КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Вписване особен залог
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4519
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 20 Май 2015, 08:35 ]
Заглавие:  Вписване особен залог

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 947

гр. Пловдив, 28.03.2014 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, 5-ти граждански състав,

в закрито заседание, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Светлана Изева
ЧЛЕНОВЕ : Радостина Стефанова
Виолета Гъдева


като разгледа докладваното от съдията Виолета Гъдева гражданско дело № 309/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по чл. 274 и сл. от ГПК.

„Райфайзенбанк /България/” ЕАД, чрез адв. Г.Х., обжалва отказа /№ 743/11.11.2013 г./ на Служба по вписванията, гр. Пловдив, за вписване особения залог на търговското предприятие на „Я. и сие” ООД, гр. Пловдив, учреден с договор за залог на търговско предприятие /по реда на ЗОЗ/ от 04.04.2011 г. , и иска той, постановеният отказ, да бъде отменен като неправилен, а молбата за вписване - уважена след довнасяне на дължимата държавна такса, 80 лв.

Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното :

Частната жалба е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Съдията по вписванията, като разглежда документите от преписката по молбата за вписване поотделно и в съвкупност, приема, че особеният залог подлежи на вписване съгл. чл. 22а, ал. 1 от ПВ, но че вписването на особен залог върху недвижим имот се допуска след представяне на писмена декларация от залогодателя ,, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски; наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка /чл. 264 , ал. 1 от ДОПК/. Но в преписката не се съдържа декларация от С. Я., в качеството му на управител на „Я. и сие” ООД, за липса на непогасени публични задължения за 2013 г. А в приложените данъчни оценки, валидни до 30.06.2011 г., не се съдържат номерата на имотите, до които се отнасят. И последно, дължимата държавна такса за вписването е не 250 лв., а 330 лв. /чл. 1 от ТДТСЦРОЗЗОЗ/.

Предвид горното молбата за вписване е незаконосъобразна /неоснователна/ , респ. съдията по вписванията трябва да се произнесе с отказ /чл. 32а, ал. 1, изр. 1, пр. 1 от ПВ/.

Постановеният отказ е правилен, поради което трябва да бъде потвърден, а настоящият състав, като застъпва съображенията на съдията по вписванията, може да не излага свои мотиви по същество /чл. 272 вр. чл. 278, ал. 4 от ГПК/.

Така Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,О П Р Е Д Е Л И :


ПОТВЪРЖДАВА отказа на Служба по вписванията, гр. Пловдив, за вписване особения залог на търговското предприятие на „Я. и сие” ООД, гр. Пловдив, учреден с договор за залог на търговско предприятие от 04.04.2011 г.

Определението подлежи на обжалване /с частна жалба/ пред Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/