КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Ное 2020, 03:58

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: частично заличаване на ипотека-чл.19, ал.1 ПВ вр. чл.21 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 09:17 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10.02.2010г., гр. Разград

В ИМЕТО НА НАРОДА

Разградски окръжен съд на 10.02.2010г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: В.Й.
Членове: И.Г. А.Х.

като разгледа докладваното от председателя в.ч.гр.д. № 33 по описа за 2010година.

За да се произнесе, съобрази следното:

Производство по реда на чл. 274, ал.1, 1 ГПК във връзка с чл. 577 от ГПК и чл. 32а от Правилник за вписванията.

Подадена е частна жалба от “Б.”АД(Б.), гр. С. против постановен с Определение №2/19.І.2010г. отказ на съдията по вписвания при районен съд Р. да впише, при хипотезата на чл.21 във вр. с чл.19, ал.1, предл.І от ПВп, частично заличаване на договорна ипотека, учредена чрез вписване на сключения с Нот. акт №165/30.VІ.2009г. жалбоподателя, в качеството му на ипотекарен кредитор и В.Л.К., в качеството му на ипотекарен длъжник, договор за учредяване на ипотека между.

Твърди се от жалбоподателя, че отказът е незаконосъобразен и необоснован. В жалбата се сочи, че актът, чието вписване е отказано, съдържа всички изискуеми се за вписването му реквизити, депозиран е в изискуемата се от закона писмена нотариално заверена форма, заличаването се иска частично по отношение на един от общо седемте имота, ипотекирани в обезпечение на предоставения от него кредит, предвид частично извършено от длъжника погашение по кредита. В този смисъл счита, че не се нарушава изискването за неделимост на ипотеката, на което при отказа си се е позовал съдията по вписванията. Счита, че внесената такса за вписване на частично заличаване на ипотеката е съответна на императивно изискеумата се по см. на чл.3 от ТДС събирани от АВп., поради което постановения и на това основание отказ на съдия по вписванията е незаконосъобразен. Моли съда да отмени определението на съдията по вписванията и да разпореди вписване на частично заличаване на учредената с нот.акт №165/30.VІ.2009г. договорна ипотека.

Като подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт на съдията по вписване при РРС, жалбата е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Обсъдени поотделно и в съвкупност, приложените по делото доказателства дават основание на съда да приеме за установена следната фактическа обстановка: На л.11, като доказателство по делото е приложен Нот.акт №165/30.VІ. 2009г. по н.д.№393/2009г. по описа на нотариус С., с рег. №291 на НК, от който е видно, че на посочената в него дата, в обезпечение на сключения между тях договор №ВТ-14/30.І.2007г. за банков кредит в размер на 794 390,00euro, “Б.”АД, в качеството си на кредитор и лицето В.Л., в качеството си на заемател и длъжник, са учредили договорна ипотека върху недвижими имоти-собственост на заемателя, индивидуализирани в седем пункта. На позиция пета от договора, като имот върху който е учредена ипотека е описан процесният имот. Същият е индивидуализиран като жилищен имот- апартамент №15, на четвърти етаж-първо ниво, със застроена площ от 35,81 кв.м. ведно с избено помещение №15, с полезна площ от 3,88кв.м. и припадащите му се 7,94/430ид.ч. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 61710.***. 1793, находящ се на адм. Адрес - гр.Р., ул.”Ц. А.” №10. Отразената в договора стойност на така описания имот възлиза на 16 398 euro. Като изрична клауза, страните по договора са заявили, че “дължимото минимално плащане на Главницата по кредита,при което ще бъде дадено съгласие за частично заличаване на учредената в полза на кредитора договорна ипотека върху този обект е в размер на 16 398 евро.”

В съгласието си за частично заличаване на договорената в негова полза ипотека, депозирано за вписванe пред СВп при РРС по реда на чл.21 във вр. с чл.19, ал.1, предл.І ПВп и в изискуемата се писмена нотариално заверена форма, кредиторът е декларирал, че предприема заличаването на ипотеката върху един от ипотекираните имоти, а именно-описаният по горе недвижим имот, поради извършено от ипотекарния длъжник частично погашение на кредита до размера на 16 398euro. Размерът на извършеното от ипотекарния длъжник плащане е относимо към стойността на процесния имот, до размера на която страните по договора са приели, че с ипотекирането му се обезпечава вземането на кредитора.

Съгласието на ипотекарния кредитор за частично заличаване на вписаната ипотека носи нотариална заверка под №3719 от 15.ХІІ.2009г. на нотариус И.Р., с рег.№051 към НК и район на действие при РС София. Във връзка с искането за частично заличаване на вписаната ипотека, жалбоподателят е депозирал вносна бележка, удостоверяваща внесена от него, в размера на 16,36лв., държавна такса .

С обжалваното определение, съдията по вписванията е отказал да впише акта с мотив, че ипотечното право е неделимо, поради което плащането на част от обезпеченото с ипотеката вземане не е основание за частичното й заличаване. На следващо място, отказът е мотивиран с обстоятелството, че внесената от жалбоподателя държавна такса е несъответна на изискуемата се такава по см. на чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

На л.19 от преписката, след подадената на 19.І.2010г. ч.жалба против отказа му да впише частичното заличаване на договорената и вписана в полза на жалбоподателя ипотека, съдията по вписванията депозира “становище”, в което е заявил, че на 20.І.2010г., след внасяне на следващата се според него държавна такса, е извършил исканото от жалбоподателя частично заличаване под вх.№88, т.І, акт №8. Съдът не е десезиран с оттегляне на частната жалба, частичното заличаване е извършено след подаването й в законоустановения срок и в този смисъл, съдът намира, че интересът от обжалване не е отпаднал и дължи произнасяне по същество.

Съдът намира, че по изложените в него мотиви, отказът на съдията по вписвания при РСС е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Съгласно чл. чл.32б във вр. с чл.32а Пвп съдията по вписванията се произнася с определение за отказ в случай, че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване. По аргумент на цитираната разпоредба се следва, че в правомощията на съдията по вписванията е формалната проверка на сезиращия го с вписването акт. В конкретния случай, излизайки извън правомощията си по см. на чл.32а ПВп, съдията по вписванията е ангажирал становище по същество на сезиращия го акт, позволявайки си преценка досежно това, е ли е налице интерес за кредитора да иска частично заличаване на вписаната в негова полза ипотека. Тълкуванията му, че неделимостта на ипотечното право препятства частичното заличаване на обезпечаващата вземането на кредитора ипотека, са правно неиздържани и по същество отричат предвидената в тази връзка и по см. на чл.21 във вр. с чл.19, ал.1, предл.І ПВп възможност на кредитора да се разпореди със своето право. По същество съгласието на кредитора в този случай е признание, че е получил частично изпълнение, до размера на което се съгласява да се намали размерът на задължението(сумата), за която ипотеката е била учредена в негова полза. По делото е безспорно установено, че вземането на кредитора е било обезпечено с ипотеки върху повече от един имот и че същият действително е получил от страна на ипотекарния длъжник частично изпълнение, възлизащо в размера на вписаната при учредяване на ипотеката стойност на процесния имот. Т.е., налице са визираните в чл.21 ПВп предпоставки, позволяващи частичното заличаване на ипотеката без това да противоречи на принципа за нейната неделимост.

В рамките на дължимата от него преценка за редовност на сезиращия го акт, съдия по вписвания е приел, че внесената от жалбоподателя държавна такса е несъответна на изискванията на чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Цитираната разпоредба предвижда, че за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата, която съгл. чл. 2 от Тарифата при вписването на акта е определена в размер на 0,1% върху цената, по която същият е бил таксуван. Буквалния прочит на нормата на чл.3 от Тарифата дава основание на съда да приеме, че половината от внесената при вписването на акта такса се следва при заличаването на ипотеката при хипотезата на по см. на чл.19, ал.1 ПВп, т.е. при пълното й заличаване. От което и по аргумент на л.21 ПВп, следва де се приеме, че при частично заличаване дължимата такса следва да се изчисли спрямо интереса, върху който се извършва частичното заличаване. В противен случай, би се стигнало до положение, в което при всяко последващо заличаване, предполагащо различен размер на интереса, за който то е поискано, ипотекарният кредитор отново ще следва да внесе същата държавна такса, която вече е платил като изискуема се при пълното заличаване на ипотеката. Което би довело и до нарушаване на един от основните принципи в правото, според който едно и също лице не може да бъде осъждано, респ. да е задължено, два пъти за едно и също нещо, на едно и също основание.

По изложените съображения, съдът намира, че постановеният от съдия по вписванията при РРС отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Предвид последващо извършено от него вписване, не следва разпореждане на съда за извършването му.

Предвид изложеното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение №2/ 19.І.2010г. на съдия по вписванията при РРС , с което е отказано вписване за частично заличаване на договорна ипотека, учредена с нот.акт №165/30.VІ.2009г. по н.д.№393/2009г. по описа на нотариус С., с рег. №291 на НК, с район на действие при РС Р., между “Б.”АД(Б.), гр. С. в качеството му на ипотекарен кредитор и В.Л.К., в качеството му на ипотекарен длъжник, по отношение на недвижим имот, индивидуализиран като жилищен имот - апартамент №15, на четвърти етаж-първо ниво, със застроена площ от 35,81 кв.м. ведно с избено помещение №15, с полезна площ от 3,88кв.м. и припадащите му се 7,94/430ид.ч. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 61710.***. 1793, находящ се на адм. Адрес - гр.Р., ул.”Ц.А.” №10 на стойност от 16 398 euro, предвид частично изпълнение на вземане по Договор за кредит №ВТ-14/30.І.2007г. до размера на 16 398 euro.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов