КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ДТ при апорт
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4334
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 16 Сеп 2013, 08:47 ]
Заглавие:  ДТ при апорт

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1467
гр.Пловдив 14.05.2013 г.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, VІІІ –ми граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Г.
ЧЛЕНОВЕ: Р. А.
В. А.

като изслуша докладваното от съдията Р.А. ч.гр.д.№ 1108/2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.577 от ГПК.

Образувано по жалбата на ” *. *. *. ” ООД със седалище и адрес на управление - гр.С., р-н С., ж.к. „Я.”, ул.”М. П.” №*, чрез управителя В.Т., против определение от 20.03.2013 г. на Съдия по вписванията при ПРС по преписка с вх.№ 7005/20.03.2013 г., с което е отказано да се извърши вписване на Дружествен договор на ” *. *. *. ” ООД , относно апортна вноска на недвижими имоти в капитала на дружеството.

Частната жалба е постъпила в съда в рамките на предвидения срок за обжалване и изхожда от лице, имащо право на обжалване. Ето защо същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Видно от мотивите на обжалвания акт, отказът е постановен поради невнасяне в пълен размер на следващата се за извършване на вписването държавна такса.

Видно от представения за вписване дружествен договор, стойността на апортната вноска на „*******” ООД, представляващи правото на собственост върху пет недвижими имота, е общо 2 043 400 лв., срещу които и дружеството записва 204 340 дяла от капитала на ” *. *. 8. ” ООД, с номинална стойност 10 лв. всеки от тях.

Следващата се държавна такса за това вписване се определя по правилата на чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като чл.2 от тарифата предвижда, че за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Цената, по която е таксуван дружествения договор, е цената на апортната вноска на „*******” ООД, или 2 043 400 лв., срещу която са записани и дялове в капитала на дружеството. Размерът на държавната такса за извършване на исканото вписване е в размер 0,1 на сто от тази стойност, или 2 043,40 лв. Не се споделя становището на съдията по вписванията, че в случая приложение намира нормата на чл. 96, ал.3 от ЗННД, според която при разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете и че за определяне на дължимия се размер на държаваната такса за вписването следва да се вземе предвид пазарната оценка на имотите, предмет на апортната вноска, а именно 4 518 700 лв., според представената оценка на три вещи лица. Независимо от това различие в становищата обаче, отказът да се извърши исканото вписване следва да се потвърди от окръжния съд, доколкото по приложената преписка има данни, че молителят е внесъл държавна такса в размер от 1133,40 лв., а не дължимия се от него размер на държавната такса от 2 043,40 лв.

По изложените мотиви съдът
О П Р Е Д Е Л И :


ПОТВРЪЖДАВА определение от 20.03.2013 г. на Съдия по вписванията при ПРС по преписка с вх.№ 7005/20.03.2013 г., с което е отказано да се извърши вписване на Дружествен договор на ” *. *. *. ” ООД , относно апортна вноска на недвижими имоти в капитала на дружеството.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/