КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 14:22 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Сливен, 20.05.2010 г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди и десета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА
СВЕТОСЛАВА КОСТОВА


като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 211 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:
Производството се движи по реда на гл.ХІХ от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Булленд инвестмънтс” АД, гр.С., бул. „В.” №*, представлявано от В.С.К. против Определение от 13.04.2010г. на съдията по вписвания при Новозагорски районен съд за отказ да бъде заличено вписването на договор за аренда на земеделски земи от 22.10.2008г., вписан в службата по вписванията, гр. Нова Загора под № 4235/23.10.2008г. В жалбата се сочи, че отказа на съдията по вписвания е незаконосъобразен, тъй като неправилно съдът е приел, че не са налице изискванията на закона за вписване исканото обстоятелство. В жалбата е посочено, че съгласно чл.28 ал.1 от Закона за арендата и земеделието, арендодателят може да развали договор за ренда поради забавяне на плащането поредния договор за повече от три месеца. В конкретния случай жалбоподателят не бил получил редно плащане за повече от три месеца за две последователни години, отправил бил нотариална покана за разваляне на арендния договор като по този начин бил направил изрично волеизявление за разваляне на арендния договор.
Жалбоподателят твърди, че неправилен бил изводът на съдията по вписвания, че прекратяването на арендния договор може да се осъществява единствено с анекс между страните, още повече, че законът предвиждал възможност за едностранно прекратяване на арендното отношение, а и практически било невъзможно подписването на анекс поради изострените отношения между страните. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да бъде извършено исканото действие по вписване на обстоятелствата.
От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Между „Булленд инвестмънтс” АД СИЦ, в качеството на арендодател и К.Л.Л., в качеството му на арендатор бил сключел договор за аренда на земеделски земи на 22.10.2008г. Договорът за аренда бил вписан в службата при вписванията при Районен съд Нова Загора с вх. № 4235 от 23.10.2008г. в том № VІІ. В т.12 от договора било посочено, че същият може да бъде прекратен при забавяне на арендното плащане от страна на арендатора с повече от три месеца. От направеното отбелязване по договора на стр.3 е видно, че в полза на арендодателя бил издаден изпълнителен лист за сумата от 5 501,37 лв. за вземане произтичащи от договора за аренда за периода 2008-2009 г.
На 02.02.2010г. на К.Л. била връчена нотариална покана от жалбоподателя, с която същият бил поканен да изпълни задължението си по аренден договор като извърши плащане в размер на 1056,84 лв. за стопанската 2008/2009 г.
На 13.04.2010г. в Агенция по вписванията, служба по вписванията, гр. Нова Загора било депозирано заявление от жалбоподателя, с което същият помолил да бъде заличен договора за аренда на земеделска земя от 22.10.2008г., сключен между жалбоподателя като арендодател и К.Л. като арендатор. В заявлението било посочено, че договорът е развален на основание чл.28 ал.1 от Закона за арендата и земеделието като на арендатора е била изпратена нотариална покана. Към заявлението било приложена самата нотариална покана, договорът за аренда и банково бордеро за внесена държавна такса.
На 13.04.2010г. съдията по вписванията при Новозагорски районен съд постановил обжалваното определение като отказал заличаването на Договора за аренда на земеделски земи. В мотивите си съдията посочил, че основание за постановения отказ е обстоятелството, че заличаването следва да се извършва чрез анекс между страните с нотариална заверка на подписите или по съдебен ред, а представената нотариална покана не била основание за заличаване или прекратяване на договора за аренда на земеделските земи. Съдът посочил, че не са налице изискванията на закона, поради което на основание чл. 32А от Правилника за вписване отказал да извърши заличаването в съответния регистър.
На 15.04.2010г. отказът на съдията по вписванията бил връчен на жалбоподателя. Частната жалба била депозирана в законния 7-дневен срок на 21.04.2010г.
Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:
Съгласно чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието, прекратяването на договор за аренда на земя подлежи на вписване. Такова искане за вписване на обстоятелствата за прекратяване на договора за аренда е било направено от жалбоподателя с депозираното заявление от 13.04.2010г. Следва да се има предвид, че вписването има оповестително действие. В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна. Той може да преценя единствено дали актът, който се иска да бъде вписан отговаря на изискванията за вписване. Т.е., дали представлява акт подлежащ на вписване по смисъла на чл.4 от Правилника за вписванията и отговаря ли той на изискванията на чл.6 от същия Правилник. Недопустимо е извършването на друга проверка от страна на съда по вписванията, касаеща материално-правните предпоставки за законосъобразността на конкретния акт, който е било поискано да се впише. В чл.4 от Правилника за вписванията, т.Е е посочено, че подлежат на вписване договорите за аренда, съответно подлежат на вписване и актовете, с които тези договори се прекратяват. В т.6 от Правилника за вписванията е посочено какво съдържание трябва да имат актовете, които се иска да бъдат вписани и при извършената преценка на конкретния случай е видно, че изискванията на този текст на закона са били изпълнени.
Може да бъде направен извод, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в Закона на правилника за вписванията или ако той няма необходимото съдържание – индивидуализацията на страни, имот или не е внесена държавна такса. В настоящия случай не е налице нито една от тези хипотези. Жалбата е основателна и следва да бъде уважена.


С оглед гореизложеното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ОТМЕНЯ определение от 13.04.2010 г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване, прекратяване на договор за аренда между „Булленд инвестмънтс” АД СИЦ, в качеството на арендодател и К.Л.Л., в качеството му на арендатор , като вместо него ПОСТАНОВИ:

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието във връзка с чл.4 б.”Е” от Правилника за вписванията прекратяването на договор за аренда, депозирано със заявление от 13.04.2010г.

Определението не подлежи на обжалване .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Окт 2011, 14:27 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N
гр. Сливен, 19.05.2010 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ
мл. с. МИРА МИРЧЕВА
като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч. гр. д. N 210 по описа за 2010 год., за да се произнесе, съобрази следното:
Поизводството е образувано по частна жалба против отказ на съдия по вписванията за извършване на заличаване в книгите по вписванията и се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.
Жалбоподателят твърди, че определението с което е отказано заличаване на договор за аренда на земеделска земя в книгите по вписванията в службата по вписванията при НзРС е незаконосъобразно. Счита, че неправилно съдията по вписванията е приел, че не са налице изискванията на закона, както и, че прекратяването на договора се извършва с анекс към договора с нотариална заверка на подписите, въз основа на което се извършва заличаването. Неправилно е счел и, че представената нотариална покана не представлява основание за заличаване или прекратяване на договора. Жалбоподателят развива съображения, че в случая се е ползвал като арендодател, от възможността, поради неполучено арендно плащане за повече от три месеца, да развали договора за аренда, като това е сторил в писмена форма - с нотариална покана. Счита, че съдията по вписванията е следвало само да установи спазването на законовите изисквания и предвидената форма на подлежащия на вписване акт и – аналогично – при заличаването. Поради това моли СлОС да отмени определението за отказ и задължи съдията по вписванията при НзРС да извърши исканото действие.
Настоящият състав намира жалбата за допустима, подадена в срок от процесуално легитимиран субект.
По същество същата е и основателна.
Жалбоподателят е сключил в надлежна форма договор за аренда на земеделски земи по реда на ЗАЗ, който е вписън, съгласно изискването на чл. 4 б. “е” от ПВп и ЗАЗ.
Съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 2 от ЗАЗ прекратяването на договора за аренда на земя също се вписва в нотариалните книги. В ал. 1 на същата норма са описани общите хипотези на прекратяване на този вид договор, а в разпоредбите на чл. 28 и чл. 29 са уредени две допълнителни възможности, при които се постига същия ефект. В случая приложение е намерила нормата на чл. 28 от ЗАЗ – за разваляне на договора за аренда.
В мотивите си съдията по вписванията е приел, че прекратяване на договора може да стане само в условията на чл. 27 ал. 1 от ЗАЗ. Тази интерпретация е неправилна. Развалянето на договор е такова правно действие, при което настъпва прекратяване на договорните отношения, но при спазването на специфични условия. При договора за аренда тези изисквания са регламентирани в трите алинеи на чл. 28 и в случая арендодателят се е възползвал от възможността по ал. 1 – да развали договора поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца.
Тъй като ЗАЗ не предвижда нито особена форма на изявлението, нито специален ред за това разваляне, то по общите правила на ЗЗД, с оглед сключване на договора, чието разваляне се иска, в писмена форма, е достатъчно и предупреждението да се извърши в писмена форма. В случая тя е спазена – изявлението за разваляне е в писмена – нотариална форма и е видно, че то е стигнало до адресата си.
Така съдът намира, че действията по развалянето са довели и до ефекта на прекратяване на договора за аренда, а това, от своя страна, е факт, подлежащ на вписване, тъй като е предвидено в закона – в чл. 27 ал. 2 от ЗАЗ, и това от своя страна активира и правилото по чл. 2 от ПВп.
Действително, молителят е поискал да бъде извършено “заличаване” на договора за аренда, но тъй като такова не е предвидено нито в ЗАЗ, нито в ПВп, с оглед изложеното в обстоятелствената част, е видно, че в действителност се касае за искане за “вписване” на прекратяването на договора, и след проверка по чл. 6 от ПВп, съдията по вписванията е следвало да извърши съответното действие в книгите по вписванията.
Правомощията му не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора, вписване прекратяването на който се иска. Единственото негово задължение, регламентирано в ПВп, е да провери дали му е представен акт, подлежащ на вписване, и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма.
Така безспорно се установява в случая, че и двете предпоставки са налице – договорът за аренда е прекратен поради разваляне направено в изискуемата за това писмена форма, изявлението съдържа всички предвидени от закона реквизити и актът е от категорията на тези, подлежащи на вписване, с оглед наличието на изрична разпоредба в специален закон.
Дори насрещната страна да има някакви материални възражения, този въпрос не може да се разглежда в това охранително производство – изясняването им може да е предмет на отделно, спорно, исково производство, и с оглед изхода му – да бъдат предприети последващи действия по вписването, които са само последица, оповестяваща осъществяването на един юридически факт, а не негова антиципация.
Съдията по вписванията е дал неправилно тълкуване на разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 от ЗАЗ, направил е неправилни изводи и това е довело до неправилния отказ да извърши исканото вписване.
Ето защо, след като правните изводи на въззивната инстанция се разминават с тези на съдията по вписванията, отказът му да извърше вписване се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а съгласно чл. 32б ПВ, вписването на прекратяването на договора за аренда да бъде извършено въз основа на влязлото в сила определение.
Ръководен от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 13.04.2010г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията към НзРС, с което е отказано извършване на вписване на прекратяване на Договор за аренда на земеделски земи от 12.02.2008г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ВРЪЩА преписката в Служба по вписванията към НзРС за извършване на съответните действия съгл. чл. 32б ПВ.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов