КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЧСИ не е легитимиран да обж. отказ на СВ за залич.на възбр.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=50&t=1232
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 15 Апр 2011, 12:25 ]
Заглавие:  ЧСИ не е легитимиран да обж. отказ на СВ за залич.на възбр.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Плевен,5.04.2011 г
Пл.ОС, гражданска колегия, в закрито заседание на пети април 2011 г, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. П.
Е. К.
М. З.
като разгледа докладваното от ЧЛ. СЪДИЯТА П. ч.гр. дело. №271 /2011 г по описа на Пл.ОС, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е с правно основание чл. 577 от ГПК.
Производството е по жалба срещу отказ за вписване на съдия по вписванията при РС – Пл.
С определение № 14 от 25.02.2011г съдията по вписванията при РС – Пл. е отказал да заличи възбрана по изп. Дело № 20088150400*** на ЧСИ Т.К.
Жалба срещу определението е подадена от ЧСИ Т.К. , в която се възразява, че определението е незаконосъобразно, тъй като съгласно чл. 433 ал. 2 от ГПК ЧСИ следва служебно да вдигне наложените запори и възбрани след прекратяване на изпълнителното производство. Възразява се, че тъй като заличаването на възбраната е последващо прекратяването на делото е недопустимо внасянето на каквито и да било такси и разноски. Въэзразява се, че е недопустимо задължаването на ЧСИ да внася каквито и да било такси. Претендира се отмяна на атакуваното определение.
Налице е писмено становище от съдията по вписванията, в което се взема становище, че е регламентирано събирането на съответните държавни такси в нарочна тарифа, в ЗДТ не е предвидено освобождаване за конкретния случай от внасяне на ДТ, разпоредбата на чл. 433 ал.2 от ГПК касае дейността на съдебните изпълнители , но не и съдиите по вписванията.
Като обсъди събраните доказателства и доводите на страните, Плевенски окръжен съд приема за установено следното:
ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА
С атакуваното определение, съдията по вписванията при РС – Пл. е приел, че съгласно чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията за отбелядвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2, но следва да не е по-малко от 10 лв. Такава такса не е внесена, няма посочено основание за освобождаване от внасяне на такава такса, поради което е и постановен процесния отказ.
Общо правило е процесуална легитимация да обжалват отказа да се извърши нотариално удостоверяване, съгласно чл. 577, ал. 1 ГПК, да имат лицата, които имат качеството страни в него. Съгласно чл. 572 ГПК страни в нотариалното производство /каквото е и това по вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване - чл. 569, т. 5 ГПК/ са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие, като същата разпоредба предвижда разграничението им от участвуващи в нотариалното производство - лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. Изхождайки от предвиденото разграничение и компетентността на частния съдебен изпълнител, като лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания /чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ/ и правомощията му във връзка с това, предвидени в Раздел II от същия закон, както и в Глава 38, част V ГПК се налага извод, че освен действията, за които е оправомощен от закона, други извън тях същият не е легитимиран да извършва. Сред последните е и обжалването на отказа на съдията по вписванията да впише исканата възбрана, за което легитимацията принадлежи на взискателя по изпълнителното дело, като страна по нотариалното производство по вписването. Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗЧСИ частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, а в същата взискателят посочва начина на изпълнението - чл. 426, ал. 2 ГПК. Правомощието на съдебния изпълнител да иска вписване на възбрана върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането /чл. 431, ал. 4 ГПК, чл. 26, ал. 1 ПВп/, с оглед възлагането от взискателя на действия по проучването на имущественото състояние на длъжника, вкл. и да определя начина на изпълнението, съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ, не означава включване в правомощията му и правото да обжалва отказа на съдията по вписванията. Това се отнася и до хипотезата на искане за заличаване на възбрана. Същността на нотариалното действие по вписването на възбраната е като обезпечителна мярка - да обезпечи вземането на взискателя по изпълнението и това да бъде оповестено на третите лица. От това действие на вписването се ползува взискателя, като страна по изпълнението, аргумент за който извод се извежда и от предвидената в новата ал. 4 на чл. 431 ГПК в негова тежест такса за вписването.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ЧСИ Т.К. СРЕЩУ ОТКАЗА на Съдията по вписванията при РС – Пл. №14 от 25.02.2011 г КАТО НЕДОПУСТИМА
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК в седмичен срок от съобщението до страните
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/