КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Фев 2021, 23:06

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Съд. решение- скица- неразделна част, чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ
Ново мнениеПубликувано на: 12 Сеп 2011, 16:08 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1657
гр. Пловдив, 20.06.2011г.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение VI гр. с., в закрито заседание на 17.06.2011г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Г.
ЧЛЕНОВЕ: Е.Б.
М.З.

Като разгледа докладваното от съдията М.З. ч.гр.дело № 1608 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 577 от ГПК.
Обжалван е отказ за вписване на съдебно решение № 1446108/04.03.2009г. по гр.д. № 5012/2007г., VIг.о. на ВКС, обективиран с определение № 98 от 25.05.2011г. на съдия по вписванията при АРС.
Жалбоподателят Н.Й.Н., ЕГН ***, с. С., общ. С., като председател на комисията, представляваща лицата, имащи права на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ от имуществото на прекратеното ТКЗС- с. С., чрез процесуалния му представител адвокат Н.А. моли отказът да се отмени като незаконосъобразен. Възразява срещу мотивите на съдията по вписванията за това, че в акта, чието вписване се иска не се съдържат задължителните реквизити по чл. 6 от ПВ. Твърди, че се касае за една динамична величина от лица, които непрекъснато променят своя състав, като самият закон не изисква тяхната персонификация при воденето на производство с ищец “лицата, имащи право на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ”. Позовава се на глобализъм в ЗСПЗЗ, който е несъвместим с педантизма на ПВ. Възразява и с това, че с отказа се обезсмисля водения съдебен процес. По отношение на мотивите на съдията по вписванията, че липсва идентичност на имота, твърди да са налице представени скици, от които се установява идентичността.
Съдът прецени изложените възражения и след преценка на обжалвания акт намери за установено следното:
Жалбата е постъпила в изискуемия от закона седмичен срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Производството пред съдия по вписванията е започнало по молба на Н.Й.Н. в качеството му на председател на комисията, представляваща лицата, имащи право на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ от имуществото на ТКЗС-с.С., общ.С., с искане за отбелязване на съдебно решение№ 1446108/04.03.2009г. на ВКС, VIг.о., постановено по гр.д. № 5012/2007г. Към заявлението са представени нотариално заверени преписи от съдебното решение и скицата към него, както и скица от 18.04.2011г. и квитанция за платена държавна такса.
За да постанови обжалвания отказ, съдията по вписванията е приел, че исковата молба, по която е образувано делото и е постановено представеното съдебно решение, не е била вписана и поради това липсва възможност за отбелязване на съдебното решение. По отношение възможността за вписване на съдебното решение с нов ред на вписването, са изложени мотиви, че липсват реквизитите по чл. 6 от ПВ, към които препраща и чл. 14 от ПВ, а именно собствено , бащино и фамилно име, местожителство и ЕГН на страните, ако няма такъв място и дата на раждане, респ. наименование на търговеца, съд по регистрация, номер на фирменото дело, седалище, код по БУЛСТАТ, ЕИК. Изложено е, че в представеното от заявителя съдебно решение не се съдържат такива данни за лицата, имащи право на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ от имуществото на прекратеното ТКЗС-с.С., Такива данни не са представени и със заявлението. Изложено е още, че от описанието в съдебното решение не става ясно, дали именно представената скица е тази, която съставлява неразделна част от решението, защото от това, което е представено със заявлението не е сигурно дали това е скицата, намираща се на л. 47 от съдебното дело. Допълнителен мотив за отказа е и липсата на доказателства за идентичност между имота по съдебното решение и този, по представената скица с № К36783/18.04.2011г., издадена от ОСЗ-гр.С.
Съдът намира, че част от така възприетото становище е правилно и са налице достатъчно пречки за постановяване на исканото от молителя разпореждане за вписване.
Видно от заявлението и от приложените към него доказателства е, че не са налице данни да е била вписана исковата молба, в рамките на образуваното производство по която е постановено и съдебното решение на ВКС, чието отбелязване се иска. За да може да се отбележи едно влязло в сила съдебно решение по реда на чл. 14 от Правилника за вписванията /ПВ/, е необходимо да е налице вписана искова молба по чл. 11 от ПВ, а такава няма и не е установено да има и от съдията по вписванията след извършената служебна справка за това, видно от обжалваното определение. Вписването на съдебното решение по вече вписана искова молба и в този смисъл само на формално основание, заявлението на жалбоподателя Н. Е нередовно.
Нередовност е налице и по отношение на представеният акт за вписване. Видно от съдебното решение е, че неразделна част от същото е скицата на л. 47 от гр.д. № 2087/1997г. по описа на ПРС. Представената със заявлението в нотариално заверено копие скица по никакъв начин не може да се възприеме като скица, съставляваща неразделна част от съдебно решение, защото на нея не се виждат подписите на съдебния състав на КВС, постановил решението. Не е ясно и дали това е именно скицата на лист 47 от посоченото първоинстанционно дело. Така, актът чието отбелязване се иска остава непълен и то в частта на индивидуализация на недвижимия имот, върху който се признават вещни права.
Не може да се приеме, че е налице и идентичност между представената като част от съдебното решение скица и тази с № К36783/18.04.2011г., описваща имота според действащия кадастрален план от 1994г. Първата скица е по регулационния план от 1989г., а втората по регулационния план от 1994г. За да се удостовери идентичност в този случай е задължително представянето на нарочни доказателства за това, а такива няма. Точната индивидуализация на имота е задължително условие за вписването, с оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. “в” от ПВ, защото отбелязването или вписването на акт, с който се признават права върху недвижим имот, предполага несъмненост в описанието на имота, по отношение на който тези права са признати.
При така изложените обстоятелства, съдът намира, че правилно е бил постановен обжалваният отказ.
За пълнота, но не на последно по значение място, следва да се отбележи, че единствено аргументите за липса на реквизити по чл. 6, ал. 1, б. “а” от ПВ са неправилни. Вярно е, че в съдебното решение, чието отбелязване се иска, липсват данни за имена, адреси, ЕГН и дата и място на раждане на лицата по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Но видно е, че страна по съдебното производство са били именно лицата, имащи право на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ от имуществото на прекратеното ТКЗС- с. С. На тях законът им е предоставил една специфична процесуална правосубектност, при която не се изисква индивидуализация на всяко едно физическо лице, като отделен правен субект. В този смисъл, липсата на имена и адреси и ЕГН на всяко едно от лицата по чл. 27, ал.1 от ЗСПЗЗ не би следвало да е пречка за извършване на отбелязването/ вписването на съдебното решение, страна по което са правоимащите по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Достатъчно е, с оглед изискванията на чл. от ПВ да е налице индивидуализация със всички изискуеми задължителни реквизити за това на лицата, представляващи субекта по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно тези по § 29, ал. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ от 1995г., респективно на избраните по реда на § 12 от ЗИД на ЗСПЗЗ от 1998г. И тук се явява поредната нередовност на заявлението, защото никъде не са представени доказателства за това, че заявителят Н.Й.Н. с ЕГН *** е председател на комисията, представляваща лицата по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ и , че е снабден с надлежна представителна власт в съответствие и в сроковете по § 12, ал. 5 от ЗИД на ЗСПЗЗ от 1998г. Ето защо и на това основание заявлението правилно е било прието за неоснователно, но поради мотивите изложени тук.
Ето защо така постановеният отказ е законосъобразен и следва да се потвърди, а жалбата да се остави без уважение.
Водим от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказ за вписване на съдебно решение № 1446108/04.03.2009г. по гр.д. № 5012/2007г., VIг.о. на ВКС, по заявление на Н.Й.Н., с вх. § 1943/25.05.2011г., в качеството му на председател на комисията, представляваща лицата, имащи право на дял по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ от имуществото на прекратеното ТКЗС, с. С., общ. С., който отказ е обективиран с определение № 98 от 25.05.2011г. на съдия по вписванията при АРС.


Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1.......... 2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов