КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

УИ за погасяване/заличаване ипотека
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=1955
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 16 Яну 2012, 12:44 ]
Заглавие:  УИ за погасяване/заличаване ипотека

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №3495
гр. Пловдив, 20.12.2011 г.

Пловдивски Окръжен Съд, въззивно гражданско отделение, Х състав в закрито заседание на 20.12.2011 г. в състав
Председател: Елена Арнаучкова
Членове: Величка Белева
Пламен Чакалов

при секретаря, като разгледа докладваното от съдията Величка Белева гр. д. № 3235/2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274 и следв. от ГПК.
Обжалва се от ищецът по спора „ Ен Ем Ко „ ЕООД – гр. София, ЕИК 131050618 Определение, постановено в открито съдебно заседание на 04.10.2011 г. по гр.д. № 3999/2011 г. на РС – Пловдив, ІІІ гр.с-в , с което се оставя без разглеждане като недопустима претенцията му за заличаване вписването на законна ипотека върху недвижим имот по нот. акт № 110/20.10.2009 г., том 68, дело № 12607/2009 г. на АВ – СВ – гр. Пловдив и е прекратено производството по делото в тази му част. Поддържа оплаквания за неправилност и искане за отмяна на определението и връщане на делото на първоинстанционния Съд за по нататъшен ход на производството по искането му по чл. 179 ал. 1, предл. второ от ЗЗД И чл. 19 ал. 1, предложение второ от ПрВ.
Ответникът по жалбата и по спора „ Белни – ХБ „ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 160060750 не е взел становище по жалбата.
Съдът установи следното:
Жалбата е допустима – в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, внесена е дължимата ДТ, изпълнена е процедурата по чл. 276 от ГПК. Следователно ще се разгледа по същество.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Ищецът е предявил установителен иск - признаване за установено по отношение на ответното дружество че паричното вземане, обезпечено с ипотека по горецитирания нот. акт е погасено поради плащане, след което и с оглед на което постановяване заличаването на вписаната ипотека върху недвижимия имот на основание чл. 179 ал. 1 предл. второ от 33Д и чл. 19 ал. 1, предл. второ от ПрВ.
Първоинстанционния Съд е постановил прекратителното определение по отношение искането за заличаването на ипотеката, като е приел че това не е в правомощията на Съда, а в компетентността на съдията по вписванията, който единствен може и следва да постанови това заличаване въз основа на влязло в сила решение за признаване за установено че обезпеченото с ипотеката вземане не съществува като погасено поради плащане. А при евентуален отказ на съдията по вписванията да заличи вписаната ипотека, ищецът разполагал с възможността да обжалва този отказ пред Съда по реда на чл. 577 от ГПК.
Определението е неправилно.
Установителния иск е в отношение на преюдициалност спрямо искането за заличаване на ипотеката. Последното от своя страна е правна последица от уважаването на този иск, поради което при евентуалното му уважаване Съдът следва да постанови на основание горецитираните разпоредби на чл. 179 ал. 1 предл. второ от ЗЗД и чл. 19 ал. 1, предл. второ от ПрВ и заличаване на вписаната ипотека. В този смисъл той следва да се произнесе в съдебния си акт и по това искане, а самото заличаване като действие ще се разпореди впоследствие от съдията по вписванията - след сезирането му от страната с молба и представяне към нея на влязлото в сила съдебно решение - чл. 179 ал. 2 от ЗЗД и чл. 19 ал. 3 от ПрВ.
С оглед изложеното Съдът
О П Р Е Д Е Л И

ОТМЕНЯ протоколно Определение от 04.10.2011 г., пост. по гр.д. № 3999/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ІІІ гр. състав, с което се оставя без разглеждане като недопустимо искането по чл. 179 ал.1 предл. второ от ЗЗД и чл. 19 ал.1, предл. 2 от ПрВ за заличаване на вписаната ипотека върху недвижим имот по нот. акт № 110/20.10.2009 г., том 68, дело № 12607/2009 г. на АВ – СВ – гр. Пловдив - след признаване за установено по предявен иск че паричното вземане, което ипотеката обезпечава е погасено поради плащане.
ВРЪЩА делото на същия Съд и състав за даване по нататъшен ход на производството.
Определението е окончателно.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/