КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Фев 2021, 22:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Частично заличаване на осн. чл. 172 ЗЗД и вписана цесия
Ново мнениеПубликувано на: 19 Мар 2011, 16:07 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2459
Гр. Пловдив, 09.09.2010г.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, V-ти гр. състав, в закрито заседание на девети септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.П.
ЧЛЕНОВЕ:М.З.
Д.С.

като разгледа докладваното от мл.съдия С. ч.гр.д. № 2226 по описа на ПОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 577, ал. 1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от А.Г.Н. с ЕГН..., в качеството му на ЕТ “П.- А.Н.”, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в гр. А., ул. “А.С.” №... против Определение № 78 от 23.07.2010г. на съдия по вписванията при АРС, с което е отказано нотариално действие – частично заличаване на договорна ипотека, обективирана в НА № 24, том № 2, рег. № 1186, дело № 166/2000г., вписан в СВ – А. с вх.рег. № 1034/05.06.2000г., акт № 78, том № 1, дело № 608/2000г. по отношение на следния недвижим имот: парцел 39 по плана на стопански двор на с. П. Е., състоящ се целия от 4730 кв.м., при граници: на север – парцел 39а, на изток – парцел 39а, на запад – земеделска земя и на юг – парцели 38 и 37, ведно с построените върху описания парцел стопанска сграда – метална конструкция с двускатен покрив, със застроена площ от 729 кв.м. по нот.акт, който имот е заснет в кад. карта на с. П.Е. с ид. .....109.2, с административен адрес: ул. “П.”, площ: 4.898 дка, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в имота сграда – едноетажна масивна стоманобетонна складова база, склад с площ от 736 кв.м. с ид. ...109.2.1, на основание чл. 172 от ЗЗД и поради изтичане на повече от 10 години от вписването.
В жалбата се излагат съображения за неправилност и необоснованост на атакуваното Определение. Жалбоподателят твърди, че съгласно чл. 22 от ПВ, когато са изминали повече 10 години, от датата на вписване на ипотеката, без да е подновено вписването, заличаването става без други доказателства, само по искане на заинтересования. Не отрича, че действително на 20.02.2003г. е вписан договор за продажба на вземане, с който кредиторът по договорната ипотека е прехвърлил на “Ю.Б.Е.Б.” ЕООД- гр. С., вземане в размер на 153 543.85 лева към “П.” ЕООД, ведно с обезпеченията, учредени с договорна ипотека оформена с нот.акт вх.рег. № 78, нот. дело № 608/2000г. на АРС от 05.06.2000г. В тази връзка развива довод, че в чл. 172 от ЗЗД изрично е уредена формата за продължаване действието на вписването на ипотеката и това е подновяване, а вписаната цесия цели единствено оповестяване промяната на кредитора и не съставлява подновяване по смисъла на цитираната правна норма.
Моли съда да отмени обжалваното Определение на съдия по вписванията при АРС, с което е постановен отказ за вписване на частично заличаване на договорна ипотека, оформена с нотариален акт № 24, том № 2, рег. № 1186, дело № 166/2000г. от 05.06.2000г. на нотариус Б.Т., рег. № 233.
Пловдивски окръжен съд, след извършена служебна проверка намира, че депозираната частна жалба е подадена в срок, от легитимирано лице и срещу подлежащ на съдебен контрол акт, поради което е процесуално допустима.
Жалбоподателят А.Г.Н. в качеството си на едноличен търговец с фирма “П.-А.Н.”, гр. А., е депозирал в Службата по вписвания при АВ молба вх. № 2401 от 23.07.2010г. за частично заличаване на договорна ипотека, обективирана в нотариален акт в НА № 24, том № 2, рег. № 1186, дело № 166/2000г., вписан в СВ – А. с вх.рег. № 1034/05.06.2000г., акт № 78, том № 1, дело № 608/2000г. по отношение на следния недвижим имот: парцел 39 по плана на стопански двор на с. П. Е., състоящ се целия от 4730 кв.м., при граници: на север – парцел 39а, на изток – парцел 39а, на запад – земеделска земя и на юг – парцели 38 и 37, ведно с построените върху описания парцел стопанска сграда – метална конструкция с двускатен покрив, със застроена площ от 729 кв.м. по нот.акт, който имот е заснет в кад. карта на с. П.Е. с ид. .....109.2, с административен адрес: ул. “П.”, площ: 4.898 дка, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в имота сграда – едноетажна масивна стоманобетонна складова база, склад с площ от 736 кв.м. с ид. ...109.2.1, на основание чл. 172 от ЗЗД и поради изтичане на повече от 10 години от вписването.
След направена служебна справка в архива на Служба по вписванията – А., съдията по вписванията е установил, че по отношение на процесната договорна ипотека са налице следните вписвания и отбелязвания: Договор за продажба на вземане от 20.01.2003г., вписан в СВ-А. вх. № 660/24.02.2003г., акт № 269, том № 1, между цедента “Ц.К.Б.”АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., Община Л., ул. “Дж.Б.” № ..., относно вземане в размер на 153543.85 лева към “П.- 96” с ЕИК ..., ведно с учредените обезпечения включително върху гореописания недвижим имот, собственост на ЕТ “П.-А.Н.”, гр. А.
При тези данни съдията по вписванията при Районен съд – А. е постановил обжалвания отказ за извършване на нотариално действие – частично заличаване на вписана договорна ипотека, като е обосновал извод, че цесията, т.е. последното вписване по договорната ипотека и в този смисъл не са налице предпоставките на чл. 172 от ЗЗД.
Настоящият съдебен състав не споделя този извод, по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от ЗЗД, действието на вписването трае 10 години от деня, в който е извършено и същото може да бъде продължено, ако вписването се поднови преди този срок да е изтекъл. Ал. 3 на същата правна норма е регламентиран редът, по който се извършва подновяване на вписването, а именно – по молба, която трябва да бъде придружена от препис от договора или от молбата за учредяване на ипотеката. Правната уредба на подновяването на вписването на договорна ипотека е доразвита в чл. 18, ал. 1-4 от Правилника за вписванията, където подробно е регламенирана нарочна процедура за извършването му – молба на кредитора, подадена в два екземпляра, придружена от договора за ипотека, която трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Самото подновяване се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване.
Действително на 20.02.2003г. в СВ – А. е вписан договор за продажба на вземане, ведно с учредените обезпечения, включително върху гореописания недвижим имот, собственост на жалбоподателя. Същото обаче не съставлява подновяване на вписването на договорната ипотека по смисъла на цитираните правни норми и липсва каквото и да е основание за приравняването им. Нещо повече, законодателят изрично е разграничил вписването на актовете по чл. 171 от ЗЗД, в това число прехвърляне на вземането, обезпечено с ипотека /регламентирано с разпоредбата на чл. 17 от ПВ/ от подновяване на вписването на договорна ипотека / чиято регламентация е в чл. 18 от ПВ/, като е предвидена и различна процедура, по която се извършва самото вписване.
По гореизложените съображения настоящият съдебен състав намира, че в процесния случай са изминали 10 години от датата, на която е вписана договорната ипотека – 05.06.2000г., в рамките на този период не е извършено подновяване на вписването по смисъла на чл. 172 от ЗЗД, във връзка с чл. 18 от ПВ, поради което са налице законовите предпоставки за частично заличаване на договорната ипотека
, вписана в СВ –А. с вх.рег. № 1034/05.06.2000г., акт № 78, том № 1, дело № 608/2000г. само по отношение на следния недвижим имот: парцел 39 по плана на стопански двор на с. П. Е., състоящ се целия от 4730 кв.м., при граници: на север – парцел 39а, на изток – парцел 39а, на запад – земеделска земя и на юг – парцели 38 и 37, ведно с построените върху описания парцел стопанска сграда – метална конструкция с двускатен покрив, със застроена площ от 729 кв.м. по нот.акт, който имот е заснет в кад. карта на с. П.Е. с ид. .....109.2, с административен адрес: ул. “П.”, площ: 4.898 дка, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в имота сграда – едноетажна масивна стоманобетонна складова база, склад с площ от 736 кв.м. с ид. ...109.2.1.
Този извод налага отмяна на обжалваното Определение № 78 от 23.07.2010г. на съдия по вписванията при Районен съд – А. И връщане на делото за извършване на отказаното нотариално удостоверяване.
Така мотивиран, съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение № 78 от 23.07.2010г. на Съдия по вписванията при А. Районен съд, с което е отказано нотариално действие – частично заличаване на договорна ипотека, обективирана в НА № 24, том № 2, рег. № 1186, дело № 166/2000г., вписан в СВ – А. с вх.рег. № 1034/05.06.2000г., акт № 78, том № 1, дело № 608/2000г. по отношение на следния недвижим имот: парцел 39 по плана на стопански двор на с. П. Е., състоящ се целия от 4730 кв.м., при граници: на север – парцел 39а, на изток – парцел 39а, на запад – земеделска земя и на юг – парцели 38 и 37, ведно с построените върху описания парцел стопанска сграда – метална конструкция с двускатен покрив, със застроена площ от 729 кв.м. по нот.акт, който имот е заснет в кад. карта на с. П.Е. с ид. .....109.2, с административен адрес: ул. “П.”, площ: 4.898 дка, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в имота сграда – едноетажна масивна стоманобетонна складова база, склад с площ от 736 кв.м. с ид. ...109.2.1, на основание чл. 172 от ЗЗД и поради изтичане на повече от 10 години от вписването.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при А. Районен съд за извършване на отказаното нотариално удостоверяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1.......... 2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов