КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 18:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: договор за лизинг/сублизинг
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2011, 12:34 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 358
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1175 24.11.2011г. град Перник

Пернишкият окръжен съд
на 24.11.2011г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав :

Председател : Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Зорница Дойчинова

като разгледа докладваното от мл. съдията Зорница Кръстева-Дойчинова въззивно гражданско дело № 940 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 – 278 ГПК, във вр. с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Производството е образувано по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” с адрес на управление гр. С., ***, представлявано от Г. Д. – председател на Съвета на директорите чрез адв. М.А. срещу определение № 30 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Посочва, че на 04.08.2011 г. е сключен договор за финансов лизинг между “П. Л. Б.” ЕАД като лизингодател и “С. к.” АД като лизингополучател с предмет самостоятелен обект, представляващ апартамент № 4 с обща площ от 100,76 кв.м., в сграда, находяща се в гр. П., ***, кота +2,90. Съгласно този договор “С. к.” АД има право да сублизингова посочения апартамент на трети лица с опция за прехвърляне правото на собственост, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на лизингодателя “П. Л. Б.” ЕАД, както и същия се задължава да прехвърли собствеността върху апартамента на третото лице или на “С. к.” АД. Договора не е вписан в службата по вписвания гр. П.
Посочва също, че на 14.09.2011 г. е сключен договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост между “С. к.” АД като сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” като сублизингополучател за апартамент № 4. С молба вх. Рег. № 2675/14.09.2011 г. е депозиран за вписване договора за сублизинг. С обжалваното определение № 30/14.09.2011 г., съдията по вписванията отказва да впише депозирания договор с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.
Производството е образувано и по частна жалба от “С. к.” АД със седалище и адрес на управление гр. С., ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите Е.П. и Д. П. срещу определение № 30 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Излага същата фактическо обстановка, каквато е описана и в жалбата от Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.”. Твърди, че отказът да се впише договора за сублизинг е отказ да се защити лизингополучателя от неправомерни действие от страна на лизингодателя и/или собственика на веща. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.

Пернишкият окръжен съд, след като прецени доводите на жалбоподателите и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:
Частните жалби са подадени в срока по чл. 275 от ГПК, от процесуално легитимирани страни, имащи правен интерес от обжалване, поради което са процесуално допустими.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:
С молба вх. рег. № 2675/14.09.2011 г. Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” е представило за вписване договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – апартамент № 4, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда, находяща се в гр. П., ***, сключен на 14.09.2011 г. между “С. к.” АД сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” сублизингополучател.
В преамбюла на договора за сублизинга е посочено, че между “П. Л. Б.” ЕАД, като собственик на описания имот и лизингодател и “С. к.” АД в качеството на лизингополучател, на 04.08.2011 г. е сключен договор за лизинг на апартамент № 4
С определение № 30/14.09.2011 г., съдията по вписванията при Служба по вписванията гр. П. е отказал да впише депозирания договор за сублизинг, с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията.

С оглед на така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:
Предмет на проверка в настоящото производство е обжалваното определение на службата по вписванията гр. П., с което съдията по вписванията е отказал да впише договор за сублизинг.
Настоящият съдебен състав намира, че постановения отказ за вписване е правилен по следните съображения:
Първо следва да се изясни съдържанието на договора за сублизинг, който е регламентиран в чл. 346 ТЗ, съгласно който лизингополучателят може да предостави ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя. Т.е. сключването на договор за сублизинг предопределя наличието на сключен договор за лизинг, а с този договор лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. В конкретния случай се касае за недвижим имот апартамент, част от жилищна сграда. В договора за лизинг, както и в последващия договор за сублизинг е предвидена опция за прехвърляне правото на собственост върху въпросния апартамент.
Правилно съдията по вписванията е отчел, че между договора за лизинг/сублизинг и договора за наем по ЗЗД съществуват прилики, подробно описани в обжалваното определение, които обаче не правят двата вида договори идентични. В противен случай би било безпредметно регламентирането на два еднакви по вид договора в два отделни закона с различни наименования. Все пак се касае за един търговски и един облигационен договор, разликите между които следва да търсят още в различните принципи между двата клона на правото, независимо от приликите по между им.
Правилно е прието в определението, че в правилника за вписванията не е регламентирано вписването на този вид търговски договори, тъй като подлежащите на вписване актове са изчерпателно изброени и договора за лизинг/сублизинг не е сред тях. Това е така, тъй като има нормативен акт, както и поднормативен такъв, които изрично регламентира вписването на договора за лизинг. Това са Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерството на правосъдието. Разликата обаче се състои в това, че това вписване на договора за лизинг е различно от вписването в службата по вписвания на вещно правни сделки. Съгласно ЗОЗ, чл. 26. ал.1 в регистъра се вписват следните обстоятелства: т. 1, б. “д” името, ЕГН и адресът, съответно фирмата, номерът и партидата на вписването в съответния регистър и адресът на управление на ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг. Също така се вписват прехвърлянето на правата на продавача и лизингодателя и в правата на продавача и лизингодателя. В правилника за дейността на Централния регистър, чл. 11 е посочено, че информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за лизинг се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, подробно изложени. Договорите за лизинг/сублизинг се вписват не в службата по вписванията, а в Централния регистър на особените залози и по – конкретно в териториалните структури на регистъра, а именно в местни регистърни бюра.
Вписването в Централния регистър, както вписването в службата по вписване има оповестително действие и цели да даде защита на страните по договора. Вписаните обстоятелства се считат известни за трети добросъвестни лица от деня на вписването.
От изложеното следва, че законодателят е предвидил ред за вписване, съответно за оповестяване на договора за лизинг/сублизинг, но той е различен от вписването в службата по вписванията, където се отразяват сделки с вещни права.

Мотивиран от горното, Пернишкият окръжен съд, Гражданска колегия, І състав

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от № 30/14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен с частна жалба съд в едноседмичен срок от връчването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: договор за лизинг/сублизинг
Ново мнениеПубликувано на: 03 Дек 2011, 10:18 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Номер 1068 Година 2011 Град Перник

Пернишки окръжен съд Гр. състав
На 24 октомври Година 2011
В закрито заседание в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ГУСЕВ

НЕЛИ ТОШЕВА
Членове:
БИСЕРКА МИЛУШЕВА
Секретар:
Прокурор:
като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВГР дело 878 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
От страна на К. и А. К. - и двамата от гр. П., е обжалвано Определение № 28/14.09.2011г. на съдията по вписванията – гр. П., с което е отказано исканото от тях вписване – с тяхна молба вх. № 2673/14.09.2011 година – на Договор за финансов сублизинг на недвижим имот, с опция за прехвърляне правото на собственост на посочения в договора недвижим имот – апартамент гр. П. По изложени в частната жалба съображения се моли да бъде отменено обжалваното определение, като неправилно постановено и да се постанови щото да се допусне исканото вписване.
Окръжният съд, преценявайки поотделно и в съвкупност данните и доказателствата по преписката касателно горния договор, констатира следното:
Жалбата е неоснователна. Видно от данните по гореспоменатата молба рег. № 2673/14.09.2011 г. на жалбоподателите до Съдията по вписванията гр. П., със същата се иска вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне на правото на собственост, касателно посочения в същия нотариално заверен договор от 14.09.2011г. недвижим имот - апартамент в гр. П., който договор е по повод посочения в преамбюла на първия договор – договор за финансов лизинг от 4.08.2011 година. Но съгласно действащото ни законодателство вписват се само актове – респ. договори, изрично посочени в закона – чл.112 от ЗС респективно чл.4 ПВ. Въпросните законови разпоредби са императивни. Окръжният съд счита, че разпоредбата на чл.112 б. Е от ЗС, респ. тази на чл.4 б.”Е” ПВ в случая е неприложима. Защото тя касае договори за наем, а в случая става въпрос за договорни отношения с фактически състав, съществено различен от този при договорни наемни отношения. Затова и законодателят им е дал съответната законова регламентирани не в ЗЗД /където се регламентират наемните правоотношения/, а в ТЗ – чл.346 ТЗ и чл.342 ал.2 ТЗ. Това е, че има известни прилики на такива договорни отношения с наемните правоотношения, не означава, че става въпрос за договор за наем – само за какъвто законът – чл.112 ЗС – допуска вписване. Щом всичко това е така, обжалваното определение се явява правилно и следва да бъде потвърдено.
Водим от гореизложеното Окръжния съд
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА определение № 28 от 14.09.2011 година на Съдията по вписванията гр. П., с което е отказано да се уважи молба рег. № 2673/14.09.2011г. на К.С.К. ***, с ЕГН ********** и на А.Г.К. ***., с ЕГН ********** за вписване на посочения в същата молба договор за финансов сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне на правото на собственост.
Определението може да се обжалва пред ВКС на Р. България, в едноседмичен срок от съобщаването му.


1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :
2.


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: договор за лизинг/сублизинг
Ново мнениеПубликувано на: 05 Дек 2011, 20:05 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1176 24.11.2011г. град Перник

Пернишкият окръжен съд
на 24.11.2011г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав :

Председател : Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Зорница Дойчинова

като разгледа докладваното от мл. съдията Зорница Кръстева-Дойчинова въззивно гражданско дело № 941 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 – 278 ГПК, във вр. с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Производството е образувано по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” с адрес на управление гр. С., ***, представлявано от Г. Д. – председател на Съвета на директорите чрез адв. М.А. срещу определение № 29 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Посочва, че на 04.08.2011 г. е сключен договор за финансов лизинг между “П. Л. Б.” ЕАД като лизингодател и “С. к.” АД като лизингополучател с предмет самостоятелен обект, представляващ апартамент № 5, с обща площ от 85,25 кв.м., в сграда, находяща се в гр. П., ***, кота +2,90. Съгласно този договор “С. к.” АД има право да сублизингова посочения апартамент на трети лица с опция за прехвърляне правото на собственост, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на лизингодателя “П. Л. Б.” ЕАД, както и същия се задължава да прехвърли собствеността върху апартамента на третото лице или на “С. к.” АД. Договора не е вписан в службата по вписвания гр. П.
Посочва също, че на 14.09.2011 г. е сключен договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост между “С. к.” АД като сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” като сублизингополучател за апартамент № 5. С молба вх. Рег. № 2674/14.09.2011 г. е депозиран за вписване договора за сублизинг. С обжалваното определение № 29/14.09.2011 г., съдията по вписванията отказва да впише депозирания договор с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.
Производството е образувано и по частна жалба от “С. к.” АД със седалище и адрес на управление гр. С., ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите Е.П. и Д. П. срещу определение № 29 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Излага същата фактическо обстановка, каквато е описана и в жалбата от Сдружение с нестопанска цел “М. а.– СВН – С. н. н. в.”. Твърди, че отказът да се впише договора за сублизинг е отказ да се защити лизингополучателя от неправомерни действие от страна на лизингодателя и/или собственика на веща. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.

Пернишкият окръжен съд, след като прецени доводите на жалбоподателите и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:
Частните жалби са подадени в срока по чл. 275 от ГПК, от процесуално легитимирани страни, имащи правен интерес от обжалване, поради което са процесуално допустими.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:
С молба вх. рег. № 2674/14.09.2011 г. Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” е представило за вписване договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – апартамент № 5, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда, находяща се в гр. П., ***, сключен на 14.09.2011 г. между “С. к.” АД сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” сублизингополучател.
В преамбюла на договора за сублизинга е посочено, че между “П. Л. Б.” ЕАД, като собственик на описания имот и лизингодател и “С. к.” АД в качеството на лизингополучател, на 04.08.2011 г. е сключен договор за лизинг на апартамент № 5.
С определение № 29/14.09.2011 г., съдията по вписванията при Служба по вписванията гр. П. е отказал да впише депозирания договор за сублизинг, с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията.

С оглед на така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:
Предмет на проверка в настоящото производство е обжалваното определение на службата по вписванията гр. П., с което съдията по вписванията е отказал да впише договор за сублизинг.
Настоящият съдебен състав намира, че постановения отказ за вписване е правилен по следните съображения:
Първо следва да се изясни съдържанието на договора за сублизинг, който е регламентиран в чл. 346 ТЗ, съгласно който лизингополучателят може да предостави ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя. Т.е. сключването на договор за сублизинг предпоставя наличието на сключен договор за лизинг, а с този договор лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. В конкретния случай се касае за недвижим имот апартамент, част от жилищна сграда. В договора за лизинг, както и в последващия договор за сублизинг е предвидена опция за прехвърляне правото на собственост върху въпросния апартамент.
Правилно съдията по вписванията е отчел, че между договора за лизинг/сублизинг и договора за наем по ЗЗД съществуват прилики, подробно описани в обжалваното определение, които обаче не правят двата вида договори идентични. В противен случай би било безпредметно регламентирането на два еднакви по вид договора в два отделни закона с различни наименования. Все пак се касае за един търговски и един облигационен договор, разликите между които следва да търсят още в различните принципи между двата клона на правото, независимо от приликите по между им.
Правилно е прието в определението, че в правилника за вписванията не е регламентирано вписването на този вид търговски договори, тъй като подлежащите на вписване актове са изчерпателно изброени и договора за лизинг/сублизинг не е сред тях. Това е така, тъй като има нормативен акт, както и поднормативен такъв, които изрично регламентира вписването на договора за лизинг. Това са Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерството на правосъдието. Разликата обаче се състои в това, че това вписване на договора за лизинг е различно от вписването в службата по вписвания на вещно правни сделки. Съгласно ЗОЗ, чл. 26. ал.1 в регистъра се вписват следните обстоятелства: т. 1, б. “д” името, ЕГН и адресът, съответно фирмата, номерът и партидата на вписването в съответния регистър и адресът на управление на ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг. Също така се вписват прехвърлянето на правата на продавача и лизингодателя и в правата на продавача и лизингодателя. В правилника за дейността на Централния регистър, чл. 11 е посочено, че информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за лизинг се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, подробно изложени. Договорите за лизинг/сублизинг се вписват не в службата по вписванията, а в Централния регистър на особените залози и по – конкретно в териториалните структури на регистъра, а именно в местни регистърни бюра.
Вписването в Централния регистър, както вписването в службата по вписване има оповестително действие и цели да даде защита на страните по договора. Вписаните обстоятелства се считат известни за трети добросъвестни лица от деня на вписването.
От изложеното следва, че законодателят е предвидил ред за вписване, съответно за оповестяване на договора за лизинг/сублизинг, но той е различен от вписването в службата по вписванията, където се отразяват сделки с вещни права.

Мотивиран от горното, Пернишкият окръжен съд, Гражданска колегия, І състав

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от № 29/14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен с частна жалба съд в едноседмичен срок от връчването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


Върнете се в началото
  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов