КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Май 2020, 02:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: сервитут по ЗГ
Ново мнениеПубликувано на: 05 Окт 2015, 10:38 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 266
Определение № 1142 от 19.09.2014 г. на ОС - Смолян по в. гр. д. № 345/2014 г.
Данни за делото
Съд: Окръжен съд - Смолян
Вид на делото: Въззивно гражданско дело
Номер на делото: 345
Година: 2014
Съдебен състав / Съдия: Мария Славчева
Данни за акта
Вид на акта: Определение
Номер на акта: 1142
Дата на постановяване: 19.9.2014 г.
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274-279 във вр. с чл. 577 ГПК.

Делото е образувано по допустимата частна жалба, подадена от ". -К. П., срещу Отказа за вписване на договор Акт № **, том ІІ, рег.№ **/08.08.2014 г. за право на прокарване/поставяне на техническо съоръжение и право на преминаване, постановен с определение № 17/08.08.2014 г. на ъдията по вписвания при Смолянски районен съд.

Съдът установява следното:
На 08.08.2014 г. е сключен договор, с нотариална заверка на подписите, Акт № **, том ІІ, рег.№ **/08.08.2014 г. от регистъра на нотариус № **-А.Ш., действаща в района на СмРС, между жалбоподателя "., и С. П., с посочено основание чл. 192, ал.1 и чл. 193, ал.1 ЗУТ. По силата на договора Пеева учредява в полза на дружеството по чл. 1, ал.1 "право на прокарване/поставяне на техническо съоръжение и право на преминаване" върху ПИ с идентификатор **** по кад. карта на с.С., общ.С., м."Т. в.", с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище. От представената за имота скица № 15-237950/14.07.2014 г. на СГКК-С. и описанието в договора става ясно, че той е възстановен по реда на ЗСПЗЗ с решение № 06328/22.01.1997 г. по чл. 14, ал.1, т.1 на ОСЗ "З."-С..

В чл. 1, ал.2 от договора е уточнено, че горните права по ал.1 се учредяват за: 1.прокарване/поставяне на техническо съоръжение – Лифт – с.С.-връх С.К.П., съгл.скица-извадка от парцеларен план/Приложение № 1 към договора/; и 2. право на поставяне на система за изкуствено заснежаване и прокарване на ски-писта с.С.връх С., съгл. скица-извадка от парцеларен план /Приложения № 2 и № 3 към договора/. По делото са представени копия от приложения № 2 и 3.

Съдията по В. при С.р.съд отказва да впише договора по съображения, че сервитутът за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот е изрично регламентиран като възникващ между собственици на поземлени имоти. В ЗУТ, ал.7, е определено, че договорът по ал.1, и заповедта по ал.2 се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, какъвто в случая липсва. ЗУТ допуска сервитута за прокарване на отклонения само при изрично съгласие между собственици на имоти. Това изключение не може да се тълкува разширително, и ако е сключен такъв договор, той има само облигационно действие и не подлежи на вписване.

Определението е правилно и следва да се потвърди.

Съгласно Тълкувателно решение № 7/25.04.2013 г. по т.д.№ 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, сервитутите като вещни права са изчерпателно изброени – такива могат да съществуват само доколкото са изрично предвидени в закона. Обосноваването им по аналогия е недопустимо. В разпоредбата на чл. 193, ал.1 ЗУТ сервитутът за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот изрично е регламентиран като такъв, който възниква между собственици на поземлени имоти. Той е различен от законните сервитути, които възникват в полза на операторите на услуги или на собственици на съседен имот (чл. 64 от ЗЕ, чл. 287 и сл. от ЗЕС, чл. 104 и чл. 105 от ЗВ) или от тези, които се учредяват с адм.акт (чл. 61 и сл. от ЗГ, чл. 36 от ЗОСИ, чл. 112, ал.3, ал.2 от ЗВ). В случая източникът на възникване на вещното право е договорен и доколкото касае вещни права, договорът би трябвало да се сключи във формата на нотариален акт (чл. 18 от ЗЗД. Като урежда изрично сервитута за прокарване на отклонения, чл. 193, ал.1 ЗУТ го допуска само при изрично съгласие между собственици на имоти (не и между собственик и оператор на комунални услуги) и при облекчена форма (писмена с нотариална заверка на подписите), която е изключение от правилото на чл. 18 ЗЗД. Това изключение не може да се тълкува по друг начин, освен стриктно.

От чл. 1, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от договора става ясно, че той не урежда сервитути по чл. 192 и чл. 193 ЗУТ. Това е така, на първо място, защото страните по него не са собственици на два или повече недвижими имота–през които съоръженията преминават или тези, които съоръженията обслужват, тъй като ". не е собственик на подобен имот - т.4 от посоченото ТР. В частната жалба се твърди, че в полза на ". е учредено от "Сиесайеф" -гр.София през 2007 г. право на строеж за изграждане на Долна лифтова станция-част от Пътническа въжена линия с.С.-в.С., поради което е налице обслужван имот от учреденото право на преминаване имот – Долна лифтова станция, собственост на ". . Данни за въобще няма в договора от 08.08.2014 г., нито в другите документи, представени към искането за вписване. Пред съда за това твърдение също не са събрани доказателства. При тяхната липса не е установено "Долната лифтова станция" да съществува и да представлява "поземлен имот" на ". по смисъла на § 5, т.2 от ЗУТ, а чл. 192 и 193 ЗУТ са приложими при отношения между собственици на такива имоти.

По същността си прокарването и поставянето/държането на лифт, система за изкуствено заснежаване и ски-писта не е преминаване по см. на чл. 192, ал.1 ЗУТ. Не представлява и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по см. на чл. 193, ал.1 ЗУТ, тъй като лифтовете, системите за изкуствено заснежаване и ски-пистите не попадат сред посочените в чл. 64 и § 5, т.31 и 32 ЗУТ елементи на техн. инфраструктура и не са части от мрежите по раздели ІІ-ІХ на Глава Четвърта от ЗУТ. Ски-пистите са туристически обекти по см. на чл. 3, ал.2, т.4 от Закона за туризма.В чл. 61, ал.1, т.3 от Закона за горите е предвидено, че сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за изграждане и/или обслужване на лифтове и влекове. Т.е., сервитутът за изграждане и/или обслужване на лифт и влек е специален и предвиден в друг закон – ЗГ, поради което не може да бъде сервитут по чл. 192 и 193 ЗУТ. В ЗГ е уредено учредяването на такъв сервитут върху поземлени имоти в горски територии, а ПИ на учредителката Пеева с идентификатор *******, предвид доказателствата, не представлява имот в горска територия по см. на чл. 2, ал.2 от същия закон. В ЗГ учредяването на сервитута върху поземлени имоти, собственост на държавата или общините, става по реда на чл. 63, ал.8 ЗГ – с писмен договор, който се вписва в съответната С. по вписвания по местонахождението на имота. Сервитутът върху поземлени имоти в горски територии, които не са държавна или общинска собственост, се учредява от собственика в нотариална форма – чл. 65, ал.1 ЗГ.

В чл. 47, ал.21 от ППЗСПЗЗ е предвидено, че за учредяване на сервитут върху земя от държавния поземлен фонд се сключва договор, който се вписва в службата по вписвания. Липсва изрична уредба по отн. на имоти, които не са част от държавния поземлен фонд.

Ако се приеме, че няма пречка сервитут за изграждане и/или обслужване на лифтове и влекове да се учреди и върху земеделска земя / ЗГ не обуславя съществуването от това да е само върху имоти в горска територия, а регламентира детайлно изискванията, когато е върху горска територия, / какъвто е имотът на С.П.в случая, е необходима нотариалната форма по чл. 18 ЗЗД. След като тя не е спазена и предвид т.6 от ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, правилно е отказано вписването на договора който е само с нотариална заверка на подписите. В този смисъл и О-е № 471/18.10.2011 г. по ч.гр.дело № 449/2011 г. на І г.о. на ВКС.

Ако се приеме, че сервитут за лифтове и влекове не съществува върху имоти извън горска територия, заради изричното предвиждане само в ЗГ и недопустимостта от обосноваване по аналогия на такъв сервитут върху земеделски земи, отново правилно е отказано вписването на договора, тъй като такова не е предвидено в закона и не се учредява сервитут по чл. 192 и 193 ЗУТ. Сервитутно право за поставяне на система за изкуствено заснежаване и прокарване на ски-писта в чужд имот не е предвидено в специален закон, нито е такова по чл. 192 и 193 ЗУТ, както се посочи по-горе. Поради това сключеният договор между страните от 08.08.2014 г. има само облигационен характер и не подлежи на вписване, както правилно е прието с обжалваното определение. В този смисъл е горното ТР и О-е № 53/05.02.2010 г. по ч. гр. д. № 589/2009 г., I г. о. на ВКС.

По тези съображения Смолянски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 17/08.08.2014 г. на съдията по вписвания при С.р.с. с което е отказано вписване на Договор за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот Акт № **, т.ІІ, рег.***/08.08.2014 г. на нотариус № **-А.Ш., с район на действие Р.с.-С., постъпил във входящия регистър на СлВп-С. с молба с вх.№ 1574/08.08.2014 г.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на "П." .


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов