КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 20:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписването на влезлите в сила съдебни решения по чл. 108 от ЗС
Ново мнениеПубликувано на: 01 Фев 2011, 10:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №гр. Сливен, 15.04.2010 г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АСливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание проведено на петнадесети Април, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 133 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 ал. 1, чл. 278 ал. 1 и чл. 538 от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

Образувано е по частна жалба от А.Х.Т. с ЕГН *********** *** срещу определение № 17 от 08.03.2010 г., с което е постановен отказ на съдия по вписванията при Районен съд - Сливен на съдебни решения № 782 от 21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. на РС - Сливен, съдебно решение № 7/28.03.2008 г. и съдебно решение № 147/26.06.2008 г. постановени по гр.д. № 598 от 2006 г. на Окръжен съд - Сливен, представени за вписване с молба вх. № 936/08.03.2010 г. по описа на Служба по вписванията гр. Сливен.

В жалбата се сочи, че съдията по вписванията е мотивирал отказа си без да е формирал убеждението си с материалноправните и процесуални норми на производството по чл. 32а от Правилника за вписвания. Сочи се, че по исковата молба на И. К. Г. е даден ход на делото в съда без да бъде вписана съгласно чл. 114 ал. 2 от ЗС. Сочи се, че предявеният иск е с правно основание чл. 108 от ЗС и съдът се е произнесъл по оспорваното право на собственост, като отхвърлил иска на И. Г. за признаване правото на собственост върху имота, описан като „друга селищна територия” с № 000331 в землището на кв. „Р.”, гр. Сливен с площ 1.180 дка. Жалбоподателят излага твърдения, че му е отказано издаване на скица от СКГК за издаване на констативен нотариален акт за собственост поради липса на вписано съдебно решение, при което търпял и последващи негативи. Счита, че отказа е незаконосъобразен съобразно разпоредбата на чл. 112 от ЗС, която след допълнението в редакцията си в сила от 01.01.2001 г. в буква „а” е предвидено вписване на всички актове, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. Счита, че на това основание и съобразно разпоредбата на чл. 4 б. „а” от Правилника за вписванията, изменен в същия смисъл следва да се приеме, че на вписвания подлежат и съдебните решения по исковете за собственост. Счита, че съдията по вписванията формално се е позовал на Правилника за вписванията като е счел, че предявения иск, по който е постановено решение със сила на присъдено нещо не попада в хипотезите на чл. 11 и в Правилника за вписванията и формално посочва, че не са представени оригинал и официално заверен препис или два такива преписа по искането, както и че липсва скица за имота от АГКК. Сочи, че при констатиране на необходимост за представяне на тези документи е следвало да се даде срок преди произнасянето по направеното искане. Счита, че отказа на исканото вписване може да бъде обоснован в конкретния случай, само ако представените решения не са съобразени с изискванията на ГПК или при липса на индивидуализация на страните и на имота. Твърди, че в процесния случай не са налице предпоставките за постановяване на отказ за вписване, поради което моли същият да бъде отменен като незаконосъобразен и вместо това да бъде разпоредено исканото вписване. Прилага копие от скица № 9449 от 14.10.2008 г. на СГКК - Сливен за поземлен имот № 67338.845.52.

Към жалбата са приложени определение № 17 от 08.03.2010 г. на съдия по вписванията при РС - Сливен, копие от заявление за вписвания с вх. № 936/08.03.2010 г., приложените към молбата за вписване преписи от съдебни решения № 782/21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. на СлРС, СР № 7/28.03.2008 г. и СР № 147/26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС; удостоверение за данъчна оценка на имот № 0220000556 от 26.01.2010 г., нот. акт № 140, том І, дело № 204 от 1936 г., нот. акт вписан в Службата по вписванията гр. Сливен с акт № 7 том V, дело № 976 от 2005 г., удостоверение за отказ от наследство № 3040 от 1977 г., 1462/1975 г., 668/1969 г., удостоверение за наследници № 013641 от 15.04.2005 г. и 2120 от 28.02.2006 г. Към жалбата не е приложена квитанция за внесена държавна такса за обжалване определението на съдия по вписванията съгласно чл. 28 от Тарифата за държавни такси събирани от съдилищата по ГПК.

Частната жалба е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок от процесуално легитимирано лице, което има интерес от обжалване на определението.

От представените по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

С Решение № 782 от 21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 по описа за 2005 г. на СлРС е признато за установено по отношение на М. Г.а Т., А.Х.Т. и Т. Х.Т. ***, че И. К. Г. е собственик на 600/1180 ид.ч. от недвижим имот: „друга селищна територия” – имот № 000331 в землището на кв. Р., гр. Сливен с площ от 1.180 дка, при граници подробно описани в решението, като е отхвърлен предявения иск в останалата му част като неоснователен и недоказан. Искът е квалифициран по чл. 108 от ЗС и чл. 59 от ЗЗД.

С решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. е отменено решение № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд - Сливен и е отхвърлен изцяло предявения иск с правно основание чл. 108 от ЗС.

С решение № 147/26.06.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа за 2006 г. на СлОС е допусната поправка на очевидна фактическа грешка и е изменено решение № 7/28.03.2008 г. по същото в.гр.дело № 598 от 2006 г. на СлОС, като в диспозитива вместо „отхвърля предявения от И. К. Т.” се изменя решението „отхвърля предявения от И. К. Г.” иск, както и вместо „осъжда И. К. Т.” да се чете „осъжда И. К. Г.”.

С молба вх. № 936/08.03.2010 г. е постъпило искане по чл. 115 ал. 4 от ЗС от жалбоподателя А.Х.Т. до Служба по вписванията към РС - Сливен за вписване на цитираните съдебни решения, по която молба съдия по вписванията се е произнесъл определение № 17 от 08.03.2010 г., като е постановил отказ на основание чл. 32 а от Правилника за вписванията. В определението се сочи, че съдебните решения представени за вписване не са от категорията актове подлежащи на вписване, както и че единствено върху съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по гр.д. №598 от 2006 г. на СлОС е отбелязано, че е влязло в сила, че липсват по един оригинал и един официално заверен препис или два такива преписа от подлежащия на вписване акт за прилагане към канцеларското дело и не е приложена скица за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Тези констатации от фактическа страна мотивират следните правни изводи:

Определението на съдията по вписванията е постановено в нарушение на чл. 114 ал. 1 б. „в”, във вр. чл. 112 б. „ з” , във вр. с б. „а” от Закона за собствеността и чл. 11 б. „в” във вр. чл. 4 б. „з” във вр. с б. „а” от Правилника за вписванията.

По силата на допълнението на ЗС /обн. в ДВ бр. 34 от 25.04.2000 г. в сила от 01.01.01 г. / разпоредбата на чл. 112 от ЗС придоби нова редакция, като в б. „а” е предвидено вписване и на всички актове, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. В същия смисъл е допълнен и чл. 4 б. „а” от Правилника за вписване /ДВ бр. 5/16.01.2001 г., също в сила от 01.01.01 г./. На това основание и с оглед разпоредбата на чл. 112 б. „з” от ЗС следва да се приеме, че на вписване подлежат и съдебните решения по исковете за собственост, тъй като с тях със сила на присъдено нещо се признава или отрича съществуването на това вещно право и в този смисъл заместват актовете по чл. 112 б. „а” от ЗС. В същото време съгласно чл. 4 б. „з” и б.”а” на Правилника за вписване подлежат на вписване влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по б.”а”, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви. А съгласно чл. 11 б. „в” на Правилника за вписване подлежат на вписване исковите молби за постановяване на решения, заместващи актовете, с които се признават вещни права върху недвижими имоти, като на вписване следва да подлежат и исковите молби за собственост.

С атакуваното определение съдията по вписванията е неправилно е отказал да извърши вписването на влезлите в сила съдебни решения по чл. 108 от ЗС, като е приел, че същите не подлежат на вписване.

Съдът намира, с оглед законовата разпоредба и по-специално промяната на текста на чл. 112 от ЗС и на чл. 4 от Правилника за вписване б. „з” и б. „и”, че е разширен кръга на актовете подлежащи на вписване и подлежат на вписване всички искови молби, съответно влезли в сила съдебни решения, които имат за предмет право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, въпреки че няма изрична законова разпоредба. Това се отнася по искове за предаване на владение върху недвижим имот по чл. 108 от ЗС, за преустановяване на действия, с които се пречи на упражняване на собственост по чл. 109 от ЗС, искове за установяване съществуването на правото на собственост по чл. 97 от ГПК, исковете за делба и др. В този смисъл е и практиката на ВКС – Опр. № 169 от 13.04.2009 г. по ч.гр.д. № 36/09 г. на ІІ-ро ГО на ВКС; Опр. от 05.03.2007 г. по в.ч.гр.д. №210 /2007 г. на Окръжен съд - Велико Търново.

Смисълът на вписването се състои в това, че уважаването със съдебно решение на предявените искове неминуемо ще доведе до обвързване на третите неучаствали в процеса лица и придобили вещни права върху процесните имоти с констатациите на съда и последиците от влязлото в сила решение. Действително в настоящия случай исковете по чл. 108 от ЗС са отхвърлени изцяло с влязло в сила решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на СлОС за 2006 г., но с него се признават права и изначално исковата молба още с нейното подаване е следвало да бъде вписана. На основание чл. 115 ал. 4 от ЗС, ако исковата молба не е вписана решението, което е постановено по нея няма действие спрямо трети лица, освен от деня в който то е вписано. Което определя и правния интерес на жалбоподателя да иска вписване на влязлото в сила решение към настоящия момент.

Не са налице сочените в определението формални предпоставки за отказ поради липса на скица, отбелязване върху решенията, че са влезли в сила и официално заверени преписи или два такива преписа, както и приложена скица за имота, за което съдията може да даде съответните указания.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че следва да се отмени определението на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Сливен, с което се отказва вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС представени за вписване с молба вх. № 936 от 08.03.2010 г. по описа на Службата по вписванията.

Съдът констатира, че по делото не е приложена квитанция за внесена държавна такса за обжалване определението на съдия по вписванията съгласно чл. 28 от Тарифата за държавни такси събирани от съдилищата по ГПК, която е в размер на 25 лв. и следва жалбоподателят на осн. чл. 77 от ГПК да бъде осъден да ги внесе в полза на Окръжен съд Сливен.

Воден от изложеното Сливенският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ Определение № 17 от 08.03.2010 г. на съдия по вписванията при РС – гр. Сливен, с което е отказано вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС представени за вписване с молба вх. № 936 от 08.03.2010 г. по описа на Службата по вписванията, вместо което ПОСТАНОВЯВА

ДА СЕ ИЗВЪРШИ вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС.

ОСЪЖДА А.Х.Т. с ЕГН *********** *** да заплати сумата 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща дължима държавна такса, по сметка на Окръжен съд Сливен.Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика ОС Сливен
Ново мнениеПубликувано на: 01 Фев 2011, 10:27 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

Гр. Сливен, 26.11.2009 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, втори граждански състав в закрито
заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и девета година в състав:

Председател: ГИНКА ДРАГАНОВА

Членове: МАРИЯ БЛЕЦОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря…………… …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…Гинка Драганова…………………ч. въззивно дело № 653 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е с правно основание чл. 278 ал.1 , във вр. чл. 274 ал.1 и чл. 577 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, депозирана от М.Г.Т. с ЕГН ********** ***, против определение № 152/26.10.2009 г., постановено от Съдия по Вписванията при РС – Сливен. С това определение е отказано вписване на „съдебни решения № 782/21.07.2006 г. по гр. д. № 1789/2005 г. на РС Сливен, съдебно решение № 7/28.03.2008 г. и съдебно решение № 147/26.06.2008 г. , постановени по гр.д. № 598/2006 г. на ОС – Сливен, представени за вписване с молба с вх. № 5/26.10.2009 г. по описа на Служба по Вписванията гр. Сливен.

Недоволна от това определение е била молителката М.Т., която го обжалва.

В жалбата се твърди, че отказът на Съдия по Вписванията да впише посочените съдебни решения е незаконосъобразен. Те били постановени по иск с правно основание чл. 108 от ЗС, който бил разрешен с посочените решения, които са влезли в сила и с които „е отхвърлен изцяло предявения иск от И.К.Г. с посочено ЕГН против жалбоподателката М.Т. и А. и Т.Х.Т.за признаване, че И.Г.е собственик на 1180 кв.м. – имот представляващ друга селищна територия с № 000 331, в землището на кв. „Р.” гр. Сливен. Жалбоподателката счита, че с изменение разпоредбата на чл. 112 б. „а” от ЗС от 01.01.2001 г. е предвидено вписване на всички решения, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. В същия смисъл е била допълнена и разпоредбата на чл. 4 б.”а” от Правилника за вписванията. Въпреки това съдията по вписванията отказал да извърши вписване на посочените решения.

Моли да се отмени обжалваното определение и да се върне преписката на Съдията по вписванията, който да бъде задължен да извърши вписването им. Към жалбата е приложена скица с № 944/14.10.2008 г. на ПИ с идентификатор 67338.845.52 по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенция по Кадастъра за кв. „Р.”, която не е била приложена към молбата за вписване на посочените съдебни решения.

Окръжен съд – Сливен след като прецени данните по делото във връзка с доводите отразени по нея, становището на съдията по Вписванията, изразени в обжалваното определение и като съобрази писмените доказателства, както и съответните нормативни разпоредби, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна в законно-установения срок и е процесуално допустима.

След като съобрази данните поделото, доводите на жалбоподателката и мотивите на съдията по вписванията, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, , се приема за установено от фактическа страна следното:

В Службата по вписванията при РС Сливен, е била депозирана молба от жалбоподателката, с която да се впишат 3 бр. откази от наследство, вписани в Районен съд – Сливен, всички с дата 14.12.1978 г., както и решение № 782/21.07.2006 г. по гр. д. № 1789/2005 г. на РС – Сливен, с което е признато за установено по отношение на молителката М.Т. и А. и Т.Х.Т., че И.К.Г. от гр. Сливен е собственик на 600/1118 м. идеални части от недвижим имот „друга селищна територия” – имот № 000331 в землището на кв. „Р.” гр. Сливен с площ 1.180 дка при посочени граници на имота и е осъдена жалбоподателката и А. и Т.Т.да предадат владението върху 600/118 0 ид.ч. от този имот. Това решение на РС Сливен е било отменено с решение № 7/28.03.2008 г. , постановено по в.гр. д. № 598/2006 г. на ОС – Сливен в частта, с която е признато за установено по отношение на молителката и А. и Т.Т., че И.К.Г. е собственик на 600/ 1180 кв. м. ид. ч. от посочения имот., а с решение № 147/26.06.2008 г. по същото дело, е допусната поправка на ОФГ в името на ищеца И.К.Г., който в диспозитива на решение № 7/28.03.2008 г. е бил вписан с фамилия”Т.”.

Към молбата за вписване е било приложено и удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, но скица на този имот, издадена от Агенция по Кадастъра – Сливен, молителката не е приложила.

Прилага скица № 9449/14.10.2008 г. към частната си жалба. В тази скица пише, че собственик на имота е И.К.Г..

Съдията по вписванията е констатирал, че представените пред него съдебни решения, не са от кръга на посочените в разпоредбата на чл. 112 б. „з” ЗС и чл. 4 б. „з” от ПВ, не е представена и скица на имота и е отказал вписване на представените с тази молба решения.

Тези констатации от фактическа страна, мотивират следните правни изводи:

Съгласно разпоредбите на чл. 112 б. „з” от ЗС и чл. 4 б. „з” от ПВ подлежат на вписване определена категория съдебни решения. Това са такива съдебни решения, с които се разрешава правен спор, отнасящ се до вещноправното положение на недвижим имот. Законодателят е приел, че се вписват влезлите в закона съдебни решения, които заместват актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот , както и актовете, с които се признават такива права, а също така и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове.

Кумулативно необходимите предпоставки, за да се уважи направено искане за вписване на съдебно решение са:- влязло в сила съдебно решение; - искането да е направено от легитимирано да иска вписване лице, което има интерес от вписването на конкретното съдебно решение и – съдебното решение да е от кръга на визираните в разпоредбите на чл.112, б.”з” от ЗС и чл.4,б.”з” от ПВ.

С приложените към молбата на жалбоподателката решения не е осъществено „прехвърляне право на собственост” и не се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху посочения недвижим имот. /арг. чл. 112 б.”а” от ЗС/. Само тези съдебни решения, след влизането им в законна сила, когато „заместват актовете по б.”а”, както и решенията , с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви на чл. 112 от ЗС, могат и следва да бъдат вписани в съответната Служба по Вписвания по местонахождение на имота. В конкретния случай с приложените към молбата решения не се признава за установено, че молителката и А. и Т.Т.са собственици на посочения в решенията недвижим имот, т.е. липсва положителен диспозитив в тези решения, с които да е признато за установено по отношение на други лица и спрямо И.К.Г., че М., А. и Т.Т.са собственици на процесния имот.

Съдът в посочените решения не се е произнесъл по едно оспорвано на молителката и синовете й право на собственост, а се е произнесъл по претенция на друго лице, че е собственик на процесния имот.

Приложените 3 бр. откази от наследство в случая са вписани по предвидения от ГПК ред в РС – Сливен. Те не са откази за конкретния имот и не могат да послужат като основание за вписване в Служба по Вписванията, че молителката и синовете й са собственици на този имот.

Към молбата не е била приложена и скица индивидуализираща имота съгласно кадастралната карта на кв. „Р.” гр. Сливен, издадена по надлежния ред от Служба по Кадастъра - Сливен, която е приложена към частната жалба.

Твърдението на жалбоподателката, че тези решения, които е приложила към молбата си за вписване, установяват правото й на собственост върху процесния имот, са голословни и не се подкрепят от доказателствата по делото /посочените решения/ и не се споделят от тази инстанция. В настоящата хипотеза се претендира вписване на съдебни решения, които са влезли в законна сила, но тези съдебни решения не са от кръга, визиран в разпоредбата на чл. 112 б. „з” от ЗС и чл. 4 б. „з” от ПВ.

Направените от настоящата инстанция изводи съвпадат с тези на съдията по вписванията при РС – Сливен, поради което атакуваното определение следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 152/26.10.2009 г. на Съдия по Вписванията при Районен съд – гр. Сливен, с което е отказано вписване на съдебни решения № 782/21.07.2006 г. по гр. д. № 1789/2005 г. на РС – Сливен, съдебно решение № 7/28.03.2008 г. и съдебно решение № 147/26.06.2008 г. по в. гр. д. № 598/2006 г. на ОС – Сливен, представени за вписване с Молба вх. № 5/26.10.2009 г. по описа на Служба по Вписванията – гр. Сливен.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов