КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ИМ -иск по чл. 29, ал. 3 СК
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4460
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 29 Окт 2014, 16:41 ]
Заглавие:  ИМ -иск по чл. 29, ал. 3 СК

Определение № 2028 от 09.07.2014 г. по гр. д. № 1905/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив

Чл. 569, т. 5 ГПК Чл. 114 ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Чл. 11 ПВ Чл. 29, ал. 3 СК

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Ш.
ЧЛЕНОВЕ: Ф. Р.
Т. А.

Производство по чл.577, ал.1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от адв.И.И.М. - А. като пълномощник на В.Д.М. против Определение от 03.06.2014г. на съдия по вписванията при П. районен съд , с което е отказано извършването на нотариално действие по чл.569, т.5 ГПК по молбата на жалбоподателката с вх.№ 14402/ 03.06.2014г. по входящия регистър на Агенция по вписванията, ТЗ Служба по вписванията с район на действие РС- П. По изложени доводи в частната жалба се иска отмяна на обжалваното определение и разпореждане вписването на исковата молба.

Пловдивски окръжен съд като взе предвид представените по делото доказателства, намери следното:

Видно от отбелязването върху обжалвания акт, същият е връчен на пълномощник съобразно представено пълномощно от 20.02.2012г. Й. Т.Г., на 05.06.2014г., поради което подадената чрез първоначалния пълномощник адв.М.-А. на 10.06.2014г. частна жалба се явява в срока по чл.275, ал.1 ГПК и като такава е процесуално допустима.

С молба вх.№ 14402/ 03.06.2014г. от адв.И.И.М. - Ангелова като пълномощник на В.Д.М. , с която е поискано на основание чл.11 във връзка с чл.4, б.3 ПВ да се впише исковата молба с вх.№ 19271/23.04.2014г. по описа на РС-П. с правно основание чл.29, ал.3 СК относно предявен срещу Х. М. М. иск по повод описани в молбата два недвижими имота. В приложение на молбата са били представени посочената искова молба, скица, схема и удостоверение за данъчна оценка, върнати в последствие по искане на пълномощника Й. Г..

С обжалваното определение съдията по вписванията е констатирал характера на предявения по чл.29, ал.3 СК иск за определяне на по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, поради което мотивирал неподлежащата на вписване искова молба с посоченото правно основание, както и необходимостта от вписване на искови молби, касаещи вещни права, уредени в чл.114 Закона за собствеността, във връзка с чл.11 от Правилника за вписванията.

С частната жалба се прави довод, че доколкото съдебното решение по уважен с посоченото правно основание иск е конститутивно по своя характер, то се оборва презумпцията за равни дялове на бившите съпрузи, като при предявен иск на посоченото правно основание вписаната искова молба ще покаже на третите лица, че има спор относно тези имоти.

Независимо от развития довод за наличие на интерес за молителката от вписване на исковата молба, не може да се отчете наличието на правен интерес, признат със законовата регламентация на чл.114 Закона за собствеността, както правилно е мотивирано и от съдията по вписванията. Извод в тази насока не може да се направи и от постановеното Тълкувателно решение №7/2013г. постановено по тълк.дело № 7/ 2012г. на ОСГТК на ВКС.

С оглед на това частната жалба се намира за неоснователна, а обжалвания отказ на съдията по вписванията ще се потвърди.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 03.06.2014г. на съдия по вписванията при П. районен съд , с което е отказано извършването на нотариално действие по чл.569, т.5 ГПК по молбата на адв.И.И.М. - А. като пълномощник на В.Д.М. с вх.№ 14402/ 03.06.2014г. по входящия регистър на Агенция по вписванията, ТЗ Служба по вписванията с район на действие РС- П.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението за изготвянето му пред ВКС на РБ.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/