КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Продажба от Ликвидационен съвет ТКЗС - форма, дан. оценка
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4385
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 05 Мар 2014, 13:47 ]
Заглавие:  Продажба от Ликвидационен съвет ТКЗС - форма, дан. оценка

О П Р Е Д Е Л Е Н И E №3103
30.10.2013г., град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД - VII граждански състав в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ГЕШЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ПЕТРОВА
МИХАЕЛА ЛАЗАРОВА

Като разгледа докладваното от Председателя ч.гр.дело №3108 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Б.Т.С. с ЕГН:**********,***, против Определение от 24.09.2013 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд-гр.П., с което е отказано вписване в книгите за вписвания при Служба по вписванията-П. на договор от 02.08.1996г. за прехвърляне на недвижим имот, кооперативна собственост, между Общо събрание на правоимащите на ТКЗС в ликвидация-с.Б. р. и Б.Т.С.. Излагат се конкретни доводи за незаконосъобразност на постановения отказ и се иска той да бъде отменен със задължаване на съдията по вписванията към РС-П. да впише представения договор.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275,ал.1 от ГПК,същата изхожда от легитимирано лице имащо право да обжалва постановения отказ за извършване на нотариално удостоверяване – вписване, поради което е допустима и следва да се разгледа по същество.

Съдията по вписванията е бил сезиран с молба вх.рег.№ 2171/24.09.2013 година , подадена от настоящия жалбоподател Б.Т.С., за вписване на представен с молбата Договор от 02.08.1996г. за продажба на имущество по реда на чл.27 от ЗСПЗЗ и чл.52 от ППЗСПЗЗ, сключен между Общото събрание на правоимащите на ТКЗС в ликвидация-с.Б. р., представлявано от Комисия по пар.29,ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, от една страна като продавач, и молителя Б.Т.С., от друга като купувач, по отношение следното имущество: съоръжение – едноетажна масивна сграда с площ от 42 кв.м., ведно с бетонова площадка с площ от 605 кв.м. в парцел **, масив **, ОКЕ ***** в землището на с.Б. р., общ.П., на цена 8090лв., постигната на търг с явно наддаване, проведен на основание чл.48,ал.8 от ППЗСПЗЗ. Договорът е в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите на страните.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да се извърши вписване на цитирания договор с мотиви, че същият не отговаря на изискванията за форма на подлежащите на вписване актове по чл.3,ал.1 от ПВ – нотариална или с нотариално заверени подписи. Второто основание за последвалия от съдията по вписвания отказ за вписване посочения договор е ,че по делото не е внесена държавна такса и тъй като се касае до охранително производство такава се дължи съгласно ТДТСАВ- чл.2 .По делото е представена данъчна оценка касаеща обект от 19 кв. м ,находящ се имот с пл. № ******, поради което СВ е приел,че от страна на молителят липсва коректна данъчна оценка на имотите, предмет на договора,което е самостоятелно основание за последвалия отказ.

Представеният за вписване договор от 02.08.1996г., както е отразено в него, е сключен след проведен на основание чл.48,ал.8 /Доп.-ДВ, бр.8 от 1993г./ от ППЗСПЗЗ търг. Посочената разпоредба, допуска във връзка с разпределение на имуществото на ТКЗС и другите образувани въз основа на тях организации, дълготрайните активи да се продават на търг в случай, че лицата с право на дял от имуществото на тези организации не желаят да получат дълготрайните активи срещу полагащите им се дялове. Търгът се провежда от ликвидационния съвет по реда на чл.43,ал.2 /ДВ, бр.72 от 1993г./ от ППЗСПЗЗ, която разпоредба препраща към Наредбата за търговете, приета с ПМС №105 от 15.06.1992г., обн.ДВ, бр.50 от 19.06.1992г., отменена /ДВ, бр.85 от 26.09.2003г./, предвиждаща сключване на договора със спечелилия търга в писмена форма. Едва с изменението на разпоредбата на пар.29,ал.1 /ДВ, бр.79 от 17.09.1996г./ от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ, бр.45/1995г./, което е в сила след сключването на настоящия договор, изрично е предвидена за сключването на такъв относно моторните превозни средства и недвижимите имоти писмена форма с нотариална заверка на подписите, както правилно възразява жалбоподателят.

Представеният за вписване договор от 02.08.1996г. касае прехвърляне на правото на собственост чрез продажба върху недвижим имот, който като такъв съставлява подлежащ на вписване акт по чл.4,б.А от Правилника за вписванията. На вписване, обаче, подлежат само актовете, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис, съгласно чл.3,ал.1 от ПВ, което изискване не се отнася само за вписването на актове, издадени от надлежните държавни органи, според чл.3,ал.2 от ПВ. В конкретния случай хипотезата на изключение не е налице, тъй като договора е сключен с Общото събрание на правоимащите на ТКЗС в ликвидация-с.Б. р. чрез Комисия по пар.29,ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, което несъмнено няма качеството на държавен орган. При това положение и като се има предвид, че представеният за вписване договор не е извършен по нотариален ред и не е с нотариална заверка на подписите,каквито безспорно изисквания не са били налице към момента на сключването му както правилно се твърди в жалбата , но същият не отговаря на изрично предвидената за целите на вписването форма, поради което и на основание чл.32а,ал.1 от ПВ правилно съдията по вписванията е отказал да извърши вписването му.

Основателни са и съображенията на съдията по вписвания за постановения отказ ,поради това ,че по делото не са представени доказателства за внесена държавна такса, както и това, че в представеното удостоверение за данъчна оценка липсват доказателства, че същата е относима за настоящите имоти предмет на договора , тъй като липсват доказателства за тяхната идентичност.

С оглед изложеното ,постановения отказ е правилен и законосъобразен и като такъв жалбата неоснователна и следва да се остави без уважение.

Ето защо , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Б.Т.С. с ЕГН:**********,***, против отказа на съдия по вписванията при Районен съд-гр.П., постановен с Определение от 24.09.2013 г., за вписване на договор от 02.08.1996г. за прехвърляне на недвижим имот, кооперативна собственост, между Общо събрание на правоимащите на ТКЗС в ликвидация село Б. р. и Б.Т.С..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл.280,ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/