КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

едностранно прекратяване на дог. за аренда
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=50&t=4115
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 11 Дек 2012, 16:14 ]
Заглавие:  едностранно прекратяване на дог. за аренда

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Плевен,23.07.2012 г

Плевенски окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и трети юли 2012 г, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН ДАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ
ЖАНЕТА ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЧЛ. СЪДИЯТА ДИМИТРОВА ч.гр. дело. №611 /2012 г по описа на Плевенски окръжен съд, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е с правно основание чл. 577 от ГПК.
Производството е по жалба срещу отказ за вписване на съдия по вписванията при РС – Плевен
С определение № 11 от 5.07.2012г съдията по вписванията при РС – Плевен е отказал да разпореди вписване на заявление към договор за аренда на земеделска земя.
Жалба срещу определението е подадена от заявителя пред съдията по вписванията Агрокорект ООД – Плевен ,представлявано от управителя С.Д.В. , в която се възразява, че определението е незаконосъобразно, тъй като неправилно съдията по вписванията е приел, че претендираният за вписване акт не попада сред актовете, които подлежат на такова вписване. Възразява се, че са касае за прекратяване на договор за аренда, а съгласно Закона за арендата в земеделието договорите и прекратяването им подлежат на вписване. Възразява се и срещу извода на съдията по вписванията ,че заявлението за прекратяване не намира своето правно основание в разпоредбите на чл. 27 ал.1 от ЗАЗ и правоприемството не е сред тези основания. Възразява се ,че дружеството заявител е закупило три от имотите, които са предвет на договор за аренда и по този начин придобива всички права на арендодателя. Според заявителя в раздел шести, т.4 от договора е предвидено, че арендодателя можое да прекрати договора за аренда едностранно с едномесечно предизвестие. Представена е пред съдията по вписванията нотариална покана, видно от която е отправено такова предизвестие до арендатора ППК Съгласие – с. Крушовица и същата е връчена на 1.06.2012г. Възразява се, че неправилно съдията по вписванията е приел, че се иска вписване на основание правоприемство. Твърди се ,че основанието, накоето се претендира вписване е залегнало в договора за аренда, а правоприемството е посочено само ,за да аргументира правата на заявителя. Претендира се отмяна на атакуваното определение.
Липсва писмено становище от съдията по вписванията.
Като обсъди събраните доказателства и доводите на страните, Плевенски окръжен съд приема за установено следното:
ЖАЛБАТА Е ДОПУСТИМА . СЪЩАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА
Съдът приема, че жалбата е в срок и следва да се разгледа по същество.
С атакуваното определение, съдията по вписванията при РС – Плевен е приел, че вписването на едностранно заявление за прекратяване на договора за аренда като заличаване на същия не намира своето правно основание в Правилника за вписване, който урежда вписването на този виз договори. Съгласно чл. 27 ал.2 от ЗАЗ, според съдията по вписванята, прекратяването на договор за аренда се вписва в нотариалните книги. Според съдията по вписванията прекратяването на договор за аренда едностранно може да стане само в определени от закона случая, а видно от представеното заявление и документите към него не се касае за нито един от тези случаи. Съдията по вписванията също така е приел, че правоприемството не е основание за прекратяване на договора и не попада в хипотезата на чл. 27 ал.1 от ЗАЗ, поради което е и постановен процесния отказ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съдията по вписванията е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО като краен резултат

Съдията по вписванията при РС – Плевен е изложил сбити, но ясни и конкретни мотиви за отказа си, които се споделят в по – голямата си част от окръжния съд и не следва да се преповтарят в тази им част. Действително е основателно възражението в частната жалба, че неправилно е прието правоприемството като основание за искане на вписването. От заявлението става ясно ,че вписването се претендира поради факта ,че арендодателят може според сключения и представен със заявлението договор за аренда от 17.12.2004г – раздел шести, т.4 да прекрати едностранно с едномесечно предизвестие договора. В частната жалба се възразява ,че е налице свобода на договарянето , но много точно е посочено, че това е само в случаите, когато няма противоречие с императивни норми на закона. В конкретния случай възможностите за прекратяване на договорите за аренда са уредени в глава шеста на Закона за арендата в земеделието. Съгласно Чл. 27, ал.1 договорът за аренда се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго или по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите или с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи или по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице - арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго или при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост. Съгласно ал.2 прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги. Това са възможностите, при които може да се стигне до прекратяване на договора. Чл. 29 ал.1 от ЗАЗ не касае конкретния случай, тъй като текстът се отнася за договор без определен срок, а в случая, видно от представения със заявлението договора, последният е сключен за срок от 10 години. Липсват твърдения и за наличието на хипотезата на чл. 29 ал.2 поради трайна нетрудоспособност на арендатора, т.е относими към конкретния казус са разпоредбите на чл. 27 от ЗАЗ. В конкретния случай съществена е разпоредбата на чл. 27 ал.1 т. 4 от ЗАЗ. Предвидените от закона случаи са изчерпателно посочени и уредени в глава шеста и сред тях не попада хипотезата на “при предвидено едностранно прекратяване на договора от арендодателя с едномесечно предизвестие”. Свобода на договарянето съществува доколкото не е ограничена от императивни норми на закона, а в случая разпоредбата на чл. 27 ал.1 т.4 от ЗАЗ е императивна норма, а в предвидените от закона случаи не попада наличието на клауза от договора за аренда, която да дава възможност на арендодателя едностранно с предизвестие да прекратява договора. В този смисъл крайният извод на съдията по вписванията е законосъобразен.
При този извод на ПлОС следва да се потвърди атакуваното определение.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА ОТКАЗА на Съдията по вписванията при РС – Плевен , обективиран в ОПРЕДЕЛЕНИЕ №11 от 5.07.2012 г КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК в седмичен срок от съобщението до страните

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/