КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Дек 2022, 07:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване-копия от електронни документи,чл.183 и чл.184 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 30 Юни 2022, 14:54 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 294
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1294
гр. Пловдив, 20.05.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Светлана Ив. Изева
Членове: Радостина Анг. Стефанова
Светлана Анг. Станева
като разгледа докладваното от Светлана Ив. Изева Въззивно частно
гражданско дело № 20225300500625 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.274-277 във вр.с чл.577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Ей Би инвестмънс груп“АД,със седалище и адрес
на управление гр.София,ул.”Опълченска“№ 46-48,ет.8 чрез пълномощника адв.Д.Т. против
определение от 14.02.22г.на съдията по вписванията при Служба по вписванията при ПдРС
по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с което на основание чл.32а от Правилника за
вписванията във вр.с чл.73,ал.5 от ТЗ вр.с чл.8,ал.2 от ПВ е отказано вписване на Устав на
Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс груп“АД по молба с вх.№ 93221/08.12.21г. от
„Ей Би инвестмънс груп“АД до Служба по вписванията гр.София при АВ,изпратена
служебно с писмо изх.№ 623/11.02.22г. от съдията по вписванията при СРС
съгл.определение № 596/26.01.22г.на СГС,входирано в СВ гр.Пловдив с вх.№
3805/14.02.22г.Жалбоподателят моли да бъде отменен като неправилен обжалвания акт по
изложени в частната жалба съображения.Представят се писмени доказателства.
ПдОС, след като обсъди доводите,изложени в частната жалба и доказателствата по
делото, намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирана страна против обжалваемо определение
по чл.577 от ГПК,поради което е допустима.
Разгледана по същество,същата е неоснователна по следните съображения:
Подадена е първоначално молба вх.№ 93221/08.12.21г.от „Ей Би инвестмънс
груп“АД до СВ гр.София при АВ за вписване на Устав на „Ей Би инвестмънс груп“АД,с
който е извършена непарична вноска на недвижими имоти,като е постановен отказ за
1
вписване от съдията по вписванията при СРС.Отказът е обжалван с частна жалба пред
СГС,който с определение № 596/26.01.22г. е отменил отказа на съдията по вписванията при
СРС и е върнал преписката на същия с указания да изпрати преписката,образувана по
молбата,на СВ-гр.Пловдив за преценка дали са налице предпоставките за поисканото
вписване на извършената непарична вноска на недв.имоти.В мотивната част на
определението е посочено,че местно компетентният съдия по вписванията при РС-Пловдив
дължи произнасяне по молбата и приложените към нея документи в обема,в който
първоначално са депозирани пред СВ-гр.София.
Междувременно след постановяване на определението на СГС по преписката е
постъпила втора молба от „Ей Би инвестмънс груп“АД от 31.01.22г.(без данни пред кой
орган е депозирана молбата и на коя дата),с която се представят още документи и се иска те
да се вземат предвид от съдията по вписванията при ПдРС при произнасянето му по молбата
вх.№ 93221/08.12.21г.
Преписката вх.№ 3805/14.02.22г.пред Службата по вписванията към ПдРС е
образувана след постъпило писмо от 11.02.22г.от съдията по вписванията при СРС,който
изпраща в СВ гр.Пловдив молбата вх.№ 93221/08.12.21г. от „Ей Би инвестмънс груп“АД до
СВ гр.София при АВ.С атакуваното определение съдията по вписванията при ПдРС е
отказал вписване на устава на „Ей Би инвестмънс груп“АД,като е приел,че производството е
по реда на чл.4,буква „л“ от ПВ във вр.с чл.73,ал.2 от ТЗ.Позовавайки се на мотивите в
определение № 596/26.01.22г.на СГС,съдията по вписванията е постановил акта си като е
взел предвид само и единствено документите,приложени към молба вх.№ 93221/08.12.21г.
По същество е приел,че не е представено в оригинал или официално заверен препис
нотариално заверено съгласие на вносителя „Бигла- III“ООД,изискуемо съгл.чл.73,ал.5 от
ТЗ.Констатирал е също,че част от изпратените от съдията по вписванията при СРС
документи не са в оригинал или официално заверени преписи-декларацията по чл.264,ал.1
от ДОПК,скици на поземлените имоти,заключението на вещите лица за оценка на
непаричната вноска,а във вид на копия или копия,заверени от дружеството-
вносител.Отделно от това не били представени документи/нотариални
актове,удостоверяващи правото на собственост върху недв.имоти от вносителя,както и
решение,взето с протокол на ОС на акционерите на „Ей Би инвестмънс груп“АД и от
решение,взето с протокол от ОС на съдружниците на „Бигла-III“ООД.
В частната жалба на първо място се твърди,че съдията по вписванията е следвало да
разгледа всички налични по преписката документи,включително и тези,представени с
втората молба от 31.01.22г.от „Ей Би инвестмънс груп“АД.Излагат се доводи,че при
разглеждане на частната жалба е допустимо събирането на доказателства,включително
допълнителни.
Настоящата инстанция намира,че правилно съдията по вписванията при ПдРС се е
произнесъл по преписката с атакувания акт само въз основа на представените с
първоначалната молба на „Ей Би инвестмънс груп“АД пред СВ –София документи,тъй като
се е съобразил с указанията на СГС,дадени в определение № 596/26.01.22г.на СГС,които са
2
задължителни за съдията по вписванията.Няма пречка допълнително представените
документи с втората молба да се приемат като такива,приложени към частната жалба до
ПдОС и да се вземат предвид от настоящата инстанция при разглеждането на настоящата
частна жалба.
Обаче дори и като взе предвид всички представени от „Ей Би инвестмънс груп“АД
документи-представените с двете молби и с частната жалба,ПдОС намира за правилен
отказа на съдията по вписванията при ПдРС поради следното:
Действително с втората молба и с частната жалба са представени липсващите преди
това нотариални актове,съгласие от вносителя „Бигла- III“ООД,решения от протоколи на ОС
на акционерите на „Ей Би инвестмънс груп“АД и ОС на съдружниците на
„Бигла-III“ООД.Те обаче не са представени в оригинал,а в заверени копия от АВ,че
съдържанието им е идентично с електронния образец.Т.е.касае се за документи,които
представляват копия от електронни документи.Съгл чл. 184,ал.1 от ГПК електронният
документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис,заверен
от страната,като при поискване страната е длъжна да представи документа на електронен
носител.
В случая са представени копия от електронни документи,които не представляват
официално заверени преписи,а в производство по вписване на актове относно недвижими
имоти съдията по вписванията не може да изисква представяне на оригинал на документ по
см.на чл.183,ал.1 от ГПК,доколкото непредставянето на такъв би представлявало
нередовност на молбата за вписване.А съгл.т.1 от ТР № 7/2012 от 25.04.2013г.на ВКС
съдията по вписванията не може да дава указания за отстраняване на нередовности в
акта.Той може само да провери дали актът подлежи на вписване и дали отговаря на
изискванията за съдържание и форма.Ако констатира несъответствия, извършването на
вписването следва да бъде отказано, тъй като нередовностите на акта не могат да се
отстранят в рамките на производството по вписване.

Предвид изложеното обжалваното определение от 14.02.22г.на съдията по
вписванията при Служба по вписванията при ПдРС по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с
което е отказано вписване на Устав на Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс
груп“АД,с който е извършена непарична вноска на недвижими имоти,е правилно,а частната
жалба против него като неоснователна следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба на „Ей Би
инвестмънс груп“АД,ЕИК-206405947,със седалище и адрес на управление
3
Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
гр.София,ул.“Опълченска“ № 46-48,ет.8 против определение от 14.02.22г.на съдията по
вписванията при Служба по вписванията при ПдРС по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с
което на основание чл.32а от Правилника за вписванията във вр.с чл.73,ал.5 от ТЗ вр.с
чл.8,ал.2 от ПВ е отказано вписване на Устав на Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс
груп“АД по молба с вх.№ 93221/08.12.21г. от „Ей Би инвестмънс груп“АД до Служба по
вписванията гр.София при АВ,изпратена служебно с писмо изх.№ 623/11.02.22г. от съдията
по вписванията при СРС съгл.определение № 596/26.01.22г.на СГС,входирано в СВ
гр.Пловдив с вх.№ 3805/14.02.22г.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването
му на жалбоподателя.
4


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов