КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:51

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: §6 ал.5 ПЗР на ЗУТ- не може да бъде предмет на сделка като УПИ
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2009, 09:29 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № /30.07.2009г., гр.Разград

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Разград
На тридесети юли, две хиляди и девета година

В закрито съдебно заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Й.
ЧЛЕНОВЕ: И.Г.
А.Х.

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията И.Г.

*** по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.577 ГПК.

Постъпила е частна жалба от Х.М.Ю. ЕГН ********** *** и Ш.Д.Ч. ЕГН ********** ***, които молят съда да отмени определение №64/14.07.2009г. на съдия по вписванията при РС Разград за отказ от вписване на НА №138, т.3, дело №476/2009г. за покупко-продажба на недвижим имот на нотариус Р.И., рег.№378 с район на действие РС Разград. В жалбата си страните по продажбената сделка сочат, че постановеното определение е незаконосъобразно и изводите, направени в него, не кореспондират на действителната фактическа обстановка, както и на относимите законови норми.

Съдът, след преценка на представените писмени доказателства и изложените твърдения в жалбата, констатира следната фактическа обстановка:

С констативен НА №137/24.06.2009г., т.3, рег.№5418, дело №475/2009г. на нотариус Р.И. с район на действие РС Разград Х.Ю. е призната за собственик по давностно владение и наследство на поземлен имот с площ 570 кв.м., за който по одобрения със Заповед №534/1992г. на гр.Ц. К. план е отреден имот пл.№1010 в кв.75, при граници: улица, имот пл.№1015, имот пл.№1012, имот пл.№1011 и имот пл.№1009. Съдията по вписванията при РРС е отказал да впише констативния нотариален акт в книгите на Службата по вписванията, тъй като в НА не е посочен адрес на имота и поради това, че не може да се установи какъв е номера на имота предвид несъответствие в номерата по данъчната оценка, скицата и нотариалния акт. С определение от 7.07.2009г. по ч.гр.д.№219/2009г. по описа на ОС Разград отказът на съдията по вписванията е отменен и е разпоредено вписването на нотариалния акт, което е станало на 7.07.2009г.

На 24.06.2009г. Х.Ю. е продала недвижимия имот на Ш.Ч. и сделката е оформена с НА №138/24.06.2009г., т.3, рег.№5422, дело №476/2009г. на нотариус Р.И.. В нотариалния акт за покупко-продажба имотът е описан по горния начин. В преписката отново е приложена скица №125/7.05.2009г., в която е отбелязано, че парцел ІХ-1010 е УПИ с площ 905кв.м. при кадастрална основа 570кв.м. Приложено е и удостоверение №82/8.05.2009г., издадено от Кмета на Община Ц.К., от което се установява, че към момента за града действа план от 1992г. и по този план поземленият имот №ІХ- 1010 в кв.75 е идентичен с имот пл.№1010, който е извън регулацията на града по по-стария план на града, действал от 1985г. до 1992г.

Въз основа на така установената фактическа страна, съдът направи следните правни изводи: Частната жалба е основателна. За да откаже вписване на НА за покупко-продажба, съдията по вписванията отново е приел, че в НА не е посочен адрес на имота, че не може да се установи какъв е номера на имота предвид несъответствие в номерата по данъчната оценка, скицата и нотариалния акт, както и че не става ясно имотът урегулиран ли е или не. Ако не е, то тогава действа правилото на §6 ал.5 ПЗР на ЗУТ, според което не могат да се извършват разпоредителни сделки за дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметките по регулация, когато такива се предвиждат. Всяко от посочените основания, послужили на съдията по вписванията за отказ от вписване на НА, следва да бъдат разгледани поотделно.

На първо място, отказът е постановен поради непосочване на адрес на имота, като съдията по вписванията се е позовал на опеделението за адрес на недвижим имот, дадено в §1 т.10 ЗКИР. Съдът в настоящия си състав намира, че нотариалният акт съдържа всички реквизити на чл.580 ГПК. По отношение на описанието на имота приложение намира разпоредбата на чл.6 ал.1 б.”в” ПВ, според която следва да се посочи вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Всички индивидуализиращи елементи на имота се съдържат като негово описание в съставения нотариален акт. Както е отбелязано и в определението, постановено по ч.гр.д.№219/2009г. по описа на ОС Разград, посочените индивидуализиращи признаци от описанието на имота не следва да се тълкуват като комолативно дадени. Достатъчно е имотът да е описан в съответствие с чл.6 ал.1 б.”в” ПВ по начин, който да го индивидуализира и отграничи от другите имоти. Съдът не споделя тълкуването, направено в обжалваното определение, че в настоящия случай трябва да бъде посочен и адрес. Видно от приложеното удостоверение №82/8.05.2009г., към настоящия момент в гр.Ц. К. действа план от 1992г., следователно не е одобрена кадастрална карта от АВ. Съгласно чл.6 ал.3 ПВ само, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. В случая не е така, ето защо разпоредбите на ЗКИР, вкл. и изискването за посочване на адрес, не са приложими за описанието в конкретния нотариален акт.

На второ място, отказът е постановен поради това, че не може да се установи какъв е номера на имота предвид несъответствие в номерата по данъчната оценка, скицата и нотариалния акт. Видно от удостоверение №82/8.05.2009г., имотът е индивидуализиран като пл.№1010 по стария план, действал от 1985г. до 1992г. През 1992г. е приет нов план, според който имотът вече се характеризира като поземлен имот №ІХ- 1010. Между двата имота е налице идентичност. За да се приеме, че не е спазено изискването на чл.6 ал.1 б.”в” ПВ, следва да е налице пълна липса на описание на имота с посочване на неговия номер. В конкретния случай нотариалният акт съдържа номер на имота. Тъй като с констативния НА №137/24.06.2009г. продавачът доказва собствеността си само върху имота с площ 570 кв.м., не би могъл да продаде имот, различен от притежавания от него обем собственически права (новият поземлен имот №ІХ- 1010 е с площ 905 кв.м.).

Третото основание за отказ, съдържащо се в обжалваното определение, се намира във връзка с горните доводи. Съдията по вписванията е приел, че ако имотът е с неуредени регулационни отношения, по отношение на същия не могат да се извършват разпоредителни сделки съгласно §6 ал.5 ПЗР на ЗУТ. Съдът счита, че действително е в хипотезата на имот с неуредени регулационни отношения, тъй като по новия план имотът е с площ 905 кв.м., а по стария- с 570 кв.м. Продавачът притежава документ за собственост върху имот с площ 570 кв.м. Съгласно §8 ал.1 ПЗР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. Разгледана през тази призма, разпоредбата на §6 ал.5 ПЗР на ЗУТ не означава, че не е възможно извършването на разпоредителни сделки с имот въобще, а че имотът не може да бъде предмет на сделка като урегулиран поземлен имот. Същият, обаче, може да е предмет на продажба като имот по страия план, действал преди приемането на неприложения дворищнорегулационен план, със съответното отреждане и посочване на неуредените сметки. Точно такъв е и настоящият случай- продавачът го притежава във вида и площта по стария план, във този вид и площ съответно го продава.

Предвид изложеното атакуваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката върната на съдията по вписванията за вписване на нотариалния акт в книгите на АВ.

Съгласно чл.577 ал.3 ГПК когато съдът отмени отказа, вписването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него. Молбата за вписване на констативния НА №137, т.3, рег.№5418, дело №475/2009г. на нотариус Р.И. е подадена в СВ при РС Разград на 24.06.2009г., видно от датата на постановения отказ- определението е с №56 от 24.06.2009г. Въпреки, че върху акта е отбелязано вписване на 7.07.2009г., когато е постановено съдебното определение по ч.гр.д.№219/2009г., по силата на цитираната по-горе разпоредба сладве да се счита, че вписването е извършено на 24.06.2009г. Следователно при изповядване на разпоредителната сделка, за която е съставен НА №138, т.3, рег.№5422, дело №476/2009г., е спазена разпоредбата на чл.586 ал.4 ГПК, тъй като документът, легитимиращ продавача като собственик, се счита за вписан в СВ в същия ден.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение №64/14.07.2009г. на съдия по вписванията при РС Разград за отказ от вписване на НА №138, т.3, дело №476/2009г. за покупко-продажба на недвижим имот на нотариус Р.И., рег.№378 с район на действие РС Разград;

Връща преписката на съдията по вписванията при РС Разград за извършване на действия по вписването на НА №138, т.3, дело №476/2009г. за покупко-продажба на недвижим имот на нотариус Р.И., рег.№378 с район на действие РС Разград, което следва да се счита за извършено от подаване на молбата за него.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните (чл.274 ал.3 т.2 ГПК).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

ГО/СП


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов