КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

договор за лизинг/сублизинг
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=49&t=1478
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 02 Дек 2011, 12:34 ]
Заглавие:  договор за лизинг/сублизинг

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1175 24.11.2011г. град Перник

Пернишкият окръжен съд
на 24.11.2011г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав :

Председател : Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Зорница Дойчинова

като разгледа докладваното от мл. съдията Зорница Кръстева-Дойчинова въззивно гражданско дело № 940 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 – 278 ГПК, във вр. с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Производството е образувано по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” с адрес на управление гр. С., ***, представлявано от Г. Д. – председател на Съвета на директорите чрез адв. М.А. срещу определение № 30 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Посочва, че на 04.08.2011 г. е сключен договор за финансов лизинг между “П. Л. Б.” ЕАД като лизингодател и “С. к.” АД като лизингополучател с предмет самостоятелен обект, представляващ апартамент № 4 с обща площ от 100,76 кв.м., в сграда, находяща се в гр. П., ***, кота +2,90. Съгласно този договор “С. к.” АД има право да сублизингова посочения апартамент на трети лица с опция за прехвърляне правото на собственост, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на лизингодателя “П. Л. Б.” ЕАД, както и същия се задължава да прехвърли собствеността върху апартамента на третото лице или на “С. к.” АД. Договора не е вписан в службата по вписвания гр. П.
Посочва също, че на 14.09.2011 г. е сключен договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост между “С. к.” АД като сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” като сублизингополучател за апартамент № 4. С молба вх. Рег. № 2675/14.09.2011 г. е депозиран за вписване договора за сублизинг. С обжалваното определение № 30/14.09.2011 г., съдията по вписванията отказва да впише депозирания договор с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.
Производството е образувано и по частна жалба от “С. к.” АД със седалище и адрес на управление гр. С., ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите Е.П. и Д. П. срещу определение № 30 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Излага същата фактическо обстановка, каквато е описана и в жалбата от Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.”. Твърди, че отказът да се впише договора за сублизинг е отказ да се защити лизингополучателя от неправомерни действие от страна на лизингодателя и/или собственика на веща. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.

Пернишкият окръжен съд, след като прецени доводите на жалбоподателите и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:
Частните жалби са подадени в срока по чл. 275 от ГПК, от процесуално легитимирани страни, имащи правен интерес от обжалване, поради което са процесуално допустими.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:
С молба вх. рег. № 2675/14.09.2011 г. Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” е представило за вписване договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – апартамент № 4, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда, находяща се в гр. П., ***, сключен на 14.09.2011 г. между “С. к.” АД сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” сублизингополучател.
В преамбюла на договора за сублизинга е посочено, че между “П. Л. Б.” ЕАД, като собственик на описания имот и лизингодател и “С. к.” АД в качеството на лизингополучател, на 04.08.2011 г. е сключен договор за лизинг на апартамент № 4
С определение № 30/14.09.2011 г., съдията по вписванията при Служба по вписванията гр. П. е отказал да впише депозирания договор за сублизинг, с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията.

С оглед на така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:
Предмет на проверка в настоящото производство е обжалваното определение на службата по вписванията гр. П., с което съдията по вписванията е отказал да впише договор за сублизинг.
Настоящият съдебен състав намира, че постановения отказ за вписване е правилен по следните съображения:
Първо следва да се изясни съдържанието на договора за сублизинг, който е регламентиран в чл. 346 ТЗ, съгласно който лизингополучателят може да предостави ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя. Т.е. сключването на договор за сублизинг предопределя наличието на сключен договор за лизинг, а с този договор лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. В конкретния случай се касае за недвижим имот апартамент, част от жилищна сграда. В договора за лизинг, както и в последващия договор за сублизинг е предвидена опция за прехвърляне правото на собственост върху въпросния апартамент.
Правилно съдията по вписванията е отчел, че между договора за лизинг/сублизинг и договора за наем по ЗЗД съществуват прилики, подробно описани в обжалваното определение, които обаче не правят двата вида договори идентични. В противен случай би било безпредметно регламентирането на два еднакви по вид договора в два отделни закона с различни наименования. Все пак се касае за един търговски и един облигационен договор, разликите между които следва да търсят още в различните принципи между двата клона на правото, независимо от приликите по между им.
Правилно е прието в определението, че в правилника за вписванията не е регламентирано вписването на този вид търговски договори, тъй като подлежащите на вписване актове са изчерпателно изброени и договора за лизинг/сублизинг не е сред тях. Това е така, тъй като има нормативен акт, както и поднормативен такъв, които изрично регламентира вписването на договора за лизинг. Това са Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерството на правосъдието. Разликата обаче се състои в това, че това вписване на договора за лизинг е различно от вписването в службата по вписвания на вещно правни сделки. Съгласно ЗОЗ, чл. 26. ал.1 в регистъра се вписват следните обстоятелства: т. 1, б. “д” името, ЕГН и адресът, съответно фирмата, номерът и партидата на вписването в съответния регистър и адресът на управление на ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг. Също така се вписват прехвърлянето на правата на продавача и лизингодателя и в правата на продавача и лизингодателя. В правилника за дейността на Централния регистър, чл. 11 е посочено, че информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за лизинг се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, подробно изложени. Договорите за лизинг/сублизинг се вписват не в службата по вписванията, а в Централния регистър на особените залози и по – конкретно в териториалните структури на регистъра, а именно в местни регистърни бюра.
Вписването в Централния регистър, както вписването в службата по вписване има оповестително действие и цели да даде защита на страните по договора. Вписаните обстоятелства се считат известни за трети добросъвестни лица от деня на вписването.
От изложеното следва, че законодателят е предвидил ред за вписване, съответно за оповестяване на договора за лизинг/сублизинг, но той е различен от вписването в службата по вписванията, където се отразяват сделки с вещни права.

Мотивиран от горното, Пернишкият окръжен съд, Гражданска колегия, І състав

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от № 30/14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен с частна жалба съд в едноседмичен срок от връчването му.

Автор:  Модератор [ 03 Дек 2011, 10:18 ]
Заглавие:  Re: договор за лизинг/сублизинг

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Номер 1068 Година 2011 Град Перник

Пернишки окръжен съд Гр. състав
На 24 октомври Година 2011
В закрито заседание в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ГУСЕВ

НЕЛИ ТОШЕВА
Членове:
БИСЕРКА МИЛУШЕВА
Секретар:
Прокурор:
като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВГР дело 878 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
От страна на К. и А. К. - и двамата от гр. П., е обжалвано Определение № 28/14.09.2011г. на съдията по вписванията – гр. П., с което е отказано исканото от тях вписване – с тяхна молба вх. № 2673/14.09.2011 година – на Договор за финансов сублизинг на недвижим имот, с опция за прехвърляне правото на собственост на посочения в договора недвижим имот – апартамент гр. П. По изложени в частната жалба съображения се моли да бъде отменено обжалваното определение, като неправилно постановено и да се постанови щото да се допусне исканото вписване.
Окръжният съд, преценявайки поотделно и в съвкупност данните и доказателствата по преписката касателно горния договор, констатира следното:
Жалбата е неоснователна. Видно от данните по гореспоменатата молба рег. № 2673/14.09.2011 г. на жалбоподателите до Съдията по вписванията гр. П., със същата се иска вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне на правото на собственост, касателно посочения в същия нотариално заверен договор от 14.09.2011г. недвижим имот - апартамент в гр. П., който договор е по повод посочения в преамбюла на първия договор – договор за финансов лизинг от 4.08.2011 година. Но съгласно действащото ни законодателство вписват се само актове – респ. договори, изрично посочени в закона – чл.112 от ЗС респективно чл.4 ПВ. Въпросните законови разпоредби са императивни. Окръжният съд счита, че разпоредбата на чл.112 б. Е от ЗС, респ. тази на чл.4 б.”Е” ПВ в случая е неприложима. Защото тя касае договори за наем, а в случая става въпрос за договорни отношения с фактически състав, съществено различен от този при договорни наемни отношения. Затова и законодателят им е дал съответната законова регламентирани не в ЗЗД /където се регламентират наемните правоотношения/, а в ТЗ – чл.346 ТЗ и чл.342 ал.2 ТЗ. Това е, че има известни прилики на такива договорни отношения с наемните правоотношения, не означава, че става въпрос за договор за наем – само за какъвто законът – чл.112 ЗС – допуска вписване. Щом всичко това е така, обжалваното определение се явява правилно и следва да бъде потвърдено.
Водим от гореизложеното Окръжния съд
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА определение № 28 от 14.09.2011 година на Съдията по вписванията гр. П., с което е отказано да се уважи молба рег. № 2673/14.09.2011г. на К.С.К. ***, с ЕГН ********** и на А.Г.К. ***., с ЕГН ********** за вписване на посочения в същата молба договор за финансов сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне на правото на собственост.
Определението може да се обжалва пред ВКС на Р. България, в едноседмичен срок от съобщаването му.


1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :
2.

Автор:  Модератор [ 05 Дек 2011, 20:05 ]
Заглавие:  Re: договор за лизинг/сублизинг

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1176 24.11.2011г. град Перник

Пернишкият окръжен съд
на 24.11.2011г.,
в закрито съдебно заседание в следния състав :

Председател : Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Зорница Дойчинова

като разгледа докладваното от мл. съдията Зорница Кръстева-Дойчинова въззивно гражданско дело № 941 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 – 278 ГПК, във вр. с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Производството е образувано по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” с адрес на управление гр. С., ***, представлявано от Г. Д. – председател на Съвета на директорите чрез адв. М.А. срещу определение № 29 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Посочва, че на 04.08.2011 г. е сключен договор за финансов лизинг между “П. Л. Б.” ЕАД като лизингодател и “С. к.” АД като лизингополучател с предмет самостоятелен обект, представляващ апартамент № 5, с обща площ от 85,25 кв.м., в сграда, находяща се в гр. П., ***, кота +2,90. Съгласно този договор “С. к.” АД има право да сублизингова посочения апартамент на трети лица с опция за прехвърляне правото на собственост, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на лизингодателя “П. Л. Б.” ЕАД, както и същия се задължава да прехвърли собствеността върху апартамента на третото лице или на “С. к.” АД. Договора не е вписан в службата по вписвания гр. П.
Посочва също, че на 14.09.2011 г. е сключен договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост между “С. к.” АД като сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” като сублизингополучател за апартамент № 5. С молба вх. Рег. № 2674/14.09.2011 г. е депозиран за вписване договора за сублизинг. С обжалваното определение № 29/14.09.2011 г., съдията по вписванията отказва да впише депозирания договор с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.
Производството е образувано и по частна жалба от “С. к.” АД със седалище и адрес на управление гр. С., ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите Е.П. и Д. П. срещу определение № 29 от 14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П., с което е отказано вписване на договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост. Излага същата фактическо обстановка, каквато е описана и в жалбата от Сдружение с нестопанска цел “М. а.– СВН – С. н. н. в.”. Твърди, че отказът да се впише договора за сублизинг е отказ да се защити лизингополучателя от неправомерни действие от страна на лизингодателя и/или собственика на веща. Моли съда да отмени обжалваното определение по описа на службата по вписванията гр. П. и да постанови ново законосъобразно определение, с което да се допусне исканото вписване.

Пернишкият окръжен съд, след като прецени доводите на жалбоподателите и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:
Частните жалби са подадени в срока по чл. 275 от ГПК, от процесуално легитимирани страни, имащи правен интерес от обжалване, поради което са процесуално допустими.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:
С молба вх. рег. № 2674/14.09.2011 г. Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” е представило за вписване договор за сублизинг на недвижим имот с опция за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот – апартамент № 5, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда, находяща се в гр. П., ***, сключен на 14.09.2011 г. между “С. к.” АД сублизингодател и Сдружение с нестопанска цел “М. а. – СВН – С. н. н. в.” сублизингополучател.
В преамбюла на договора за сублизинга е посочено, че между “П. Л. Б.” ЕАД, като собственик на описания имот и лизингодател и “С. к.” АД в качеството на лизингополучател, на 04.08.2011 г. е сключен договор за лизинг на апартамент № 5.
С определение № 29/14.09.2011 г., съдията по вписванията при Служба по вписванията гр. П. е отказал да впише депозирания договор за сублизинг, с аргумента, че вписването на договори за лизинг и сублизинг не е изрично предвидено в закон или в Правилника за вписванията.

С оглед на така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:
Предмет на проверка в настоящото производство е обжалваното определение на службата по вписванията гр. П., с което съдията по вписванията е отказал да впише договор за сублизинг.
Настоящият съдебен състав намира, че постановения отказ за вписване е правилен по следните съображения:
Първо следва да се изясни съдържанието на договора за сублизинг, който е регламентиран в чл. 346 ТЗ, съгласно който лизингополучателят може да предостави ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя. Т.е. сключването на договор за сублизинг предпоставя наличието на сключен договор за лизинг, а с този договор лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. В конкретния случай се касае за недвижим имот апартамент, част от жилищна сграда. В договора за лизинг, както и в последващия договор за сублизинг е предвидена опция за прехвърляне правото на собственост върху въпросния апартамент.
Правилно съдията по вписванията е отчел, че между договора за лизинг/сублизинг и договора за наем по ЗЗД съществуват прилики, подробно описани в обжалваното определение, които обаче не правят двата вида договори идентични. В противен случай би било безпредметно регламентирането на два еднакви по вид договора в два отделни закона с различни наименования. Все пак се касае за един търговски и един облигационен договор, разликите между които следва да търсят още в различните принципи между двата клона на правото, независимо от приликите по между им.
Правилно е прието в определението, че в правилника за вписванията не е регламентирано вписването на този вид търговски договори, тъй като подлежащите на вписване актове са изчерпателно изброени и договора за лизинг/сублизинг не е сред тях. Това е така, тъй като има нормативен акт, както и поднормативен такъв, които изрично регламентира вписването на договора за лизинг. Това са Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерството на правосъдието. Разликата обаче се състои в това, че това вписване на договора за лизинг е различно от вписването в службата по вписвания на вещно правни сделки. Съгласно ЗОЗ, чл. 26. ал.1 в регистъра се вписват следните обстоятелства: т. 1, б. “д” името, ЕГН и адресът, съответно фирмата, номерът и партидата на вписването в съответния регистър и адресът на управление на ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг. Също така се вписват прехвърлянето на правата на продавача и лизингодателя и в правата на продавача и лизингодателя. В правилника за дейността на Централния регистър, чл. 11 е посочено, че информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за лизинг се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, подробно изложени. Договорите за лизинг/сублизинг се вписват не в службата по вписванията, а в Централния регистър на особените залози и по – конкретно в териториалните структури на регистъра, а именно в местни регистърни бюра.
Вписването в Централния регистър, както вписването в службата по вписване има оповестително действие и цели да даде защита на страните по договора. Вписаните обстоятелства се считат известни за трети добросъвестни лица от деня на вписването.
От изложеното следва, че законодателят е предвидил ред за вписване, съответно за оповестяване на договора за лизинг/сублизинг, но той е различен от вписването в службата по вписванията, където се отразяват сделки с вещни права.

Мотивиран от горното, Пернишкият окръжен съд, Гражданска колегия, І състав

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от № 29/14.09.2011 г. по описа на Служба по вписванията – гр. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен с частна жалба съд в едноседмичен срок от връчването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/