КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

апорт и публични задължения
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=1229
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 26 Окт 2011, 14:17 ]
Заглавие:  апорт и публични задължения

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1225

05.05.2011 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, 5-ти граждански състав,
в закрито заседание, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Светлана Изева
ЧЛЕНОВЕ : Радостина Стефанова
Виолета Гъдева

разгледа докладваното от съдията Виолета Гъдева частно гражданско дело
№ 591/2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по чл. 274 и следв. от ГПК.
Жалбоподателят “Арти 2009” ЕООД, чрез адв. В.К. - Б., обжалва отказа на Служба по вписванията, гр. Пловдив /съдържащ се в определе- ние № 102/09.02.2001 г./, за вписване на нотариално заверен дружествен договор на “Арти 2009” ООД от 01.07.2010 г., с който капиталът на последното се увелича- ва вследствие внесена от “Инвент” ЕООД непарична вноска, и иска той да бъде от- менен като неправилен, материално незаконосъобразен и необоснован.
Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав, като се запозна с дока-зателствата по делото, констатира следното :
Жалбата е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.
Разгледана по същество е неоснователна.
Жалбоподателят поддържа, че “липсва каквото и да е основание съдията по вписванията да изисква представяне на ... удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на публични задължения на ... /вносителя/ “Инвент” ЕООД и да го въздига в необходимо условие за допускане вписването на апортната вноска ...” Но включването на недвижими имоти /като непарични вноски/ в капитала на търговски дружества се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски - чл. 264, ал. 1, изр. 1 от ДОПК. Когато прехвърлителят декларира, че има посочените задължения , включването може да се извърши след тяхното заплащане - ал. 4, предл. 1. /А съдия по вписванията, който разпореди да се впише акт без представена деклара- ция или при неспазване на чл. 264, ал. 4, отговаря солидарно за заплащане на за- дълженията, дължими от прехвърлителя /чл. 265, предл. 2 от ДОПК//. Посочените разпоредби са основанието съдията по вписване да изисква представяне на декла- рация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, а при наличие на публични задължения - удосто- верение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за това вж. и приложеното към жалбата опреде- ление № 153/2010 г. на ВКС, 2-ро ТО, или № 212/2010 г. на 1-во ТО.
Жалбоподателят признава, че “Инвент” ЕООД има публични задължения /в размер на 417929,89 лв. /съгласно постановление изх. № **** г. на НАП, ТД, гр. Пловдив, за налагане на обезпечителни мерки /възбрана/ на осно- вание чл. 195 във връзка с чл. 200 от ДОПК//, т. е. непогасени задължения; следо- вателно вписването на процесната вноска не може да се извърши преди тяхно- то заплащане /аргумент от обратното на чл. 264, ал. 4, предл. 1 от ДОПК/.
Предвид горното жалбата трябва да бъде оставена без уважение.
Така Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на “Арти 2009” ЕООД - гр. Пловдив, ул. “Фредерик Жолио - Кюри” № 1, чрез адв. Б. - срещу отказа на Служба по вписванията, гр. Пловдив, за вписване на нотариално заверен дружествен договор на “Арти 2009” ООД от 01.07.2010 г., с който капиталът на последното се увелича- ва вследствие внесена от “Инвент” ЕООД непарична вноска.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба - пред Върховния ка- сационен съд, в 1-седмичен срок от съобщението.

Не е допуснато до касационно обжалване с Определение 616/21.07.2011 по ч. т. д. № 492/2011 на ВКС

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/