КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Отбелязване СР приватизационен договор
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=3977
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 27 Сеп 2012, 09:47 ]
Заглавие:  Отбелязване СР приватизационен договор

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2735

Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 19.09.2012г. в състав:

Председател: Ф. Р. Членове:А.И. Д.Т.

като изслуша докладваната от съдия А.И. ч.ж.N2418/2012 г. по описа на ПОС, намира следното:

Производство по глава XIX от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „А. с.” ООД-гр.А. за отмяна на определение №113/11.07.2012 г. на съдията по вписване при АРС, с което е отказано отбелязване на влязлото в сила съдебно решение №37/02.03.2005 г. на П. окръжен съд, т.о. по гр.д.№801/2000 г.по вписана искова молба. Жалбоподателят поддържа, че определението е неправилно и моли да се отмени обж. Акт и да бъде задължен съдията по вписване при ПРС са впише отбелязването на вл.с.съдебно решение към вписаната искова молба.

Частната жалба е постъпила в срока по чл. 214, ал. 1 ГПК, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна:

С молба от 11.7.2012 г. е поискано отбелязване на съдебно решение №37/02.03.2005 г. на П. окръжен съд, т.о. по т.д.№801/2000 г. към вписана искова молба, с което се отхвърлят като неоснователни исковете с пр.осн. чл.26, ал.1 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на приватизационен договор за покупко-продажба на търговското предприятие на „А. с.”ЕОД-гр.А. по реда на чл.35 и сл. от ЗППДОП, иск по чл.108 ЗС за отстъпване на собствеността и предаване на владението върху цялото търговско предприятие на приватизираното дружество, както и иск с пр.осн.чл.431, ал.2 , вр. с чл.498 ГПК- да бъде признато за установено, че решение по ф.д. №7050/1995 г. на ПОС, с което е вписано прехвърляне на дяловете на Община А. в процесното дружество на колектива от физически лица, е вписано несъществуващо обстоятелство и да бъде заличено вписването от търговския регистър.

Мотивите за отказа на съдията по вписванията са, че исканото отбелязване не попада в хипотезата на чл.4, “З” от Правилника за вписванията, съгл. която това решение не подлежи на вписване, т.к. на вписване, отбелязване и заличаване подлежат актовете, които имат правни последици относно собствеността и ограничените вещни права върху недвижими имоти, т.е. вл.с. съдебни решения, които заместват актовете по б.”а”, както и решенията с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви; отбелязването се извършва по реда на чл.115, ал.1 ЗС и чл.44 ПВ по представен препис на влезлите в сила решения, постановени по вписани ИМ; че приватизационните договори не са актове, подлежащи на вписване, отбелязване или заличаване, съгл. ТР №1/15.06.2010 г. по т.д.№1/2009 г. на ОСГК на ВКС, където е казано, че приватизационния договор не е търговска сделка, а особена гражданскоправна сделка с административни елементи; че с приватизационната продажба се прехвърля право на собственост върху дяловете, акции или части от имуществото на ТД с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала, но носител на вещните права остава дружеството, поради което не подлежат на вписване в книгите за вписване по реда на ЗС и ПВп, а само по реда, предвиден в ТЗ и ЗТР. Друг мотив за отказа е, че липсва индивидуализация на имота – описание, вид, местонахождение, номер на имота, площ и граници, съгл. разпоредбата на чл.6, ал.1 ПВ, а при наличие на одобрена кад.карта и кад.регистър -не са налице данните за нед.имоти по чл.6, ал.3 ПВ вр. с чл.60,т.1-7 от ЗКИР, не е приложена и скица – копие от кадастралната карта.

ПОС намира, че въпросът дали ИМ е правилно или неправилно вписана е правно ирелевантен, т.к. на обжалване подлежат само отказите на съдията по вписвания, а не и действията, с които се уважават исканията за вписване. От тук и отговора на въпроса задължен ли е съдията по вписване да извърши отбелязване на влязло в сила съдено решение по вписана искова молба, след като констатира, че вписаната ИМ няма съдържание и влязлото в сила съдебно решение не е подлежащ на вписване или отбелязване акт? Отговорът е ДА! И правното основание за това е в чл.13 и чл.14 от ПВп, където е казано, че заличаването на вписването става като в партидната книга се отбележи съдебния акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производстото по образуваното дело и още, че влезлите в сила съд.решения, постановени по вписани искови молби се отбелязват по начина, посчен в чл.12, по представен препис от решението; решението трябва да отговаря на изискванията на чл.6. ПВп.

От приложените по преписката доказателства се установява, че ИМ е вписана на 25.10.1999 г., а недвижимите имоти са описани на стр. 39 и 40 от ч.гр.д.2418/2012 г. на ПОС, от което е видно, че същите се намират в гр.Асеновград. Това населено място е район с одобрена кадастрална карта и съгл. чл.6, ал.3 от ПВп, изм. ДВ, бр.67 от 16.08.2005 г., описанията се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 от ЗКИР като се прилага и скица-копие от кадастралната карта. Това изискване е въведено с измененото на чл.6 от ПВп от 16.08.2005 г., а решението на ПОС по т.д.№801/2000 г., чието отбелязване се иска е влязло в сила на 17.01.2012 г., т.е. недвижимите имоти, които се засягат с решението имат нови номера съгласно вл.с.кад.карта на гр.А., но решението е постановено на 05.03.2005 г., т.е преди изменението на чл.6 от ПВп и в диспозитива на това съд.решение не са описани поименно недвижимите имоти, а е постановено, че се отхвърлят исковете на общината-ищец за прогласяване нищожността на приватизационен договор за покупко-продажба на търговското предприятие на „А. с.”ЕООД, както и че е отхвърлен иска на общината –ищец за осъждането на ответниците да отстъпят собствеността и да предадат владението върху цялото търговско предприятие на приватизираното дружество като съвкупност от всички активи, пасиви и фактически отношения. При това положение процесното решение като акт трябва да се отбележи в партидната книга с диспозитива така, както е постановено без да се изискват описания на недвижимите имоти, влючени в търговското предприятие по реда на чл.6 ПВп.

Това налага извода, че определението на съдията по вписванията при ПРС, с което е отказано вписването на акта, е неправилно и следва да бъде отменено и преписката бъде върната обратно за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на настоящето определение.

Водим от гореизложеното, Пловдивският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ постановеното определение от №113/11.07. 2012 г. на съдията по вписване при АРС по молба вх.№3183/11.07.2012 г. на „А. с.”ООД-гр.А., с което е отказано отбелязване на влязлото в сила съдебно решение №37/02.03.2005 г. на П. окръжен съд, т.о. по гр.д.№801/2000 г. по вписана искова молба.

ВРЪЩА преписката на Служба по вписванията гр. А., за изпълнение от съдията по вписванията на указанията, дадени в мотивната част на настоящето определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/