КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

възбрана без ЕИК на собственик на имот
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=50&t=2486
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 23 Фев 2012, 13:28 ]
Заглавие:  възбрана без ЕИК на собственик на имот

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Плевен , 17.02.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ-ІVгр.с. в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЦВЕТЕЛИНА ЯНКУЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1.РЕНИ ГЕОРГИЕВА
2.ЕМИЛИЯ КУНЧЕВА
при секретаря … и в присъствието на прокурора …, като разгледа докладваното от ЧЛЕН - СЪДИЯТА РЕНИ ГЕОРГИЕВА ч.гр.д. №54 по описа за 2012 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е частна жалба от ЕТ”***”, представляван от М.Й.Н., чрез пълномощник, против определение №1/ 10.01.2012г., постановено от съдия по вписванията ни ПлРС, с което е отказано да се разпореди вписване на заявление изх.№293/ 10.01.2012г.Излагат се доводи, че същото е неправилно и се иска да бъде отменено.По гр.д.№43/ 2011г. по описа на ОС-Плевен е депозирана молба с правно основание чл.389 от ГПК с искане да се допусне обезпечение на иска, като на основание чл.397, ал.1, т.1 от ГПК се наложи възбрана върху следния недвижим имот, собственост на ЕТ”***”, със седалище и адрес на управление с.***, Плевенска област, ЕИК ***, представляван от Ц.В.Д., с посочено ЕГН, а именно: поземлен имот с №013054, находящ се в землището на с.***, Плевенска област, с площ от 1.671 дка, с начин на трайно ползване-стопански двор-втора категория, при граници и съседи, подробно описани, заедно с построените в него навес/ зърноплощадка/ със застроена площ от 720 кв.м., представляваща лека метална конструкция с неизмазани ограждащи, тухлени стени и странична задна и обслужваща сграда със застроена площ от 8 кв.м., представляваща масивна едноетажна сграда, като към молбата е приложено и копие от нотариалния акт за собственост.С определение №1521/ 13.12.2011г. съдът е допуснал исканото обезпечение, като е издадена обезпечителна заповед, в която изрично е посочено, че на основание чл.389 във вр. с чл.397, ал.1, т.1 от ГПК е допуснато обезпечение на иска на М.Й.Н., действащ като едноличен търговец с фирма „***” ЕТ, срещу Ц.В.Д. с правно основание чл.49 във вр. с чл.45 ЗЗД чрез налагане на възбрана върху описания в заповедта недвижим имот.В същата изрично е посочено, че имотът е собственост на Ц.В.Д., действащ като едноличен търговец с фирма „***”с.***.Пред службата по вписванията е депозирано заявление за вписване на възбраната, като в него са упоменати ЕГН и ЕИК на търговците.При справка е установено, че възбраната е вписана по партидата на физическото лице Ц.Д., по партидата на ЕТ”***”, но липсва вписване по партидата на собственика на имота-ЕТ”***”.Излагат се доводи, че в издадената обезпечителна заповед е направено разграничение между ответника по иска Ц.В.Д. и собственика на имота Ц.В.Д., действащ като едноличен търговец.При това положение съдията по вписванията е следвало да разпореди вписване на възбраната и по партидата на собственика, за който има данни в заповедта.Моли съда да отмени определение №1/ 10.01.2012г., постановено от съдията по вписванията при ПлРС като незаконосъобразно и неправилно.
Изложено е становище от съдията по вписванията при ПлРС, в което се изразява становище, че има извършено вписване на обезпечителна заповед по гр.д.№43/ 2011г. по описа на ПлОС под №143, том V/2011г, но преди да разпореди вписването на възбраната, съдията по вписванията е проверил дали акта отговаря на изискванията, посочени в гл.V на Правилника за вписванията, като в чл.24 са посочени реквизитите, които следва да съдържа заповедта , между които са и данните по чл.6, ал.1, б.”а”.В обезпечителната заповед като длъжник е вписано физическото лице Ц.В.Д. с посочено ЕГН и местоживеене, поради което с оглед на чл.6, ал.1, б.”а” от Правилника възбраната е вписана по партидата на длъжника-Ц.В.Д. за описания в нея имот.За да бъде извършено вписване и по партидата на едноличния търговец, изрично трябва да е посочена фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ, съответно по ЕИК, каквото описание в заповедта липсва за длъжника.Съдията по вписванията не извършва проверка на собствеността, а вписва акта на съда с оглед на посоченото в него съдържание-длъжник, кредитор, имот.
Частната жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок, считано от 17.01.2012г., на 20.01.2012г., от надлежно легитимирана страна, поради което е процесуално допустима.
Съдът намира за установено следното.
Предмет на обжалване в настоящето производство с оглед на чл.577, ал.2 от ГПК е отказът на съдията по вписванията, обективиран в определение №1/ 10.01.2012г., с което е отказал да разпореди вписване по заявление изх.№293/ 10.01.2012г.
Със заявление вх.№293/ 10.01.2012г. от ЕТ”***”, представляван от М.Н., чрез пълномощник, е направено искане във връзка с определение от 13.12.2011г., постановено по гр.д.№43/2011г. по описа на ПлОС и издадената обезпечителна заповед да бъде вписана възбраната и по партидата на собственика на имота ЕТ”***”, представляван от Ц.Д., с посочено седалище и адрес на управление и ЕИК.
Приложени са и: определение №1521/ 13.12.2011г. по гр.д.№43/ 2011г. по описа на ПлОС и обезпечителна заповед, от която е видно, че е допуснато на основание чл.389 във вр. с чл.397, ал.1, т.1 от ГПК обезпечение на иска на М.Й.Н. от с.***, ЕГН, действащ като едноличен търговец с фирма „***”ЕТ с.***, срещу Ц.В.Д. от с.***, с посочен ЕГН, с правно основание чл.49 във вр. с чл.45 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 26796 лева, представляваща стойността на унищожените 13 398 броя бали слама от пшеница, реколта 2008г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.06.2009г.- датата на увреждането до окончателното й изплащане чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху следния недвижим имот:възбрана върху недвижим имот-поземлен имот №013054 в землището на с.***, с площ от 1.671 дка с начин на трайно ползване стопански двор-втора категория-при описани граници и съседи, ведно с построените в него навес/ зърноплощадка/ със застроена площ от 720 кв.м., представляваща лека метална конструкция с неизмазани ограждащи стени и странична задна, и обслужваща масивна едноетажна сграда със застроена площ от 8 кв.м., подробно описан в нот.акт №40/ 25.09.2007г., том СХ, рег.№8312, нот.дело №998/2007г. на нотариус С.П., вписана под №017 при НК, с район на действие РС гр.Плевен, собственост на Ц.В.Д. от с.***, Плевенска област, действащ като едноличен търговец с фирма „***” ЕТ с.***.
Въз основа на гореизложеното съдът приема за установено следното.
Съгласно чл.24 от Правилника за вписванията възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея, като в този текст е очертано задължителното съдържание на заповедта: описание съгласно чл.6, ал.1, б.”в” на недвижимия имот, който се поставя под възбрана; данните, посочени в чл.6, ал.1, б.”а” на кредитора и длъжника; размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот; номера на делото и датата на заповедта и от кой съд е издадена.
Съгласно чл.32а от ПВ съдията по вписванията следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт с оглед на изрично посочените в ПВ като подлежащи на вписване актове-в случая с оглед на чл.24 от ПВ, и дали този акт е редовен от външна страна-дали са спазени законовите изисквания за формата на акта и посочените в чл.6 от ПВ изисквания относно неговото съдържание, като проверката дали посоченото в акта като притежател на определено вещно право лице действително се явява собственик на това право, не се извършва с оглед на чл.32а, ал.1 от ПВ.
Специфичното в процесния случай е обстоятелството, че съгласно издадената обезпечителна заповед искът с правно основание е предявен срещу физическото лице Ц.Д., а възбраната е наложена върху описания недвижим имот, за който е посочено, че е собственост на едноличния търговец „***”, представляван от Ц.Д., със седалище в с.***, Плевенска област.
Приема се, че с регистрирането си като едноличен търговец физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице.По отношение обаче на подлежащите на вписване актове в чл.6, ал.1, б.”а” от ПВ е посочено, че те трябва да съдържат собственото, бащино и фамилното име, местожителството /постоянният адрес/ и ЕГН на страните, а когато няма такъв-мястото и датата на раждане; когато една от страните е едноличен търговец или юридическо лице, посочват се фирмата /наименованието/ и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към АВ-ЕИК.
В чл.9, ал.1 от ПВ е посочен редът за вписване на подлежащите на вписване актове, като с оглед на чл.36, ал.1 и ал.2 от ПВ в партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът, като лицата се записват с данните, посочени в чл.6, ал.1, б.”а”.
Следователно вписването на данни за принадлежността на правото на собственост върху недвижим имот се извършва чрез отбелязване на данните по партидата на собственика, т.е. на лицето, което подлежащият на вписване акт сочи като носител на вещното право, като следва да се приеме, че обезпечителната заповед от 14.12.2011г. сочи като носител на правото на собственост върху описания недвижим имот, върху който е наложена възбрана, едноличния търговец.
В заявлението за вписване от 10.01.2012г. е посочен ЕИК на едноличния търговец „***”, представляван от Ц.Д., и с оглед на чл.23 ЗТР следва да се приеме, че наложената възбрана следва да се впише по партидата на собственика на имота, който е посочен в обезпечителната заповед-ЕТ”***”, представляван от Ц.В.Д..
Това налага да бъде отменено обжалваното определение №1/ 10.01.2012г. на съдията по вписванията при ПлРС и да бъде указано на съдията по вписванията с оглед на чл.577, ал.3 от ГПК да предприеме необходимите действия за вписване във връзка със заявление №293/ 10.01.2012г., депозирано от ЕТ”***”, представляван от М.Й.Н. , чрез пълномощник.

Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ определение №1/10.01.2012г. на съдията по вписванията –АВ, Служба по вписванията с район на действие-района на Районен съд гр.Плевен.
Указва на съдията по вписванията-АВ, Служба по вписванията с район на действие-района на Районен съд гр.Плевен, с оглед на чл.577, ал.3 от ГПК, да предприеме необходимите действия за вписване във връзка със заявление №293/10.01.2012г., депозирано от ЕТ”***”, със седалище и адрес на управление с.***, област Плевен, ул.”***”№*, ЕИК ***, представляван от М.Й.Н. от с.***, област Плевен, ул.”***” №*, ЕГН-**********, чрез пълномощник.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/