КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Фев 2021, 22:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Липса на необходимото описание на недвижимите имоти
Ново мнениеПубликувано на: 10 Мар 2010, 08:43 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 401
гр. Пловдив, 05.02.2010г.

Пловдивският окръжен съд, въззивно отделение - V с., в закрито заседание на пети февруари две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.С.
ЧЛЕНОВЕ: В.Г.
Д.С.

Като разгледа докладваното от съдия Р.С. ч.гр.д. 3301/2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 във връзка с чл. 577 от ГПК във вр. с чл. 32 а във вр. с чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията.
Постъпила е частна жалба от Б.Л.Х., гр. А., против Определение № 105/18.12.2009г. на съдия по вписванията в РС – А., с което е отказано нотариално действие по искане на Нотариус, рег. № *** в НК и район на действие РС – А., за вписване на Нотариален акт № 66/08.12.2009г., том VII, рег. № 7347, за покупко-продажба нот.д. № 1190/2009г. Моли да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.
Пловдивският окръжен съд – V възз. гр. състав, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното:
За да постанови обжалвания отказ съдия по вписванията приема, че описанието на имотите в нотариалния акт не отговарят на изискванията на чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР, тъй като не става ясно откъде са били извлечени конкретните данни относно площ и граници, а останалите данни въобще отсъстват. Липсва необходимото описание на тези недвижими имоти. На следващо място, се посочва, че в представените 2 схеми липсват данни относно предмета на представената сделка. Няма указани избени помещения. Като неразделна част от обектите е посочено само „съответните идеални части от общите части на сградата”. Липсва необходимата индивидуализация на недвижимите имоти. Също така, в представеното пълномощно с нотариално заверен подпис и съдържание, рег. № 5416, 5417/08.09.2009г. отново липсва конкретизация на недвижимите имоти, предмет на сделката, което е от значение за преценката за надлежна представителна власт на Н.Б.К., като пълномощник на В.Б.Х.
С подадената частна жалба се възразява, че изводите, до които е достигнал съдията по вписвания са неправилни и постановеното определение е в нарушение на материалния закон. Уточнява се, че мотивите при постановяване на отказа са, че нотариалният акт не отговаря на изискванията на закона, но тази хипотеза обхващала други пороци, които в случая не са налице. Предмет на сделката са две избени помещения, които са индивидуализирани в нотариалния акт по площ и граници. Тъй като те по своята същност са прилежащи към главната вещ, АК не издавала идентификатори за тези обекти – избени помещения и затова нямало как да се посочат самостоятелни идентификатори. В процесния нот. акт затова било записано, че двете избени помещения преди продажбата са неразделна част от самостоятелен обект в сграда с № 00702.524.134.1.4, а след продажбата същите са неразделна част от самостоятелен обект в сграда с № 00702.524.134.1.2. Поддържа се, че в ЗС няма забрана прилежащите обекти - избени и тавански помещения, които са реално обособени да бъдат предмет на сделки между етажните собственици. Позовава се и на съдебна практика – Решение № 1266/07.07.1995г. по гр.д. № 1439/1994г. на ВКС – IV г.о. Към молбата за вписване е приложено и друго Решение № 755/17/06.2003г. на ВКС – IV г.о. по гр.д. № 613/2002г.
ПОС, в настоящия състав, намира, че подадената частна жалба е неоснователна.
Разпоредбата на чл. 6 от ПВ разпорежда, че подлежащите на вписване актове трябва да съдържат строго определени реквизити, които са подробно описани в ал. 1. Съгласно ал. 3- когато недвижим имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.
От своя страна нормата на чл. 60 във връзка с чл. 59 от ЗКИР изрично изброява кои данни подлежат на вписване в част „А” на партидата за имота, както следва: 1. идентификатор; 2. видът на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, 3. адресът, 4. границите на поземления имот /идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда/, 5. площта в квадратни метри или в декари, 6. предназначението, 7. етажността на сградата, 8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от ЗНасл.
Безспорен по делото е фактът, че със заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изп. дирекотр на АГКК, гр. София, е одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър за землището на гр.А.
Следователно приложимата правна норма за изискуемите реквизити, които трябва да са налице, за да се извърши описанието на недвижимия имот, е нормата на ал. 3 във връзка с чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР.
Видно от представения за вписване Нотариален акт № 66/08.12.2009г., том VII, рег. № 7347, нот.д. № 1190/2009г. същият не отговаря на нормативните изисквания липсват всички тези данни. По-точно казано, записано е, че – Б.Х. и Р.Х. продават на етажния си собственик В.А., чрез пълномощника й Н.К., едно избено помещение с площ от около 12 кв.м. при граници: стълбище, коридор, гараж на Б.Х. и другото избено помещение, а другото избено помещение е с площ от около 12 кв.м., при граници: едното избено помещение, гараж на Б.Х., и двор, които избени помещения представляват неразделна част от самостоятелен обект в сграда с № 00702.524.134.1.4, като след продажбата описаните по-горе избени помещения стават неразделна част от самостоятелен обект в сграда с № 00702.524.134.1.2.
Трябва да се отбележи всъщност, че гореспоменатите реквизити на чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР не са някакви елементи със случайно съдържание на акта за вписване, а трябва да кореспондират по съдържанието с приложенията към него, за да се констатира достоверност на данните, които подлежат на вписване. Към преписката липсват приложения /документи/, от които да се установява както площта, така и границите на избените помещения, предмет на сделката. Обстоятелството, че за самите страни по нотариалния акт /продавачи и купувач/ тези елементи са ясни и безспорни, не е достатъчно за съдия по вписванията, който извършва служебна проверка на предоставените му данни за вписване. На следващо място, съвсем видно е, че липсват въобще всички други данни по чл. 60 от ЗКИР.
В приложените към преписката 2 бр. Схеми – с № 3680/17.11.2009г. на самостоятелен обект в сграда № 00702.524.134.1.2 и № 3681/17.11.2009г. на самостоятелен обект в сграда № 00702.524.134.1.4 не са отразени процесните избени помещения, но в действителност и няма как да бъдат отразени, защото същите са само прилежащи площи към посочените самостоятелни обекти – ет. 2 и ет. 4, на ул. „Ал. Батенберг” № **. Впрочем и жалбоподателят Б.Х. е записал в частната си жалба, че АК не издава идентификатори за тези обекти – избени помещения.
Към преписката е приложен друг нотариален акт № 178/05.05.2004г., том II, рег. № 2987, нот.д. № 354/2004г., с който е допуснато вписването на недвижими имоти- на две избени помещения, откъм входа и вдясно от стълбището в същата четириетажна жилищна сграда, гр. А., ул. „Княз Ал. Батенберг”, но това е било допустимо преди одобряването на кадастралната карта за землището на гр. А. След одобряването на кадастралната карта, ЗКИР и ПВ въвеждат изменения относно реквизитите за вписване, предвид съществуващата разлика между понятията кадастрален план /действащ до одобряването на кадастрална карта/ и кадастрална карта по смисъла на чл. 41 от ЗКИР.
Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че в ЗС никъде не било записано, че няма забрана за прилежащите обекти, които са реално обособени да бъдат предмет на сделки. Съобразно пар. 1 от ДР на ЗКИР, т. 1 – „самостоятелен обект в сграда” е етаж или част от етаж съгласно гл. IV от ЗС.
От своя страна, чл. 37 от гл. IV на ЗС дефинира, че „етажи или части то етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, могат да принадлежат на отделни собственици – държавата, общини и други юридически и ли физически лица.” По аргумент на противното, налага се правният извод, че придадените към етажи или части от етажи помещения в тавана или зимника не са самостоятелни обекти по смисъла на пар. 1, т. 1 от ДР на ЗКИР във връзка с чл. 37 от ЗС, следователно не могат да притежават реквизити по ЗКИР и не могат да са и предмет на сделка, оформена с нотариален акт, който да подлежи на вписване.
В частната жалба е цитирано Решение № 1266/07.07.1995г. по гр.д. № 1439/1994г. на ВКС – IV г.о. с тази корекция от настоящия съдебен състав, че очевидно става дума за решение на ВС, а не на ВКС/, но в този казус получава разрешение правен въпрос, възникнал също отпреди влизането в сила на чл. 6, ал. 3 от ПВ /ДВ, бр. 69/2004г., измен. бр. 67/2005г./ във връзка с чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР.
Към преписката е депозирано за сведение и друго Решение № 755/17/06.2003г. на ВКС – IV г.о. по гр.д. № 613/2002г., но поставеният казус за разрешаване е съвсем друг /дали спорното мазе принадлежи на отделен етаж и респ. към кой от етажите – първия или втория, или дали е общо по естеството си част от двуетажната къща/ е неотносим към процесния случай. Решението също е постановено по повдигнат от страните спорен въпрос преди влизането в сила на чл. 6, ал.3 от ПВ във връзка с чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР.
Обжалваният отказ се явява законосъобразен на осн. Чл. 32а от ПВ, а подадената частна жалба следва да се остави без уважение.
По мотивите, Пловдивският окръжен съд – V възз. гр.с.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Б.Л.Х., гр. А., ул. „***”, против Определение № 105/18.12.2009г. на съдия по вписванията в РС – А., с което е отказано нотариално действие по искане на Нотариус, рег. № *** в НК и район на действие РС – А., за вписване на Нотариален акт № 66/08.12.2009г., том VII, рег. № 7347, за покупко-продажба нот.д. № 1190/2009г.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в седмичен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1..........

2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов