акта, обективиращ сделката. За да постанови отказа си да впише нотариалния акт, материализиращ сделката, съдията по вписванията се е позовал на разпоредбата на чл.264, ал.4 ДОПК, вр. чл.265 ДОПК, като е приел, че не са представени доказателства за изпълнение на особените изисквания, предвидени в чл.264, ал. 4 ДОПК.

С оглед на приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.264, ал.1 ДОПК прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. Съгласно ал.4 на чл.264 ДОПК, когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал.1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал.1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. В чл.265 ДОПК е предвидено, че нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише акт без представена декларация или при неспазване разпоредбата на чл.264, ал.4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя.

В глава Четиридесет и шеста от ТЗ са уредени правилата за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на обявения в несъстоятелност търговец, като един от способите е продажбата на вещ по реда на и при условията на чл. 718 ТЗ. Глава Четиридесет и седма от ТЗ съдържа правила за разпределение на осребреното имущество, включено в масата на несъстоятелността, като чл.722, ал.1 ТЗ предвижда, че при извършването на разпределението на осребреното имущество, вземанията се изплащат по реда, посочен в т.1 – 12, като в т.6 са посочени публичноправните вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Този преглед на правната уредба налага извода, че при сделките, извършени в производството по несъстоятелност, с които се осребряват имуществените права, включени в масата на несъстоятелността, разпоредбите на чл.264 ДОПК са неприложими, доколкото тези сделки се сключват в рамките на производството по несъстоятелност, което е производство по универсално принудително изпълнение, имащо за цел да удовлетвори всички кредитори на обявения в несъстоятелност търговец, по реда, установен в чл.722 ТЗ. В случая е приложим Търговския закон, който се явява специален закон спрямо ДОПК и който предвижда специални правила при разпределението на паричните средства, получени от осребреното имущество, според които правила държавата и общините се удовлетворяват за публичноправните си вземания към обявения в несъстоятелност длъжник по реда посочен в чл.722, ал.1 ТЗ – арг. от чл.721 ТЗ.

Да се приеме, че при сделките, извършвани по реда на глава Четиридесет и шеста от Търговския закон на общо основание са приложими нормите на чл.264 ДОПК, означава да се приеме, че в производството по несъстоятелност държавата и общините имат качеството на привилегировани кредитори за вземанията си за данъци, мита, такси и други, в нарушение на посочения в нормата на чл.722, ал.1 ТЗ ред на кредиторите на обявения в несъстоятелност търговец. Както бе посочено по – горе, в случая Търговския закон е специален спрямо ДОПК, от което следва, че при сделките, извършвани по реда и при условията на глава Четиридесет и шеста от ТЗ, правилата на чл.264 и чл. 265 ДОПК са неприложими.

По изложените съображения въззивният съд приема, че обжалваният отказ се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като бъде указано вписване на процесния нотариален акт и делото да бъде върнато на съдията по вписванията за фактическо извършване на действията по вписването.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №2/18.03.2014 год., постановено от съдия по вписвания при Районен съд Пазарджик, по преписка вх.№2121/18.03.2014 год. на Служба по вписвания, с което е отказано да се извърши вписване на нотариален акт №, том , рег. №, дело №76/2014 год. по описа на Х.П. – Нотариус, с район на действие Районен съд Пазарджик, вписан в регистъра на нотариалната камара под рег.№, служебен адрес гр.П, ул.П Я“ №-п, материализиращ договор за продажба на недвижим имот, сключен по реда и при условията на чл.718 ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА съдията по вписванията при Служба по вписвания Пазарджик ДА ВПИШЕ нотариален акт №, том , рег. №, дело №76/2014 год. по описа на Х.П. – Нотариус, с район на действие Районен съд Пазарджик, вписан в регистъра на нотариалната камара под рег.№, материализиращ договор за продажба на недвижим имот, сключен по реда и при условията на чл. 718 от ТЗ, по искането с вх. №2121/18.03.2014 год. по регистъра на Служба по вписвания Пазарджик на нотариуса, извършил акта.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов