КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:20

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 21 Дек 2016, 11:18 
Offline

Регистриран на: 09 Апр 2010, 15:28
Мнения: 1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр.Сливен, 20. 12. 2016г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Я.
ЧЛЕНОВЕ: М. С.

Мл.с. Н. К.


като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д. № 485 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а – 32в от ПВ.

Постъпила е частна жалба от „Юробанк България” АД ЕИК 000694740 със седалище и адрес на управление ГР.С., район „В.”, ул. „О.П.” № * , представляван от Д.Б.К. – изпълнителен директор и М.И.В. – прокурист, чрез пълномощника им Адвокатско съдружие „Димитров и съдружници” представлявано от адв. Г.П.С. срещу определение № 11/26.10.2016 г. на Службата по вписвания, с което е отказано вписване на удостоверения на Агенция по вписванията за промяна на кредитора „Юробанк - България” АД в качеството му на правоприемник на „Алфа Банк – клон България” КЧТ. С частната жалба се иска да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно обжалваното определение и се сочи , че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. , сключен между „Алфа Банк „ България и „Юробанк - България” продавачът прехвърля целия бизнес, който развива в България чрез своя български клон , чрез сделка, която включва освен другото и продажбата на съвкупността от активи ,задължения и фактически отношения, свързани и попадащи в неговото търговско предприятие, както е дефинирано в чл.15 от ТЗ. Безспорно в тази съвкупност се включват и договорите за кредит – вземания обезпечени с учредена и вписана ипотека. Липсва изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечни актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърленото предприятие, а е налице и нееднозначно становище в правната теория относно характера на ипотечното право – дали е от вещен или от облигационно правен характер. В случая следва да се отчете и задължителната съдебна практика по тълкувателно решение №7/25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС където се съдържат изводи, които при прилагане на правилата за тълкуване и по аналогия следва да намерят приложение в конкретния случай на сделка с търговско предприятие. В т.3 от тълкувателното решение изрично е възприето, че удостоверението за вписване на преобразуването в ТР следва да се впише по реда на чл.263и ал. 6 от ТЗ и в имотния регистър като се приложи чл. 4 б.”и” понастоящем б.”л” от Правилника за вписванията. Тези правила следва да се приложат и в случай на чл.16, където в резултат на сделка е прехвърлено цялото търговско предприятие включително и в правоприемството в ипотечните права. Иска се частната жалба да бъде уважена изцяло и да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно обжалваното определение, като съдът да разпореди да се извърши вписване на удостоверение № 20160630101343/30.06.2016г. и удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на Агенцията по Вписвания за промяна по реда на чл.15 от ТЗ на кредитора „Юробанк България” АД като правоприемник на „Алфа Банк – клон България” по партидата на имота и по партидата на длъжника към договорната ипотека подробно индивидуализирана в молба с вх. № 3598/26.10.2016 г.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и приложените доказателства, установява следното:

С молба вх. № 3598/26.10.2016 г. е поискано вписване на промяна на кредитора по реда на чл.15 и чл. 16 ал. 2 от ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. сключен между „Алфа Банк„ и „Юробанк - България, вписано в ТР по партидата на „Юробанк - България” съгласно издадени две удостоверения. Поискано е вписването на удостоверенията по партидата на имота и по партидата на длъжника към договорна ипотека за обезпечаване на вземания към „Алфа Банк” България. Представени са удостоверенията от Агенцията по Вписвания.

С определение № 11/26.10.2016 г. съдията по вписванията при РС- Нова Загора е отказал вписването в книгите на служба по Вписванията на удостоверения № 20160630101343/30.06.2016 г. и удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на Агенцията по вписвания. Мотивите на съдията по вписванията са, че те не представляват актове подлежащи на вписване. Съгласно чл. 2 от Правилника по вписванията вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в закона. Съгласно чл. 16 ал. 2 от ТЗ на вписване в службата по Вписвания подлежи самият договор за прехвърляне на търговско предприятие, когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право. В глава ІV на Правилника за вписванията в чл.17-22 са описани изрично всички отбелязвания, които могат да се извършват по ипотеките. Промяната на кредитора при прехвърляне на търговско предприятие не е сред тях. Така съдията по вписване е приел, че представените за вписване актове не подлежат на вписване и не може да бъде извършено отбелязване по посочения акт, а именно договорната ипотека, поради това е постановил и отказ от вписване.

Търговското предприятие може да бъде прехвърлено с различни сделки, като тези сделки могат да бъдат извършвани и по отношение на клон на търговско предприятие, тъй като, както възприема и теорията, противното би затруднило неоправдано търговския оборот. Прехвърлителното действие обаче, макар и едновременно – със сключването на договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите, настъпва по различен начин и поотделно за различните елементи на съвкупността. Така прехвърлянето на облигационните вземания се подчинява на правилата на цесията, а фактическите отношения започват да се осъществяват от правоприемника по транслативната сделка веднага след нейното извършване. Задълженията се прехвърлят по реда на встъпването в дълг, като законът изрично предвижда солидарна отговорност за прехвърлителя и за приобритателя по сделката – чл. 15 ал. 3 от ТЗ. Прехвърлянето има вещно правно действие единствено по отношение на вещните права включени в търговското предприятие. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в службата по вписванията. – чл.16 ал4 от ТЗ.

В случая частните жалбоподатели са поискали вписване на промяна на кредитора по реда на чл.15 и чл. 16 ал. 2 от ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. сключен между „Алфа Банк„ и „Юробанк - България, вписано в ТР по партидата на „Юробанк - България” съгласно издадени две удостоверения. Поискано е вписването на удостоверенията по партидата на имота и по партидата на длъжника към договорна ипотека за обезпечаване на вземания към „Алфа Банк” България.

Няма спор в теорията и в практиката, че ипотечното право е акцесорно към обезпеченото с него вземане и неделимо по своя обхват. Под акцесорност се разбира зависимостта на ипотечното право от съществуването и валидността на главното задължение, удовлетворяването на което се обезпечава. Тази зависимост е еднопосочна и се изразява в необходимостта от съществуването на валидно възникнало главно вземане, за да породи ипотеката своето правно действие. Както беше посочено по-горе това вземане по своя характер е облигационно и при прехвърлянето на предприятие за него по-скоро важат правилата на цесията. Така в случая меродавна е разпоредбата на чл. 171 от ЗЗД, която регламентира условията касаещи прехвърлянето на вземане обезпечено с ипотека и съответната разпоредба от Правилника за вписванията – чл.17 ал.1 т.1. Така позоваването на т.3 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК и прилагането по аналогия за конкретния случай е неотносимо.

Законосъобразно и обосновано съдията по вписванията е приел, че в глава ІV на Правилника за вписванията в чл.17-22 са описани изрично всички отбелязвания, които могат да се извършват по ипотеките. Промяната на кредитора при прехвърляне на търговско предприятие не е сред тях. Поради това правилно и законосъобразно съдията по вписване е приел, че представените за вписване актове не подлежат на вписване и не може да бъде извършено отбелязване по посочения акт, а именно договорната ипотека, поради това е постановил и отказ от вписване.

Така подадената срещу определението частно жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА определение № 11/26.10.2016 г. съдията по вписванията при РС- Нова Загора, с което е отказано вписване на удостоверение №20160630101343/30.06.2016 г. и удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г., издадени от Агенция по вписванията за вписване в търговския регистър на прехвърляне на търговско предприятие.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов