КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Сеп 2020, 17:39

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: не е посочена цена на предмета на сделката
Ново мнениеПубликувано на: 12 Юли 2011, 12:49 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Фев 2011, 13:03
Мнения: 13
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №109

Град Разград
5.VІІ.2011
В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградски окръжен

В ЗАКРИТО заседание в следния състав:

Председател:
РАЯ ЙОНЧЕВА
Членове:
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
ИРИНА ГАНЕВА

като разгледа докладваното от председателя

ч. гражданско дело № 148 по описа за 2011 година
съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 577ГПК .

С молба вх.№2961/18.V.2011г., нотариус с рег. №291 по регистъра на НК и р-н на действие при РРС Н. С. СЕЗИРА съдия по вписванията при РРС с искане за вписване на издаден от нея Нотариален акт №109/18.V.2011г. по нот.д.№256 по описа й за 2011г., обетктивиращ сключен между „ДИАМАНТ”АД/н/ЕИК826064320, Разград и „ВИА ГЛАС” ЕООД, ЕИК160069315, гр.Пловдив Договор за покупко-продажба на недвижими имоти, принадлежащи към масата на несъстоятелността на дружеството-провдавач.

При служебно дължимата се по реда на ПВп проверка, с мотив, че актът, чието вписване се иска не отговаря на изискванията на закона - не е посочена цена и не е приложена изискуемата се по см. на чл.264, ал.4 ДОПК, с Определение №48/18.V.2011г. съдия по вписванията ОТКАЗВА ВПИСВАНЕ на Нотариален акт №109/18.V.2011г., издаден по нот.д.№256/ 2011г. от нотариус Н. Стоянова за удостоверяване на сключения между „ДИАМАНТ”АД/н/ , Разград и „ВИА ГЛАС”ЕООД, гр. Пловдив договор за покупко-продажба на недвижими имоти, принадлежащи към масата на несъстоятелността на обявеният в такава продавач по сделката.

Определение №48/18.V.2011г., с постановения от съдия по вписванията ОТКАЗ за ВПИСВАНЕ на Нотариален акт №109/18.V.2011г., е връчен на синдика на Дружеството-продавач по удостоверената с него сделка на 27.V.2011г.

На 1.VІ.2011г. в регистъра на СлВп при РРС под №48 е входирана ч.жалба , подадена от „ДИАМАНТ”АД/н/, гр. Разград, чрез назначеният му в производството по несъстоятелността синдик Милен Малчев ПРОТИВ постановения с Определение №48/18.V.2011г. на съдия по вписванията ОТКАЗ за ВПИСВАНЕ на Нотариален акт №109/18.V.2011г., издаден по нот.д.№256/2011г. по описа на нотариус Н.Стоянова за удостоверяване на сключеният от него, в качеството му на продавач, договор за покупко-продажба на принадлежащи към масата на несъстоятелността му недвижими имоти. Жалбоподателят твърди, че нот. акт, чието вписване е отказано, е издаден при спазване на законовите изисквания за валидност и редовност. Твърди, че недвижимите имоти, предмет на удостоверената с акта сделка, са част от вещите и имуществените му права, включени като такива в приложен към т.д.№430/2001г. по описа на РОС оценителски доклад и че като част от цялото му имущество, същите са били предмет на сключен между същите страни, при хипотезата на чл.718 ТЗ Предварителен договор от 7.ІІІ.2007г., по който купувачът е изпълнил задължението си да заплати сумата от 8 254 000,00лв., договорена като цена за имуществото му като цяло. Посочената сума се твърди като включена в паричните средства, с които е извършено частично разпределение и погасяване на публични задължения, в какъвто смисъл е съдържимото се в, приложената към молбата за вписване на нот.акт №109/18.V.2011г. и дължима се от продавача по сделката, Декларация по чл.264, ал.4 ДОПК. В жалбата се твърди, че „наличието на публични и с друг произход задължения на несъстоятелното дружество, не са пречка” за извършване на сделката и за вписването на, удостоверяващия сключването й, нот. акт №109/18.V.2011г. по нот.акт. По изложените съображения се твърди, че отказът на съдията по вписванията е неправилен, незаконосъобразен и необоснован. Иска се отмяната му и прилагане на визираните в чл.577(3)ГПК и чл.32в ПВп последици. С жалбата се прави искане за прилагане на преписка по т.д№430/2001г. по описа на РОС.

Като подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт на съдия по вписванията, жалбата е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна. Ожалваният отказ е правилен, законосъобразен и обоснован. Постановен е от съдия по вписванията в рамките на служебно дължимото, при съобразяване на доказателствата и съответно на материалния закон.

В отговор на депозираното от жалбоподателя доказателствено искане , съдът изиска прилагане на преписка по т.д.№430/2001г. по описа на РОС. Следва да се отбележи, че тази група доказателства се цени от съда като неотносима пряко към обжалваното действие, респ. към обхвата на служебно дължимото от съдията по вписванията. Обсъждането им се следва, доколкото в жалбата си, жалбоподателят се позовава на съдържимото се в тях в подкрепа на твърдението му, че подадената от него Декларация е и съответна на изискванията на чл.264(4) ДОПК.

Като се запозна с делото в пълния му обем, предвид изричното позоваване на жалбоподателя на конкретно предприети в хода на същото процесуални действия, като относимо към предмета на жалбата, съдът съобрази съдържимото се в томове ІV и V от т.д.№430/2001г., както и в Протокола от провелото се на 27.VІІІ.2003г. събрание на кредиторите на обявеното в несъстоятелност „ДИАМАНТ””АД, Разград, с взети по дневния ред на чл.677 ТЗ решения за метода на оценяване, за реда и начин на осребряване.

Събранието на кредиторите е взело решение за продажба, в следната последователност:
1/ Търг за продажба на цялото предприятие с включени всички вещи и имуществени права по реда на чл.717, ал.1ТЗ;
2/ Търг за продажба на цялото предприятие с включени всички вещи и имуществени права при начална цена 50% от оценката, съгл. чл.717жТЗ;
3/ Пряко договаряне за продажба на цялото предприятие по чл.718, ал.1 ТЗ при заявен интерес от един потенциален купувач, при положение, че продажбата по чл.717, ал.1 и чл.717ж от ТЗ не е извършена или е постъпил отказ на купувача;
4/Търгове за продажба на обособена/и част/и по чл.717, ал.1ТЗ в последователността на обявяването им на търг;
5/ Търгове за продажба на обособена/и част/и при начална цена 50% от оценката, съгл. чл.717жТЗ, в последователността на обявяването им на търг;
6/ Пряко договаряне за продажба обособена/и част/и по чл.718, ал.1 ТЗ при заявен интерес от един потенциален купувач, при положение, че по отношение на конкретно обявената обособена част, продажбата по чл.717, ал.1 и чл.717ж от ТЗ не е извършена или е постъпил отказ на купувача;
7/ Търгове за продажба на отделни имуществени права по чл.717(1)ТЗ по преценка на синдиците относно конкретните имуществени права и последователността на обявяването им на търг;
8/ Търгове за продажба на отделни имуществени права при начална цена 50% от оценката, съгл. чл.717жТЗ по преценка на синдиците относно конкретните имуществени права и последователността на обявяването им на търг;
9/ Пряко договаряне за продажба на отделно имуществено право по чл.718, ал.1 ТЗ при заявен интерес от един потенциален купувач, при положение, че по отношение на конкретно обявеното имуществено право не е извършена продажбата по чл.717, ал.1 и чл.717ж от ТЗ или е постъпил отказ на купувача;

От цитирания протокол е видно, че решенията си за осребряването на имуществото, събранието на кредиторите е съобразило с разпоредбите на чл. 717 и сл. 718 ТЗ. Приложимостта на разпоредбата на чл. 718 ТЗ е предвидена като възможност за осребряване на имуществото в „особени случаи” и допустимостта й се явява обусловена от редовно приключила, но неизвършена по реда на чл.717 ТЗ продажба.

Предмет на сделката, удостоверена с акта, чието вписване е отказано от съдия по вписванията при РРС, са следните недвижими имоти: 1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.505.709.3.5 с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ №5, находящ се в гр. Разград, ул.”Грънчарска”№5, вх.А; 2/ СГРАДА с идентификатор 18589.8.215.1 , едноетажна, със застроена площ от 219кв.м., построена в ПИ с идентификатор 18589.8.215 по кадастрална карта на с.Гецово, Разградска обл., с предназначение за водоснабдяване и/или канализация, при граници №18589.8.203, №18589.8.64 и №18589.8.177; 3/ СГРАДА с идентификатор 18589.8.215.2 едноетажна, с 30квм. застроена площ, построена в ПИ с идентификатор № 18589.8.215 по кадастрална карта на с.Гецово, Разградска обл., с предназначение за водоснабдяване и/или канализация, при граници №18589.8.203, №18589.8.64 и№18589.8.177. По отношение на последните два имота е отразена индивидуализация на ПИ със стари идентификатор №100115.

В обема на т.ІV, на изисканото от жалбоподателя т.д.№430/2001г. се съдържат оценителски доклади, изготвени от назначения в производството лицензиран оценител, съответно към м.ІІ.2006г. и м.VІІ.2007г. Установено е, че във връзка с предприетото осребряване е установена принадлежност на процесните имоти към масата на несъстоятелността и същите са били обект на изготвената оценка. Следват приложения(л.л.266-355), доказващи предприети по реда на чл.717 ТЗ и съгл. решение на събранието на кредиторите от 27.VІІІ.2003г. продажби на имоти, като обособена част от цялото, принадлежащо към масата на несъстоятелността имущество.

Като доказателство по делото, към което в съдържанието си препраща и процесният нот. акт №109/18.V.2011г., е приложен нот.акт №170/30.V.2007г., издаден по нот.д.№318/2007г. по описа на нотариус Невена Стоянова. С цитираното нот. действие е удостоверена сделка на покупко-продажба, сключена на посочената в него дата между „ДИАМАНТ”АД, Разград, представлявано в качеството му на продавач от синдиците Б. Минев и М. Малчев и купувача „ВИА ПРОПЪРТИС”ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от адв. Цветков по пълномощия, предоставени му от собственика на Дружеството-Денис Бареков. От съдържанието на нот. акт №170/30.V.2007г. е видно, че предмет на удостоверената с него сделка са общо 31 недвижими имота, подробно индивидуализирани, както следва: в пункт І, раздел А”гарова промишлена зона” -гр. Разград в точки от едно до 21 ; В пункт І, раздел Б”западна промишлена зона” –гр. Разград от т. до т.4; пункт І, раздел В „водостопанско съоръжение” – землище с. Гецово от.т.1 до т.4 а; В пункт І, раздел Г-„самостоятелни обекти в сгради”-гр.Разград в две точки .

В Раздел ІІ от съдържанието на нот.акт №170/30.V.2007г. е отразено волеизявлението на купувача по удостоверената с него сделка, с което същият е декларирал съгласие за закупуване ”правото на собственост върху вещите и имуществените права на „ДИАМАНТ”АД/н/като цяло, включващи МПС, съоръжения, активи И ПОДРОБНО ОПИСАНИТЕ В ПУНКТ І недвижими имоти за общата сума от 8 252 000,00лв.”. Волеизявено е, как и в какви срокове се следва изпълнение на задължението за престиране цената, дължима се насрещно за закупените в пункт І на този договор имоти. Действията на разпореждане, удостоверени с нот.акт №170/30.V. 2007г. са докладвани на съда по несъстоятелността, средствата от продажбата са постъпили по сметката за разпределение и са послужили за частично удовлетворяване на кредиторите с приети вземания(вж.л.л.85 – л.146, т.V., т.д.№430/2001г. на РОС). От материалите, съдържими се в т. V. на т.д.№430/2001г. по описа на РОС се установява, че последващо на извършените от синдиците действия на разпореждане с индивидуализираното в Н.а.№170/30.V.2007г имущество, в хода на производството по несъстоятелността са предявени и приети нови вземания от публичноправен характер(л.198 и сл.)

С акта, чието вписване е отказано, се твърди удостоверяване на сключен между „Диамант”АД/н/ и „”ВИА ГЛАС” ЕООД договор за покупко-продажба на недвижими имоти, принадлежащи към масата на несъстоятелността, за които купувачът, в качеството си на правоприемник на „ВИА ПРОПЪРТИС”ЕООД, гр. Пловдив –купувач по удостоверената с нот. акт №170/30.V.2007г. сделка. След даденото описание на имотите, индивидуализирани като предмет на сделката по отказания до вписване нот.акт, е отразена данъчната им оценка към момента на сключване на сделката. В същия не е посочена цена на предмета на сделката, както поотделно за всеки от имотите, индивидуализирани като предмет на сделката, така и като общо договорена като такава за прехвърленото в полза на купувача право на собственост.

В раздел І на нот. акт №109/18.V.2011г. е вписано волеизявление на продавача, с което същият декларира, че за описаните в него имоти купувачът „не му дължи престация”, тъй като „Продажната цена на правото на собственост” се явява определена по реда на чл.718 ТЗ и същата му е изплатена изцяло, съгл. пункт ІІ на нот.акт №170/30.V.2007г.

При проведения сравнителен анализ на нот.акт №170/30.V.2007г. и акта, чието вписване е отказано, съдът не констатира идентичност на имотите, индивидуализирани като предмет на удостоверените с тях сделки. Наличието на такава би обусловило необходимост от допълване или поправка на нотариалното действие, удостоверяващо вече извършената между страните сделка, в какъвто смисъл действия от страните по сделката от 30.V.2007г. не са предприемани.

Волеизявеното от страните в нот. акт №170/30.V.2007г., досежно вида, основанието и предмета на удостоверената с него сделка НЕ ВКЛЮЧВА В ОБЕМА си имотите и правата, предмет на удостоверената с нот. акт №109/18.V.2011г. сделка. Удостовереното с нот.акт №170/30.V.2007г. действие притежава всички изискуеми се за валидността му по см. на чл. 576 ГПК реквизити. Включително и съдържание, позволяващо квалифицирането му като подлежащ на вписване по см на чл.4 ПВп акт. Съдържанието му обективира ясно формирана воля за цена на имотите, индивидуализирани като предмет на удостоверената с него сделка. Реквизит, който доказано не е налице в акта, чието вписване е отказано.

Цената е елемент от съдържанието на удостоверяващото сделката нотариално действие, завършващ фактическия състав, както на дължимото от нотариуса нот. действие, така и на сделката, която то е предназначено да удостовери. Липсата на този съществен елемент от съдържанието, води до липса на такова, което от своя страна и по см. чл.576 във вр. с чл.580, т.4 ГПК е предпоставка, обуславяща нищожността на нот. действие. Предвид предприетата по реда на чл.718 ТЗ продажба на пряко договаряне, цената по процесния договор е въпрос на свободно договаряне между страните, а не нормативно регламентирана и следваща се по правилата на публичната продан. Поради което, направеното с нот.акт №109/18.V.2011г. препращане към съдържанието на вече вписания нот.акт №170/30.V.2007г. НЕ ЗАМЕСТВА липсата на този съществен за валидността на нотариалното действие и на удостоверената с него сделка реквизит. Спазването на нотариалното производство е гаранция за истинността на нотариалното удостоверяване. Договорът за покупко-продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден, комутативен, консенсуален и формален. От него възникват права и задължения, в полза и тежест и на двете страни, които формират воля относно предмета и цената на продаваната вещ. Волята на страните трябва да бъде изразена в акт, съставен от нотариуса по местонахождение на имота в съответствие с формалните изисквания за валидността му по чл.576 ГПК, по начин, непровокиращ двусмислие относно действителната воля на страните по удостоверяваната с него сделка и съмнение за заобикаляне на закона.

Разпоредбата на чл.6 ПВп, относимо на визираното в чл.576 ГПК, регламентира съдържанието на подлежащите на вписване актове. Като задължителен елемент от съдържанието на подлежащия на вписване акт, в новелата на чл.6, ал.1, б.”г” от ПВп е посочена ЦЕНАТА на имота или на правото, предмет на удостоверяваната с него сделка . Нормата е императивна и в този смисъл определя обхвата на дължимата се от съдията по вписванията проверка. Която същият, по смисъла на чл. 2. от Тарифа за държавните такси, събирани от АВп и чл.4, б.”в” от ЗДТ, е длъжен да съобрази и при определяне на дължимата се за вписването на акта такса (определена, съгласно цитираните нормативни актове като % от цената на прехвърляемото право).

Служебно вменена в задълженията на съдия по вписванията, под страх от имуществена отговорност, е и проверката досежно предпоставките на чл.264, ал.4 ДОПК. Съгласно ал.1 на цитираната разпоредба, прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, в която под страх от наказателна отговорност същият декларира, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. В случаите, какъвто е и настоящият, в които прехвърлителят по сделката има публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. По делото е безспорно установено, че към момента на подадената до съдия по вписванията молба вх.№2961 за вписване на нот.акт №109/18.VІІ.2011г., към същата не е била приложена декларация с дължимото се по см. на чл.264, ал.4 ДОПК съдържание, обезпечаващо кредиторите с непогасени в производството по несъстоятелността вземания от публично правен характер. Неприлагането на декларация с изискуемото се по см. на чл.264, ал.24 ДОПК в случая не може да се разглежда изолирано от констатираното по горе, досежно липсващата в съдържанието на акта цена. Липсата на този, изискуем се за валидността нот. действие реквизит, обуславя неотносимост на декларираното от жалбоподателя по реда на чл.264, ал.4 ДОПК към сделката, за удостоверяване на която се явява издаден Нот.акт №109/18.V.2011г.

Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частната жалба на ДИАМАНТ”АД/н/, гр. Разград, подадена чрез назначеният му в производството по несъстоятелността синдик М. М. ПРОТИВ постановения с Определение №48/18.V.2011г. на съдия по вписванията ОТКАЗ за ВПИСВАНЕ на Нотариален акт №109/18.V.2011г., издаден по нот.д.№256/2011г. по описа на нотариус Н.С. за удостоверяване на сключеният от него, в качеството му на продавач, договор за покупко-продажба на принадлежащи към масата на несъстоятелността му недвижими имоти.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок, считано от връчването му на жалбоподателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов