КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 17:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: договори за продажба на дружествени дялове
Ново мнениеПубликувано на: 07 Дек 2010, 10:22 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…...../15.04.2010г.
гр.Перник

Пернишкият окръжен съд,
гражданска колегия
I състав

На петнадесети април Година 2010

В закрито заседание в следния състав

Председател :Людмила Пейчева
Членове:
1.Методи Величков
2.Капка Павлова
Секретар :
Прокурор:

Като разгледа докладваното от член –съдия К.Павлова въззивно дело № 143 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.2 от Правилника за вписванията вр. с чл. 274 и чл.577 от ГПК.

В установения от закона срок „С. 97” АД ,гр.П. , представлявано от инж.З. М. са обжалвало определение №6 от 04.02.2010г. ,с което съдията по вписванията при ПРС е отказал да впише в имотния регистър по партидата на имот с идентификатор №*** , кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м. обстоятелството ,че „С. 97” АД ,гр.П. е собственик на 97,05% ,т.е на 97,05% от правото на собственост върху този имот, че дружество е добросъвестен владелец на същия имот и че върху собствените на дружеството дялове е наложена възбрана с решение на ПОС №441/30.12.2008г., постановено по гр.д № 111/2008г.

Освен това е отказано вписването на договори за продажба на дружествени дялове от „С.” ЕООД съответно от 16.05.1997г., 15.07.1998г. и 19.11.1997г.

Отказано е издаването на удостоверение за внесени в имотния регистър собственици на имот с идентификатор ***, кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м.

След като взе предвид изложените в жалбата доводи и прецени поотделно и в съвкупност приложените към делото писмени доказателства, Пернишкият окръжен съд приема за установено следното :

С молба от вх.№193 от 04.02.2010г. „С. -97” АД, представлявано от инж.З. М. е поскало да бъдат вписани по партидата на имот с идентификатор №*** да се впишат изложените в молбата обстоятелства, а именно че че „С. 97” АД ,гр.П. е собственик на 97,05% ,т.е на 97,05% от правото на собственост върху този имот, че дружество е добросъвестен владелец на същия имот и че върху собствените на дружеството дялове е наложена възбрана с решение на ПОС №441/30.12.2008г. ,постановено по гр.д № 111/2008г.Освен това се иска да бъдат посочени внесени в имотния регистър собственици на имота или на част от него, както и основанията за тяхната собственост. Съдията по вписванията е приел, че с това искане по същество се иска издаване на съдебно удостоверение ,в което да бъдат посочени тези данни.

Към молбата са приложени договорите за продажба на дружествени дялове, които се иска да бъдат вписани протокол за предаване и приемане на владението върху имуществото от „С. ” ЕООД на „С. -97” АД , удостоверение изх.0№*** от 21.01.2010г., издадено от Община П., решение №441/30.12.2008г. ,постановено по гр.д № 11/2008г.,с което „С. „ ЕООД е обявено в несъстоятелност и са наложени общ запор и възбрана на имуществото на същото, както и други документи, подробно описани в определението.

В жалбата се навеждат оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното определение ,тъй като са нарушени процесуалните правила, няма указания ,че отказа е вписан в регистъра на отказите и не се сочи регистър на вписванията по чл.607 от ГПК. Освен това се твърди ,че изводите ,направени в атакувания акт са необосновани, че на вписване подлежат права и че приватизационните договори подлежат на вписване по силата на чл.4 от ПВ. Иска се да бъде отменено обжалваното определение, да бъдат вписани заявените обстоятелства и се правят искания ,които са такива по доказателствата в това производство.

Съдът намира, че, наречените „особени искания „ в жалбата не следва да бъдат обсъждани, тъй като настоящото производство се разглежда в закрито заседание и се ползват доказателствата, представени с молбата и жалбата. Настоящият състав не намира основание да насрочва открито съдебно заседание за събиране на нова такива. ГПК не предвижда процедура ,по която съдията по вписванията да бъде задължен да отговаря на въпроси ,поставени от жалбоподателя. Мотивите си същия излага в постановения от него акт.

Пернишкият окръжен съд намира за установено от правна страна следното:

По отношение на искането да бъдат вписани по партидата на имот с идентификатор №***, кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м. обстоятелството ,че „„С. 97” АД ,гр.П. е собственик на 97,05% , т.е на 97,05% от правото на собственост върху този имот и обстоятелството, че дружество е добросъвестен владелец на същия имот” : Макар със Закона за кадастъра и имотния регистър да е уредено създаването на такъв , техническата процедура за всеки съдебен район следва да бъде открита със заповед на Министъра на правосъдието в съответствие с дългосрочната програма на МС за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър. Към настоящия момент за съдебния район на П. районен съд не е издавана такава заповед, поради което и такъв регистър не е създаден. Поради това е невъзможно да бъде извършено вписване в несъществуващ регистър. Отделно от това, правилно съдията по вписванията е посочил ,че на вписване съгласно чл.112 и сл. от ЗС подлежат актове, а не права. В случай, че е налице акт, издаден от оправомощен орган ,който да констатира права, то съдията по вписванията би могъл да впише същия по молба на заинтересовано лице, но е извън неговите правомощия да извършва преценка дали такива права съществуват, а още по-малко да отразява същите в съответните регистри. Ето защо обжалваното определение в тази му част се явява правилно и законосъобразно.

По отношение на отказа на съдията по вписванията да впише представените с молба а договори за продажба на дружествени дялове : Окръжният съд намира ,че подадената жалба в тази част е неоснователна, тъй като с покупката на дялове от едно дружество приобретателят придобива права върху дружественото имущество. Те обаче не са право на собственост върху съответните активи, тъй като носител на вещните права остава дружеството. Ето защо така представените договори не подлежат на вписване по реда на Закона за собствеността и Правилника за вписванията, а само по реда, предвиден в Търговския закон.

По отношение на отказа да вписана обща възбрана върху имуществото на „С.” ООД, окръжният съд излага следните съображения: На първо място следва да се посочи, че представеното решение на ПОС, въз основа на което се иска това вписване е в незаверен препис и без отбелязване дали е влязло в сила. Съществува правната възможност същото да е отменено или изменено и съответно да не е налице налагане на възбрана. На второ място , в случай ,че решението е влязло в сила, съдът служебно взема мерки за вписване на възбраната, което е видно от самото решение. Със същото е постановено да бъде издадена обезпечителна заповед и е разпоредено тя да се изпрати на съдията по вписванията при ПРС. На следващо място, от представените към молбата доказателства не може да се установи на какво основание „С. -97 „ АД иска да бъде вписана възбраната. Всяко искане, отправено до съда / в случая съдията по вписванията /, следва да бъде аргументирано със съответния правен интерес. В случая представените договори за продажба на дялове през 1997г. и 1998г. не установяват права към настоящия момент ,поради което и молбата следва да бъде отхвърлена дори и само на това основание.

По отношение на оказа да бъде издадено удостоверение за внесени в имотния регистър собственици на имот с идентификатор ***, кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м.: Така направеното искане не може да бъде уважено ,след като не е създавана партида на така описания имот и съответно фактическата невъзможност да има отразяване на каквито и да било обстоятелства по същата.

С оглед на изложените съображения, Пернишкият окръжен съд намира ,че частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено .

Водим от гореизложеното и същия смисъл, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №6 от 04.02.2010г. ,с което съдията по вписванията при ПРС е отказал да впише в имотния регистър по партидата на имот с идентификатор №*** , кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м. обстоятелството ,че „С.97” АД ,гр.П. е собственик на 97,05% ,т.е на 97,05% от правото на собственост върху този имот, че дружество е добросъвестен владелец на същия имот и че върху собствените на дружеството дялове е наложена възбрана с решение на ПОС №441/30.12.2008г., постановено по гр.д № 111/2008г., както и договори за продажба на дружествени дялове от „С.” ЕООД на „С. -97” АД” съответно от 16.05.1997г., 15.07.1998г. и 19.11.1997г. и да издаде съдебно удостоверение за внесени в имотния регистър собственици на имот с идентификатор ***, кв.***, парцел *** по плана на гр.П. с площ от 43749 кв.м.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателя.

Председател :
Членове : 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов